LEGE nr. 77 din 31 ianuarie 2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Curtea de Conturi este instituţia suprema de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Curtea de Conturi exercita şi atribuţii jurisdicţionale în condiţiile prezentei legi."
  2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Curtea de Conturi se compune din: Secţia de control financiar ulterior, Secţia jurisdicţională, Colegiul jurisdicţional al Curţii de Conturi şi camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti. Curtea de Conturi are un Secretariat general."
  3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Membrii Curţii de Conturi sunt consilieri de conturi, în număr de 18. Aceştia alcătuiesc plenul Curţii de Conturi."
  4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Conducerea Curţii de Conturi se exercită de către plen, de comitetul de conducere, de preşedintele şi vicepreşedintele Curţii de Conturi, care sunt consilieri de conturi.
  (2) Comitetul de conducere se compune din preşedintele Curţii de Conturi, vicepreşedintele acesteia, preşedinţii de secţii şi 3 consilieri de conturi, aleşi de plenul Curţii.
  (3) La şedinţele plenului participa procurorul general financiar.
  (4) La şedinţele plenului Curţii de Conturi şi ale comitetului de conducere participa secretarul general, precum şi, în calitate de invitaţi, specialişti cu înaltă pregătire în diferite domenii de activitate ce intră în competenţa Curţii."
  5. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Secţia de control financiar ulterior este formată din 9 consilieri de conturi şi din controlori financiari. Secţia este organizată în divizii, conduse de câte un consilier de conturi. În cadrul diviziilor pot fi organizate direcţii, servicii şi birouri de specialitate.
  (3) Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi este instanţa de fond şi de recurs şi se compune din 7 consilieri de conturi."
  6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Camera de conturi judeteana se compune din direcţia de control financiar ulterior şi colegiul jurisdicţional.
  (2) Direcţiile de control financiar ulterior judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt formate din controlori financiari şi sunt conduse de un director şi un director adjunct. În cadrul direcţiilor se pot organiza servicii şi birouri de specialitate.
  (3) Colegiul jurisdicţional este format din judecători financiari şi este condus de un preşedinte."
  7. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Secretariatul general al Curţii de Conturi este condus de un secretar general.
  (2) Structura organizatorică a Secretariatului general şi atribuţiile compartimentelor din cadrul acestuia se stabilesc de plenul Curţii de Conturi."
  8. Capitolul III va avea următorul titlu:
  "CAPITOLUL III
  Atribuţii de control şi audit financiar"
  9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Curtea de Conturi îşi exercită funcţiunea de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, precum şi asupra modului de gestionare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
  (2) Prin controlul sau Curtea de Conturi urmăreşte respectarea legii în gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti.
  (3) De asemenea, Curtea de Conturi analizează calitatea gestiunii financiare din punct de vedere al economicitatii, eficientei şi eficacitatii."
  10. La articolul 17, după litera g) se introduce litera g^1) cu următorul cuprins:
  "g^1) utilizarea fondurilor puse la dispoziţie României de către Uniunea Europeană prin Programul SAPARD şi a cofinanţării aferente;"
  11. Litera h) a articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "h) utilizarea fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeană şi din alte surse de finanţare internationala;"
  12. La articolul 17, după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:
  "i) alte domenii în care, prin lege, s-a stabilit competenţa Curţii."
  13. La articolul 19, după litera b) se introduc literele c) şi d) cu următorul cuprins:
  "c) nu îşi îndeplinesc obligaţiile financiare către stat, unităţile administrativ-teritoriale sau instituţiile publice, verificările efectuandu-se împreună cu reprezentanţii instituţiilor competente în domeniul supus controlului;
  d) sunt societăţi de investiţii financiare, asociaţii şi fundaţii care utilizează fonduri publice, verificările urmând a se efectua în legătură cu legalitatea utilizării acestor fonduri."
  14. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Controlul execuţiei bugetelor Camerei Deputaţilor, Senatului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ şi Avocatului Poporului se exercită exclusiv de Curtea de Conturi."
  15. Alineatul (2) al articolului 20 se abroga.
  16. Litera f) a articolului 25 va avea următorul cuprins:
  "f) contractarea şi utilizarea împrumuturilor de stat, rambursarea ratelor scadente ale acestora şi plata dobânzilor aferente s-au făcut în condiţiile legii;"
  17. Litera b) a articolului 26 se abroga.
  18. La articolul 27 alineatul (1), după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:
  "e) economicitatea, eficacitatea şi eficienta achiziţiilor publice."
  19. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:
  "(2) Curtea de Conturi exercita controlul cu privire la respectarea de către autorităţile cu atribuţii în domeniul privatizării a metodelor şi procedurilor de privatizare, prevăzute de lege, precum şi asupra modului în care acestea au asigurat respectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractele de privatizare. Curtea de Conturi exercita controlul respectării dispoziţiilor legale privind modul de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare rezultate din acţiunile de privatizare."
  20. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Curtea de Conturi poate exercita controlul în cazul prevăzut la alin. (2), indiferent de momentul în care s-a desfăşurat procesul de privatizare, prin vânzarea acţiunilor deţinute de stat la societăţile comerciale, până la clarificarea tuturor aspectelor."
  21. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Rapoartele asupra conturilor sunt examinate de complete formate după cum urmează:
  a) 3 consilieri de conturi din Secţia de control financiar ulterior, pentru ordonatorii principali de credite ale căror bugete se aproba prin lege;
  b) directorul direcţiei de control financiar ulterior, directorul adjunct sau şeful de serviciu şi un controlor financiar, altul decât cel care a efectuat controlul, pentru ordonatorul de credite;
  c) directorul, directorul adjunct al direcţiei de control financiar ulterior ai Camerei de Conturi a Municipiului Bucureşti şi un şef de serviciu."
  22. Alineatul (2) al articolului 36 va avea următorul cuprins:
  "(2) Actele de constatare astfel întocmite se trimit, în termen de 5 zile, procurorului financiar de către consilierii de conturi din Secţia de control financiar ulterior sau, după caz, de directorii direcţiilor de control financiar ulterior ai camerelor de conturi judeţene, însoţite de propunerile lor."
  23. Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:
  "Art. 38. - (1) Împotriva actului de clasare organul de control şi cei interesaţi pot face plângere în termen de 30 de zile de la comunicare. Plângerea se judeca de procurorul general financiar."
  24. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Împotriva soluţiei procurorului general financiar organul de control şi părţile interesate pot face cereri de reexaminare, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Conturi, în compunerea prevăzută la art. 56."
  25. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
  "Art. 42. - Colegiul jurisdicţional judeca, în prima instanţa, intampinarile introduse împotriva deciziilor emise, potrivit art. 95 alin. (1), de directorii direcţiilor de control financiar ulterior ale camerelor de conturi judeţene."
  26. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - Colegiul jurisdicţional al camerei de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti judeca cauzele care fac obiectul art. 40-43 privind unităţile administrativteritoriale şi instituţiile publice, regiile autonome de interes naţional şi local, companiile şi societăţile naţionale, filialele şi sucursalele regiilor, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi persoanele juridice prevăzute la art. 18 lit. d) şi e) şi la art. 19, care îşi au sediul pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti."
  27. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
  "Art. 45. - Colegiul jurisdicţional al Curţii de Conturi judeca cauzele privind ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetului asigurărilor sociale de stat, ai unităţilor militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, precum şi alte cauze care nu intră în competenţa colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene sau a municipiului Bucureşti."
  28. Alineatul (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Colegiul jurisdicţional se investeste prin încheierea de sesizare a completului constituit potrivit art. 31 alin. (1), prin actul de sesizare al procurorului financiar, prin contestaţia introdusă de persoana obligată la plata împotriva actului de imputaţie şi prin întâmpinarea introdusă împotriva deciziei emise, potrivit art. 95 alin. (1), de directorii direcţiilor de control financiar ulterior ale camerelor de conturi judeţene."
  29. Articolul 55 va avea următorul cuprins:
  "Art. 55. - Cauzele date în competenţa Secţiei jurisdicţionale se judeca de un complet format din 2 consilieri de conturi, cu excepţia celor prevăzute la art. 46, care se judeca de un singur consilier de conturi. În caz de divergenta judecarea cauzei se face cu participarea preşedintelui Secţiei jurisdicţionale."
  30. Articolul 56 va avea următorul cuprins:
  "Art. 56. - Cauzele la care se referă art. 49 se judeca de un complet constituit din 3 consilieri de conturi, care fac parte din Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi."
  31. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:
  "(2) Dacă din cauza neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) judecarea cauzei a fost intarziata, instanţa poate aplica persoanei fizice sau juridice o amenda de 500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere."
  32. Alineatul (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:
  "(2) Judecand cauza, colegiul jurisdicţional se pronunţa cu privire la actul de sesizare cu care a fost investit conform art. 31 alin. (2) sau art. 37 alin. (1), dispunând, după caz: admiterea acestuia şi obligarea persoanei sau persoanelor răspunzătoare la plata despăgubirilor civile actualizate pe baza taxei scontului stabilite de Banca Naţionala a României la data pronunţării hotărârii, obligarea acestora la plata amenzii pentru abateri cu caracter financiar reţinute în sarcina lor ori respingerea actului de sesizare. Dacă instanţa constata că nu poate judeca cauza sau soluţionarea acesteia s-ar face cu mare întârziere, întrucât actul de sesizare nu este complet, poate dispune restituirea cauzei la procuror, cu arătarea motivelor pentru care se procedează astfel, indicând faptele şi împrejurările ce trebuie lamurite, precum şi mijloacele de proba ce trebuie administrate."
  33. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 80. - (1) În cazul în care, ulterior rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de o instanţa a Curţii de Conturi, împotriva acesteia nu s-a declarat recurs la Curtea Suprema de Justiţie, procurorul general financiar, în condiţiile legii, poate declara recurs în anulare jurisdicţional, la Curtea de Conturi, în termen de 1 an de la data rămânerii definitive a hotărârii atacate. Recursul se judeca în complet format din 3 consilieri de conturi.
  ...............................................................
  (3) În cazul admiterii recursului în anulare jurisdicţional Curtea de Conturi, în alcătuirea prevăzută la art. 56, poate modifica sentinta sau o poate casa cu reţinere ori cu trimitere spre rejudecare în fond a cauzei, la instanţa competenţa, potrivit legii."
  34. Alineatul (2) al articolului 87 va avea următorul cuprins:
  "(2) Pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor Curţii de Conturi, care constituie titlu executoriu, sau, după caz, pe baza hotărârilor irevocabile pronunţate de Secţia de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie instanţa de executare comunică de îndată organelor competente teritorial ale Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, persoanei juridice creditoare un ordin de executare a despăgubirilor civile şi a dobânzilor sau a altor sume datorate statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau instituţiilor publice şi a cheltuielilor de judecată."
  35. Alineatul (1) al articolului 95 va avea următorul cuprins:
  "Art. 95. - (1) Măsurile prevăzute la art. 94 se iau prin decizie emisă de preşedintele Secţiei de control financiar ulterior sau, după caz, de directorul direcţiei de control financiar ulterior a camerei de conturi judeţene."
  36. Alineatul (2) al articolului 97 va avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul în care procurorul financiar constata inexistenta condiţiilor răspunderii, claseaza, motivat, actul de control."
  37. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 105 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 105. - (1) Dintre consilierii de conturi Parlamentul numeşte preşedintele Curţii de Conturi, vicepreşedintele acesteia şi preşedinţii secţiilor.
  (2) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte vor fi ocupate de persoane cu pregătire economică sau juridică."
  38. Alineatul (2) al articolului 106 va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru a fi numiţi judecători financiari şi procurori financiari se cer: studii superioare juridice, înaltă competenţa profesională, vechime în funcţii juridice sau în învăţământul juridic superior de minimum 11, 8 şi, respectiv, 5 ani, în raport cu gradele de încadrare."
  39. La articolul 116, după alineatul (1) se introduc alineatele (2)-(5) care vor avea următorul cuprins:
  "(2) Mandatul de judecător sau, după caz, de procuror financiar încetează şi în caz de reorganizare, ca urmare a reducerii, prin lege, a numărului de posturi, precum şi în cazul refuzului de a ocupa un alt post corespunzător de judecător sau de procuror financiar, ca urmare a acestei reorganizari.
  (3) Eliberarea din funcţie a judecătorilor şi a procurorilor financiari aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (2) se face de Preşedintele României, la propunerea plenului Curţii de Conturi, care hotărăşte cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  (4) Judecătorii, respectiv procurorii financiari, de la camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti pot fi mentinuti în funcţie până la împlinirea vârstei de 65 de ani, la propunerea preşedintelui Secţiei jurisdicţionale, respectiv a procurorului general financiar, cu avizul preşedintelui Curţii de Conturi.
  (5) Judecătorii, respectiv procurorii financiari, de la Curtea de Conturi pot fi mentinuti în funcţie până la împlinirea vârstei de 70 de ani, la propunerea preşedintelui Curţii de Conturi, cu consultarea preşedintelui Secţiei jurisdicţionale, respectiv a procurorului general financiar, cu avizul plenului Curţii de Conturi."
  40. Alineatele (3) şi (5) ale articolului 120 vor avea următorul cuprins:
  "(3) Acţiunea disciplinară se judeca de către o comisie de disciplina, formată din 2 consilieri de conturi din cadrul Secţiei jurisdicţionale a Curţii de Conturi, numiţi de plenul Curţii.
  ...............................................................
  (5) Contestaţia se judeca de un complet constituit din 3 consilieri de conturi din cadrul Secţiei jurisdicţionale a Curţii de Conturi, numiţi de plenul Curţii."
  41. Litera j) a articolului 122 va avea următorul cuprins:
  "j) sa aleagă pe cei 3 consilieri de conturi care sunt membri ai comitetului de conducere;"
  42. Articolul 123 va avea următorul cuprins:
  "Art. 123. - Plenul Curţii de Conturi îşi exercită atribuţiile în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi."
  43. Litera f) a articolului 124 va avea următorul cuprins:
  "f) sa numească directorii direcţiilor de control, şefii de serviciu din cadrul diviziilor sectoriale şi directorii direcţiilor de control financiar ale camerelor de conturi judeţene; sa numească secretarul general al Curţii de Conturi şi sa stabilească atribuţiile acestuia;"
  44. La articolul 124, după litera i) se introduce litera j) cu următorul cuprins:
  "j) sa aprobe reducerea vechimii în funcţii juridice necesare ocupării funcţiei de judecător financiar sau procuror financiar, prevăzută la art. 106 alin. (2) şi la art. 110 alin. (1), cu până la 2 ani."
  45. Articolul 125 va avea următorul cuprins:
  "Art. 125. - Comitetul de conducere poate funcţiona în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi."
  46. Alineatul (2) al articolului 126 va avea următorul cuprins:
  "(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) se exercită, în lipsa preşedintelui Curţii de Conturi, de vicepreşedintele acesteia."
  47. Articolul 128 va avea următorul cuprins:
  "Art. 128. - Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) se penalizeaza cu 500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere."


  Articolul 2

  (1) În vederea încadrării în numărul de posturi prevăzut la art. 9, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, Parlamentul va proceda la numirea noilor membri ai Curţii de Conturi, potrivit procedurii prevăzute la art. 104 şi 105 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată.
  (2) Pe data numirii noilor membri mandatul actualilor membri ai Curţii de Conturi încetează de drept.


  Articolul 3

  Art. 48 alin. (2) şi art. 100 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei legi se abroga.


  Articolul 4

  Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  ────────────────────