ORDIN nr. 1.942 din 7 decembrie 2021privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1175 din 13 decembrie 2021
  Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 194/2020 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri, cu modificările ulterioare,
  ținând cont de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată modificat prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 2.026/2019 și nr. 1.112/2020 ale Consiliului Uniunii Europene,
  având în vedere dispozițiile art. 314, 315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 79 și 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.428 din 22.11.2021,
  în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 7 septembrie 2021, se modifică după cum urmează:1. La punctul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Se consideră că o persoană impozabilă îndeplinește condițiile suplimentare prevăzute la alin. (2) dacă este înregistrată în Registrul contribuabililor, având atribuit cod de înregistrare în scopuri de TVA, cu excepția următoarelor categorii:
  a) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal;
  b) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate direct în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) și (6) din Codul fiscal, prin utilizarea formularului de declarație 015 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România»;
  c) persoanele impozabile nerezidente care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, care se înregistrează în scopuri de TVA prin utilizarea formularului 013 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente» și care au declarat ca stat de rezidență un alt stat membru al Uniunii Europene.
  2. Punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:14. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România și care optează să utilizeze regimul UE vor utiliza, potrivit art. 315 alin. (4) din Codul fiscal, pentru operațiunile impozabile efectuate în condițiile acestui regim, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în conformitate cu art. 316 sau 317 din Codul fiscal.3. La punctul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 316 sau 317 din Codul fiscal și pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, informația privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează acest regim se menționează în Registrul contribuabililor.4. La punctul 16, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Calitatea de persoană impozabilă care utilizează aceste regimuri speciale nu anulează obligațiile de declarare și plată a taxei rezultate din calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal.5. La punctul 54, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile care utilizează regimul UE, codul de înregistrare special în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile care utilizează regimul nonUE sau codurile de înregistrare speciale alocate în temeiul art. 315^2 din Codul fiscal, pentru utilizarea regimului de import;


  Articolul II

  Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu

  București, 7 decembrie 2021.
  Nr. 1.942.
  -----