ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 (*actualizat*)
privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală
(actualizat până la data de 18 august 2014*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • ---------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 august 2014 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009; ORDINUL nr. 35 din 15 iunie 2009; ORDINUL nr. 56 din 3 septembrie 2009; ORDINUL nr. 21 din 26 martie 2010; ORDINUL nr. 122 din 18 octombrie 2010; ORDINUL nr. 87 din 15 noiembrie 2011; ORDINUL nr. 34 din 19 aprilie 2012; ORDINUL nr. 28 din 22 martie 2013; ORDINUL nr. 40 din 17 martie 2014; ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, în cuprinsul normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, sintagma "mic producător" se înlocuieşte cu termenul "producător".
  Văzând Referatul de aprobare nr. 65578/38488 din 5 noiembrie 2008, întocmit de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară şi Direcţia generală pentru siguranţa alimentelor,
  în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare, şi al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, republicată,
  în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor din unităţile de vânzare directă de produse primare sau vânzare cu amănuntul, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. (4) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare.


  Articolul 3

  Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la art. 1 nu se aplică produselor primare obţinute de către producători şi care sunt destinate consumului propriu.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 13 din 17 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei "mic producător" cu termenul "producător".


  Articolul 4

  Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directă de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.
  Preşedintele Autorităţii
  Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Radu Roatiş Cheţan
  Bucureşti, 16 decembrie 2008.
  Nr. 111.


  Anexă

  NORMA 16/12/2008