ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003
pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢA DE URGENŢĂ
  privind regimul metalelor preţioase
  şi pietrelor preţioase în România"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează producerea, prelucrarea, utilizarea, comercializarea, introducerea, scoaterea din ţara şi tranzitul pe teritoriul României al metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, activităţile conexe ale acestora, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri."
  3. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 1^1, care va avea următorul cuprins:
  "Art. 1^1. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
  1. a) metale preţioase - aurul, argintul, platina, osmiul, ruteniul, rhodiul, iridiul şi paladiul, care au un conţinut de cel puţin 96% de metal pretios fin;
  b) aliajele - subprodusele metalelor preţioase, cu un conţinut de cel puţin 33,3% de metal pretios, precum şi subprodusele cu conţinut de metal pretios, care au până la 33,3% conţinut de metal pretios;
  c) pietre preţioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale, pietrele ornamentale şi pietrele fine, ale căror liste vor fi anexate la normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
  d) aur pentru investiţii - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice sau de organisme internaţionale, în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul pentru investiţii cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri, plachete sau alte obiecte din aur, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub forma de monede din aur având titlul mai mare de/sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur pentru investiţii se realizează atât prin livrare fizica, cat şi prin operaţiuni în conturi de metal pretios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci;
  e) aur financiar - aurul achiziţionat în scopul constituirii unei rezerve şi folosit ca instrument de plasament. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de monede, bare, lingouri din aur sau alte obiecte din aur, având un titlu egal cu/sau mai mare de 995/1.000;
  f) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezerva oficială de Banca Naţionala a României. Aurul monetar se prezintă de regula sub forma de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000;
  g) aur dentar - aliaj al aurului, utilizat la lucrări dentare;
  h) metale preţioase industriale - metale preţioase sau aliaje ale acestora utilizate în scop industrial;
  i) monede din metale preţioase - monede confectionate din metale preţioase sau aliaje ale acestora;
  2. operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase - operaţiuni care au ca obiect:
  a) fabricarea şi producerea de metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase; categoriile de subproduse cu conţinut de metale preţioase care se supun prevederilor legale vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe;
  b) prelucrarea metalelor preţioase, aliajelor lor şi pietrelor preţioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii şi lucrări dentare din acestea;
  c) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, păstrarea în depozit a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni;
  d) introducerea în ţara, scoaterea din ţara şi tranzitul prin România de metale preţioase şi de aliaje ale acestora, precum şi de pietre preţioase;
  e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliajele acestora;
  f) prestarea de servicii care are ca obiect metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;
  g) utilizarea în interes industrial a metalelor preţioase şi aliajelor acestora;
  h) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, precum şi intermedierea unor astfel de operaţiuni cu monede din metale preţioase şi aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăşoară ca activităţi permanente;
  i) orice activităţi conexe ale operaţiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect metale preţioase, aliaje ale acestora sau pietre preţioase;
  3. titlu - conţinutul de metal pretios fin al unui aliaj, exprimat în miimi;
  4. autorizaţie - actul emis de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;
  5. bijuterii - obiecte de podoaba din metale preţioase şi aliaje ale acestora, care au sau nu în componenta pietre preţioase, cum ar fi: inelele, bratarile, colierele, brosele, cerceii, lanţurile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravata, butonii de manseta, precum şi articolele de uz personal, cum ar fi: porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasa şi bratara) sau altele asemenea;
  6. obiecte de aurarie sau de argintarie - obiecte din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masa, de toaleta, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumatori, pentru uz gospodăresc, uz religios, de arta şi altele;
  7. marcarea metalelor preţioase şi a aliajelor acestora - operaţiunea de atestare a conţinutului de metal pretios fin prin aplicarea marcii de titlu, a marcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a marcii de certificare;
  8. marca de garanţie proprie - semn individual înregistrat la Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importatorul sau vânzătorul cu amănuntul;
  9. marca titlului - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora;
  10. marca de certificare - semn convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale preţioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizaţi sau nu doresc să îşi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora."
  4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Operaţiunile cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, menţionate la art. 1^1 pct. 2, se pot efectua ca activităţi permanente sau profesionale numai dacă persoanele fizice şi juridice interesate sunt autorizate în acest sens."
  5. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Autorizaţia se eliberează pe perioada nedeterminată şi este vizata anual de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor."
  6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru eliberarea autorizaţiei şi pentru vizarea ei periodică se percep taxe stabilite de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare şi vizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe."
  7. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL V
  Evidenta şi controlul evidentei operaţiunilor cu metale
  preţioase, aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase"
  8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Controlul evidentei operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice."
  9. Litera b) a articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "b) sa stabilească şi sa aprobe mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianţi, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare;"
  10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor preia de la Banca Naţionala a României toate drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile specifice activităţii de analiza şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. De asemenea, se va prelua fără plata dotarea tehnica aferentă acestor activităţi.
  (2) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor poate prelua personalul Băncii Naţionale a României specializat în activitatea de expertizare, analiza şi marcare, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii."
  11. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Desfăşurarea fără autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum şi cu confiscarea bunurilor respective."
  12. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - Contravenţiile prevăzute la art. 26 şi 27 se constata şi se sancţionează de personalul cu atribuţii de control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului de Interne, iar dacă operaţiunile au avut ca obiect aur financiar sau aur pentru investiţii, de către personalul cu atribuţii de control al Băncii Naţionale a României."
  13. Alineatul (4) al articolului 31 va avea următorul cuprins:
  "(4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a autorizaţiei ori de respingere a cererii de autorizare se poate formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare."
  14. Alineatul (3) al articolului 34 va avea următorul cuprins:
  "(3) Valorificarea metalelor preţioase sub orice formă, pietrelor preţioase, pietrelor fine şi a materiilor organice preţioase se face în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare."
  15. Litera b) a articolului 36 va avea următorul cuprins:
  "b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metalele şi pietrele preţioase sau semipretioase, precum şi bijuteriile din aceste materiale;"


  Articolul 2

  În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul de Interne vor supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Autoritatea Naţionala
  pentru Protecţia Consumatorilor
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2003.
  Nr. 24.
  ------------