ORDIN nr. 484 din 28 aprilie 2021pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 11 mai 2021
  Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.359 din 27.04.2021 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:1. La capitolul VII^1 „Dispoziții aplicabile în contextul epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2“ articolul 45, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) În situația prevăzută la alin. (2), valoarea totală a creditelor de angajament în baza cărora se încheie în trimestrul II al anului 2021 acte adiționale de suplimentare pentru decontarea serviciilor acordate peste valoarea de contract nu poate fi mai mare decât valoarea totală a cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiționale în trimestrul I al anului 2021.(5) Pentru unitățile sanitare care derulează programe naționale de sănătate curative care nu au încheiat în fiecare lună a trimestrului I al anului 2021 acte adiționale de suplimentare a valorii de contract, decontarea în trimestrul II al anului 2021 se efectuează la nivelul realizat dacă se depășește valoarea de contract, prin încheierea de acte adiționale de suplimentare a sumei contractate în luna următoare celei în care au fost acordate serviciile.(6) Actele adiționale de suplimentare a valorii de contract pentru situațiile prevăzute la alin. (4) și (5), pentru decontarea serviciilor acordate în trimestrul II al anului 2021, peste valoarea de contract, se vor încheia în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.2. La capitolul VII^1 „Dispoziții aplicabile în contextul epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2“, după articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 47, cu următorul cuprins:

  Articolul 47

  Măsurile prevăzute la art. 43-art. 45 alin. (1), (2), (4)-(6) sunt aplicabile până la finalul oricărei luni din trimestrul II al anului 2021 în care eventual încetează starea de alertă declarată potrivit legii.
  3. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru perioada ianuarie-mai 2021“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru semestrul I an 2021


  mii lei

  Denumirea programului de sănătate

  Credite de angajament pentru semestrul I an 2021

  Credite bugetare pentru semestrul I an 2021

  Programul național de oncologie, din care:

  1.348.184,09

  1.528.855,47

  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*

  1.193.355,10

  1.377.742,00

  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT

  24.276,00

  22.106,00

  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare

  136,00

  112,00

  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți

  1.747,52

  1.629,00

  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)

  128.658,47

  127.257,47

  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți

  11,00

  9,00

  Programul național de diabet zaharat

  943.679,89

  1.049.432,00

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  27.830,94

  26.254,00

  Programul național de tratament pentru boli rare*)

  168.083,02

  185.536,00

  Programul național de tratament al bolilor neurologice*)

  80.361,00

  79.201,00

  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

  94.247,00

  93.370,00

  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)

  6.742,00

  11.274,00

  Programul național de boli endocrine

  561,00

  915,00

  Programul național de ortopedie

  36.855,00

  40.181,00

  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice

  138,00

  38,00

  Programul național de boli cardiovasculare

  92.010,00

  100.102,00

  Programul național de sănătate mintală

  1.086,00

  1.161,00

  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:

  9.083,00

  10.072,00

  Subprogramul de radiologie intervențională

  6.944,00

  7.586,00

  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

  1.549,00

  985,00

  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

  134,00

  137,00

  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

  456,00

  1.364,00

  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  626.834,00

  626.834,00

  Total

  3.435.694,94

  3.753.225,47

  Cost volum

  809.150,68

  857.883,00

  Total general

  4.244.845,62

  4.611.108,47

  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  4. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 14, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București;
  5. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat“ subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, litera f^2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  f^2) dispozitive medicale specifice și sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - unități sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis:1. Spitalul Universitar de Urgență Elias - București;2. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie», București;3. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara;4. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sfânta Maria» Iași;5. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca;6. Spitalul Militar de Urgență «Regina Maria» Brașov;
  6. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
  s) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați;
  7. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 1, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins;
  l) Spitalul Județean de Urgență Bistrița;
  8. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Activități“, după punctul 29) se introduce un nou punct, punctul 30), cu următorul cuprins:30) mucoviscidoză (cost-volum) - bolnavi cu fibroză chistică (FC) cu vârstă de cel puțin 6 ani, cu infecții pulmonare cronice cauzate de Pseudomonas aeruginosa;9. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 1) „Indicatori fizici“, după litera ah) se introduce o nouă literă, litera ai), cu următorul cuprins:
  ai) număr bolnavi cu mucoviscidoză (cost-volum)/an: 200;
  10. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficiență“, după litera ah) se introduce o nouă literă, litera ai), cu următorul cuprins:
  ai) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (cost-volum): 35.293,44 lei*);
  11. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, nota din subsolul punctului 2) „Indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  *) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ș), t), ț), v), w), y), z) și ai) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel național, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcție de doza necesară recomandată individual.
  12. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 18), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:
  v) Spitalul Județean de Urgență Bistrița;
  13. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 31), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:
  d) Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare;
  e) Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuță» Cluj-Napoca;
  14. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță“ - „Subprogramul de radiologie intervențională“, la subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera ț) se introduc două noi litere, literele u) și v), cu următorul cuprins:
  u) Spitalul Militar de Urgență «Dr. Constantin Papilian» Cluj [activitățile a), e), f), g) și h)];
  v) Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare [activitățile a) și e)];


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe

  București, 28 aprilie 2021.
  Nr. 484.
  ----