LEGE nr. 673 din 19 decembrie 2002
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 24 decembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, adoptată în temeiul prevederilor art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Alineatele (3) şi (5) ale articolului 1 din anexa vor avea următorul cuprins:
  "(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţa a consilierilor absenţi. Dacă absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de: boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forta majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
  .................................................................
  (5) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuza, la rândul lor, să se prezinte la şedinţa, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţi independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare."
  2. Alineatul (3) al articolului 4 din anexa va avea următorul cuprins:
  "(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1."
  3. Alineatul (1) al articolului 6 din anexa va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o noua pauza, în timpul căreia va fi examinata de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârsta, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1."
  4. După alineatul (4) al articolului 6 din anexa se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
  "(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui lista a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe lista."
  5. Alineatul (4) al articolului 8 din anexa va avea următorul cuprins:
  "(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără aceasta formula."
  6. Titlul capitolului II din anexa va avea următorul cuprins:
  "Organizarea consiliului local"
  7. Alineatul (1) al articolului 9 din anexa va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţa. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţa nu poate fi mai mare de 3 luni."
  8. Alineatele (2) şi (6) ale articolului 11 din anexa vor avea următorul cuprins:
  "(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
  ..............................................................
  (6) În situaţia în care se aleg 2 viceprimari, sunt declaraţi aleşi primii 2 candidaţi care au obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie."
  9. Articolul 13 din anexa va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau a aliantei electorale respective, în situaţia în care conducerea acestora confirma în scris ca persoana în cauza mai este membru al partidului respectiv."
  10. Alineatul (2) al articolului 15 din anexa va avea următorul cuprins:
  "(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2."
  11. Alineatul (3) al articolului 15 din anexa se abroga.
  12. Alineatul (3) al articolului 16 din anexa va avea următorul cuprins:
  "(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice."
  13. După alineatul (3) al articolului 16 din anexa se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:
  "(3^1) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri."
  14. Alineatul (2) al articolului 17 din anexa va avea următorul cuprins:
  "(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regula, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea."
  15. Articolul 28 se abroga.
  16. Alineatul (3) al articolului 29 din anexa va avea următorul cuprins:
  "(3) Comisia de analiza şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării."
  17. Alineatul (1) al articolului 31 din anexa va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţa se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului local hotărârea de validare."
  18. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 32 din anexa vor avea următorul cuprins:
  "(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.
  (3) Dacă la lucrările consiliului local participa prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct."
  19. După alineatul (4) al articolului 35 din anexa se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
  "(5) În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective."
  20. Alineatul (2) al articolului 36 din anexa va avea următorul cuprins:
  "(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa este obligat sa aducă la cunoştinţa aceasta situaţie preşedintelui de şedinţa sau secretarului unităţii administrativ-teritoriale."
  21. Articolul 37 din anexa va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - Dacă în unitatea administrativ-teritorială exista delegaţi săteşti, aceştia vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local în care se discuta aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va participa la vot, votul sau având caracter consultativ."
  22. Alineatul (1) al articolului 38 din anexa va avea următorul cuprins:
  "Art. 38. - (1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul."
  23. Articolul 40 din anexa va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - Preşedintele de şedinţa sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor."
  24. Articolul 43 din anexa va avea următorul cuprins:
  "Art. 43. - Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului."
  25. Articolele 55-59 din anexa se abroga.
  26. La capitolul V din anexa, titlul secţiunii 1 se abroga.
  27. Articolul 69 din anexa va avea următorul cuprins:
  "Art. 69. - Consilierul local poate demisiona anuntand în scris consiliul. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali."
  28. La capitolul V din anexa, secţiunea a 2-a, respectiv articolele 70-79, se abroga.
  29. După articolul 79 din anexa se introduc capitolele VI şi VII cu următorul cuprins:
  "CAPITOLUL VI
  Aparatul permanent al consiliului local
  Art. 79^1. - (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta la comune şi oraşe şi 1-2 posturi la municipiu, pe care vor fi încadrate, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regula juridice sau administrative.
  (2) Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de consiliul local.
  Art. 79^2. - Salarizarea persoanelor prevăzute la art. 79^1 se face potrivit anexei nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suporta din bugetul local.
  Art. 79^3. - (1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art. 79^1, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurata altfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.
  (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţa.
  Art. 79^4. - (1) Posturile prevăzute la art. 79^1 nu se includ în numărul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Personalului angajat potrivit art. 79^1 nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de contract de muncă.
  (3) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 79^1 îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţa şi a oricăror alte materiale.
  CAPITOLUL VII
  Dispoziţii finale
  Art. 79^5. - Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor legii statutului aleşilor locali, prevederi care pot fi incluse în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
  Art. 79^6. - Prevederile prezentului regulament-cadru privitoare la secretarul unităţii administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător şi secretarului subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.
  Art. 79^7. - Prevederile prezentului regulament-cadru pot fi avute în vedere şi la elaborarea şi adoptarea regulamentelor proprii de către consiliile judeţene.
  Art. 79^8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru."
  30. Punctul 7 din anexa nr. 2 la regulamentul-cadru va avea următorul cuprins:
  "7. Protecţie copii, tineret şi sport"


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Bucureşti, 19 decembrie 2002.
  Nr. 673.
  -----------