ORDIN nr. 185 din 30 martie 2015 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016
(actualizat la data de 31 august 2015*)
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • ----------
  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 555 din 30 martie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 48 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016,
  în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  Articolul 2

  (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2015, cu excepţia prevederilor referitoare la:
  a) Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice din cadrul Programului naţional de oncologie, care intră în vigoare la data de 1 mai 2015;
  b) încheierea contractelor de furnizare de servicii de dializă de către furnizorii privaţi de dializă cu casele de asigurări de sănătate în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, care intră în vigoare la data de 1 mai 2015.
  (2) Până la data de 30 aprilie 2015, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), furnizarea de servicii de dializă de către furnizorii privaţi se face prin acte adiţionale la contractele încheiate de aceştia cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu prelungirea aplicabilităţii prevederilor corespunzătoare din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Începând cu data de 1 mai 2015, Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea

  Bucureşti, 30 martie 2015.
  Nr. 185.
  NORMA 30/03/2015