LEGE nr. 75 din 31 martie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 3 aprilie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26 din 18 martie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 21 martie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul III punctul 1, alineatul (6^1) al articolului 50 se modifică și va avea următorul cuprins:(6^1) Prin excepție de la prevederile alin. (6), termenul de depunere a întâmpinării în cazul litigiilor și cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și al celor privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică, precum și al celor care privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă referitoare la executarea contractului este de 15 zile de la data comunicării de către instanța de judecată a cererii de chemare în judecată către pârât.2. La articolul III punctul 2, alineatul (1^1) al articolului 53 se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Litigiile și cererile care decurg din executarea contractelor administrative și cele care decurg din rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziție publică din motive independente de autoritatea contractantă se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante sau în circumscripția în care își are sediul social/domiciliul reclamantul.3. La articolul III, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 55, alineatele (3) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor și cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și al celor privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor administrative poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Apelul se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă și este soluționat de urgență și cu precădere într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței.(3^1) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor care privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă, referitoare la executarea contractului, poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă. Instanța ierarhic superioară soluționează recursul de urgență și cu precădere într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței.4. La articolul VI, înaintea punctului 1 se introduc cinci noi puncte, cu următorul cuprins:– La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a drumurilor de interes național, județean și local, lucrărilor de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum și a infrastructurii de transport naval, lucrărilor de construcție, modernizare și extindere a obiectivelor cu caracter militar, lucrărilor de construire - construcții și infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie funcțională pentru construcții administrative necesare funcționării administrației publice centrale și locale, lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a obiectivelor prevăzute în proiectele de investiții strategice, inclusiv cele realizate în parteneriat public-privat, lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcțională pentru proiecte de dezvoltare și regenerare urbană inițiate de autoritățile publice centrale și locale, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcțiile hidrotehnice și lucrările anexe, acumulările de apă permanente și nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundațiilor, construcțiile și instalațiile hidrometrice, instalațiile de determinare automată a calității apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor și derivațiilor hidrotehnice, stațiile de pompare, precum și alte construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede și de asigurare a conectivității laterale, lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și dezvoltare a stațiunilor turistice de interes național, lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare, dezvoltare și ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalațiile și echipamentele de producere a zăpezii și gheții artificiale și de întreținere a pârtiilor, instalațiile pentru iluminatul pârtiilor de schi și alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor și echiparea cu instalații și echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul național de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare, lucrărilor de interes național pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului și distribuției de energie electrică, transportului și distribuției de gaze naturale, de extracție a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului și gazelor naturale și lucrărilor miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, precum și pentru împădurirea terenurilor degradate, lucrărilor de interes public de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducțiuni, inclusiv a stațiilor de captare și tratare, a infrastructurii de apă uzată și lucrărilor de construcție, reabilitare și modernizare a stațiilor de epurare, lucrărilor de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, lucrărilor de interes public național, regional, interjudețean, județean și local de construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională pentru construcții administrative, sociale, culturale, de învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrărilor de conservare sau de amenajare a spațiilor verzi, lucrărilor de regenerare urbană, lucrărilor de protecție și de restaurare a clădirilor de patrimoniu, lucrărilor de interes public local de amenajare a teritoriului și de urbanism, de dezvoltare sau regenerare urbană, conform proiectului de strategie de dezvoltare urbană și teritorială prevăzut de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sau studiului de fezabilitate propus și aprobat prin hotărâre a consiliului local, după caz, în domeniile reglementate de prezentul articol, precum și cele prevăzute la art. 286 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrărilor de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri, efectuate de stat prin autoritățile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri în baza unor hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, lucrărilor realizate în cadrul sistemelor de gestionare a deșeurilor efectuate de stat și unitățile administrativ-teritoriale, lucrărilor de interes național pentru administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei naționale de supraveghere meteorologică și lucrărilor de interes național pentru administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea telecomunicațiilor speciale, inclusiv a infrastructurii necesare funcționării acestora.
  – La articolul 2, după litera d^1) a alineatului (1) se introduc două noi litere, literele d^2) și d^3), cu următorul cuprins:
  d^2) lucrări de interes național pentru administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei naționale de supraveghere meteorologică;
  d^3) lucrări de interes național pentru administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea telecomunicațiilor speciale, inclusiv a infrastructurii necesare funcționării acestora;
  – La articolul 2, litera a) a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum și prin Compania Națională de Investiții Rutiere - S.A., pentru toate lucrările de construcție de drumuri de interes național, prin Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., pentru lucrările de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A. pentru lucrările necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente sau prin municipiul Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului de infrastructură de transport «Tren metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida - etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj», prin aeroporturile de interes național, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum și pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcția de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administrațiile portuare și/sau de căi navigabile, precum și instituțiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii de transport naval, precum și pentru lucrările portuare de transport feroviar și rutier;
  – La articolul 2, după litera d^9) a alineatului (3) se introduc două noi litere, literele d^10) și d^11), cu următorul cuprins:
  d^10) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională de Meteorologie, pentru lucrările de interes național pentru administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei naționale de supraveghere meteorologică;
  d^11) Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru lucrări de interes național pentru administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea telecomunicațiilor speciale, inclusiv a infrastructurii necesare funcționării acestora;
  – La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) La solicitarea ministerelor abilitate să efectueze exproprierea, conform prevederilor alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se realizează lucrările de utilitate publică pot efectua exproprierea în numele statului român, în condițiile prezentei legi.
  5. La articolul VI punctul 1, alineatul (1^1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se aprobă, după caz, și lista imobilelor proprietate publică a statului, precum și lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere.6. La articolul VI, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 5, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) și (1^3), cu următorulcuprins:(1^2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) se poate aproba schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului, în favoarea reprezentantului expropriatorului, cu respectarea dreptului comun.(1^3) Prin excepție de la prevederile alin. (1^2) și prin derogare de la art. 299 și 300 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în cazul imobilelor proprietate publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor proprietate publică a statului, care nu sunt înscrise în cartea funciară și care nu au valoare de inventar, schimbarea titularului dreptului de administrare în favoarea reprezentantului expropriatorului se poate face și în lipsa acestor date.7. La articolul VI punctul 6, alineatul (1) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol, precum și scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național, necesare realizării obiectivelor de interes național, județean sau local, se realizează prin derogare de la prevederile art. 35 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, a taxelor și a celorlalte obligații datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 41 și 42 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  8. La articolul VI punctul 7, alineatele (4)-(9) ale articolului 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Masa lemnoasă de pe terenurile forestiere proprietate publică a statului, situate pe coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă/ocupare temporară, revine administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, iar exploatarea și valorificarea acesteia se realizează de către ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Masa lemnoasă de pe terenurile forestiere proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, situate pe coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă/ocupare temporară, revine unității administrativ-teritoriale respective, iar exploatarea și valorificarea masei lemnoase se realizează prin ocoalele silvice prevăzute la art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Masa lemnoasă de pe terenurile forestiere proprietate publică rezultate în urma exproprierii, situate pe coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă/ocupare temporară, revine expropriatorului, prin derogare de la prevederile art. 44 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Despăgubirea pentru terenurile forestiere proprietate privată, situate pe coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), cuprinde valoarea aferentă terenurilor forestiere, precum și valoarea masei lemnoase existente.(8) În cuprinsul hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) și al deciziei de expropriere, despăgubirea prevăzută la alin. (7) pentru terenul forestier se evidențiază distinct față de despăgubirea pentru masa lemnoasă existentă.(9) Valoarea masei lemnoase pe picior de pe terenurile forestiere proprietate privată se determină de către un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, prin raportare la volumul masei lemnoase inventariate pe suprafața imobilelor supuse exproprierii, identificate și materializate în teren prin grija expropriatorului la întocmirea studiului de fezabilitate varianta finală sau a documentației topocadastrale.9. La articolul VI, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 14, după alineatul (9) se introduc opt noi alineate, alineatele (10)-(17), cu următorul cuprins:(10) Pentru determinarea valorii masei lemnoase prevăzute la alin. (9), experții evaluatori utilizează, după caz:
  a) prețul mediu de adjudecare (lei/mc), rezultat la licitațiile de vânzare a masei lemnoase pe picior, pe direcții silvice, provenită din fondul forestier proprietate publică a statului, publicat lunar, pe site-ul propriu, de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, preț afișat la data întocmirii raportului de evaluare;
  b) prețul mediu de adjudecare (lei/mc), rezultat ca medie a ultimelor trei licitații publice de vânzare a masei lemnoase pe picior, organizate de administratorul fondului forestier proprietate publică, în zona expropriată sau cât mai apropiată acesteia, în condiții similare, comunicat de administratorul fondului forestier proprietate publică, la solicitarea expertului evaluator.
  (11) Inventarierea și calculul volumului masei lemnoase, întocmirea actelor de punere în valoare, autorizarea și predarea spre exploatare a parchetelor se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz, la solicitarea expropriatorului.(12) Pentru terenurile forestiere proprietate privată pentru care nu este/sunt asigurată/asigurate administrarea/serviciile silvice, iar proprietarul nu se poate identifica sau al căror proprietar a decedat și nu s-a realizat dezbaterea succesorală, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, se vor aplica prevederile art. 16 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(13) Exploatarea masei lemnoase se realizează prin operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră. Costurile de exploatare și de valorificare a masei lemnoase, precum și cele de prestări servicii silvice pe terenurile prevăzute la alin. (6) se suportă de către expropriator, prin reprezentantul acestuia.(14) Valorificarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere prevăzute la alin. (4)-(6) se face în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, inclusiv de către reprezentantul expropriatorului.(15) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate publică prevăzute la alin. (1), necesare realizării obiectivelor de interes național, județean și local, se aprobă, potrivit art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata solicitată de reprezentantul expropriatorului.(16) Ocuparea temporară a terenurilor forestiere pentru executarea lucrărilor de foraje geotehnice, puțuri deschise/de vizitare, alte investigații geotehnice de acest fel, inclusiv pentru căile de acces și platformele de lucru provizorii, necesare realizării lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), se face fără plata taxelor și a celorlalte obligații datorate potrivit art. 42 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și fără obținerea vreunui aviz de mediu ori a actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.(17) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul terenurilor necesare obiectivelor de interes național prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României, cu modificările ulterioare, a căror suprafață depășește suprafața de 10 ha, solicitările de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din fondul forestier național, în condițiile prevăzute la art. 36-39 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu avizul structurii de specialitate.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 31 martie 2023.
  Nr. 75.
  -----