REGULAMENT din 25 iulie 2022de organizare și funcționare a Clubului Sportiv "Dinamo" București
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 1 august 2022 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 93 din 25 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 764 din 1 august 2022.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Clubul Sportiv „Dinamo“ București, denumit în continuare Clubul, este club sportiv de drept public, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.(2) Clubul este organizat și funcționează în baza dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.(3) Clubul are sediul în municipiul București, șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2.(4) Clubul își desfășoară activitatea și în localitatea Ghermănești, județul Ilfov, la baza nautică, respectiv prin Centrul Sportiv Brașov, în municipiul Brașov, str. Nicopole nr. 34, județul Brașov.


  Articolul 2
  (1) Clubul exercită, potrivit normelor legale în vigoare, atribuțiile ce îi revin în domeniul activității sportive, având drept obiect de activitate performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale, precum și asigurarea condițiilor corespunzătoare nevoilor de pregătire fizică și sportivă a personalului M.A.I., respectiv pentru organizarea și sprijinirea activităților de educație fizică și sport necesare structurilor ministerului, în limita posibilităților materiale și a resursei umane de care dispune.(2) Personalul Clubului este format din funcționari publici cu statut special - polițiști și personal contractual.(3) În cadrul Clubului își desfășoară activitatea și participanți la activitatea sportivă în baza unor contracte de activitate sportivă încheiate potrivit dispozițiilor Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și voluntari în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3
  (1) Clubul are însemne proprii: insignă, steag, emblemă și culori - alb, roșu.(2) Ziua Clubului este data de 14 mai.


  Articolul 4

  Clubul prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și cu alte prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin.


  Capitolul II Finanțarea Clubului

  Articolul 5
  (1) Finanțarea Clubului se asigură potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, după cum urmează:
  a) subvenții de la bugetul de stat;
  b) venituri obținute din activități economice realizate în legătură directă cu scopul și obiectul de activitate al Clubului ori alte prestări de servicii;
  c) venituri obținute din chirii;
  d) venituri obținute din reclamă și publicitate;
  e) donații, sponsorizări, cotizații și contribuții bănești sau în natură ale simpatizanților;
  f) venituri obținute din organizarea de manifestări culturale și sportive, precum și din concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii sau proiecte;
  g) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Clubului ori a produselor din activități proprii sau anexe;
  h) indemnizații obținute din participarea la competițiile și demonstrațiile sportive;
  i) penalități aplicate participanților la activitatea sportivă, potrivit regulamentelor de ordine interioară ale disciplinelor sportive din cadrul Clubului;
  j) sume obținute din transferurile sportivilor;
  k) sume primite în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
  l) alte venituri, în condițiile legii.
  (2) Pentru atragerea de venituri proprii, Clubul poate încheia contracte/convenții, în condițiile legii.(3) Tarifele privind serviciile prestate de către Club se aprobă prin dispoziție a președintelui Clubului.


  Articolul 6
  (1) Clubul pune la dispoziția personalului propriu, cu titlu gratuit, bazele sportive pentru realizarea pregătirii fizice.(2) Clubul asigură personalului și rezerviștilor instituțiilor de ordine publică, apărare și securitate națională o reducere în cuantum de 50% din tariful perceput pentru activitățile sportive de inițiere și agrement.


  Articolul 7
  (1) Clubul asigură hrănirea și cazarea participanților la activitățile sportive.(2) Cheltuielile ocazionate de hrănirea și cazarea participanților la activitățile sportive se asigură în conformitate cu prevederile Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1), la sediul Clubului, la Baza Nautică Ghermănești și la Centrul Sportiv Brașov funcționează cămine destinate cazării sportivilor, cantine pentru sportivi și puncte de desfacere.


  Articolul 8

  În funcție de necesitate sau pentru obținerea de venituri proprii, în cadrul Clubului se pot amenaja și alte baze sportive destinate practicării unor discipline sportive care nu sunt utilizate pentru sportul de performanță, destinate cu prioritate activității fizice de inițiere și agrement a personalului M.A.I. și publicului interesat.


  Articolul 9
  (1) Clubul poate asigura, contra cost, cazarea și hrănirea personalului M.A.I., a altor persoane, precum și a altor categorii de efective care au dreptul la norme de hrană în natură, prin intermediul căminelor, cantinelor și al punctelor de desfacere în locațiile Clubului.(2) Clubul poate asigura ocazional, contra cost, cazarea și hrănirea altor participanți la activitățile sportive, în spațiile proprii special amenajate în locațiile Clubului.(3) Finanțarea activităților prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură din veniturile proprii, provenite din sumele încasate de la beneficiarii serviciilor, precum și din fondul de rulment constituit potrivit normelor legale în vigoare.


  Capitolul III Organizarea Clubului

  Articolul 10
  (1) Activitatea Clubului este organizată și se desfășoară pe servicii, secții, birouri, compartimente, precum și în discipline sportive afiliate la federațiile sportive naționale și internaționale de specialitate.(2) Disciplinele sportive sunt structurate pe grupe de copii, juniori, tineret și seniori.


  Articolul 11

  Structura organizatorică a Clubului este constituită potrivit statului de organizare aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne și are următoarea componență:1. conducerea;2. financiar-contabilitate (la nivel de serviciu), care are în componență:
  a) Compartimentul financiar;
  b) Compartimentul contabilitate;
  3. Serviciul resurse umane, care are în componență:
  a) Compartimentul recrutare și încadrare personal;
  b) Compartimentul gestiune resurse umane;
  c) Compartimentul formare inițială și continuă;
  d) Compartimentul securitate și sănătate în muncă;
  e) Compartimentul organizare;
  4. Biroul informare și relații publice;5. Compartimentul asistență psihologică;6. Compartimentul juridic;7. Logistica Clubului, asigurată de următoarele structuri:7.1. Serviciul patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului, format din:
  a) Compartimentul administrare patrimoniu imobiliar;
  b) Compartimentul intervenții și reparații curente;
  c) Compartimentul protecția mediului;
  7.2. Serviciul intendență și suport tehnic, format din:
  a) Compartimentul intendență (hrănire, cazare și echipare);
  b) Compartimentul suport tehnic;
  7.3. Biroul implementare proiecte și dezvoltare;7.4. Biroul achiziții publice;
  8. Compartimentul comunicații și tehnologia informației;9. Compartimentul structura de securitate;10. Compartimentul secretariat, documente clasificate și arhivă;11. Secția sporturi individuale, care are în componență următoarele:
  a) Compartimentul coordonatori discipline sportive;
  b) Compartimentul colectiv tehnic;
  c) Compartimentul sportivi;
  12. Secția jocuri sportive, care are în componență următoarele:
  a) Compartimentul coordonatori discipline sportive;
  b) Compartimentul colectiv tehnic;
  c) Compartimentul sportivi;
  13. Cabinetul medical sportiv;14. Centrul de autoapărare;15. Centrul Sportiv Brașov (la nivel de secție sportivă), care are în componență următoarele:
  a) Compartimentul coordonatori discipline sportive;
  b) Compartimentul colectiv tehnic;
  c) Compartimentul sportivi.


  Articolul 12

  Organigrama Clubului este prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 13
  (1) În exercitarea atribuțiilor, Clubul acționează conform normelor din domeniul sportului de performanță, emise de Ministerul Sportului, precum și de către federațiile sportive de specialitate.(2) Pentru realizarea obiectivelor de performanță, Clubul colaborează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu celelalte cluburi și asociații sportive din România și din alte țări, cu instituții și organisme ale autorităților publice, organizații nonguvernamentale, societăți, persoane fizice sau juridice de drept public/privat române sau străine, precum și cu unități subordonate M.A.I., conform diagramei prevăzute în anexa nr. 2.


  Capitolul IV Atribuțiile Clubului

  Articolul 14

  Clubul are următoarele atribuții principale:
  a) aplică, în activitatea proprie, strategia generală a organizării și dezvoltării sportului de performanță la nivel național și internațional, adoptată de către autoritățile competente;
  b) asigură condiții organizatorice, metodice, financiare și logistice, cum ar fi: echipamentul sportiv, cazarea în spațiile proprii, transportul cu mijloace proprii, hrănirea prin intermediul cantinelor, asistența medicală de specialitate și asistența psihologică necesare pentru pregătirea sportivilor, în vederea creșterii potențialului valoric și competitiv și obținerii de performanțe la nivelul parametrilor naționali și internaționali;
  c) asigură participarea sportivilor, precum și a antrenorilor și a celorlalți membri ai colectivelor tehnice la competițiile interne și internaționale stabilite de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive de specialitate;
  d) organizează competiții sportive interne și internaționale proprii dotate cu „Cupa Dinamo“ sau purtând alte denumiri;
  e) desfășoară activități de cunoaștere, selecție, pregătire și promovare a sportivilor talentați, cu calități pentru practicarea sportului de performanță la nivelul cerințelor naționale și internaționale;
  f) asigură creșterea competenței profesionale a antrenorilor și tehnicienilor săi, în raport cu normele generale în vigoare și cu obiectivele de performanță ale Clubului;
  g) acționează, în condițiile legii, pentru asigurarea tehnico-materială a procesului de pregătire sportivă și competițională, precum și pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale proprii;
  h) propune, spre aprobare conducerii M.A.I. proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului;
  i) acordă, în raport cu prevederile legale, drepturile materiale și de stimulare pentru sportivi, antrenori, tehnicieni și celelalte categorii de personal;
  j) desfășoară activități de marketing și publicitate pentru promovarea imaginii Clubului și a rezultatelor obținute, precum și pentru atragerea de venituri proprii;
  k) stabilește și dezvoltă relații interne și internaționale în domeniul sportului de performanță, încheind în acest scop convenții, contracte și acorduri cu caracter sportiv și economic, în condițiile legii;
  l) organizează activități de inițiere și agrement sportiv, contra cost, la disciplinele sportive menționate în Planul anual privind organizarea și realizarea serviciilor de inițiere sportivă, agrement sportiv, precum și a altor evenimente și manifestări culturale și sportive de către Club, aprobat de către secretarul general al M.A.I.;
  m) organizează și desfășoară activități economice pentru obținerea de venituri proprii în legătură cu scopul și obiectul de activitate al Clubului, vânzarea de echipament sportiv și materiale promoționale, hrănirea și cazarea în complexurile și bazele sportive proprii, evenimente și manifestări sportive sau culturale, transport rutier cu mijloace proprii pentru persoane și/sau bunuri materiale pe plan intern și/sau internațional, precum și alte prestări de servicii/lucrări pentru amenajarea bazelor sportive;
  n) sprijină Direcția generală management resurse umane din cadrul M.A.I. și structurile M.A.I., la solicitare, pentru desfășurarea educației fizice și activității de pregătire sportivă a personalului, precum și evaluarea efectivelor privind dezvoltarea capacităților motrice, necesare îndeplinirii misiunilor încredințate;
  o) sprijină Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ și structuri de formare a personalului din M.A.I. pentru desfășurarea probei de evaluare a performanței fizice în cadrul concursurilor de admitere în unitățile de învățământ universitar și postliceal ale M.A.I.;
  p) planifică, organizează și desfășoară programe și activități în domeniul pregătirii de luptă, pe segmentul pregătirii fizice specifice și de autoapărare, a personalului din cadrul structurilor M.A.I., elevilor și studenților din cadrul unităților de învățământ ale M.A.I.;
  q) sprijină personalul din cadrul structurilor M.A.I. în vederea pregătirii și susținerii evaluărilor periodice la pregătire fizică prin punerea la dispoziție a infrastructurii de pregătire și personal specializat din cadrul Complexului Sportiv Dinamo;
  r) planifică, organizează și desfășoară programe și activități în domeniul pregătirii fizice specifice și de autoapărare, în baza protocoalelor de colaborare sau contra cost, cu instituții publice, entități private sau, după caz, cu persoane fizice;
  s) în situații deosebite, la solicitare, sprijină structurile M.A.I. pentru susținerea misiunilor de ordine și siguranță publică;
  t) inițiază și desfășoară alte activități pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin M.A.I. în domeniul sportului de performanță.


  Capitolul V Conducerea Clubului

  Articolul 15
  (1) Conducerea Clubului se exercită de către președinte, care are în subordine nemijlocită 3 vicepreședinți. Președintele și vicepreședinții îndeplinesc atribuțiile stabilite prin fișa postului.(2) În cadrul Clubului este prevăzută și funcția de președinte de onoare al Clubului.(3) Numirea în funcția de președinte de onoare se face din rândul unor personalități, foști sau actuali sportivi sau tehnicieni ai Clubului, ca o recunoaștere a meritelor de excepție și a aportului deosebit la realizarea obiectivelor de performanță ale Clubului.(4) Numirea președintelui de onoare al Clubului se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea motivată a președintelui Clubului, cu avizul secretarului general al M.A.I.(5) Președintele de onoare al Clubului nu beneficiază de drepturi de personal și alte sume bănești.


  Articolul 16
  (1) Președintele Clubului se subordonează nemijlocit secretarului general al M.A.I.(2) Președintele Clubului are calitatea de ordonator terțiar de credite.


  Articolul 17

  În vederea asigurării managementului activităților și structurilor din subordinea sa, președintele Clubului emite dispoziții pentru aplicarea legislației în vigoare, în limitele acesteia și ale competențelor Clubului, care au caracter obligatoriu pentru întregul personal și structurile aflate în subordine.


  Articolul 18

  Președintele răspunde în fața conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfășoară Clubul.


  Articolul 19
  (1) În absența președintelui, conducerea Clubului se exercită de către unul dintre vicepreședinți sau de către o altă persoană, desemnată prin dispoziția zilnică pe unitate.(2) Calitatea de ordonator de credite poate fi delegată înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu excepția conducătorului structurii financiar-contabile, prin actul de delegare precizându-se competențele delegate și condițiile delegării, conform art. 20 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 20

  Numirea în funcții și stabilirea atribuțiilor, competențelor și responsabilităților personalului din subordine se fac de către președintele Clubului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, precum și cu cele ale statului de organizare.


  Articolul 21

  Conducerea serviciilor, secțiilor sportive, birourilor și compartimentelor se exercită de către șefii acestora, care răspund de întreaga activitate desfășurată de către personalul din subordine în fața președintelui sau a vicepreședinților, după caz, potrivit competențelor stabilite.


  Articolul 22

  În cadrul Clubului se constituie Consiliul de coordonare, organ colegial cu rol consultativ, care propune strategia de dezvoltare în plan sportiv și orientează întreaga activitate de performanță a Clubului.


  Articolul 23
  (1) Consiliul de coordonare se constituie pentru o perioadă de 4 ani, cât durează un ciclu olimpic.(2) Din Consiliul de coordonare fac parte personalul cu funcții de conducere din cadrul Clubului, președintele de onoare al Clubului, tehnicieni, antrenori, sportivi, precum și reprezentanți din partea M.A.I.(3) Componența nominală a Consiliului de coordonare se stabilește, la propunerea președintelui Clubului, prin dispoziție a secretarului general al M.A.I.(4) Președintele Clubului este și președintele Consiliului de coordonare.


  Articolul 24

  Consiliul de coordonare se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie și are următoarele atribuții principale:
  a) stabilește strategia și direcțiile prioritare ale activității Clubului, elaborând în acest scop obiective privind activitatea sportivă de performanță, care se supun aprobării secretarului general al M.A.I.;
  b) analizează anual activitatea desfășurată și rezultatele obținute de Club în competițiile sportive interne și internaționale;
  c) dezbate și prezintă propuneri privind înființarea sau desființarea de discipline sportive;
  d) analizează evoluția și perspectiva disciplinelor sportive în raport cu obiectivele de performanță ale Clubului și în reprezentarea internațională a sportului românesc, stabilind măsuri pentru întărirea celor cu pondere și tradiție la jocurile olimpice, campionatele mondiale și campionatele europene;
  e) identifică măsuri pentru a asigura condiții corespunzătoare pregătirii și participării în competiții a disciplinelor sportive, în strânsă concordanță cu cerințele antrenamentului modern, ale ridicării și menținerii performanțelor sportive la nivelul parametrilor internaționali, care se aprobă de către președintele Clubului;
  f) identifică măsuri pentru selecția, pregătirea și promovarea sportivilor pe baza normelor și criteriilor elaborate de federațiile sportive de specialitate, precum și în raport cu profilul și cerințele specifice fiecărei discipline sportive, care se aprobă de către președintele Clubului;
  g) propune măsuri pentru dotarea și asigurarea tehnico-materială a Clubului, pentru creșterea și buna gospodărire a mijloacelor financiare ale Clubului;
  h) orientează activitatea sportivilor și personalului Clubului în domeniul pregătirii profesionale și de specialitate, ridicării nivelului de cultură și educație, întăririi disciplinei și responsabilității în procesul de pregătire și competițional;
  i) dezbate și propune modificări cu privire la însemnele și culorile Clubului;
  j) în baza actelor normative în vigoare, poate propune președintelui Clubului aprobarea de norme interne pentru premierea/recompensarea performanțelor deosebite obținute de sportivii și tehnicienii Clubului în competițiile interne și internaționale;
  k) identifică soluții pentru rezolvarea problemelor sociale ale sportivilor pe timpul practicării sportului de performanță, precum și la retragerea acestora din activitatea sportivă competițională;
  l) inițiază și contribuie la realizarea unor activități de marketing, publicitate, sponsorizare internă și internațională, editare de publicații sportive etc.


  Articolul 25

  În cadrul Clubului, pe lângă disciplinele sportive, se constituie colective tehnice, având în componență participanți la activitatea sportivă care pot contribui la obținerea performanțelor deosebite la acțiunile sportive internaționale, precum și la dezvoltarea concepțiilor de pregătire și participare la competiții a sportivilor.


  Capitolul VI Atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Clubului

  Secţiunea 1 Financiar-contabilitate

  Articolul 26
  (1) Structura financiar-contabilitate, organizată la nivel de serviciu, îndeplinește atribuții de organizare și conducere și ține contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune, conform normelor legale în vigoare.(2) Compartimentul financiar are următoarele atribuții:
  a) înregistrează în contabilitate bunurile materiale, titlurile de valoare, numerarul, alte drepturi și obligații deținute cu orice titlu și efectuează operațiuni economice;
  b) asigură înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ la costul de achiziție, de producție sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziție sau producție, după caz;
  c) înregistrează în contabilitate creanțele și debitele rezultate din activitatea curentă a Clubului la valoare nominală;
  d) ține contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte;
  e) ține contabilitatea plăților de casă și a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat;
  f) ține contabilitatea veniturilor pe feluri de venituri, după caz;
  g) stabilește rezultatul execuției bugetare, anual, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective și a conturilor de surse din care au fost efectuate;
  h) asigură operarea la zi a registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Registrul cartea mare, în conformitate cu prevederile legale;
  i) întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale, situațiile informative lunare, precum și alte raportări financiar-contabile, pe care le transmite Direcției generale financiare din cadrul M.A.I., și depune formularele specifice în sistemul național de raportare - Forexebug;
  j) organizează activități de încasări și plăți cu numerar, prin casieria Clubului;
  k) organizează și conduce evidența angajamentelor bugetare și legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor;
  l) organizează și desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operațiuni prevăzute de lege, precum și pentru alte operațiuni specifice activității proprii stabilite de ordonatorul terțiar de credite, conform reglementărilor legale din domeniu;
  m) organizează și desfășoară activitatea de control financiar intern ulterior asupra activității financiar-contabile, în conformitate cu legislația în vigoare;
  n) asigură plata la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a salariilor și altor drepturi bănești cuvenite personalului Clubului;
  o) organizează instruirea sistematică în domeniile de specialitate ale personalului din cadrul serviciului;
  p) întocmește și prezintă spre aprobare proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al Clubului;
  q) organizează și asigură încasarea și evidența donațiilor/sponsorizărilor către Club, în bani și în natură, precum și a sumelor provenite din activități economice, publicitare, taxe, închirieri de spații și terenuri și altele asemenea, în condițiile legii;
  r) întocmește și transmite la structura de specialitate a ordonatorului principal de credite situația privind monitorizarea numărului de posturi și a cheltuielilor de personal, respectiv situația privind execuția cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare;
  s) asigură arhivarea și păstrarea în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative specifice activității desfășurate în cadrul structurii financiar-contabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
  t) depune și preia de la trezorerie și de la alte instituții bancare documentele specifice;
  u) întocmește și actualizează proceduri privind activitatea financiar-contabilă.
  (3) Compartimentul contabilitate are următoarele atribuții:
  a) ține contabilitatea imobilizărilor pe categorii și pe fiecare obiect de evidență;
  b) ține contabilitatea stocurilor cantitativ și valoric pe fiecare gestiune în parte;
  c) asigură operarea la zi a registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Registrul cartea mare, în conformitate cu prevederile legale;
  d) întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale, situațiile informative lunare, precum și alte raportări financiar-contabile, pe care le transmite Direcției generale financiare din cadrul M.A.I., și depune formularele specifice în sistemul național de raportare - Forexebug;
  e) organizează și conduce contabilitatea de gestiune;
  f) organizează și desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operațiuni prevăzute de lege, precum și pentru alte operațiuni specifice activității proprii stabilite de ordonatorul terțiar de credite, conform reglementărilor legale din domeniu;
  g) organizează și desfășoară activitatea de control financiar intern ulterior asupra activității financiar-contabile, în conformitate cu legislația în vigoare;
  h) organizează instruirea sistematică în domeniile de specialitate ale personalului din cadrul serviciului;
  i) efectuează inventarierea anuală a disponibilităților în lei și în valută din casieria unității, a disponibilităților aflate în conturi la trezorerie sau la bănci, a creanțelor potențiale înregistrate în afara bilanțului (scrisori de garanție bancară, contracte de asigurare de tip CASCO), a creanțelor și obligațiilor față de terți și efectuează orice alte activități ce revin în sarcina structurii financiar-contabilitate cu ocazia inventarierii;
  j) asigură arhivarea și păstrarea în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative specifice activității desfășurate în cadrul structurii financiar-contabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
  k) întocmește și actualizează proceduri privind activitatea financiar-contabilă.


  Secţiunea a 2-a Serviciul resurse umane

  Articolul 27
  (1) Serviciul resurse umane îndeplinește următoarele atribuții generale:
  a) prezintă conducerii Clubului strategia resurselor umane și, împreună cu factorii de decizie, asigură atragerea, încadrarea și dezvoltarea resurselor umane;
  b) asigură implementarea actelor normative, strategiilor și politicilor de resurse umane ale M.A.I.
  (2) Compartimentul recrutare și încadrare personal are următoarele atribuții:
  a) asigură, cu respectarea prevederilor legale, activitatea de recrutare, selecție, cunoaștere, verificare, încadrare și promovare a personalului Clubului;
  b) urmărește realizarea dinamicii de încadrare a Clubului cu personalul necesar, conform statului de organizare, informând sistematic președintele Clubului despre structura personalului;
  c) desfășoară activități de cunoaștere a personalului Clubului, pentru actualizarea și completarea documentelor de gestiune resurse umane;
  d) gestionează problematica în ceea ce privește modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale personalului Clubului, precum și stabilirea drepturilor de personal cuvenite acestuia;
  e) întocmește proiectele de acte administrative pentru acordarea drepturilor salariale personalului Clubului, potrivit legii și normelor de competență.
  (3) Compartimentul gestiune resurse umane are următoarele atribuții:
  a) ține evidența nominală a polițiștilor și personalului contractual, păstrează dosarele personale ale personalului Clubului și sportivilor și întocmește dosarele de pensionare și de rezerviști;
  b) întocmește informări și situații statistice privind realizarea dinamicii de personal, compoziția, pregătirea, evaluarea și starea disciplinară a efectivelor, precum și alte probleme ale muncii de resurse umane și supune spre aprobare măsurile ce se impun pentru continua perfecționare a activității în acest domeniu;
  c) întocmește documentele specifice pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare personalului din cadrul Clubului;
  d) asigură secretariatul Consiliului de disciplină.
  (4) Compartimentul formare inițială și continuă are următoarele atribuții:
  a) prezintă conducerii Clubului necesarul de formare profesională la nivelul structurilor, după consultarea șefilor cu responsabilități în domeniu, precum și proiectul dispoziției privind organizarea, desfășurarea și evaluarea formării profesionale continue, pe post și prin cursuri;
  b) asigură organizarea, desfășurarea și evaluarea formării profesionale continue, pe post, precum și documentele de organizare, planificare, evaluare și evidență a formării profesionale continue la nivelul unității și al structurilor subordonate;
  c) urmărește aplicarea normelor privind managementul carierei personalului;
  d) asigură participarea personalului la programe de formare profesională, prin cursuri pentru inițierea în carieră și pentru dezvoltarea carierei, convocări etc.;
  e) organizează și desfășoară activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului Clubului.
  (5) Compartimentul securitate și sănătate în muncă asigură implementarea, la nivelul Clubului, a prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin desfășurarea activităților de prevenire și protecție, după cum urmează:
  a) identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
  b) elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
  c) elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale Clubului, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
  d) propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
  e) verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
  f) întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
  g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
  h) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;
  i) asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;
  j) evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  k) stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
  l) evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
  m) evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
  n) evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
  o) monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
  p) verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;
  q) efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
  r) întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;
  s) evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
  t) identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, republicată;
  u) urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006, republicată;
  v) participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  w) întocmirea evidențelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  x) elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  y) urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
  z) colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor și medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;
  aa) colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;
  bb) urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;
  cc) propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
  dd) propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
  ee) întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități;
  ff) evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările și/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp și de către persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive.
  (6) Compartimentul organizare asigură realizarea atribuțiilor din domeniul planificării structurale și al managementului organizatoric la nivelul Clubului, astfel:
  a) elaborează proiectul organigramei și statului de organizare și le transmite spre avizare structurilor M.A.I., potrivit competențelor;
  b) întocmește propunerile de modificare a numărului de posturi, pe tipuri și categorii de funcții, repartizat Clubului și le transmite, spre avizare, Direcției generale management resurse umane din cadrul M.A.I.;
  c) operează în statul de organizare al Clubului modificările aprobate de conducerea M.A.I./Clubului și răspunde de modul de operare a acestora;
  d) elaborează proiectul Regulamentului de organizare și funcționare, ori de câte ori apar modificări structurale sau ale atribuțiilor funcționale la nivelul Clubului, și îl transmite spre avizare structurilor M.A.I., potrivit competențelor;
  e) elaborează și actualizează Regulamentul de ordine interioară.


  Secţiunea a 3-a Biroul informare și relații publice

  Articolul 28

  Biroul informare și relații publice îndeplinește următoarele atribuții:
  a) răspunde de planificarea, organizarea și desfășurarea activității de informare și relații publice, comunicare internă și campanii media, gestionarea imaginii publice a Clubului, gestionarea situațiilor de criză mediatică, asigurarea relaționării cu mass-media din țară și din străinătate, cu societatea civilă;
  b) asigură monitorizarea modului de prezentare a activității Clubului de către presa scrisă și audiovizuală și prezintă conducerii modalități de reacție la materialele apărute în presă despre instituție;
  c) asigură elaborarea și difuzarea comunicatelor sau altor materiale de presă, privind activitatea Clubului, opiniei publice și implicit mass-mediei;
  d) sprijină jurnaliștii în documentare cu materiale destinate publicității, pe probleme specifice; asigură participarea acestora la activitățile cu impact mediatic organizate la nivelul unității;
  e) participă la organizarea conferințelor/briefingurilor de presă ale instituției;
  f) asigură elaborarea și transmiterea, conform dispozițiilor interne, a documentației aferente desfășurării activităților de relații internaționale la nivelul Clubului: corespondențe cu federațiile, instituțiile internaționale și alte structuri sportive partenere;
  g) oferă sprijin de specialitate reprezentanților instituției cu ocazia acordării unor interviuri sau declarații de presă;
  h) gestionează solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  i) asigură elaborarea și publicarea materialelor pe website-ul Clubului și pe conturile de social media gestionate la nivelul Clubului;
  j) propune, organizează și coordonează evenimente/acțiuni de relații publice în scopul promovării activității Clubului;
  k) asigură gestionarea situațiilor de criză mediatică;
  l) asigură desfășurarea activității de comunicare internă la nivelul Clubului;
  m) coordonează activitatea foto/video;
  n) coordonează și verifică desfășurarea în bune condiții a serviciilor de agrement contra cost în cadrul bazelor sportive din incinta Complexului Sportiv Dinamo București, unde au loc astfel de activități;
  o) analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluții în vederea respectării acestui principiu, conform legii.


  Secţiunea a 4-a Compartimentul asistență psihologică

  Articolul 29

  Compartimentul asistență psihologică îndeplinește atribuțiile pe linia consilierii psihologice a personalului Clubului, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordinul viceprimministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.


  Secţiunea a 5-a Compartimentul juridic

  Articolul 30

  Compartimentul juridic îndeplinește atribuțiile consilierilor juridici din unitățile și structurile cu personalitate juridică ale ministerului, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 107/2017 privind asistența juridică în Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile și structurile din subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare.


  Secţiunea a 6-a Logistica Clubului

  Articolul 31

  Activitatea logistică a Clubului se realizează de către Serviciul patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului, Serviciul intendență și suport tehnic, Biroul implementare proiecte și dezvoltare și Biroul achiziții publice.


  Articolul 32
  (1) Serviciul patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului coordonează, îndrumă și controlează activitățile desfășurate la nivelul compartimentelor aflate în structura sa și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor specifice ale acestora, prevăzute în prezentul regulament.(2) Compartimentul administrare patrimoniu imobiliar îndeplinește următoarele atribuții:
  a) organizează și ține evidența de cadastru a tuturor imobilelor și terenurilor aflate în administrarea Clubului;
  b) întocmește documentația specifică necesară promovării proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind stabilirea/ modificarea situației juridice a imobilelor, inclusiv cu privire la demolarea de construcții, respectiv urmărește și asigură aplicarea acestora;
  c) analizează și propune spre aprobare conducerii Clubului schimbarea destinației unor spații, precum și recompartimentarea acestora, în concordanță cu cerințele pentru funcționare, respectiv asigură derularea procedurilor necesare pentru implementarea măsurilor aprobate;
  d) verifică starea și regimul juridic al terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniul Clubului și analizează, din punct de vedere tehnic, conținutul dosarelor referitoare la imobilele notificate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  e) răspunde de derularea și recepția obiectivelor de investiții realizate de Club;
  f) execută inventarierea anuală a bunurilor materiale și a imobilelor pe care le administrează și actualizează inventarul bunurilor înscrise în domeniul public/privat al statului;
  g) întocmește, analizează și înaintează pe cale ierarhică documentele privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor materiale pentru domeniul de competență;
  h) solicită structurii de specialitate din cadrul Direcției generale logistice atribuirea numărului cadastral provizoriu pentru bunurile imobile aflate în administrarea Clubului;
  i) asigură pregătirea și amenajarea bazelor și terenurilor sportive pentru antrenamente, competiții și activități de agrement, conform cerințelor tehnice specifice;
  j) asigură, conform cerințelor și prevederilor legale, dotarea bazelor cu mobilier, materiale și utilaje;
  k) organizează și realizează activitățile de gospodărire, curățenie și ordine în toate spațiile aparținând Clubului;
  l) asigură și răspunde de accesul la toate terenurile sportive, spațiile și bazele Clubului, precum și de securizarea acestora;
  m) asigură îndeplinirea instrucțiunilor privind securitatea muncii pentru întreg personalul de curățenie și întreținere, conform actelor normative în vigoare;
  n) asigură îndeplinirea instrucțiunilor privind prevenirea și stingerea incendiilor;
  o) asigură monitorizarea consumurilor energetice și utilităților (energie electrică, gaze naturale, apă, canal, salubrizare), introduce datele tehnice în aplicațiile electronice specifice domeniului și utilizează aceste aplicații în întocmirea bazelor de calcul pentru elaborarea caietelor de sarcini și specificațiilor tehnice pentru domeniul de competență;
  p) urmărește și sesizează orice acte de neglijență, stricăciuni, pagube provocate în cadrul Clubului și propune măsurile legale care se impun;
  q) elaborează baza de calcul pentru stabilirea costurilor utilităților consumate pentru toate spațiile Clubului;
  r) asigură, prin personal de specialitate, activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  s) avizează, din punct de vedere tehnic, documentațiile de execuție primite de la unitățile de proiectare;
  t) verifică existența documentelor care certifică depunerea garanției de bună execuție, organizează și asigură realizarea recepției finale și propune eliberarea garanției de bună execuție;
  u) asigură aplicarea la nivelul Clubului a prevederilor legale din domeniul situațiilor de urgență;
  v) asigură îndeplinirea instrucțiunilor privind securitatea muncii pentru întreg personalul de întreținere și curățenie, conform actelor normative în vigoare;
  w) utilizează și actualizează, în aplicațiile electronice din domeniul logistic, datele specifice instituției.
  (3) Compartimentul intervenții și reparații curente îndeplinește următoarele atribuții:
  a) întocmește documentația tehnică pentru lucrările de reparații curente la clădirile și instalațiile aparținând Clubului, asigurând executarea la timp și de bună calitate a acestora;
  b) organizează și asigură desfășurarea activității atelierelor de întreținere a clădirilor, bazelor sportive și instalațiilor aferente;
  c) întocmește și prezintă, spre aprobare, necesarul privind aprovizionarea cu materiale de reparații curente;
  d) întocmește notele de constatare pentru clădirile/ construcțiile din administrare, în vederea executării lucrărilor necesare;
  e) asigură întreținerea, exploatarea și reparațiile curente la clădirile și instalațiile sanitare, de încălzire și electrice aflate în dotarea Clubului, respectiv raportează ierarhic, la termenele stabilite, stadiul realizărilor;
  f) controlează, în permanență, stadiul realizărilor fizice și valorice la lucrările executate în antrepriză sau/și regie;
  g) avizează devizele executate pentru imobilele aflate în administrarea Clubului;
  h) asigură îndeplinirea instrucțiunilor privind securitatea muncii pentru întreg personalul care asigură funcționarea agregatelor, mentenanța, intervențiile și reparațiile curente, conform actelor normative în vigoare.
  (4) Compartimentul protecția mediului îndeplinește următoarele atribuții:
  a) întocmește documentele de organizare a activităților de protecție a mediului în cadrul Clubului, după caz, conform actelor normative specifice și procedurilor de sistem aplicabile;
  b) controlează sursele/echipamentele de poluare din Club și notifică președintelui Clubului aspectele sesizate privind încălcarea de către personalul instituției a legislației de protecție a mediului în obiectivele și incintele aparținând acesteia, precum și în zonele de responsabilitate unde angajații clubului desfășoară activități specifice, conform competențelor și prevederilor legislației specifice;
  c) propune și supune aprobării președintelui Clubului măsuri concrete pentru protecția mediului în zona de responsabilitate unde desfășoară activități personalul propriu;
  d) prezintă președintelui Clubului informări asupra modului de realizare a activităților de protecție a mediului;
  e) verifică luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a oricărei forme de energie, a resurselor și materialelor în derularea activității specifice;
  f) stabilește măsurile adecvate, în funcție de specificul activității, pentru prevenirea, limitarea și eliminarea efectelor poluărilor accidentale;
  g) elaborează anual Raportul privind desfășurarea activităților de protecție a mediului și îl înaintează structurii coordonatoare pe linia protecției mediului de la eșalonul superior, până la data de 15 februarie, pentru anul precedent;
  h) urmărește fundamentarea necesarului de resurse financiare și includerea acțiunilor propuse pentru eliminarea neconformităților în planurile anuale de asigurare tehnico-materială de către structurile desemnate ca responsabil de implementare prin Planul anual de acțiune în domeniul protecției mediului elaborat la nivelul Clubului;
  i) colaborează cu organismele tehnice specializate, autoritățile ori instituțiile publice locale de protecție a mediului;
  j) urmărește implementarea și respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului, a instrucțiunilor și normelor de protecție a mediului, pe domeniul asigurat;
  k) asigură participarea, la un interval de maximum 5 ani, la programe de formare profesională în domeniul protecției mediului, organizate în cadrul sistemului de formare profesională continuă a personalului M.A.I. de către instituții de formare profesională ale M.A.I., precum și la convocări/ simpozioane/videoconferințe de specialitate organizate de structurile de specialitate de la nivelul eșalonului superior;
  l) ține evidența cheltuielilor de protecție a mediului pe domenii de activitate;
  m) întocmește, actualizează și gestionează dosarul de mediu în format letric și electronic al Clubului;
  n) întocmește și înaintează eșalonului superior, în cazul producerii unei poluări accidentale, Fișa de caracterizare pentru evenimentele care îndeplinesc condițiile de a fi declarate avarii, incidente, poluări accidentale conform legislației în vigoare, precum și Raportul de informare privind accidentul major, pentru evenimentele care îndeplinesc condițiile de a fi declarate accidente majore conform legislației în vigoare;
  o) reprezintă și apără interesele Clubului în relațiile de cooperare cu organismele tehnice specializate, autoritățile ori instituțiile publice centrale sau locale, ca structură specializată cu atribuții în domeniul protecției mediului, cu instituțiile publice de interes local sau operatori economici autorizați în domeniul protecției mediului;
  p) participă în toate comisiile de casare constituite la nivelul Clubului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  q) asigură secretariatul și participă la ședințele Comisiei de protecție a mediului și ecologie, constituită la nivelul Clubului;
  r) răspunde de implementarea și urmărirea respectării colectării selective a deșeurilor de hârtie, carton, sticlă, metal și plastic, în conformitate cu prevederile legislației specifice și procedurii de sistem privind managementul deșeurilor;
  s) asigură coordonarea pe linia protecției mediului a tuturor persoanelor desemnate la nivelul Clubului cu atribuții specifice în domeniu, potrivit legislației aplicabile;
  t) asigură îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația privind regimul deșeurilor pentru deținătorii/producătorii de deșeuri de către persoana desemnată de conducerea Clubului.


  Articolul 33
  (1) Serviciul intendență și suport tehnic coordonează, îndrumă și controlează activitățile desfășurate la nivelul compartimentelor aflate în structura sa și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor specifice ale acestora, prevăzute în prezentul regulament.(2) Serviciul intendență și suport tehnic îndeplinește următoarele atribuții:
  a) elaborează situațiile necesare fundamentării bugetului Clubului, pe domeniul de competență;
  b) organizează evidența tehnic-operativă a bunurilor materiale de resortul intendenței, auto, armament și tehnică specială și întocmește documentele justificative specifice, conform prevederilor legale în vigoare;
  c) întocmește și înaintează spre avizare și aprobare documentațiile privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor aflate în gestiunea Clubului și ia măsuri ca după aprobarea acestora să finalizeze respectivele activități, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  d) execută activitățile de inventariere periodică a bunurilor materiale de resortul intendenței, auto, armament și tehnică specială, conform reglementărilor în vigoare, și ia măsuri pentru valorificarea și raportarea, după caz, a rezultatelor acestor acțiuni;
  e) asigură elaborarea specificațiilor tehnice pentru produsele de resortul intendenței auto, armament și tehnică specială și le prezintă spre avizare și aprobare, conform reglementărilor în vigoare;
  f) participă în comisiile de evaluare constituite în vederea atribuirii contractelor de furnizare, conform domeniului de competență;
  g) întocmește și transmite la termenele stabilite raportările solicitate de către eșaloanele superioare;
  h) asigură îndeplinirea instrucțiunilor privind securitatea muncii pentru întreg personalul de intendență și suport tehnic, conform actelor normative în vigoare;
  i) execută controale interne la gestiunea armament și tehnică specială, conform prevederilor legale, și le consemnează în registrul special de evidență a acestora;
  j) efectuează controale privind depozitarea, conservarea, întreținerea, evidența și folosirea rațională a bunurilor materiale;
  k) întocmește planul anual de aprovizionare tehnico-materială și financiară, nota estimativă pentru programul anual al achizițiilor publice.
  (3) Compartimentul intendență are următoarele atribuții:I. pe linie de hrănire:
  a) asigură hrănirea efectivelor de sportivi, a personalului Clubului și a altor persoane din afara Clubului, în condițiile prevăzute la art. 7;
  b) asigură aprovizionarea cantinelor, prin depozitul propriu, cu produse de calitate și la timp, conform rețetarelor;
  c) asigură păstrarea, depozitarea și conservarea corespunzătoare a alimentelor, organizează prepararea hranei, în condiții de calitate, servirea corespunzătoare a efectivelor, precum și folosirea judicioasă a bunurilor materiale din dotarea cantinelor;
  d) asigură starea administrativ-gospodărească a cantinelor, igienizarea și dezinfectarea veselei, a utilajelor și a spațiilor destinate depozitării, preparării și servirii hranei, precum și respectarea de către personalul cantinelor a ordinii și regulilor igienico-sanitare, precum și prezentarea acestuia la controlul medical periodic;
  e) colaborează cu structura care redactează dispoziția zilnică pe unitate pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturi de hrană a personalului Clubului;
  II. pe linie de echipament:
  a) asigură activitatea de echipare a personalului Clubului, ține evidența drepturilor de echipament și întocmește statele de plată pentru acordarea diferențelor de bani;
  b) asigură activitatea de echipare a participanților la activitatea sportivă din cadrul Clubului și de dotare cu materiale de resortul echipamentului;
  c) asigură spălarea și întreținerea lenjeriei și materialelor de resortul echipamentului pentru participanții la activitatea sportivă din cadrul Clubului;
  d) asigură spălarea și întreținerea echipamentului de protecție pentru personalul Clubului;
  III. pe linie de cazare:
  a) asigură întreținerea și folosirea corespunzătoare a spațiilor destinate cazării;
  b) asigură evidența, întreținerea și folosirea corespunzătoare a bunurilor din dotarea căminelor destinate cazării;
  c) asigură folosirea corespunzătoare a spațiilor din căminele destinate cazării, menținerea condițiilor de confort, în strictă conformitate cu Regulamentul de ordine interioară al Clubului;
  d) stabilește necesarul și solicită materiale de întreținere și igienă pentru toate spațiile din căminele destinate cazării;
  e) asigură securitatea accesului în căminele destinate cazării;
  f) asigură starea administrativ-gospodărească în căminele destinate cazării;
  g) asigură împreună cu Comisia pentru situații de urgență din cadrul Clubului măsurile de pază contra incendiilor în căminele destinate cazării;
  h) verifică periodic inventarul din căminele destinate cazării și propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii pe care le constată;
  i) asigură evidența permanentă a gradului de ocupare a locurilor de cazare, a repartizării pe camere și a registrului de oaspeți;
  j) urmărește folosirea rațională a întregului inventar al căminelor destinate cazării, a consumului de utilități, respectiv apă, energie electrică și gaze naturale, precum și a materialelor de igienă și de întreținere;
  k) stabilește necesarul și solicită efectuarea reparațiilor curente la încăperile aparținând spațiilor destinate cazării.
  (4) Compartimentul suport tehnic are următoarele atribuții:
  a) organizează și asigură întreținerea și folosirea mijloacelor de transport, în scopul asigurării cadrului organizatoric necesar participării la activitățile sportive;
  b) pune la dispoziția disciplinelor sportive și a compartimentelor de muncă mijloacele auto, conform programului și condițiilor aprobate de conducerea Clubului;
  c) întocmește și verifică foile de parcurs ale fiecărui mijloc de transport auto, luând măsuri pentru întocmirea actelor justificative la termenele stabilite;
  d) analizează și propune măsuri pentru aprovizionarea garajului auto cu piese de schimb, anvelope, carburanți, materiale și obiecte de inventar, necesare desfășurării activității;
  e) asigură gararea și conservarea mijloacelor auto pe timpul cât nu sunt folosite;
  f) instruiește și testează periodic întregul personal auto din punct de vedere profesional, precum și în legătură cu cunoașterea ordinelor, instrucțiunilor și dispozițiilor în vigoare;
  g) controlează permanent starea de întreținere a mijloacelor auto și propune măsuri legale atunci când se constată acte de neglijență sau de deteriorare a acestora;
  h) întreprinde demersurile necesare de înaintare a documentelor justificative către Direcția asigurare logistică integrată, în vederea înregistrării autovehiculelor în regim propriu;
  i) propune măsurile necesare pentru disponibilizarea, scoaterea din funcțiune, valorificarea, declasarea și casarea mijloacelor de transport din dotare, respectiv a bunurilor materiale de resort tehnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  j) asigură depozitarea, păstrarea, manipularea, ținerea evidenței, întreținerea și conservarea armamentului și muniției necesare participanților la activitatea sportivă pentru antrenament și concursuri, a personalului contractual și a funcționarilor publici cu statut special, precum și controlul efectuării acestor activități;
  k) asigură condițiile și desfășurarea în siguranță a tragerilor în poligonul aflat în administrare, cu respectarea prevederilor legale incidente în domeniu, precum și a condițiilor care au stat la baza omologării acestuia de către Federația Română de Tir Sportiv;
  l) asigură desfășurarea activităților de reparare a armamentului și tehnicii de luptă, verificarea stării tehnice și de întreținere a utilajelor, sculelor, materialelor și pieselor de schimb de resortul armamentului și tehnicii speciale, întocmește fișele de constatare pentru armamentul deteriorat, în funcție de defecțiunile apărute, și urmărește recuperarea eventualelor prejudicii produse;
  m) întocmește și verifică legalitatea ordinelor de tragere și a proceselor-verbale de scădere a muniției folosite la antrenamente și competiții sportive;
  n) asigură dotarea cu armament individual și materiale de resortul armamentului și tehnicii speciale a personalului Clubului, în conformitate cu tabela de înzestrare și normele în vigoare;
  o) asigură păstrarea în condiții de deplină securitate a armamentului, munițiilor și tehnicii speciale din spațiile Clubului;
  p) ține evidența pe serii a tuturor categoriilor de armament aflate în gestiunea Clubului, precum și evidența muniției pe loturi și ani de fabricație, inclusiv a analizelor fizico-chimice a acestora.


  Articolul 34

  Biroul implementare proiecte și dezvoltare îndeplinește următoarele atribuții:
  a) asigură implementarea proiectelor, la nivelul Clubului, în conformitate cu reglementările în domeniu;
  b) elaborează puncte de vedere în domeniul său de competență pe domeniul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
  c) coordonează activitatea de identificare a oportunităților de finanțare în vederea elaborării și implementării de proiecte care să contribuie la realizarea îndeplinirii atribuțiilor Clubului;
  d) asigură inițierea și implementarea întregului portofoliu de documente al unui proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;
  e) urmărește managementul proiectelor/programelor cu diferite surse de finanțare;
  f) verifică modul de implementare a activităților și de atingere a rezultatelor în cadrul proiectelor;
  g) întocmește materiale și documente de informare (analize, sinteze, rapoarte etc.) privind stadiul derulării proiectelor/ programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
  h) participă la activitățile din cadrul proiectelor împreună cu beneficiarii direcți și partenerii în proiect;
  i) elaborează rapoarte de analiză și sinteză aferente domeniului de activitate, în vederea informării conducerii Clubului;
  j) fundamentează cheltuielile de capital ale Clubului și întocmește anual proiectul de buget pe această linie, conform legii; în acest sens, întocmește fișele obiectivelor și acțiunilor de investiții, care se includ în programul de investiții al ministerului, anexă la legea bugetului de stat;
  k) controlează, în permanență, stadiul realizărilor fizice și valorice la lucrările executate în antrepriză și regie;
  l) participă la fazele determinante ale execuției lucrărilor în antrepriză/regie;
  m) participă la recepția obiectivelor realizate;
  n) analizează și prezintă conducerii Clubului propuneri pentru lucrări de reparații capitale și investiții;
  o) participă la inventarierea lucrărilor executate în cadrul obiectivelor și acțiunilor de investiții aprobate pentru Club;
  p) întocmește și actualizează Programul de investiții al Clubului;
  q) analizează stadiul utilizării creditelor bugetare și angajamentelor și propune ordonatorului terțiar de credite, după caz, menținerea, efectuarea de virări sau disponibilizarea acestora;
  r) întocmește lunar fișa de monitorizare a Programului de investiții al Clubului și monitorizează permanent derularea procesului investițional;
  s) actualizează valorile obiectivelor de investiții/lucrărilor de investiții și solicită aprobarea ordonatorului principal de credite sau a președintelui Consiliului tehnico-economic al ministerului, conform legislației în vigoare;
  t) propune și actualizează programele sectoriale din domeniul de competență ce cuprind cheltuieli de capital;
  u) evaluează și monitorizează permanent necesarul de fonduri pentru cofinanțarea obiectivelor din programele sau proiectele de investiții cu finanțare externă;
  v) asigură sau, după caz, propune măsurile legale necesare pentru asigurarea activităților de dirigenție de șantier și urmărește îndeplinirea corespunzătoare a acestora;
  w) asigură întocmirea și promovarea documentațiilor tehnico-economice, conform legislației în vigoare, în vederea demarării/derulării și recepției acțiunilor/obiectivelor de investiții;
  x) coordonează activitatea de întocmire a graficului de execuție a lucrărilor, în ordinea tehnologică, împreună cu antreprenorul/subantreprenorul sau executantul, după caz, la lucrările care se execută în antrepriză;
  y) coordonează activitățile de marketing și publicitate desfășurate la nivelul Clubului pentru promovarea imaginii și a rezultatelor obținute, atragerea unui număr cât mai mare de susținători și identifică oportunități de realizare de venituri proprii, suport material sau financiar pentru activitatea sportivă;
  z) verifică și propune spre aprobare ofertele de sponsorizare, dar manual, comodat sau donații, cu respectarea legislației în domeniu.


  Articolul 35

  Biroul achiziții publice îndeplinește următoarele atribuții:
  a) întocmește Programul anual de achiziții, pe baza propunerilor făcute de structurile de specialitate ale Clubului, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat;
  b) asigură întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări cuprinse în Programul anual de achiziții;
  c) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Clubului în vederea întocmirii caietelor de sarcini pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări cuprinse în Programul anual de achiziții și pentru formularea răspunsurilor în cazul în care clarificările solicitate de ofertanți la procedura de atribuire a contractelor de furnizare se referă la specificații tehnice;
  d) asigură transmiterea anunțurilor de intenție de participare și de atribuire, în condițiile legii, după caz, a invitațiilor de participare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări în funcție de procedura inițiată conform prevederilor legale;
  e) face propuneri pentru numirea comisiilor de evaluare privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări;
  f) întocmește referate și proiecte de dispoziții pentru numirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;
  g) elaborează proceduri de sistem sau operaționale privind derularea achizițiilor la nivelul instituției;
  h) participă în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări, participă la ședințele de deschidere și întocmire a procesului-verbal de deschidere a ofertelor, la examinarea și evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei câștigătoare;
  i) formulează clarificări tuturor solicitanților ofertanți care au obținut, în condițiile legii, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și asigură transmiterea către toți ofertanții a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări;
  j) întocmește contractele de furnizare, servicii și lucrări și le înaintează spre semnare părților contractante;
  k) întocmește dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit;
  l) întocmește și transmite documentele necesare îndeplinirii obligațiilor de notificare/raportare a contractelor atribuite/ modificărilor contractuale, potrivit dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice;
  m) urmărește constituirea garanției de bună execuție și de participare, conform normelor legale în vigoare;
  n) urmărește respectarea regulilor de publicitate (SEAP/SICAP) necesare asigurării transparenței proceselor de achiziție publică (anunțuri/invitații de participare, anunțuri tip erată, anunțuri de atribuire, anulare procedură, suspendare procedură, notificări etc.).


  Secţiunea a 7-a Compartimentul comunicații și tehnologia informației

  Articolul 36

  Compartimentul comunicații și tehnologia informației îndeplinește următoarele atribuții:
  a) asigură activitatea Clubului în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației;
  b) asigură implementarea dispozițiilor din domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, elaborează rapoarte, evaluări și sinteze periodice privind stadiul realizării acestora, pe care le prezintă conducerii Clubului;
  c) aplică și urmărește respectarea normelor, metodologiilor și instrucțiunilor privind activitatea de comunicații și tehnologia informației în unitățile M.A.I., precum și a actelor normative de nivel superior pentru domeniul de competență;
  d) asigură asistență de specialitate pentru buna funcționare a mijloacelor de comunicații și IT, transmisii de date, necesare realizării obiectului de activitate al Clubului.


  Secţiunea a 8-a Compartimentul structura de securitate

  Articolul 37

  Compartimentul structura de securitate îndeplinește următoarele atribuții:
  a) elaborează și supune aprobării conducerii Clubului normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;
  b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării Direcției Generale de Protecție Internă, iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia;
  c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
  d) asigură relaționarea cu Direcția Generală de Protecție Internă, autoritate abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;
  e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;
  f) consiliază conducerea Clubului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;
  g) informează conducerea Clubului despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
  h) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai Direcției Generale de Protecție Internă, potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;
  i) organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;
  j) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate;
  k) actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;
  l) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de Club, pe clase și niveluri de secretizare;
  m) prezintă conducerii Clubului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul Direcției Generale de Protecție Internă;
  n) efectuează, cu aprobarea conducerii Clubului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;
  o) îndeplinește următoarele atribuții, prin componenta de securitate pentru tehnologia informației și comunicațiilor:1. răspunde de implementarea metodelor, mijloacelor și măsurilor necesare protecției informațiilor în format electronic;2. asigură exploatarea operațională a sistemului de prelucrare automată a datelor (SPAD) și a rețelelor de transmisii de date (RTD) - sistemului informatic și de comunicații (SIC) în condiții de securitate;3. asigură cooperarea dintre unitatea deținătoare a SPAD sau RTD - SIC și autoritatea care asigura acreditarea;4. implementează măsurile de securitate și protecția criptografică ale SPAD sau RTD - SIC;5. planifică dezvoltarea sau achiziția de SPAD sau RTD;6. propune schimbări ale unei configurații de sistem existente;7. propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD - SIC cu un alt SPAD sau RTD - SIC;8. propune schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau RTD - SIC;9. propune schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe pentru optimizarea securității SPAD sau RTD - SIC;10. inițiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD și RTD - SIC care au fost deja acreditate;11. planifică sau propune întreprinderea oricărei alte activități referitoare la îmbunătățirea securității SPAD sau RTD - SIC deja acreditate;
  p) exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii.


  Secţiunea a 9-a Compartimentul secretariat, documente clasificate și arhivă

  Articolul 38
  (1) Compartimentul secretariat, documente clasificate și arhivă se subordonează nemijlocit președintelui Clubului, iar activitatea sa este coordonată de către vicepreședintele care îndeplinește atribuțiile șefului Structurii de securitate.(2) Compartimentul secretariat, documente clasificate și arhivă îndeplinește următoarele atribuții:
  a) asigură primirea, înregistrarea, repartizarea corespondenței și a lucrărilor adresate Clubului, expediază corespondența adresată unităților M.A.I., altor ministere și instituții;
  b) păstrează și ține evidența ordinelor, dispozițiilor și instrucțiunilor cu caracter clasificat și neclasificat primite de la eșaloanele superioare;
  c) urmărește și asigură evidența personalului Clubului aflat în concediu de odihnă, concediu medical sau în misiuni;
  d) pregătește și predă la arhivă, conform ordinelor în vigoare, corespondența clasată;
  e) prezintă zilnic conducerii Clubului corespondența primită, în vederea repartizării pe compartimente sau lucrători;
  f) întocmește și actualizează agenda zilnică de activități a președintelui Clubului și calendarul de evenimente;
  g) difuzează dispozițiile date de conducerea Clubului;
  h) asigură buna desfășurare a evenimentelor profesionale, prin trimiterea invitațiilor și purtarea corespondenței, pregătirea mapelor specifice și îndeplinirea formalităților de primire a oaspeților;
  i) întocmește dispoziția zilnică a Clubului conform reglementărilor în vigoare;
  j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Clubului, potrivit competențelor.


  Secţiunea a 10-a Secția sporturi individuale

  Articolul 39
  (1) Secția sporturi individuale asigură desfășurarea activităților sportive pentru următoarele discipline: arte marțiale, arte marțiale de contact, atletism, box, canotaj, ciclism, dans sportiv, gimnastică, gimnastică ritmică, haltere, judo, kaiac-canoe, karate, lupte, natație și pentatlon modern, scrimă, sambo, taekwondo wt, tenis de masă, tir sportiv, tir cu arcul, triatlon, squash, sportul pentru toți.(2) Compartimentul coordonatori discipline sportive îndeplinește următoarele atribuții:
  a) asigură întreaga activitate organizatorică și de instruire pentru pregătirea și participarea în competiții a sportivilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor de performanță propuse;
  b) asigură activitățile specifice în vederea organizării și deplasării în condiții optime a competițiilor interne și internaționale desfășurate în baza sportivă a Clubului, privind: primirea, cazarea, hrănirea, transportul participanților, pavazarea, asigurarea instalațiilor și a materialelor specifice;
  c) întocmește, ține evidența și centralizează acțiunile sportive și rezultatele obținute în conformitate cu prevederile calendarelor sportive elaborate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul Sportului, federațiile de specialitate și calendarul competițional propriu, urmărind participarea sportivilor la competiții;
  d) coordonează și urmărește organizarea și întocmirea planurilor de măsuri privind asigurarea ordinii și liniștii publice la competițiile interne și internaționale organizate de către Club, precum și supunerea spre aprobare a acestora (pază, ambulanță, pompieri);
  e) urmărește selecția, legitimarea și promovarea în cadrul disciplinelor sportive a sportivilor tineri și talentați proveniți din grupele proprii de copii și juniori sau prin transfer de la alte cluburi;
  f) analizează anual sau de câte ori este necesar, împreună cu colectivul tehnic, valoarea sportivilor, modul de organizare și desfășurare a antrenamentelor, în concordanță cu cerințele metodice moderne de actualitate, rezultatele obținute la competiții, în conformitate cu obiectivele propuse și asumate, stabilind și propunând conducerii Clubului măsurile care se impun;
  g) colaborează cu federațiile de specialitate, Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, precum și compartimentele de specialitate din cadrul Clubului (financiar, achiziții, resurse umane, juridic etc.), conlucrând pentru soluționarea problemelor de pregătire și competiționale ale disciplinelor sportive;
  h) inițiază, negociază și perfectează, împreună cu Compartimentul juridic, Structura financiar-contabilitate, protocoale și contracte de activitate sportivă cu sportivi, tehnicieni, precum și alți specialiști, precum și cluburi sportive în probleme organizatorice și de pregătire, care prezintă interes reciproc;
  i) prezintă spre aprobare acțiuni de sponsorizare internă și internațională pentru disciplinele sportive;
  j) acționează pentru asigurarea, în cadrul disciplinelor sportive, a unui climat de muncă bazat pe răspundere, cooperare, ordine și disciplină, pe respectarea neabătută a rigorilor sportului de performanță;
  k) se preocupă de respectarea obligațiilor pe care sportivii le au față de club;
  l) prezintă propuneri pentru stimularea, din punct de vedere moral și material, a sportivilor și colectivelor tehnice;
  m) coordonează și sprijină pregătirea de specialitate a colectivelor tehnice, cunoașterea, însușirea și aplicarea de către aceștia a orientării și indicațiilor metodice elaborate de federațiile de specialitate;
  n) asigură legătura cu organele metodice din Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile de specialitate din cadrul Ministerului Sportului, conlucrând cu acestea pentru perfecționarea procesului de antrenament la nivelul clubului;
  o) prezintă propuneri pentru îmbunătățirea dotării cu materiale și aparatură tehnică a bazelor sportive, echipament sportiv de antrenament și competiții specific fiecărei discipline sportive;
  p) urmărește organizarea și funcționarea tuturor activităților de inițiere organizate în cadrul clubului contra cost la disciplinele sportive din cadrul Secției sporturi individuale;
  q) în situații deosebite, la ordin, participă la executarea unor misiuni specifice de ordine și siguranță publică, independent sau în cooperare cu efective din cadrul celorlalte structuri ale MAI.
  (3) Compartimentul colectiv tehnic îndeplinește următoarele atribuții:
  a) se preocupă de selecția, inițierea și perfecționarea sportivilor în vederea atingerii obiectivelor de performanță;
  b) se preocupă de promovarea sportivilor la loturile naționale;
  c) răspunde pentru stabilirea obiectivelor de performanță ale disciplinelor pe care le coordonează;
  d) întocmește planurile de pregătire și stabilește strategia și tactica de desfășurare a antrenamentelor/concursurilor;
  e) planifică, în colaborare cu cabinetul medical, sportivii pentru efectuarea la timp a vizitelor medicale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
  f) se preocupă permanent de realizarea unui climat propice obținerii performanței sportive în colaborare cu Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Agenția Națională Anti-Doping, Institutul Național de Cercetare Sportivă;
  g) asigură conducerea strategică și tactică a sportivilor în concurs;
  h) răspunde de prezența la antrenamente a sportivilor;
  i) se preocupă de pregătirea fizică completă și complexă a sportivilor;
  j) derulează activități legate de pregătirea fizică în toate fazele de practicare a sportului de performanță, cu diferite categorii și grupe de participanți, ajungând la marea performanță;
  k) elaborează planurile și programele de pregătire fizică, pregătire psihologică, refacere și recuperare la nivelul categoriilor de juniori, tineret și seniori;
  l) își perfecționează permanent pregătirea personală și profesională prin participare la seminare, colocvii, cursuri de specializare în domeniu; participă la testele de verificare din cadrul pregătirii continue anuale;
  m) participă, la ordin, în situații deosebite, la executarea unor misiuni specifice de ordine și siguranță publică, independent sau în cooperare cu efective din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I.
  (4) Compartimentul sportivi îndeplinește următoarele atribuții:
  a) respectă orarul, programul de pregătire sportivă stabilit de colectivul tehnic și etapele prevăzute în calendarul sportiv competițional intern și internațional, precum și indicațiile tehnico-tactice și strategia de concurs stabilită de colectivul tehnic;
  b) participă la programul de pregătire și realizează obiectivele de instruire și performanță stabilite;
  c) acționează permanent pentru menținerea și desăvârșirea formei și măiestriei sportive pentru promovare în loturile reprezentative;
  d) execută la timp examenul medical periodic, conform planificărilor;
  e) respectă legislația cu incidență în domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport;
  f) respectă în orice situație normele de etică și de conviețuire socială, sportive și pe cele reglementate prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, precum și prin regulamentul de ordine interioară, dispoziții ale președintelui clubului, precum și cele stabilite de federațiile de specialitate;
  g) respectă și promovează imaginea, culorile și însemnele Clubului în cadrul competițiilor sportive și al antrenamentelor, precum și în toate celelalte situații în care sportivul își asumă apartenența la valorile Clubului;
  h) participă, la ordin, în situații deosebite, la executarea unor misiuni specifice de ordine și siguranță publică, independent sau în cooperare cu efective din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I.


  Secţiunea a 11-a Secția jocuri sportive

  Articolul 40
  (1) Secția jocuri sportive asigură desfășurarea activităților sportive pentru următoarele discipline sportive: baschet, fotbal, handbal, hochei pe gheață, oină, polo, rugby, tenis, minifotbal și volei.(2) Compartimentul coordonatori discipline sportive îndeplinește următoarele atribuții:
  a) asigură întreaga activitate organizatorică și de instruire pentru pregătirea și participarea în competiții a sportivilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor de performanță propuse;
  b) asigură activitățile specifice în vederea organizării și deplasării în condiții optime a competițiilor interne și internaționale desfășurate în baza sportivă a Clubului, privind: primirea, cazarea, hrănirea, transportul participanților, pavazarea, asigurarea instalațiilor și a materialelor specifice;
  c) întocmește, ține evidența și centralizează acțiunile sportive și rezultatele obținute în conformitate cu prevederile calendarelor sportive elaborate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul Sportului, federațiile de specialitate și calendarul competițional propriu, urmărind participarea sportivilor la competiții;
  d) coordonează și urmărește organizarea și întocmirea planurilor de măsuri privind asigurarea ordinii și liniștii publice la competițiile interne și internaționale organizate de către Club, precum și supunerea spre aprobare a acestora (pază, ambulanță, pompieri);
  e) urmărește selecția, legitimarea și promovarea în cadrul disciplinelor sportive a sportivilor tineri și talentați proveniți din grupele proprii de copii și juniori sau prin transfer de la alte cluburi;
  f) analizează anual sau de câte ori este necesar, împreună cu colectivul tehnic, valoarea sportivilor, modul de organizare și desfășurare a antrenamentelor, în concordanță cu cerințele metodice moderne de actualitate, rezultatele obținute la competiții, în conformitate cu obiectivele propuse și asumate, stabilind și propunând conducerii clubului măsurile care se impun;
  g) colaborează cu federațiile de specialitate, Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, precum și compartimentele de specialitate din cadrul clubului (financiar, achiziții, resurse umane, juridic etc.), conlucrând pentru soluționarea problemelor de pregătire și competiționale ale disciplinelor sportive;
  h) inițiază, negociază și perfectează, împreună cu Compartimentul juridic, Structura financiar-contabilitate, protocoale și contracte de activitate sportivă cu sportivi, tehnicieni, precum și alți specialiști, precum și cluburi sportive în probleme organizatorice și de pregătire, care prezintă interes reciproc;
  i) prezintă spre aprobare acțiuni de sponsorizare internă și internațională pentru disciplinele sportive;
  j) acționează pentru asigurarea, în cadrul disciplinelor sportive, a unui climat de muncă bazat pe răspundere, cooperare, ordine și disciplină, pe respectarea neabătută a rigorilor sportului de performanță;
  k) se preocupă de respectarea obligațiilor pe care sportivii le au față de club;
  l) prezintă propuneri pentru stimularea, din punct de vedere moral și material, a sportivilor și colectivelor tehnice;
  m) coordonează și sprijină pregătirea de specialitate a colectivelor tehnice, cunoașterea, însușirea și aplicarea de către acestea a orientării și indicațiilor metodice elaborate de federațiile de specialitate;
  n) asigură legătura cu organele metodice din Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile de specialitate din cadrul Ministerului Sportului, conlucrând cu acestea pentru perfecționarea procesului de antrenament la nivelul clubului;
  o) prezintă propuneri pentru îmbunătățirea dotării cu materiale și aparatură tehnică a bazelor sportive, echipament sportiv de antrenament și competiții specific fiecărei discipline sportive;
  p) urmărește organizarea și funcționarea tuturor activităților de inițiere organizate în cadrul Clubului contra cost la disciplinele sportive din cadrul Secției jocuri sportive;
  q) participă, la ordin, în situații deosebite, la executarea unor misiuni specifice de ordine și siguranță publică, independent sau în cooperare cu efective din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I.
  (3) Compartimentul colectiv tehnic îndeplinește următoarele atribuții:
  a) se preocupă de selecția, inițierea și perfecționarea sportivilor în vederea atingerii obiectivelor de performanță;
  b) se preocupă de promovarea sportivilor la loturile naționale;
  c) răspunde pentru stabilirea obiectivelor de performanță ale disciplinelor pe care le coordonează;
  d) întocmește planurile de pregătire și stabilește strategia și tactica de desfășurare a antrenamentelor/concursurilor;
  e) planifică, în colaborare cu cabinetul medical, sportivii pentru efectuarea la timp a vizitelor medicale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
  f) se preocupă permanent de realizarea unui climat propice obținerii performanței sportive în colaborare cu Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Agenția Națională Anti-Doping, Institutul Național de Cercetare Sportivă;
  g) asigură conducerea strategică și tactică a sportivilor în concurs;
  h) răspunde de prezența la antrenamente a sportivilor;
  i) se preocupă de pregătirea fizică completă și complexă a sportivilor;
  j) derulează activități legate de pregătirea fizică în toate fazele de practicare a sportului de performanță, cu diferite categorii și grupe de participanți, ajungând la marea performanță;
  k) elaborează planurile și programele de pregătire fizică, pregătire psihologică, refacere și recuperare la nivelul categoriilor de juniori, tineret și seniori;
  l) își perfecționează permanent pregătirea personală și profesională prin participare la seminare, colocvii, cursuri de specializare în domeniu; participă la testele de verificare din cadrul pregătirii continue anuale;
  m) participă la ordin, în situații deosebite, la executarea unor misiuni specifice de ordine și siguranță publică, independent sau în cooperare cu efective din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I.
  (4) Compartimentul sportivi îndeplinește următoarele atribuții:
  a) respectă orarul, programul de pregătire sportivă stabilit de colectivul tehnic și etapele prevăzute în calendarul sportiv competițional intern și internațional, precum și indicațiile tehnico-tactice și strategia de concurs stabilită de colectivul tehnic;
  b) participă la programul de pregătire și realizează obiectivele de instruire și performanță stabilite;
  c) acționează permanent pentru menținerea și desăvârșirea formei și măiestriei sportive pentru promovare în loturile reprezentative;
  d) execută la timp examenul medical periodic, conform planificărilor;
  e) respectă legislația cu incidență în domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport;
  f) respectă în orice situație normele de etică și de conviețuire socială, sportive și pe cele reglementate prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, precum și prin regulamentul de ordine interioară, dispoziții ale președintelui Clubului, precum și pe cele stabilite de federațiile de specialitate;
  g) respectă și promovează imaginea, culorile și însemnele Clubului în cadrul competițiilor sportive și al antrenamentelor, precum și în toate celelalte situații în care sportivul își asumă apartenența la valorile Clubului;
  h) participă, la ordin, în situații deosebite, la executarea unor misiuni specifice de ordine și siguranță publică, independent sau în cooperare cu efective din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I.


  Secţiunea a 12-a Cabinetul medical sportiv

  Articolul 41

  Cabinetul medical sportiv îndeplinește următoarele atribuții:
  a) asigură asistență medicală de specialitate pentru sportivii Clubului, atât în procesul de pregătire, cât și în activitatea competițională;
  b) asigură asistență medicală de urgență personalului, în limita competențelor, colaborează cu personalul medical din cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“ - Serviciul Medical Poliție București arondat acordării asistenței medicale primare pentru personalul Clubului, respectiv cu personalul medical din cadrul Centrului Medical Județean Brașov, pentru personalul Centrului Sportiv Brașov;
  c) organizează periodic ședințe cu sportivii și antrenorii, în scopul informării cu privire la reglementările antidoping, precum și la alimentația sportivilor, implicit la utilizarea rațională a medicamentelor și suplimentelor alimentare;
  d) efectuează controale și teste medicale, punând la dispoziția antrenorilor din cadrul Secției sporturi individuale, Secției jocuri sportive și Centrului Sportiv Brașov concluziile obținute pentru a fi folosite în orientarea și desfășurarea procesului de pregătire;
  e) asigură planificarea sportivilor legitimați la clinicile medicale de specialitate în vederea obținerii vizelor medicale periodice;
  f) urmărește valabilitatea vizelor medicale periodice în colaborare cu secțiile sportive din cadrul Clubului;
  g) ia măsuri împreună cu antrenorii pentru recuperarea sportivilor accidentați, precum și pentru refacerea acestora în timp și după efort;
  h) organizează activități pentru cunoașterea și respectarea de către sportivi a normelor elementare de igienă sanitară specifică sportului de performanță;
  i) controlează condițiile igienico-sanitare la bazele sportive ale Clubului, urmărind în toate situațiile aplicarea normelor și legislației sanitare în vigoare; în situații deosebite, ia măsuri epidemiologice, pe care le aduce la cunoștința centrului medical arondat acordării asistenței medicale Clubului;
  j) colaborează cu organele și instituțiile sanitare din minister, precum și cu alte organe similare în tratarea sportivilor care prezintă situații deosebite din punct de vedere medical;
  k) stabilește anual necesarul și propune măsuri pentru dotarea Clubului cu medicamente și aparatură medicală, corespunzător cerințelor de asistență sanitară a sportivilor pe timpul pregătirii și participării în competiții, cu avizul Direcției medicale din cadrul M.A.I.;
  l) întocmește, avizează și verifică meniurile pentru sportivi, precum și respectarea condițiilor de pregătire, preparare și păstrare a hranei sportivilor.


  Secţiunea a 13-a Centrul de autoapărare

  Articolul 42

  Centrul de autoapărare îndeplinește următoarele atribuții:
  a) întocmește și actualizează, cu consultarea structurilor M.A.I., programe de pregătire a personalului acestora în domeniul pregătirii de luptă, pe segmentul pregătirii fizice specifice și de autoapărare, potrivit concepțiilor de intervenție și acțiune stabilite la nivelul acestor structuri;
  b) pune în aplicare programe și activități în domeniul pregătirii de luptă, pe segmentul pregătirii fizice specifice și de autoapărare a personalului din cadrul structurilor M.A.I., precum și a elevilor și studenților din cadrul unităților de învățământ ale M.A.I.;
  c) planifică, organizează și desfășoară programe și activități în domeniul pregătirii fizice specifice și de autoapărare, în baza protocoalelor de colaborare sau contra cost, cu instituții publice, entități private sau, după caz, cu persoane fizice;
  d) sprijină personalul din cadrul structurilor M.A.I. în vederea pregătirii și susținerii evaluărilor periodice la pregătire fizică prin punerea la dispoziție a infrastructurii de pregătire din cadrul Complexului Sportiv Dinamo, precum și a personalului specializat;
  e) acordă sprijin instituțiilor de învățământ ale M.A.I. prin punerea la dispoziție a infrastructurii de pregătire din cadrul Complexului Sportiv Dinamo, precum și a personalului specializat, în vederea desfășurării evaluării performanțelor fizice a candidaților care participă la concursul de admitere în unitățile de învățământ;
  f) stabilește împreună cu reprezentanții structurilor specializate din cadrul M.A.I. necesarul de pregătire pe categorii de personal;
  g) colaborează cu personalul din cadrul Secției sporturi individuale, Secției jocuri sportive și Centrului Sportiv Brașov în vederea întocmirii programului de pregătire fizică specifică și de autoapărare și a graficului de desfășurare a activităților de pregătire;
  h) ține evidența întregului personal care participă la activități de pregătire în cadrul Clubului;
  i) se consultă cu reprezentanții din cadrul federațiilor sportive de profil în vederea stabilirii programelor de pregătire fizică specifică și de autoapărare;
  j) asigură, din punct de vedere organizatoric, cazarea, hrănirea și transportul instructorilor sportivi/antrenorilor care desfășoară activități de pregătire în afara Clubului;
  k) colaborează cu compartimentele din cadrul Clubului în vederea identificării personalului specializat care să asigure pregătirea de specialitate a personalului structurilor M.A.I.;
  l) solicită și primește formulare de feedback cu privire la modul de organizare și desfășurare a activităților de pregătire, prezintă concluziile referitoare la utilitatea și aplicabilitatea cursurilor de pregătire și colaborează cu reprezentanții structurilor M.A.I. în vederea perfecționării planurilor/ programelor de pregătire;
  m) stabilește și dezvoltă, cu aprobarea conducerii Clubului, relații de colaborare cu alte instituții similare/cluburi sportive din țară și din străinătate privind eficientizarea activității la nivelul Clubului;
  n) participă la elaborarea proiectelor de acte normative care reglementează în mod unitar aplicarea politicilor de pregătire a personalului;
  o) promovează activitatea Centrului de autoapărare cu sprijinul personalului din cadrul Biroului informare și relații publice;
  p) participă la cursuri/stagii/exerciții demonstrative/concursuri tactic-aplicative/seminare sau grupuri de lucru în domeniul pregătirii fizice specifice și de autoapărare, organizate la nivel național sau la nivel internațional.


  Secţiunea a 14-a Centrul Sportiv Brașov

  Articolul 43
  (1) Centrul Sportiv Brașov (la nivel de secție sportivă) asigură desfășurarea activităților sportive pentru următoarele discipline sportive: alpinism, escaladă, bob și sanie, patinaj, schi biatlon, șah, orientare, precum și oricare dintre disciplinele sportive menționate la secțiile sporturi individuale și jocuri sportive, în funcție de necesitățile Clubului.(2) Compartimentul coordonatori discipline sportive îndeplinește următoarele atribuții:
  a) asigură întreaga activitate organizatorică și de instruire pentru pregătirea și participarea în competiții a sportivilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor de performanță propuse;
  b) asigură activitățile specifice în vederea organizării și deplasării în condiții optime a competițiilor interne și internaționale desfășurate în baza sportivă a Clubului, privind: primirea, cazarea, hrănirea, transportul participanților, pavoazarea, asigurarea instalațiilor și a materialelor specifice;
  c) întocmește, ține evidența și centralizează acțiunile sportive și rezultatele obținute în conformitate cu prevederile calendarelor sportive elaborate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Ministerul Sportului, federațiile de specialitate și cu calendarul competițional propriu, urmărind participarea sportivilor la competiții;
  d) coordonează și urmărește organizarea și întocmirea planurilor de măsuri privind asigurarea ordinii și liniștii publice la competițiile interne și internaționale organizate de către Club, precum și supunerea spre aprobare a acestora (pază, ambulanță, pompieri);
  e) urmărește selecția, legitimarea și promovarea în cadrul disciplinelor sportive a sportivilor tineri și talentați proveniți din grupele proprii de copii și juniori sau prin transfer de la alte cluburi;
  f) analizează anual sau de câte ori este necesar, împreună cu colectivul tehnic, valoarea sportivilor, modul de organizare și desfășurare a antrenamentelor, în concordanță cu cerințele metodice moderne de actualitate, rezultatele obținute la competiții, în conformitate cu obiectivele propuse și asumate, stabilind și propunând conducerii Clubului măsurile care se impun;
  g) colaborează cu federațiile de specialitate, Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, precum și compartimentele de specialitate din cadrul Clubului (financiar, achiziții, resurse umane, juridic etc.), conlucrând pentru soluționarea problemelor de pregătire și competiționale ale disciplinelor sportive;
  h) inițiază, negociază și perfectează, împreună cu Compartimentul juridic, Structura financiar-contabilitate, protocoale și contracte de activitate sportivă cu sportivi, tehnicieni, precum și alți specialiști, precum și cu cluburi sportive în probleme organizatorice și de pregătire care prezintă interes reciproc;
  i) prezintă spre aprobare acțiuni de sponsorizare internă și internațională pentru disciplinele sportive;
  j) acționează pentru asigurarea, în cadrul disciplinelor sportive, a unui climat de muncă bazat pe răspundere, cooperare, ordine și disciplină, pe respectarea neabătută a rigorilor sportului de performanță;
  k) se preocupă de respectarea obligațiilor pe care sportivii le au față de Club;
  l) prezintă propuneri pentru stimularea, din punct de vedere moral și material, a sportivilor și colectivelor tehnice;
  m) coordonează și sprijină pregătirea de specialitate a colectivelor tehnice, cunoașterea, însușirea și aplicarea de către aceștia a orientării și indicațiilor metodice elaborate de federațiile de specialitate;
  n) asigură legătura cu organele metodice din Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile de specialitate din cadrul Ministerului Sportului, conlucrând cu acestea pentru perfecționarea procesului de antrenament la nivelul clubului;
  o) prezintă propuneri pentru îmbunătățirea dotării cu materiale și aparatură tehnică a bazelor sportive, echipament sportiv de antrenament și competiții specific fiecărei discipline sportive;
  p) urmărește organizarea și funcționarea tuturor activităților de inițiere organizate în cadrul Clubului contra cost la disciplinele sportive din cadrul Centrului Sportiv Brașov;
  q) participă, la ordin, în situații deosebite, la executarea unor misiuni specifice de ordine și siguranță publică, independent sau în cooperare cu efective din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I.
  (3) Compartimentul colectiv tehnic îndeplinește următoarele atribuții:
  a) se preocupă de selecția, inițierea și perfecționarea sportivilor în vederea atingerii obiectivelor de performanță;
  b) se preocupă de promovarea sportivilor la loturile naționale;
  c) răspunde pentru stabilirea obiectivelor de performanță ale disciplinelor pe care le coordonează;
  d) întocmește planurile de pregătire și stabilește strategia și tactica de desfășurare a antrenamentelor/concursurilor;
  e) planifică, în colaborare cu cabinetul medical, sportivii pentru efectuarea la timp a vizitelor medicale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
  f) se preocupă permanent de realizarea unui climat propice obținerii performanței sportive în colaborare cu Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Agenția Națională Anti-Doping, Institutul Național de Cercetare Sportivă;
  g) asigură conducerea strategică și tactică a sportivilor în concurs;
  h) răspunde de prezența la antrenamente a sportivilor;
  i) se preocupă de pregătirea fizică completă și complexă a sportivilor;
  j) derulează activități legate de pregătirea fizică în toate fazele de practicare a sportului de performanță, cu diferite categorii și grupe de participanți, ajungând la marea performanță;
  k) elaborează planurile și programele de pregătire fizică, pregătire psihologică, refacere și recuperare la nivelul categoriilor de juniori, tineret și seniori;
  l) își perfecționează permanent pregătirea personală și profesională prin participare la seminare, colocvii, cursuri de specializare în domeniu; participă la testele de verificare din cadrul pregătirii continue anuale;
  m) participă, la ordin, în situații deosebite, la executarea unor misiuni specifice de ordine și siguranță publică, independent sau în cooperare cu efective din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I.
  (4) Compartimentul sportivi îndeplinește următoarele atribuții:
  a) respectă orarul, programul de pregătire sportivă stabilit de colectivul tehnic și etapele prevăzute în calendarul sportiv competițional intern și internațional, precum și indicațiile tehnico-tactice și strategia de concurs stabilită de colectivul tehnic;
  b) participă la programul de pregătire și realizează obiectivele de instruire și performanță stabilite;
  c) acționează permanent pentru menținerea și desăvârșirea formei și măiestriei sportive pentru promovare în loturile reprezentative;
  d) execută la timp examenul medical periodic, conform planificărilor;
  e) respectă legislația cu incidență în domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport;
  f) respectă în orice situație normele de etică și de conviețuire socială, sportive și pe cele reglementate prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, precum și prin regulamentul de ordine interioară, dispoziții ale președintelui clubului, precum și cele stabilite de federațiile de specialitate;
  g) respectă și promovează imaginea, culorile și însemnele Clubului în cadrul competițiilor sportive și al antrenamentelor, precum și în toate celelalte situații în care sportivul își asumă apartenența la valorile Clubului;
  h) participă, la ordin, în situații deosebite, la executarea unor misiuni specifice de ordine și siguranță publică, independent sau în cooperare cu efective din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I.


  Capitolul VII Dispoziții finale

  Articolul 44

  În cadrul Clubului se pot înființa sau desființa discipline sportive, la propunerea președintelui Clubului, cu acordul secretarului general al M.A.I., prin ordin al ministrului afacerilor interne.


  Articolul 45
  (1) Fișele posturilor personalului Clubului se elaborează în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.(2) Conducerea Clubului și șefii structurilor componente au obligația de a actualiza, în raport cu atribuțiile ce le revin, conținutul fișelor postului pentru personalul din subordine.(3) Actualizarea se va realiza în deplină concordanță cu evoluția prevederilor actelor normative în vigoare.


  Articolul 46
  (1) În cadrul relațiilor de serviciu/muncă funcționează principiul egalității de tratament față de tot personalul Clubului.(2) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex, orientare sexuală, precum și emiterea oricărei dispoziții în măsură de a discrimina o persoană.(3) Pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare, Clubul are obligațiile prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 47

  Personalul Clubului este obligat să cunoască și să aplice prevederile prezentului regulament.


  Articolul 48

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa nr. 1*)

  la regulament
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  ORGANIGRAMA
  Clubului Sportiv „Dinamo“ București


  Anexa nr. 2*)

  la regulament
  *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  DIAGRAMA DE RELAȚII
  a Clubului Sportiv „Dinamo“ București

  ----