ORDIN nr. 746 din 23 iunie 2014
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.583/2014 al Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate din Ministerul Sănătăţii,
  având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Sintagma "Serviciul programe de sănătate" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate", sintagma "Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică", sintagmele "Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate" şi "Direcţia contabilitate şi patrimoniu" se înlocuiesc cu sintagma "Direcţia generală buget şi contabilitate" şi sintagma "Serviciul achiziţii publice" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare".
  2. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
  "(5^1) Prin excepţie de la alin. (5), structura de personal a unităţii de asistenţă tehnică şi management a programelor naţionale de sănătate publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică se suplimentează cu un număr de maximum două persoane, în condiţiile legii, pentru fiecare program/subprogram coordonat."
  3. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Cererile de finanţare fundamentată ale unităţilor de specialitate care implementează programe/subprograme naţionale de sănătate publică, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare unităţilor de asistenţă tehnică sau management al programelor naţionale de sănătate, pe suport hârtie şi, după caz, în format electronic, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentele norme tehnice. Cererile de finanţare fundamentată ale direcţiilor de sănătate publică pentru finanţarea activităţilor din cadrul Programului naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, precum şi ale unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează activităţile acestui program se transmit spre avizare Unităţii de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti. Borderoul centralizator care însoţeşte cererea de finanţare va fi avizat în prealabil de Unitatea de asistenţă tehnică şi management din regiunea căreia îi este arondată reţeaua de screening.
  (3) Unităţile de asistenţă tehnică sau management al programelor naţionale de sănătate publică solicită Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate finanţarea unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), în baza unei situaţii centralizatoare întocmite distinct pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică, sursă de finanţare şi titlul bugetar, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1), până cel târziu în data de 10 a lunii pentru care se face finanţarea."
  4. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Direcţia generală buget şi contabilitate:
  a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii pentru anii 2013 şi 2014, în care sunt cuprinse sumele aferente programelor naţionale de sănătate publică, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de structurile de specialitate din Ministerul Sănătăţii;
  b) comunică Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora pe programe/subprograme naţionale de sănătate publică, respectiv pe unităţi de specialitate;
  c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică;
  d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, centralizate de Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
  e) primeşte lunar solicitările de finanţare prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul întocmit de Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate;
  f) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică, pe unităţi de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică;
  g) analizează trimestrial modul de execuţie a bugetului aprobat pentru programele naţionale de sănătate publică, în colaborare cu Serviciul programe de sănătate;
  h) efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate pe unităţi de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, precum şi modificarea acestora pe titluri bugetare şi articole de cheltuieli prin virări de credite, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate sau a unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, după caz;
  i) organizează şi conduce înregistrarea evidenţei analitice a medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altele asemenea achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi transferate direcţiilor de sănătate publică pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică şi în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;
  j) asigură evidenţierea distinctă a decontărilor privind produsele achiziţionate pe fiecare program/subprogram naţional de sănătate publică şi pe fiecare direcţie de sănătate publică."
  5. La articolul 21, alineatul (3) se abrogă.
  6. În anexa nr. 1, titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2014" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2014
  *Font 9*
                                                                         mii lei
  Programele naţionale de sănătate publică Buget de stat Venituri proprii Total
  1 2 3 4
  Programele naţionale de boli transmisibile 144.419 90.327 234.746
  Programul naţional de imunizare 52.174 11.272 63.446
  Programul naţional de supraveghere şi control al boli transmisibile prioritare 70 1.961 2.031
  Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV 86.090 67.829 153.919
  Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei 6.075 9.002 15.077
  Programul naţional de supraveghere şi control boli al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei 10 263 273
  Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 60 587 647
  Programul naţional de securitate transfuzională 46.284 13.332 59.616
  Programele naţionale de boli netransmisibile 42.184 29.824 72.008
  Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin 3.197 10.068 13.265
  Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică 0 378 378
  Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule 38.987 19.119 58.106
  Programul naţional de tratament pentru boli rare 0 200 200
  Programul naţional de management al registrelor naţionale 0 59 59
  Programul naţional de evaluare şi promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 7 900 907
  Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 5.993 8.130 14.123
  Total buget programe naţionale de sănătate 2013 238.947 143.100 382.047
  Tratament în străinătate 4.232 0 4.232
  MS-acţiuni centralizate 2.181 0 2.181
  Reţinere 10% 22.140 15.900 38.040
  TOTAL BUGET 267.500 159.000 426.500"

  7. În anexa nr. 2, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile", titlul 1 "Programul naţional de imunizare", subtitlul 1 "Subprogramul de vaccinări obligatorii", la punctul 1.2 "Indicatori de evaluare", subpunctul 1) "Indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.2. Indicatori de evaluare:
  1) Indicatori fizici:
  a) număr inoculări conform calendarului/trimestru: 500.000;
  b) număr carnete de vaccinări tipărite/an: 200.000 (indicator raportat de INSP);
  c) număr de activităţi desfăşurate/trimestru, inclusiv mentenanţă şi dezvoltare RENV (indicator raportat de INSP): 100".
  8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2 "Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", subtitlul C "Activităţi", activitatea b) "Alerta rapidă şi evaluarea riscului de răspândire la nivel naţional şi internaţional", punctele 1, 2 şi 3 se abrogă.
  9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a) "Supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile, intervenţia în focar şi derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalenţei bolilor infecţioase", la punctul 1 "Activităţi desfăşurate prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) şi structurile de specialitate din centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara", litera m) se abrogă.
  10. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a), la punctul 1, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
  "p) asigură coordonarea metodologică a sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid în colaborare cu Biroul RSI şi informare toxicologică din structura INSP."
  11. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a), la punctul 2 "Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti", litera j) se abrogă.
  12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a), la punctul 2, după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
  "r) depistează, verifică şi raportează alertele naţionale, participă la verificarea alertelor internaţionale şi asigură răspunsul rapid".
  13. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a), la punctul 3 "Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare", litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) participă alături de specialiştii din cadrul DSP-urilor la acţiunile de evaluare şi investigare a situaţiilor de risc epidemiologic, la identificarea alertelor şi la raportarea lor conform legislaţiei în vigoare".
  14. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul D "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "D. Indicatori de evaluare:
  INSP:
  a) indicatori fizici:
  a.1. număr de activităţi desfăşurate/trimestru în sensul de suma activităţilor desfăşurate în fiecare lună a trimestrului: 150/trimestru;
  b) indicatori de eficienţă:
  b.1. cost mediu pe activitate desfăşurată/trimestru: 400 lei;
  DSPJ:
  a) indicatori fizici:
  a.1. număr de activităţi desfăşurate/trimestru în sensul de suma activităţilor desfăşurate în fiecare lună a trimestrului: 1.200/trimestru;
  a.2. număr de focare depistate, raportate şi investigate/ trimestru: 400 focare/trimestru;
  a.3. număr total de gravide testate serologic pentru sifilis în laboratorul DSPJ, din care număr gravide pozitive/trimestru: 15.000/trimestru;
  a.4. număr cupluri mamă - nou-născut testate VDRL cantitativ pentru depistarea sifilisului congenital/trimestru: 200/trimestru;
  a.5. număr de cazuri de sifilis congenital al nou-născutului viu raportate: 5/trimestru.
  b) indicatori de eficienţă:
  b.1. cost mediu pe activitate desfăşurată/an ca raport între cheltuielile efective din anul respectiv şi suma activităţilor desfăşurate în anul respectiv: 2.000 lei/activitate/an;
  b.2. cost mediu test depistare sifilis la gravidă: 10 lei;
  b.3. cost mediu test depistare sifilis congenital: 25 lei;
  b.4. cost mediu focar de boală transmisibilă depistat, raportat şi investigat/an: 1.000 lei/an."
  15. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul E, la activitatea a), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "t) materiale sanitare, medicamente, vaccinurile menţionate în rezerva antiepidemică, dezinfectante, echipamente de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologic prin reîntregirea rezervei antiepidemice;"
  16. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, la subtitlul E, activitatea b) se abrogă.
  17. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4 "Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei", subtitlul 1) "Supravegherea şi controlul tuberculozei", punctul 1.1 "Activităţi", litera b) "Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti", partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti prin Unitatea de asistenţă tehnică şi management:".
  18. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 1), punctul 1.1, la litera b), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3) verifică efectuarea controlului intern şi extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente şi asigură achiziţia mediilor cu antibiograme de linia I şi a II-a, mediile pentru detecţia rapidă a chimiorezistenţei BK prin metode genetice şi fenotipice lichide, precum şi a testelor de identificare a tulpinilor de Micobacteryum pentru laboratoarele de referinţă naţionale şi regionale".
  19. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 1), la punctul 1.2 "Indicatori de evaluare", litera a) "indicatori fizici", sublitera a.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a.1. numărul persoanelor examinate pentru depistarea cazurilor de infecţie/îmbolnăvire de tuberculoză (suspecţi, simptomatici, contacţi, grupuri cu risc crescut): 250.000;".
  20. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5 "Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei", la subtitlul C "Activităţi", secţiunea "Activităţi implementate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti", după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  "h) activităţi de monitorizare a situaţiei infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare".
  21. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5, la subtitlul D "Indicatori de evaluare", la activitatea a), litera a) "Indicatori fizici", după subpunctul a.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul a.5, cu următorul cuprins:
  "a.5. Număr tulpini microbiene izolate în întreaga unitate sanitară cu paturi sentinelă: între 200 şi 1.300 de tulpini/trimestru în funcţie de tipul spitalului."
  22. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5, la subtitlul D, la activitatea a), litera c) "Indicatori de rezultat", după subpunctul c.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul c.4, cu următorul cuprins:
  "c.4. procent de tulpini microbiene izolate şi caracterizate din punctul de vedere al rezistenţei la antibiotice din întreaga unitate sanitară, 76%."
  23. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5, la subtitlul D, la aliniatul Direcţiile de sănătate publică judeţene (unde există unităţile sentinelă), la litera a) "Indicatori fizici", subpunctul a.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a.1. numărul de acţiuni în vederea implementării activităţilor specifice programului: 40".
  24. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5, la subtitlul D, la aliniatul Direcţiile de sănătate publică judeţene (unde există unităţile sentinelă), după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:
  "b) Indicatori de eficienţă:
  b.1. cost mediu pe acţiune în vederea implementării activităţilor specifice programului: 250 lei."
  25. În anexa nr. 3, la capitolul II "Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă", titlul C, "Domenii specifice", subtitlul 1) "Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă", punctul 1.1 "Activităţi", litera a) "Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei", subpunctul a.5 se abrogă.
  26. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 1), punctul 1.1, litera d) "Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman", subpunctul d.1 se abrogă.
  27. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 1), punctul 1.2 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.2. Indicatori de evaluare:
  a) Indicatori fizici:
  a) număr de intervenţii specifice: 441.
  b) Indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/intervenţie/an pentru acţiuni specifice de evaluare a factorilor de risc din mediu pentru starea de sănătate: 1.000 lei.
  c)Indicatori de rezultat:
  a) 13 rapoarte specifice domeniului/an".
  28. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 1), punctul 1.3 "Unităţi care implementează" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.3. Unităţi care implementează:
  a) Institutul Naţional de Sănătate Publică - subpunctele: a.7; b.1 şi b.2; c.1 şi c.2; d.2;
  b) Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC) - subpunctele: a.1 şi d.1;
  c) Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti (CRSPB) - subpunctele: a.4 şi a.6;
  d) Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj (CRSPC) - subpunctele: a.4, a.5. şi a.6;
  e) Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi (CRSPI) - subpunctele: a.3, a.4 şi a.6;
  f) Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara (CRSPT) - subpunctele: a.2, a.4 şi a.6;
  g) Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureş (CRSPM) - subpunctele: a.4 şi a.6;
  h) Direcţiile de sănătate publică - subpunctele: a.1-a.4 şi a.5-a.7; b.1 şi b.2; c.1 şi c.2; d.1 şi d.2".
  29. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 2) "Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante", punctul 2.2 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.2. Indicatori de evaluare:
  a) Indicatori fizici:
  a) număr de intervenţii specifice: 230.
  b) Indicatori de eficienţă:
  a)cost/intervenţie/an pentru acţiuni specifice de evaluare a efectelor radiaţiilor ionizante pentru starea de sănătate: 1.250 lei.
  c) Indicatori de rezultat:
  a) 10 rapoarte specifice domeniului/an".
  30. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 3) "Domeniul privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă", punctul 3.1 "Activităţi", litera b) "Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii ionizante, neionizante şi laser", subpunctul b.2 se abrogă.
  31. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 3), punctul 3.2 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3.2. Indicatori de evaluare:
  a) Indicatori fizici:
  a) număr de intervenţii specifice: 266.
  b) Indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/intervenţie/an pentru evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu asupra stării de sănătate a celor expuşi profesional: 1.000 lei.
  c) Indicatori de rezultat:
  a) 7 rapoarte specifice domeniului/an."
  32. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 4) "Domeniul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie", punctul 4.2 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4.2. Indicatori de evaluare:
  a) Indicatori fizici:
  a) număr de intervenţii specifice: 576.
  b) Indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/intervenţie/an pentru evaluarea efectelor factorilor de risc alimentari pentru starea de sănătate: 1.000 lei.
  c) Indicatori de rezultat:
  a) 12 rapoarte anuale."
  33. În anexa nr. 3, la capitolul II, titlul C, subtitlul 5) "Activităţi complementare", punctul 5.2 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "5.2. Indicatori de evaluare:
  a) Indicatori fizici:
  a) număr de acţiuni specifice corespunzătoare activităţilor complementare ale programului naţional: 48.
  b) Indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/acţiune/an corespunzătoare activităţilor complementare ale programului naţional: 300 lei.
  c) Indicatori de rezultat:
  a) cel puţin 1 instruire/an;
  b) activităţi de audit în domeniul siguranţei alimentului/an;
  c) 1 conferinţă naţională/an;
  d) 1 raport naţional/an."
  34. În anexa nr. 5, la capitolul IV "Programele naţionale de boli netransmisibile", titlul 1 "Programul naţional de depistare activă precoce a cancerului de col uterin", subtitlul D "Atribuţii specifice în asistenţa tehnică şi management", punctul 1 "Comisia naţională pentru prevenirea cancerului de col uterin", subpunctul 1.7 "Atribuţiile Comisiei", literele f) şi g) se abrogă.
  35. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul D, punctul 2 "Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică", literele f) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "2. Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică, UATM - INSP, are următoarele atribuţii:
  ...............................................................................................
  "f) coordonează, organizează şi contribuie la dezvoltarea sistemului de raportare al programului: formulare-tip, circuite de raportare, interconectarea cu alte baze de date, inclusiv cu registrele populaţionale de cancer, cu respectarea legislaţiei specifice utilizării datelor cu caracter personal şi coordonează activitatea de colectare/raportare a datelor;
  ...............................................................................................
  k) contribuie la elaborarea planurilor regionale de informare-educare-comunicare pentru populaţia eligibilă pentru testarea Babeş-Papanicolaou;".
  36. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul D, punctul 3 "Unităţile de asistenţă tehnică şi management la nivel regional, UATM - R", litera j), subpunctul j.5 şi litera m), subpunctul m.3 se abrogă.
  37. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul F "Activităţi", punctul 1 "Activităţi manageriale şi administrative", litera d) se abrogă.
  38. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul F, punctul 2 "Activităţi specifice", litera a), subpunctul a.5) şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) Serviciile medicale specifice screeningului pentru depistarea precoce activă a cancerul de col uterin se realizează după cum urmează:
  ..............................................................................................
  a.5) îndrumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente către serviciile de specialitate pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea conduitei terapeutice;
  ...............................................................................................
  d) asigurarea circuitului informaţiilor în cadrul programului privind colectarea, centralizarea şi raportarea datelor în condiţiile prezentelor norme;".
  39. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul I "Procedura de selectare a unităţilor sanitare cu paturi care organizează o reţea de screening", litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) pentru anul 2014 calendarul includerii în program pentru reţelele validate până la data de 31 martie 2014, în limita fondurilor disponibile, este următorul:
  e.1. 1 aprilie-31 august: validarea de noi reţele;
  e.2. 1 septembrie-15 septembrie: încheierea de contracte cu direcţiile de sănătate publică, în limita fondurilor disponibile."
  40. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 1, subtitlul L "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "L. Indicatori de evaluare:
  a) Indicatori fizici:
  1. Indicatori raportaţi de centrele de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte:
  a.1.1. număr de formulare eliberate;
  a.1.2. număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1 şi pentru care s-au primit rezultatele, din care:
  (i) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;
  (ii) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv;
  (iii) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor.
  2. Indicatori raportaţi de centrele de recoltare către unitatea sanitară din reţeaua căreia fac parte:
  a.2.1. număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical.
  3. Indicatori raportaţi de laboratorul de analize medicale şi/sau laboratorul de anatomopatologie către unitatea sanitară din reţeaua căreia face parte:
  a.3.1. număr total de frotiuri cervicale prelucrate;
  a.3.2. număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea.
  4. Indicatori raportaţi de unitatea sanitară către UATM-R şi de UATM-R către UATM-INSP:
  a.4.1. număr de formulare eliberate;
  a.4.2. număr de formulare eliberate şi neutilizate prin neprezentare la recoltarea frotiului;
  a.4.3. număr de femei informate şi consiliate care au primit formular FS1 şi pentru care s-au primit rezultatele, din care:
  (i) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou negativ, reprogramate după 5 ani;
  (ii) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv;
  (iii) număr de femei cu test Babeş-Papanicolaou pozitiv, care au beneficiat de eliberarea unui bilet de trimitere pentru continuarea investigaţiilor;
  a.4.4. număr de femei la care s-a realizat recoltarea materialului celular cervical;
  a.4.5. număr total de frotiuri cervicale prelucrate;
  a.4.6. număr de frotiuri cervicale prelucrate, pe tipuri de leziuni;
  a.4.7. număr de frotiuri nesatisfăcătoare care impun retestarea.
  5. Indicatori raportaţi de unitatea sanitară care a organizat reţeaua către direcţiile de sănătate publică sau, după caz, la UATM-INSP şi de direcţiile de sănătate publică către UATM- INSP:
  a.5.1. număr de cazuri testate Babeş-Papanicolaou cu formular FS1 completat în integralitate.
  b) Indicatori de eficienţă:
  b.1. cost mediu/testare Babeş-Papanicolaou: 80 lei;
  b.2. cost mediu/management caz la nivelul unităţii regionale de management: 10 lei;
  b.3. cost mediu/management caz la nivelul unităţilor sanitare care au organizat o reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin: 10 lei.
  c) Indicatori de rezultat:
  c.1. rata de acoperire a populaţiei feminine eligibile într-o perioadă de 5 ani: 50%;
  c.2. calitatea recoltării: minimum 80% frotiuri satisfăcătoare/total frotiuri."
  41. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subtitlul 2) "Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale", punctul 2.4 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.4. Indicatori de evaluare:
  a) indicatori fizici:
  a.1. RNDVCSH:
  a) număr de pacienţi pentru care se caută donator CSH în registrul local: 110;
  b) număr de pacienţi pentru care se caută donator CSH în registre internaţionale: 105;
  c) număr de solicitări testări extinse pentru donatori străini: 210;
  d) număr de probe de sânge pentru testare de validare donatori străini: 105;
  e) număr de grefe CSH de la donatori străini: 65;
  f) număr de grefe CSH de la donatori români: 5;
  g) număr de evenimente/activităţi IEC de promovare a donării CSH, derulate la nivel naţional: 4;
  h) număr de cursuri de instruire organizate: 2;
  i) număr de infuzii de limfocite de la donator CSH străin: 7;
  j) număr de infuzii de limfocite de la donator CSH român: 3;
  k) număr de donatori CSH înscrişi şi confirmaţi de RNDVCSH: 14.000.
  a.2. Laboratoare testare:
  a) număr de donatori CSH testaţi înscrişi în RNDVCSH: 8.950;
  b) număr de donatori CSH testaţi extins: 172;
  c) număr de donatori CSH şi pacienţi testaţi pentru confirmare: 120.
  a.3. Centre ale donatorilor de CSH:
  a) număr de donatori CSH recrutaţi şi înscrişi: 14.000;
  b) număr de evenimente de promovare a donării CSH: 180;
  c) număr de potenţiali donatori CSH informaţi şi consiliaţi: 28.000;
  d) procent de donatori de sânge din totalul donatori de CSH: 70 %.
  a.4. Centre de prelevare:
  a) număr de donatori CSH evaluaţi şi pregătiţi predonare: 8;
  b) număr de grefe CSH prelevate şi procesate: 5;
  c) număr de grefe CSH stocate: 20;
  d) număr de donatori CSH monitorizaţi postdonare: 11;
  e) număr de prelevări şi procesări limfocite pentru DLI: 3.
  a.5. Centre de transplant de celule stem hematopoietice:
  a) număr de transplanturi allogenice de la donator neînrudit: 70;
  b) număr de monitorizări posttransplant de la donator neînrudit: 141;
  c) număr de evaluări compatibilitate donator neînrudit/pacient: 205;
  d) număr de infuzii de limfocite de la donator CSH (DLI): 10;
  b) indicatori de eficienţă:
  b.1. RNDVCSH:
  a) cost/căutare în registrul local: 400 lei;
  b) cost/căutare în registre internaţionale: 1.575 lei;
  c) cost/testare extinsă donatori străini: 6.850 lei;
  d) cost/probă sânge pentru testare de validare donatori străini: 3.375;
  e) cost/grefă CSH de la donatori străini: 105.000 lei;
  f) cost/transport donator român: 1.000 lei;
  g) cost/eveniment/activitate IEC de promovare a donării CSH, derulate la nivel naţional: 35.000 lei;
  h) cost/curs de instruire: 5.000 lei;
  i) cost/furnizare limfocite de la donator CSH străin: 55.000 lei;
  j) cost/furnizare limfocite de la donator CSH român: 1.000 lei;
  k) cost/confirmare a calităţii donator CSH înscris în RNDVCSH: 14 lei.
  b.2. Laboratoare testare:
  a) cost/donator CSH testare la înscriere: 1.650 lei;
  b) cost/donator CSH testare extinsă: 6.825 lei;
  c) cost/testare de verificare - donator CSH şi pacienţi: 13.650 lei.
  b.3. Centre ale donatorilor de CSH:
  a) cost/donator CSH recrutat şi înscris: 75 lei;
  b) cost/eveniment de promovare a donării CSH: 300 lei.
  b.4. Centre de prelevare:
  a) cost/donator CSH evaluat şi pregătit predonare: 4.700 lei;
  b) cost/grefă CSH prelevată şi procesată: 5.300 lei;
  c) cost/grefă CSH stocată: 100 lei;
  d) cost/donatori CSH monitorizaţi postdonare: 300 lei
  e) cost/prelevare şi procesare limfocite pentru DLI: 5.300 lei.
  b.5. Centre de transplant de celule stem hematopoietice:
  a) cost/monitorizare pacient posttransplant: 400 lei;
  b) cost/evaluare compatibilitate donator - pacient: 300 lei;
  c) indicatori de rezultat:
  a) crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem hematopoietice şi care au vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani;
  b) procentul donatorilor de celule stem hematopoietice din total donatori de sânge: 70%;
  c) procentul donatorilor de celule stem hematopoietice testaţi HLA DRB1 la rezoluţie intermediară sau înaltă, din totalul donatorilor de celule stem hematopoietice testaţi la înscrierea în RNDVCSH: 50%;
  d) procentul pacienţilor care au indicaţie de transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit pentru care s-a iniţiat căutarea de donatori de celule stem hematopoietice: 100%;
  e) procentul pacienţilor transplantaţi din total pacienţi pentru care s-au identificat donatori neînrudiţi de celule stem hematopoietice compatibili: 80%;
  f) procentul donatorilor de celule stem hematopoietice validaţi şi confirmaţi ca înscrişi în RNDVCSH din totalul donatorilor care au semnat consimţământ pentru înscrierea în RNDVCSH: 90%;
  g) număr de persoane informate în cadrul evenimentelor/activităţilor IEC de promovare a donării de CSH: 24.000 persoane."
  42. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3, subtitlul 2), punctul 2.5 "Natura cheltuielilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2.5. Natura cheltuielilor:
  a) cheltuieli de deplasare şi cazare pentru organizarea acţiunilor de coordonare, precum şi pentru organizarea instruirilor periodice ale personalului medical din unităţile sanitare desemnate să organizeze activităţi coordonate de Registru;
  b) cheltuieli de transport intern şi internaţional al probelor de sânge şi al grefelor de celule stem hematopoietice şi produselor celulare adiţionale (limfocite);
  c) cheltuieli legate de căutarea de donatori compatibili în registrul naţional şi în registre internaţionale (poştă, telecomunicaţii, internet);
  d) cheltuieli de personal şi/sau prestări de servicii potrivit prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:
  d.1. coordonarea activităţilor specifice ale Registrului şi unităţilor sanitare desemnate;
  d.2. activitatea de recrutare a donatorilor de celule stem hematopoietice;
  d.3. activitatea de testare a donatorilor de celule stem hematopoietice;
  d.4. activitatea de evaluare a compatibilităţii donator neînrudit/pacient;
  d.5. activitatea de monitorizare postdonare a donatorului şi posttransplant a pacientului;
  e) medicamente, reactivi, materiale sanitare de laborator, consumabile (etichete, toner, cilindru, riboane, hârtie print, dosare) şi piese de schimb necesare pentru activităţile de recrutare şi testare a donatorilor de celule stem hematopoietice, pentru prelevarea de celule stem hematopoietice şi pentru stabilirea compatibilităţii donator neînrudit/pacient;
  f) cheltuieli aferente serviciilor de transport şi hoteliere acordate donatorului voluntar pe perioada pregătirii pentru donare, donare şi postdonare;
  g) asigurarea service-ului pentru echipamentele medicale, echipamentele IT şi mijloacele de comunicare;
  h) campanii de promovare a donării;
  i) cheltuieli cu servicii de comunicare şi corespondenţă cu donatorii de celule stem hematopoietice înscrişi în RNDVCSH (telefon/fax, internet, poştă);
  j) cheltuieli cu procurarea, tipărirea şi multiplicarea imprimatelor specifice pentru donatorii de celule stem hematopoietice (materiale informative, formulare tipizate la înscrierea şi validarea înscrierii în RNDVCSH, scrisori şi carduri de confirmare a înscrierii)."
  43. În anexa nr. 6, la capitolul V "Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", titlul 1 "Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos", capitolul 1.2 "Activităţi", litera a) "Intervenţii IEC pentru un stil de viaţă sănătos", subpunctul a.1. "Campanii IEC conform calendarului stabilit anual pentru celebrarea zilelor mondiale/europene şi campanii IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice naţionale", punctul iii) "Indicatori de evaluare", litera a) "indicatori fizici" subpunctul a.4 şi litera b) "indicatori de eficienţă" subpunctul b.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a.4. număr materiale IEC multiplicate şi distribuite la nivel local: 400.000/an.
  ..............................................................................................
  b.1. cost mediu/activitate IEC desfăşurată la nivel judeţean: 500 lei;".
  44. În anexa nr. 6, la capitolul V, titlul 1, capitolul 1.2, litera b) "Studii şi cercetări pentru fundamentarea intervenţiilor IEC pentru un stil de viaţă sănătos", subpunctul b.1 "Elaborarea metodologiei pentru reorganizarea şi integrarea sistemului de supraveghere a factorilor de risc comportamental pentru sănătatea populaţiei" se abrogă.
  45. În anexa nr. 6, la capitolul V, titlul 3 "Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei", capitolul 3.1 "Activităţi", litera b) "Evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale", subpunctul b.2 "Evaluarea profilului stării de sănătate a adulţilor prin studiul CINDI" se abrogă.
  46. În anexa nr. 7, la capitolul VI "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", titlul 1 "Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului", alineatul "Intervenţii pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului", punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.1. Promovarea alăptării, educaţiei prenatale şi îngrijirii nou-născuţilor;"
  47. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.1 "Promovarea alăptării, alimentaţiei sănătoase şi prevenirea obezităţii la copil" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.1. Promovarea alăptării, educaţiei prenatale şi îngrijirii nou-născuţilor
  1.1.1. Activităţi:
  a) consilierea cuplurilor, viitorilor părinţi cu privire la educaţia prenatală, îngrijirea nou-născuţilor şi alăptarea exclusivă;
  b) organizarea, pentru personalul medical din maternităţi şi din asistenţa medicală primară, a unor cursuri de «Promovarea alăptării», fondurile aferente fiind asigurate de reprezentanţa UNICEF în România.
  1.1.2. Indicatori de evaluare:
  1) indicatori fizici:
  a) număr de persoane instruite: 1.000/an;
  b) număr de gravide/lăuze beneficiare de activităţi de consiliere: 35.000/an;
  c) număr de maternităţi active în cadrul iniţiativei «Spital prieten al copilului»: 35/an.
  1.1.3. Unităţi care implementează:
  a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;
  b) secţii şi compartimente de obstetrică-ginecologie din unităţi sanitare active în iniţiativa «Spital prieten al copilului» a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi UNICEF."
  48. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.2 "Profilaxia anemiei feriprive la gravidă", capitolul 1.2.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  49. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.2, capitolul 1.2.3 "Natura cheltuielilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.2.3. Natura cheltuielilor:
  a) preparatele de fier cu administrare orală*)
  ------- Notă *) Preparatele de fier pentru gravidă achiziţionate prin Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului se distribuie până la epuizarea stocurilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti."
  50. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.3 "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf", capitolul 1.3.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  51. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.4 "Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere", capitolul 1.4.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  52. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.5 "Profilaxia anemiei feriprive la sugar", capitolul 1.5.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  53. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.5, capitolul 1.5.3 "Natura cheltuielilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.5.3. Natura cheltuielilor:
  a) preparatele de fier pentru sugar*)
  ------ Notă *) Preparatele de fier pentru sugar achiziţionate prin Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului se distribuie până la epuizarea stocurilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti."
  54. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.6 "Profilaxia rahitismului carenţial al copilului", capitolul 1.6.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  55. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 1, intervenţia 1.6, capitolul 1.6.3 "Natura cheltuielilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1.6.3. Natura cheltuielilor:
  a) preparatelor orale de vitamină D*)
  ------ Notă *) Preparatele orale de vitamină D achiziţionate prin Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului se distribuie până la epuizarea stocurilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti."
  56. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2 "Subprogramul de sănătate a copilului," intervenţia 2.1 "Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală", capitolul 2.1.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  57. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.2 "Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială", capitolul 2.2.1 "Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital", punctul 2.2.1.4 "Unităţi care implementează," litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "g) secţiile, compartimentele de nou-născut din judeţele în care se efectuează screening-ul neonatal, arondate la centrele regionale după cum urmează:
  g.1) Centrul regional Bucureşti din structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti are arondate unităţile sanitare din municipiul Bucureşti şi din judeţele Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Vâlcea, Argeş, Braşov, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Vrancea, Gorj, Covasna, Olt, Dolj, Alba, Galaţi, Giurgiu, Caraş-Severin;
  g.2) Centrul regional Cluj din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca şi Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca are arondate unităţile sanitare din judeţele Cluj, Maramureş, Bihor, Sibiu, Satu Mare, Sălaj, Harghita;
  g.3) Centrul regional Iaşi din structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi are arondate unităţile sanitare din judeţele Iaşi, Neamţ, Suceava, Botoşani, Bacău, Vaslui;
  g.4) Centrul regional Timiş din structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara are arondate unităţile sanitare din judeţele Timiş, Hunedoara, Mehedinţi, Arad;
  g.5) Centrul regional Mureş din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş are arondate unităţile sanitare din judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud."
  58. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.2, capitolul 2.2.2 "Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială", titlul 2.2.2.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  59. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.2, capitolul 2.2.2, la punctul 2.2.2.4 "Unităţi care implementează", după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş."
  60. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.3 "Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal", capitolul 2.3.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  61. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.4 "Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal, laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor", capitolul 2.4.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  62. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.5 "Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil", capitolul 2.5.3 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  63. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.6 "Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale", capitolul 2.6.1 "Activităţi", literele d) şi e) se abrogă.
  64. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.6, capitolul 2.6.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  65. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.7 "Profilaxia infecţiei cu virusul respirator sinciţial (VRS) la copiii cu risc crescut de infecţie", capitolul 2.7.3 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  66. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.8 "Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii", capitolul 2.8.1 "Activităţi", literele d), e) şi f) se abrogă.
  67. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.8, capitolul 2.8.2 "Indicatori de evaluare", punctul 1) "indicatori fizici", literele b), c) şi d), punctul 2) "indicatori de eficienţă", litera b) şi punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  68. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3 "Subprogramul de sănătate a femeii", intervenţia 3.1 "Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială", capitolul 3.1.1 "Activităţi", litera d) se abrogă.
  69. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3, intervenţia 3.1, capitolul 3.1.2 "Indicatori de evaluare", punctul 1) "indicatori fizici", litera b) şi punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  70. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3, intervenţia 3.2 "Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză", capitolul 3.2.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.
  71. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3, intervenţia 3.2, capitolul 3.2.3 "Natura cheltuielilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3.2.3. Natura cheltuielilor:
  a) servicii de tipărire."
  72. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3, intervenţia 3.3 "Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre-- şi postnatal şi sfat genetic", capitolul 3.3.2 "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3.3.2. Indicatori de evaluare:
  1) indicatori fizici:
  a) număr de gravide cu risc malformativ şi genetic testate prin dublu/triplu test: 3.000/an;
  b) număr de examene citogenetice efectuate pe celule fetale: 1.500/an;
  c) număr de copii cu defecte congenitale exploraţi genetic: 1.700/an;
  2) indicatori de eficienţă:
  a) cost mediu/gravidă testată pentru risc malformativ prin dublu sau triplu test: 260 lei;
  b) cost mediu pentru 1 examen citogenetic fetal: 150 lei;
  c) cost mediu/copil cu defecte congenitale explorat genetic: 200 lei."
  73. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 3, intervenţia 3.4 "Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh", capitolul 3.4.2 "Indicatori de evaluare", punctul 3) "indicatori de rezultat" se abrogă.


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 iunie 2014.
  Nr. 746.
  -----