REGULAMENT din 20 iunie 2007privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 28 iunie 2007 Notă
  Aprobat prin Ordinul nr. 175 din 20 iunie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

  În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, și al art. 19 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,
  Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentul regulament are ca scop instituirea procedurilor cu privire la monitorizarea ajutoarelor de stat în condițiile statutului României de stat membru al Uniunii Europene și redefinirea competențelor Consiliului Concurenței în domeniul ajutorului de stat, respectiv a calității de autoritate de contact în raporturile cu Comisia Europeană și cu alte organisme comunitare.


  Articolul 2

  Activitatea de monitorizare presupune colectarea, procesarea și verificarea datelor și informațiilor transmise de furnizori sau beneficiari, după caz, precum și transmiterea rapoartelor privind ajutoarele de stat acordate în România. Activitatea de monitorizare are ca obiectiv îndeplinirea obligațiilor în domeniul ajutorului de stat asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene.


  Articolul 3

  Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, denumită în continuare Ordonanță de urgență, Consiliul Concurenței monitorizează, în sensul dispozițiilor din reglementările comunitare referitoare la acțiunile de monitorizare, la nivel național, ajutoarele de stat, respectiv:
  a) primește informații, date și documente de la furnizorii de ajutor de stat privind acordarea de ajutoare de stat și, pe baza acestora, întocmește inventarul ajutoarelor de stat și rapoartele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de stat membru;
  b) verifică datele și informațiile obținute, pe baza raportărilor furnizorilor, cu privire la derularea ajutoarelor de stat și poate solicita date, informații și documente suplimentare;
  c) informează Guvernul și furnizorul de ajutor de stat asupra aspectelor constatate și propune măsuri de remediere;
  d) transmite Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, rapoartele, răspunsurile, explicațiile, documentele și orice alte informații solicitate de aceasta în cadrul procedurilor comunitare;
  e) organizează și acordă asistență din partea României în cazurile prevăzute la art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659 din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene.


  Capitolul II Inventarul ajutoarelor de stat

  Articolul 4
  (1) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență, Consiliul Concurenței întocmește și actualizează inventarul ajutoarelor de stat acordate în România, în baza raportărilor, informațiilor și datelor transmise de furnizori.(2) Inventarul ajutoarelor de stat se actualizează periodic, în special cu date referitoare la noile scheme de ajutor de stat și noile ajutoare de stat individuale autorizate, precum și la cele exceptate de la obligația notificării, inclusiv ajutoarele de minimis.


  Articolul 5
  (1) Furnizorii de ajutor de stat au obligația de a raporta Consiliului Concurenței datele și informațiile din fișele prevăzute în anexele nr. 1-5.(2) Furnizorii transmit anual Consiliului Concurenței, în vederea actualizării inventarului ajutoarelor de stat, datele și informațiile prevăzute în anexele nr. 1-5, pentru anul de raportare, precum și date pentru 2 ani anteriori anului de raportare, până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(3) Datele și informațiile cuprinse în anexele nr. 1-5, necesare inventarierii ajutoarelor de stat acordate de către autoritățile administrației publice locale, se raportează, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (2), inspectoratelor de concurență teritoriale, care asigură consultanță de specialitate în vederea completării acestora.(4) Ajutoarele de stat acordate pentru agricultură și piscicultură se raportează de către autoritățile implicate, pentru a fi cuprinse în inventarul ajutoarelor de stat acordate în România.(5) Raportările se transmit pe suport hârtie și pe suport magnetic, cu semnătură de primire și număr de înregistrare, sau prin poștă, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face într-o formă care va fi disponibilă pe pagina web a Consiliului Concurenței.(6) Răspunderea pentru veridicitatea și corectitudinea datelor și informațiilor raportate, precum și pentru respectarea termenelor de raportare stabilite prin prezentul regulament revine furnizorului de ajutor de stat.(7) Consiliul Concurenței poate solicita informații suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau există neconcordanțe cu cele primite pentru perioadele de raportare anterioare.(8) În cazul în care furnizorii nu au date definitive privind valoarea ajutorului de stat, aceștia vor transmite valori estimative.


  Articolul 6

  Erorile constatate de furnizori și corecțiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează la termenele prevăzute la art. 5 alin. (2).


  Capitolul III Întocmirea rapoartelor și transmiterea altor date și informații

  Articolul 7

  Potrivit prevederilor art. 23 din Ordonanța de urgență, Consiliul Concurenței elaborează, până la data de 30 octombrie, Raportul anual privind ajutoarele de stat acordate în România.


  Articolul 8

  În vederea îndeplinirii obligațiilor de stat membru, Consiliul Concurenței elaborează și transmite Comisiei Europene următoarele raportări:
  a) raportarea anuală a ajutoarelor de stat acordate în România;
  b) raportarea anuală privind ajutoarele de stat acordate în România în baza unor scheme/ajutoare individuale care fac parte din categoriile exceptate de la obligația notificării.


  Articolul 9

  Raportările prevăzute la art. 8 sunt transmise Comisiei Europene până la data de 30 iunie a fiecărui an pentru anul anterior, denumit an de raportare, în conformitate cu prevederile comunitare în vigoare.


  Articolul 10

  Datele, informațiile și documentele necesare întocmirii rapoartelor cu privire la costurile eligibile ale investițiilor, efectiv suportate de către beneficiar, precum și valoarea totală a ajutorului primit de beneficiari, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se transmit de către furnizor, la solicitarea Consiliului Concurenței, până la data de 30 septembrie 2010.


  Articolul 11

  Datele, informațiile și documentele necesare întocmirii rapoartelor cu privire la costurile eligibile ale investițiilor, efectiv suportate de către beneficiar, precum și valoarea totală a ajutorului primit de beneficiari, potrivit Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, se transmit de către furnizor, la solicitarea Consiliului Concurenței, până la data de 30 septembrie 2011.


  Articolul 12

  Datele, informațiile și documentele necesare întocmirii rapoartelor semestriale cu privire la ajutorul acordat beneficiarilor din sectorul autovehiculelor care desfășoară activitate în zonele defavorizate sau în zonele libere se transmit semestrial de către furnizor Consiliului Concurenței, până la datele de 31 mai și, respectiv, 15 noiembrie ale fiecărui an al perioadelor de tranziție prevăzute în anexa VII la Tratatul de aderare a Bulgariei și României la Uniunea Europeană.


  Articolul 13

  Ca urmare a activității de monitorizare a ajutoarelor de stat, Consiliul Concurenței poate elabora orice alte rapoarte în vederea îndeplinirii de către România a obligațiilor ce îi revin în calitate de stat membru.


  Capitolul IV Supravegherea permanentă a ajutoarelor de stat

  Articolul 14

  Potrivit prevederilor art. 26 lit. j) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, Consiliul Concurenței realizează supravegherea respectării prevederilor actelor normative sau administrative care instituie ajutoare de stat și a deciziilor de autorizare emise de Comisia Europeană și Consiliul Concurenței, după caz.


  Articolul 15
  (1) Furnizorii de ajutor de stat, conform art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență, au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun.(2) În aplicarea alin. (1), furnizorii de ajutor de stat vor emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat.(3) Furnizorii de ajutor de stat au obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul solicitat de acesta, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.(4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizori, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.


  Articolul 16
  (1) Supravegherea ajutoarelor de stat constă în:
  a) urmărirea aplicării efective a deciziilor emise de Comisia Europeană și Consiliul Concurenței, după caz;
  b) supravegherea respectării de către beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor actelor normative sau administrative prin care se instituie și se acordă ajutoare de stat;
  c) verificarea respectării de către beneficiarii de ajutor de stat a regulilor comunitare existente pentru fiecare tip de ajutor de stat, regula de cumul, intensitatea maximă admisă, costurile eligibile etc.;
  d) urmărirea concordanței dintre efectele scontate prin acordarea ajutoarelor de stat și cele obținute efectiv în practică, în vederea luării unor măsuri de corecție adecvate.
  (2) Sunt supuse supravegherii toate ajutoarele de stat, inclusiv ajutoarele de stat care intră în categoriile exceptate de la obligația de notificare, și ajutoarele de minimis.


  Articolul 17

  Furnizorii de ajutor de stat supraveghează permanent ajutoarele de stat acordate, pe baza raportărilor primite de la beneficiari și a controalelor proprii.


  Articolul 18

  Beneficiarii de ajutor de stat sunt obligați să țină evidențe specifice privind ajutoarele de stat primite, conform condițiilor stabilite de furnizori pentru fiecare schemă de ajutor sau ajutor individual.


  Articolul 19

  Beneficiarii de ajutor de stat au obligația de a transmite toate datele, informațiile și documentele solicitate de furnizori sau de Consiliul Concurenței, în termenele stabilite de aceștia.


  Articolul 20

  Datele, informațiile și documentele privind acordarea ajutoarelor de stat se păstrează 10 ani de la acordarea/primirea ajutorului de stat.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 21
  (1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.(2) Prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2), datele și informațiile pentru anul de raportare 2006, precum și pentru cei 2 ani anteriori vor fi transmise Consiliului Concurenței până la data de 31 iulie 2007.(3) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Prezentul regulament intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Anexa nr. 1


  Furnizorul de ajutor de stat:
  ........................................
  Adresa .................................
  Localitatea ............................
  Județul ................................
  Telefon ................................
  Fax: ...................................
  Codul fiscal ...........................
  Persoana de contact ....................

  FIȘA
  privind ajutoarele de stat acordate în anul ........

  Se completează câte o fișă pentru fiecare schemă de ajutor de stat, ajutor de stat individual acordat în cadrul unei scheme și ajutor de stat individual acordat în afara unei scheme (ad-hoc), menționându-se durata schemei potrivit deciziei de autorizare sau conform actului normativ prin care a fost instituită schema. Se cuprind toate ajutoarele acordate în România, cu excepția ajutoarelor acordate în sectoarele agricultură și piscicultură.
  Furnizorii sau autoritățile responsabile, după caz, completează pentru perioada de raportare fișa privind alocările acordate, precum și corecțiile constatate pentru ultimii 2 ani consecutivi.
  În cazul în care, printr-un act normativ se promovează mai multe scheme de ajutor de stat, se completează câte o fișă pentru fiecare schemă. În cazul în care, prin actul normativ care promovează schema de ajutor de stat sunt prevăzute ajutoare de stat având modalități de acordare diferite, se completează câte o fișă pentru fiecare dintre acestea.1. Titlul: ..........................................
  (Titlul schemei de ajutor de stat cuprinde și o descriere sintetică a acesteia. Titlul ajutorului de stat individual cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)
  2. Baza legală: .................................
  (Baza legală cuprinde atât actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat, cât și actele care conțin dispoziții de punere în aplicare a acestuia. Se menționează și actele prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum și actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat, după caz.)
  3. Numărul ajutorului .........................
  (Se precizează numărul deciziei de autorizare emise de Comisia Europeană sau de Consiliul Concurenței, după caz, numărul informării în cazul ajutoarelor de stat exceptate pe categorii. Se menționează și eventuale alte decizii/informări emise anterior, referitoare la ajutorul respectiv.)
  4. Categoria ajutorului ................................
  (Se menționează, după caz, dacă este un ajutor autorizat, exceptat pe categorii sau de minimis.)
  5. Data la care a încetat acordarea ajutorului ............
  (Se indică doar pentru ajutoarele de stat a căror acordare a încetat. Se menționează data la care a încetat acordarea ajutoarelor sau pentru care acordarea a fost stopată.)
  6. Cofinanțarea .................................
  (Se menționează dacă măsura de sprijin cuprinde și cofinanțare din fonduri comunitare. Se menționează procentul de cofinanțare din fonduri comunitare și procentul de fonduri de la bugetul național în totalul măsurii de sprijin. Dacă nu este posibilă transmiterea datelor finale, se transmit valori estimate. În acest caz, se menționează că se transmit valori estimate.)
  7. Obiectivele acordării ajutorului de stat:– Principal ..................................– Secundar ..................................
  [În stabilirea și codificarea obiectivului se au în vedere următoarele:– obiectivul principal are în vedere motivația adoptării actului normativ/administrativ prin care s-a inițiat schema sau ajutorul de stat individual în cauză. Dacă un ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, acesta este considerat întotdeauna obiectiv principal;– obiectivul secundar este acela care, adițional obiectivului principal, a fost avut în vedere la autorizare/când poate fi considerat autorizat. De exemplu, în cazul unei scheme al cărei obiectiv principal este ajutorul pentru cercetare-dezvoltare, poate exista, ca obiectiv secundar, un ajutor pentru întreprinderi mici și mijlocii (dacă ajutorul este destinat exclusiv întreprinderilor mici și mijlocii).
  În cazul obiectivului principal și a celor secundare se menționează, în mod obligatoriu, și codurile de clasificare ale acestora, prevăzute în anexa nr. 6 din Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.]
  8. Regiunea: ............................
  (La momentul autorizării/când poate fi considerat autorizat, ajutorul poate fi destinat în exclusivitate unei regiuni/grup de regiuni. Se menționează aceste regiuni, dacă este cazul.)
  9. Originea ajutorului de stat: .....................
  (Se precizează originea ajutorului de stat, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetele locale - județ, municipiu, oraș, comună - sau din alte surse ale statului.)
  10. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: .........
  [Se menționează modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: granturi, reduceri/exceptări/amânări la plata taxelor și impozitelor, aporturi de capital, împrumuturi cu dobândă preferențială, garanții etc.]
  11. Descrierea instrumentului de acordare a ajutorului de stat ........
  (Se descrie instrumentul de acordare a ajutorului folosit. Se precizează forma în care ajutorul este pus la dispoziția beneficiarului. De exemplu, în cazul creditelor acordate în condiții preferențiale se furnizează inclusiv detalii privind modul de garantare a creditului. În cazul facilităților fiscale se precizează dacă acestea reprezintă deducere fiscală, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei de impozitare, amânare a plății impozitului. În cazul garanțiilor se furnizează și date privind creditul sau alte tranzacții financiare acoperite de garanție, garanția cerută și prima de plată.)
  12. Tipul ajutorului de stat: ..........................
  (Se menționează dacă este vorba de o schemă de ajutor de stat, ajutor de stat individual acordat în cadrul unei scheme sau ajutor de stat individual acordat în afara unei scheme-ajutor ad-hoc.)
  13. Condiții de acordare: ...................
  (Se menționează condițiile - criterii, limite etc. - de acordare. În cazul schemelor de ajutor de stat se menționează condițiile pentru acordarea de alocări specifice operatorilor economici beneficiari de ajutor de stat, așa cum sunt prevăzute în baza legală a schemei de ajutor de stat, în decizia Comisiei Europene sau în decizia Consiliului Concurenței, după caz.)
  14. Beneficiarii și cuantumul ajutorului de stat:

  Nr. crt.

  Beneficiarii de ajutor de stat

  Valoarea ajutorului de stat – mii lei, din care:

  Denumirea

  CUI

  Localitatea

  Județul

  Sectorul de activitate (cod CAEN)

  În anul de raportare (t)

  În anul t-1

  În anul t-2

  surse de stat

  fonduri structurale

  surse de stat

  fonduri structurale

  surse de stat

  fonduri structurale

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6.1

  6.2

  7.1

  7.2

  8.1

  8.2

  TOTAL:  [În coloanele 1-5 se specifică toți beneficiarii de ajutor de stat. Pentru fiecare beneficiar se specifică și sectorul de activitate (prin codul CAEN-4 cifre) în care operează. În cazul în care ajutorul de stat se acordă pentru o altă activitate decât cea de bază, se specifică activitatea pentru care a fost acordat ajutorul.– În coloana 6 se scriu sumele primite sub formă de ajutor de stat în anul respectiv fără a se cumula cu anii anteriori. În coloana 6.1 se menționează sumele primite din surse de stat (buget național, local etc.), iar în coloana 6.2. se menționează sumele primite din fonduri structurale.– În coloanele 7 și 8 se scriu sumele primite sub formă de ajutor de stat, acordate în anii anteriori, cu eventualele corecții, defalcate în funcție de sursă, respectiv: surse de stat și/sau fonduri structurale.]
  15. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:
  (Se menționează informațiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat, cum ar fi: prețurile de referință, dobânda de referință în cazul creditelor cu dobândă preferențială, regimul acordării garanției de stat, nivelul penalizărilor în cazul scutirilor de impozite și taxe etc., precum și, atunci când este cazul, formulele de calcul. Sumele se menționează pentru fiecare dintre instrumentele prin care a fost acordat ajutorul.)
  16. Observații:
  (Se prezintă comentarii privind derularea acordării ajutorului de stat (scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale acordate în tranșe) și se menționează dacă sunt respectate deciziile de autorizare emise de Comisia Europeană sau Consiliul Concurenței, după caz. Se menționează orice alte observații referitoare la ajutoarele de stat acordate.)


  Anexa nr. 2


  Furnizorul de ajutor de stat:
  ........................................
  Adresa .................................
  Localitatea ............................
  Județul ................................
  Telefon ................................
  Fax: ...................................
  Codul fiscal ...........................
  Persoana de contact ....................

  FIȘA
  privind ajutoarele de stat din categoriile exceptate de la
  obligația notificării, acordate în anul ..............

  Se completează câte o fișă pentru fiecare schemă de ajutor de stat, ajutor de stat individual acordat în cadrul unei scheme și ajutor de stat individual acordat în afara unei scheme (ad-hoc), menționându-se durata schemei potrivit deciziei de autorizare sau conform actului normativ prin care a fost instituită schema. Se cuprind toate ajutoarele acordate în România cu excepția ajutoarelor acordate în sectoarele agricultură și piscicultură.
  În cazul în care, printr-un act normativ se promovează mai multe scheme de ajutor de stat, se completează câte o fișă pentru fiecare schemă. În cazul în care, prin actul normativ care promovează schema de ajutor de stat sunt prevăzute ajutoare de stat având modalități de acordare diferite, se completează câte o fișă pentru fiecare dintre acestea.1. Titlul: ........
  (Titlul schemei de ajutor de stat cuprinde și o descriere sintetică a acesteia. Titlul ajutorului de stat individul cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)
  2. Baza legală: .................................
  (Baza legală cuprinde atât actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat, cât și actele care conțin dispoziții de punere în aplicare a acestuia. Se menționează și actele prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum și actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat, după caz.)
  3. Regulamentul privind exceptările pe categorii aplicabil .....................4. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: .............
  [Se menționează modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: granturi, reduceri/exceptări/amânări la plata taxelor, aporturi de capital, împrumuturi cu dobândă preferențială, garanții etc.]
  5. Originea ajutorului de stat: .....................
  [Se precizează originea ajutorului de stat, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetele locale (județ, municipiu, oraș, comună) sau din alte surse ale statului.]
  6. Tipul ajutorului de stat: ...........................
  (Se menționează dacă este vorba de o schemă de ajutor de stat sau ajutor de stat individual acordat în afara unei scheme - ajutor ad-hoc.)
  7. Condiții de acordare: ...................
  (Se menționează condițiile - criterii, limite etc. - pentru acordarea de alocări specifice operatorilor economici beneficiari de ajutor de stat, așa cum sunt prevăzute în baza legală a schemei de ajutor de stat sau în decizia Consiliului Concurenței, după caz.)
  8. Cuantumul ajutorului de stat ............................
  (Trebuie furnizate separat valori pentru fiecare instrument de acordare a ajutorului din cadrul unei scheme, de exemplu, subvenție, credit preferențial etc. Valorile trebuie să fie exprimate în lei. În cazul renunțării la venituri fiscale, trebuie indicată valoarea anuală a acestora. Dacă nu există date exacte, aceste valori pot fi estimate. În acest caz, se menționează că au fost transmise valori estimate.)
  Pentru anul luat în considerare, cuantumul alocărilor trebuie indicat, separat pentru fiecare instrument de acordare a ajutorului conținut în schemă (de exemplu, subvenție, credit preferențial, garanție etc.), după cum urmează:8.1. Sumele angajate, renunțările la venituri fiscale sau alte renunțări la venituri (estimate), date privind garanțiile etc. pentru proiectele noi de acordare de ajutoare. În cazul schemelor de garanții trebuie indicat și cuantumul total al noilor garanții acordate.8.2. Plățile efective, renunțările la venituri fiscale sau alte renunțări la venituri (estimate), date privind garanțiile etc. pentru ajutoarele noi și pentru ajutoarele curente. În cazul schemelor de garanții trebuie indicate următoarele: cuantumul total al garanțiilor nerambursate încă, veniturile din prime, sumele recuperate, indemnizațiile plătite, excedentul sau deficitul schemei de ajutor pentru anul luat în considerare.8.3. Numărul noilor proiecte sprijinite.8.4. Numărul total estimat al locurilor de muncă create sau menținute prin noile proiecte (după caz).8.5. Valoarea totală estimată a investițiilor sprijinite prin noile proiecte.8.6. Defalcarea regională a sumelor prevăzute la pct. 8.1., pe regiuni, dacă este cazul.8.7. Numărul estimat al locurilor de muncă sau al persoanelor defavorizate sau cu handicap recrutate sau angajate potrivit noii decizii de acordare a ajutorului (dacă este cazul). Ajutorul de stat pentru recrutarea lucrătorilor defavorizați se defalcă pe categorii.8.8. Defalcarea sectorială a sumelor prevăzute la pct. 8.1. pe sectoare de activitate ale beneficiarilor (dacă este vorba despre mai multe sectoare, indicați suma pentru fiecare):– agricultură– piscicultură și/sau acvacultură– industria cărbunelui– sectorul industriei de prelucrare și, în cadrul acestuia:– siderurgie– construcții navale– fibre sintetice– autovehicule– alte industrii– servicii și, în cadrul acestora:– servicii de transport– servicii financiare– alte servicii– alte sectoare (specificați)
  9. Alte informații și comentarii
  (Se prezintă comentarii privind derularea acordării ajutorului de stat - scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale acordate în tranșe - și se menționează dacă sunt respectate deciziile de autorizare emise de Consiliul Concurenței, acolo unde este cazul. Se menționează orice alte observații referitoare la ajutoarele de stat acordate.)


  Anexa nr. 3


  Furnizorul de ajutor de stat:
  ........................................
  Adresa .................................
  Localitatea ............................
  Județul ................................
  Telefon ................................
  Fax: ...................................
  Codul fiscal ...........................
  Persoana de contact ....................

  FIȘA
  privind ajutoarele de minimis acordate în anul........

  Se completează câte o fișă pentru fiecare schemă de ajutor, ajutor individual acordat în cadrul unei scheme sau ajutor individual acordat în afara unei scheme (ad-hoc), menționându-se durata schemei. Se cuprind toate ajutoarele de minimis acordate în România, cu excepția ajutoarelor acordate în sectoarele agricultură și piscicultură.
  Furnizorii sau autoritățile responsabile completează pentru perioada de raportare fișa privind ajutoarele acordate, precum și corecțiile constatate pentru ultimii 2 ani fiscali consecutivi.
  În cazul în care printr-un act normativ se promovează mai multe scheme de ajutor de minimis, se completează câte o fișă pentru fiecare schemă. În cazul în care prin actul normativ care promovează schema de ajutor sunt prevăzute ajutoare de stat având modalități de acordare diferite, se completează câte o fișă pentru fiecare dintre acestea.1. Titlul ajutorului: ........
  (Titlul ajutorului cuprinde și o descriere sintetică a acestuia.)
  2. Baza legală: .................................
  (Baza legală cuprinde atât actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat, cât și actele care conțin dispoziții de punere în aplicare a acestuia. Se menționează și actele prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum și actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat, după caz.)
  3. Data la care a încetat acordarea ajutorului .......
  (Se indică doar pentru ajutoarele de stat a căror acordare a încetat. Se menționează data la care a încetat acordarea ajutoarelor sau pentru care acordarea a fost stopată.)
  4. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului: ............
  [Se menționează modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului: granturi, reduceri/exceptări/amânări la plata taxelor, aporturi de capital, împrumuturi cu dobândă preferențială, garanții etc.]
  5. Descrierea modalității (instrumentului) de acordare a ajutorului de minimis ............
  (Se descrie instrumentul de acordare a ajutorului folosit. Se precizează forma în care ajutorul este pus la dispoziția beneficiarului. De exemplu, în cazul creditelor acordate în condiții preferențiale se furnizează inclusiv detalii privind modul de garantare a creditului. În cazul facilităților fiscale se precizează dacă acestea reprezintă deducere fiscală, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei de impozitare, amânare a plății impozitului. În cazul garanțiilor se furnizează și date privind creditul sau alte tranzacții financiare acoperite de garanție, garanția cerută și prima de plată.)
  6. Obiectivele acordării ajutorului:
  (În stabilirea și codificarea obiectivului se are în vedere motivația adoptării actului normativ/administrativ prin care s-a inițiat schema sau ajutorul individual în cauză. Se menționează, în mod obligatoriu, codurile de clasificare ale acestora, cuprinse în anexa nr. 6 din Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.)
  7. Originea ajutorului: .....................
  (Se precizează originea ajutorului, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetele locale - județ, municipiu, oraș, comună - sau din alte surse ale statului.)
  8. Tipul ajutorului: ............................
  (Se menționează dacă este vorba de o schemă de ajutor sau ajutor individual acordat în afara unei scheme - ajutor ad-hoc.)
  9. Condiții de acordare: ...................
  (Se menționează condițiile - criterii, limite etc. - pentru acordarea de alocări specifice operatorilor economici beneficiari de ajutor, așa cum sunt prevăzute în baza legală a schemei de ajutor de stat.)
  10. Beneficiarii și cuantumul ajutorului de minimis. În cazul schemelor de ajutor se menționează cuantumul alocărilor specifice/beneficiar.

  Nr. crt.

  Beneficiarii de ajutor de minimis

  Valoarea ajutorului de minimis – mii lei, din care:

  Denumirea

  CUI

  Localitatea

  Județul

  Sectorul de activitate (cod CAEN)

  În anul de raportare (t)

  În anul t-1

  În anul t-2

  surse de stat

  fonduri structurale

  surse de stat

  fonduri structurale

  surse de stat

  fonduri structurale

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6.1

  6.2

  7.1

  7.2

  8.1

  8.2

  TOTAL:  [În coloanele 1-5 se specifică toți beneficiarii de ajutor de minimis. Pentru fiecare beneficiar se specifică și sectorul de activitate (prin codul CAEN - 4 cifre) în care operează. În cazul în care ajutorul de stat se acordă pentru o altă activitate decât cea de bază, se specifică activitatea pentru care a fost acordat ajutorul.– În coloana 6 se scriu sumele primite sub formă de ajutor de minimis în anul respectiv, fără a se cumula cu anii anteriori. În coloana 6.1 se menționează sumele primite din surse de stat (buget național, local etc.), iar în coloana 6.2 se menționează sumele primite din fonduri structurale.– În coloanele 7 și 8 se scriu sumele primite sub formă de ajutor de minimis, acordate în anii anteriori, cu eventualele corecții, defalcate în funcție de sursă, respectiv: surse de stat și/sau fonduri structurale.]
  11. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:
  (Se menționează informațiile utilizate la determinarea valorii ajutorului, cum ar fi: prețurile de referință, dobânda de referință în cazul creditelor cu dobândă preferențială, regimul acordării garanției de stat, nivelul penalizărilor în cazul scutirilor de impozite și taxe etc., precum și, atunci când este cazul, formulele de calcul. Sumele se menționează pentru fiecare dintre instrumentele prin care a fost acordat ajutorul.)
  12. Observații:
  (Se prezintă comentarii privind derularea acordării ajutorului - scheme de ajutor sau ajutoare individuale acordate în tranșe).


  Anexa nr. 4


  Furnizorul de ajutor de stat:
  ........................................
  Adresa .................................
  Localitatea ............................
  Județul ................................
  Telefon ................................
  Fax: ...................................
  Codul fiscal ...........................
  Persoana de contact ....................

  FIȘA
  pentru sectorul agricultură privind ajutoarele
  de stat acordate în anul ........

  Se completează câte o fișă pentru fiecare schemă de ajutor de stat, ajutor de stat individual acordat în cadrul unei scheme sau ajutor de stat individual acordat în afara unei scheme (ad-hoc), menționându-se durata schemei.
  Furnizorii sau autoritățile responsabile completează pentru perioada de raportare fișa privind ajutoarele acordate în anul de raportare, precum și corecțiile constatate pentru ultimii 2 ani consecutivi.
  În cazul în care printr-un act normativ se promovează mai multe scheme de ajutor de stat, se completează câte o fișă pentru fiecare schemă. În cazul în care prin actul normativ care promovează schema de ajutor de stat sunt prevăzute ajutoare de stat având modalități de acordare diferite, se completează câte o fișă pentru fiecare dintre acestea.1. Titlul: .........................................
  (Titlul schemei de ajutor de stat cuprinde și o descriere sintetică a acesteia. Titlul ajutorului de stat individual cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)
  2. Baza legală: .................................
  (Baza legală cuprinde atât actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat, cât și actele care conțin dispoziții de punere în aplicare a acestuia. Se menționează și actele prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum și actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat, după caz. Se menționează și numărul deciziei de autorizare emise de Comisia Europeană. De asemenea, se menționează dacă ajutorul intră în categoria ajutoarelor exceptate de la obligația notificării.)
  3. Data la care a încetat acordarea ajutorului.......
  (Se indică doar pentru ajutoarele de stat a căror acordare a încetat. Se menționează data la care a încetat acordarea ajutoarelor sau pentru care acordarea a fost stopată.)
  4. Cofinanțarea .......................................
  (Se menționează dacă măsura de sprijin cuprinde și cofinanțare din fonduri comunitare. Se menționează procentul de cofinanțare din fonduri comunitare și procentul de fonduri de la bugetul național în totalul măsurii de sprijin. Dacă nu este posibilă transmiterea datelor finale, se transmit valori estimate. În acest caz, se menționează că au fost transmise valori estimate.)
  5. Obiectivele acordării ajutorului de stat:
  (Se bifează una dintre variantele următoare:
  [ ] ajutor pentru investiții;
  [ ] ajutor pentru mediu și bunăstarea animalelor;
  [ ] ajutor pentru îndeplinirea standardelor;
  [ ] ajutor pentru stabilirea tinerilor fermieri;
  [ ] ajutor pentru retragerea timpurie sau cedarea activităților fermei;
  [ ] ajutor pentru grupuri de producători;
  [ ] ajutor pentru reparcelarea terenului;
  [ ] ajutor pentru încurajarea producției și comercializării produselor de înaltă calitate;
  [ ] ajutor pentru asigurarea de sprijin tehnic;
  [ ] ajutor pentru sectorul animalier;
  [ ] ajutor pentru compensarea pagubelor cauzate de dezastre;
  [ ] ajutor pentru combaterea bolilor;
  [ ] ajutor pentru plata primelor de asigurare;
  [ ] ajutor pentru închiderea capacităților de producție, procesare și vânzare;
  [ ] ajutor pentru promovarea produselor agricole;
  [ ] ajutor pentru sectorul forestier;
  [ ] alte tipuri de ajutoare. Precizați..........................)
  6. Regiunea: ............................
  (La momentul autorizării/când poate fi considerat autorizat, ajutorul poate fi destinat în exclusivitate unei regiuni/grup de regiuni. Se menționează aceste regiuni.)
  7. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: .............
  (Se menționează modalitatea - instrumentul - de acordare a ajutorului de stat: granturi, reduceri/exceptări/amânări la plata taxelor, aporturi de capital, împrumuturi cu dobândă preferențială, garanții etc.)
  8. Descrierea modalității (instrumentului) de acordare a ajutorului de stat ...............
  (Se descrie instrumentul de acordare a ajutorului folosit. Se precizează forma în care ajutorul este pus la dispoziția beneficiarului. De exemplu, în cazul creditelor acordate în condiții preferențiale, se furnizează inclusiv detalii privind modul de garantare a creditului. În cazul facilităților fiscale se precizează dacă acestea reprezintă deducere fiscală, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei de impozitare, amânare a plății impozitului. În cazul garanțiilor se furnizează și date privind creditul sau alte tranzacții financiare acoperite de garanție, garanția cerută și prima de plată.)
  9. Originea ajutorului de stat: .....................
  (Se precizează originea ajutorului de stat, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetele locale - județ, municipiu, oraș, comună - sau din alte surse ale statului.)
  10. Tipul ajutorului de stat: ............................
  (Se menționează dacă este vorba de o schemă de ajutor de stat, ajutor de stat individual acordat în cadrul unei scheme sau ajutor de stat individual acordat în afara unei scheme - ajutor ad-hoc.)
  11. Condiții de acordare: ...................
  (Se menționează condițiile - criterii, limite etc. - pentru acordarea de alocări specifice operatorilor economici beneficiari de ajutor de stat, așa cum sunt prevăzute în baza legală a schemei de ajutor de stat sau în decizia Comisiei Europene.)
  12. Beneficiarii și cuantumul alocărilor specifice în cadrul schemei de ajutor de stat:

  Nr. crt.

  Beneficiarii de ajutor de stat

  Valoarea ajutorului de stat – mii lei, din care:


  Intensitate % (în anul t)

  Denumirea

  CUI

  Localitatea

  Județul

  Sectorul de activitate (cod CAEN)

  În anul de raportare (t)

  În anul t-1

  În anul t-2

  surse de stat

  fonduri structurale

  surse de stat

  fonduri structurale

  surse de stat

  fonduri structurale

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6.1

  6.2

  7.1

  7.2

  8.1

  8.2

  9


  TOTAL:
  [În coloanele 1-5 se specifică toți beneficiarii de ajutor de stat. Pentru fiecare beneficiar se specifică și sectorul de activitate (prin codul CAEN - 4 cifre) în care operează. În cazul în care ajutorul de stat se acordă pentru o altă activitate decât cea de bază, se specifică activitatea pentru care a fost acordat ajutorul.– În coloana 6 se scriu sumele primite sub formă de ajutor de stat în anul respectiv, fără a se cumula cu anii anteriori. În coloana 6.1 se menționează sumele primite din surse de stat (buget național, local etc.), iar în coloana 6.2. se menționează sumele primite din fonduri structurale.– În coloanele 7 și 8 se scriu sumele primite sub formă de ajutor de stat acordate în anii anteriori, cu eventualele corecții, defalcate în funcție de sursă, respectiv: surse de stat și/sau fonduri structurale.– În coloana 9 se precizează intensitatea ajutorului acordat până la momentul raportării, inclusiv în anul t.]
  13. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:
  (Se menționează informațiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat, cum ar fi: prețurile de referință, dobânda de referință în cazul creditelor cu dobândă preferențială, regimul acordării garanției de stat, nivelul penalizărilor în cazul scutirilor de impozite și taxe etc., precum și, atunci când este cazul, formulele de calcul. Sumele se menționează pentru fiecare dintre instrumentele prin care a fost acordat ajutorul.)
  14. Observații:
  (Se prezintă comentarii privind derularea acordării ajutorului de stat - scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale acordate în tranșe - și se menționează dacă sunt respectate deciziile de autorizare emise de Comisia Europeană. Se menționează orice alte observații referitoare la ajutoarele de stat acordate.)


  Anexa nr. 5


  Furnizorul de ajutor de stat:
  ........................................
  Adresa .................................
  Localitatea ............................
  Județul ................................
  Telefon ................................
  Fax: ...................................
  Codul fiscal ...........................
  Persoana de contact ....................

  FIȘA
  pentru sectorul piscicultură privind ajutoarele
  de stat acordate în anul ........

  Se completează câte o fișă pentru fiecare schemă de ajutor de stat, ajutor de stat individual acordat în cadrul unei scheme sau ajutor de stat individual acordat în afara unei scheme (ad-hoc), menționându-se durata schemei.
  Furnizorii sau autoritățile responsabile completează pentru perioada de raportare fișa privind alocările acordate, precum și corecțiile constatate pentru ultimii 2 ani consecutivi. În cazul în care, printr-un act normativ se promovează mai multe scheme de ajutor de stat, se completează câte o fișă pentru fiecare schemă. În cazul în care, prin actul normativ care promovează schema de ajutor de stat sunt prevăzute ajutoare de stat având modalități de acordare diferite, se completează câte o fișă pentru fiecare dintre acestea.1. Titlul: ........
  (Titlul schemei de ajutor de stat cuprinde și o descriere sintetică a acesteia. Titlul ajutorului de stat individul cuprinde denumirea beneficiarului acestuia.)
  2. Baza legală: .................................
  (Baza legală cuprinde atât actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat, cât și actele care conțin dispoziții de punere în aplicare a acestuia. Se menționează și actele prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum și actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat, după caz. Se menționează numărul deciziei de autorizare emise de Comisia Europeană.)
  3. Obiectivele acordării ajutorului de stat:
  (Se bifează una dintre variantele următoare:
  [ ] ajutor pentru retragerea definitivă a navelor de pescuit prin transfer către țări terțe;
  [ ] ajutor pentru încetarea temporară a activităților de pescuit;
  [ ] ajutor pentru reînnoirea navelor de pescuit;
  [ ] ajutor pentru modernizarea navelor de pescuit;
  [ ] ajutor pentru achiziționarea navelor de pescuit uzate;
  [ ] ajutor pentru măsuri socio-economice;
  [ ] ajutor pentru remedierea pagubelor cauzate de calamități naturale sau de evenimente excepționale;
  [ ] ajutor pentru regiuni îndepărtate;
  [ ] ajutor acordat prin intermediul unor taxe parafiscale;
  [ ] alte tipuri de ajutoare. Precizați..........................)
  4. Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: ...................
  (Se menționează modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului de stat: granturi, reduceri/exceptări/amânări la plata taxelor, aporturi de capital, împrumuturi cu dobândă preferențială, garanții etc.)
  5. Condiții de acordare: ...................
  (Se menționează condițiile - criterii, limite etc.- pentru acordarea de alocări specifice operatorilor economici beneficiari de ajutor de stat, așa cum sunt prevăzute în baza legală a schemei de ajutor de stat sau în decizia Comisiei Europene, după caz.)
  6. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:
  [Trebuie furnizate separat valori pentru fiecare instrument de acordare a ajutorului din cadrul unei scheme (de exemplu, subvenție, credit preferențial etc.). Valorile trebuie să fie exprimate în lei. În cazul renunțării la venituri fiscale, trebuie indicată valoarea anuală a acestora. Dacă nu există date exacte, aceste valori se estimează. În acest caz, se menționează că se transmit valori estimate.]6.1. Beneficiarii și cuantumul alocărilor specifice în cadrul schemei de ajutor de stat:

  Nr. crt.

  Beneficiarii de ajutor de stat

  Valoarea ajutorului de stat – mii lei, din care:

  Denumirea

  CUI

  Localitatea

  Județul

  Sectorul de activitate (cod CAEN)

  În anul de raportare (t)

  În anul t-1

  În anul t-2

  surse de stat

  fonduri structurale

  surse de stat

  fonduri structurale

  surse de stat

  fonduri structurale

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6.1

  6.2

  7.1

  7.2

  8.1

  8.2

  TOTAL:  [În coloanele 1-5 se specifică toți beneficiarii de ajutor de stat. Pentru fiecare beneficiar se specifică și sectorul de activitate (prin codul CAEN - 4 cifre) în care operează. În cazul în care ajutorul de stat se acordă pentru o altă activitate decât cea de bază, se specifică activitatea pentru care a fost acordat ajutorul.– În coloana 6 se scriu sumele primite sub formă de ajutor de stat în anul respectiv, fără a se cumula cu anii anteriori. În coloana 6.1 se menționează sumele primite din surse de stat (buget național, local etc.), iar în coloana 6.2. se menționează sumele primite din fonduri structurale.– În coloanele 7 și 8 se scriu sumele primite sub formă de ajutor de stat acordate în anii anteriori, cu eventualele corecții, defalcate în funcție de sursă, respectiv: surse de stat și/sau fonduri structurale.]
  6.2. Defalcarea regională a sumelor prevăzute la punctul 6.1 pe regiuni.
  7. Observații:
  (Se prezintă comentarii privind derularea acordării ajutorului de stat - scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale acordate în tranșe - și se menționează dacă sunt respectate deciziile de autorizare emise de Comisia Europeană. Se menționează orice alte observații referitoare la ajutoarele de stat acordate.)


  Anexa nr. 6

  CLASIFICAREA ȘI CODIFICAREA OBIECTIVELOR AJUTORULUI DE STAT

  Codul de clasificare a obiectivelor

  Denumirea obiectivului

  1.1

  Agricultură

  1.2

  Pescuit

  2

  Obiective orizontale

  2.1

  Cercetare-dezvoltare

  2.2

  Inovare

  2.3

  Mediu

  2.4

  Întreprinderi mici și mijlocii

  2.5

  Comerț, export

  2.6

  Economisirea energiei

  2.7

  Salvare

  2.8

  Restructurare

  2.9

  Închidere

  2.10

  Ocuparea forței de muncă

  2.11

  Formare profesională

  2.12

  Capital de risc

  2.13

  Servicii de interes economic general

  2.14

  Alte obiective

  3

  Obiective sectoriale (sectoare sensibile)

  3.1

  Oțel

  3.2

  Construcții navale

  3.3

  Fibre sintetice

  3.4

  Auto

  3.5

  Alte sectoare prelucrătoare

  3.6

  Cărbune: ajutoare pentru producția curentă

  3.7

  Cărbune: alte ajutoare

  3.8

  Transporturi, din care:

  3.8.1

  transport feroviar

  3.8.2

  transport aerian

  3.9

  Turism

  3.10

  Servicii financiare

  3.11

  Alte obiective

  4.

  Ajutoare regionale

  4.1

  Zone pentru care au fost elaborate programe naționale de dezvoltare regională, altele decât zonele defavorizate

  4.2

  Zone defavorizate

  5

  Cultură și conservarea patrimoniului cultural

  6

  Ajutoare de stat cu caracter social

  7

  Ajutoare de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastrele naturale

  -----