HOTĂRÂRE nr. 460 din 19 mai 2005
privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 3 iunie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (2) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Conţinutul Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment


  Articolul 1

  (1) Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment, denumit în continuare Buletin, se înfiinţează în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare, în scopul publicării următoarelor tipuri de acte:
  a) citaţii;
  b) convocări;
  c) notificări;
  d) comunicări ale hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti care aplică procedura de reorganizare judiciară şi faliment şi ale altor documente prevăzute de lege.
  (2) Buletinul este structurat pe judeţe, firme, organe care aplică procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi categoriile de acte prevăzute la alin. (1).
  (3) În cadrul structurii Buletinului, cu privire la firmă se menţionează denumirea acesteia, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în registrul comerţului, iar cu privire la organele care aplică procedura reorganizării judiciare şi a falimentului se menţionează instanţa judecătorească, judecătorul-sindic, administratorul şi lichidatorul, după caz.
  (4) Pentru toate actele prevăzute la alin. (1) publicitatea prin Buletin se efectuează numai după deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare.
  (5) În Buletin se publică şi documentele care însoţesc actele de procedură prevăzute la alin. (1).
  (6) Formatul şi conţinutul-cadru ale actelor care se publică în Buletin şi ale dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, convocare, notificare, comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 2

  Citaţia cuprinde următoarele menţiuni:
  a) numărul dosarului şi data emiterii citaţiei;
  b) anul, luna, ziua şi ora de înfăţişare;
  c) instanţa şi sediul acesteia;
  d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în registrul comerţului al debitorului;
  e) numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală şi calitatea celui citat;
  f) obiectul cauzei;
  g) menţiuni privind: comunicarea cererii şi/sau a documentelor care o însoţesc; obligativitatea depunerii taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, sub sancţiunea anulării cererii; obligativitatea depunerii întâmpinării cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică;
  h) alte menţiuni, după caz;
  i) parafa preşedintelui instanţei judecătoreşti şi semnătura grefierului.


  Articolul 3

  Convocarea cuprinde următoarele menţiuni:
  a) numărul dosarului, numărul şi data emiterii convocării;
  b) instanţa judecătorească şi sediul acesteia;
  c) numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al persoanei care convoacă adunarea, temeiul juridic şi tipul adunării;
  d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în registrul comerţului al debitorului;
  e) după caz, numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al destinatarilor convocării;
  f) data, locul şi ora ţinerii adunării;
  g) ordinea de zi a adunării;
  h) locul şi perioada în care pot fi analizate documentele supuse dezbaterii;
  i) posibilitatea reprezentării participanţilor în adunare, potrivit legii;
  j) posibilitatea formulării de obiecţiuni şi contestaţii, în termenele şi în cazurile prevăzute de lege;
  k) posibilitatea votării prin corespondenţă, după caz, în condiţiile legii;
  l) alte menţiuni, după caz;
  m) semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care convoacă adunarea şi ştampila debitorului.


  Articolul 4

  Notificarea cuprinde următoarele menţiuni:
  a) numărul dosarului, numărul şi data emiterii notificării;
  b) instanţa judecătorească şi sediul acesteia;
  c) numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al persoanei care întocmeşte notificarea;
  d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în registrul comerţului al debitorului;
  e) numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al destinatarului notificării;
  f) menţiuni specifice în funcţie de actul de procedură care este notificat, destinatarul notificării şi de etapa în care se află procedura de reorganizare judiciară şi faliment;
  g) alte menţiuni, după caz;
  h) semnătura şi parafa/ştampila persoanei fizice sau a persoanei juridice care întocmeşte şi transmite notificarea.


  Articolul 5

  Comunicarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti care aplică procedura de reorganizare judiciară şi faliment şi a altor documente prevăzute de lege cuprinde următoarele menţiuni:
  a) numărul dosarului şi data emiterii comunicării;
  b) instanţa şi sediul acesteia;
  c) după caz, numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al persoanei care efectuează comunicarea;
  d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în registrul comerţului al debitorului;
  e) numele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al destinatarului comunicării;
  f) obiectul comunicării;
  g) alte menţiuni, după caz;
  h) parafa preşedintelui instanţei judecătoreşti şi semnătura grefierului.


  Articolul 6

  (1) Instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi, potrivit legii, transmit la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde este înregistrat debitorul un exemplar de pe actele de procedură şi hotărârile judecătoreşti, în vederea publicării acestora în Buletin.
  (2) În situaţia în care citaţiile, actele de procedură ce fac obiectul notificării, hotărârile judecătoreşti sau alte documente ce urmează a fi comunicate au mai mulţi destinatari, se va transmite şi o anexă în care vor fi menţionate denumirea/numele şi prenumele, sediul/domiciliul şi codul de identificare fiscală ale tuturor destinatarilor.
  (3) Dovada îndeplinirii procedurii de citare, convocare, notificare şi comunicare a actelor de procedură şi a documentelor care le însoţesc, inclusiv a hotărârilor judecătoreşti, prin publicarea acestora în Buletin, se eliberează de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.
  (4) Dovada prevăzută la alin. (3) se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se transmite, după caz, la instanţa judecătorească sau la filiala Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, iar al doilea exemplar, pe care este menţionată confirmarea de primire, se arhivează împreună cu actul în cauză.


  Capitolul II Etapele premergătoare înfiinţării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment


  Articolul 7

  (1) În vederea înfiinţării Buletinului, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sub coordonarea Ministerului Justiţiei, colaborează cu instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare Judiciară şi Faliment.
  (2) Procedura de comunicare a actelor de procedură şi a hotărârilor judecătoreşti care se publică în Buletin se stabileşte în urma consultării organelor care aplică procedura prevăzută la alin. (1).


  Articolul 8

  (1) Periodicitatea publicaţiei se stabileşte de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu consultarea organelor care aplică procedura de reorganizare judiciară şi faliment şi cu respectarea dispoziţiilor legale privind citarea, convocarea, notificarea actelor de procedură şi comunicarea hotărârilor judecătoreşti.
  (2) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, se stabilesc atribuţiile specifice care decurg din aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 149/2004, cu modificările ulterioare.
  (3) Lucrările de procesare a documentelor şi de editare a Buletinului se efectuează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care îşi modifică în mod corespunzător structura organizatorică.


  Articolul 9

  Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pe baza rezultatelor analizei efectuate potrivit dispoziţiilor art. 8, stabileşte dotările tehnice necesare, resursele de personal şi propune aprobarea acestora de către ministrul justiţiei.


  Articolul 10

  Proiectarea sistemului informatic unitar necesar editării Buletinului, implementarea experimentală a acestuia la nivelul unuia sau mai multor judeţe, precum şi formarea profesională a personalului implicat în editarea Buletinului se realizează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în colaborare cu organele care aplică procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.


  Articolul 11

  Formatul Buletinului şi promovarea acestuia prin mijloace media se realizează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 12

  (1) Buletinul se editează şi se difuzează în format electronic de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
  (2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură tipărirea şi difuzarea Buletinului pe suport hârtie, la cererea expresă a persoanelor interesate.
  (3) Comercializarea Buletinului editat în format electronic se face prin sistemul abonamentelor, iar pe suport hârtie se face fie individual, fie prin sistemul abonamentelor.
  (4) Persoanele interesate pot solicita la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberarea de copii de pe Buletin, cu achitarea tarifelor legale stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.
  (5) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică săptămânal pe Internet lista persoanelor supuse procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.


  Articolul 13

  (1) Buletinul este numerotat începând cu numărul 1, pentru fiecare an, şi se arhivează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pe ani, luni şi numere.
  (2) Documentele transmise de instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi, potrivit legii, pentru a fi publicate în Buletin şi dovezile privind îndeplinirea procedurilor de citare, convocare, notificare şi comunicare se arhivează de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, pentru fiecare debitor, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.


  Capitolul III Modalităţi de finanţare a publicării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment


  Articolul 14

  (1) Publicarea documentelor în Buletin se efectuează contra cost, pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului justiţiei, actualizate anual în funcţie de rata inflaţiei.
  (2) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (1) publicarea în Buletin a actelor de procedură, a hotărârilor judecătoreşti, precum şi a altor documente pentru care legea prevede în mod expres transmiterea şi îndeplinirea acestora de către instanţele judecătoreşti participante la procedura de reorganizare judiciară şi faliment.


  Articolul 15

  Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberează copii certificate de pe documentele publicate în Buletin, la cerere, contra cost, pe bază de tarife stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 16

  Excedentul bugetar al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pe anul 2004 va fi folosit în proporţie de 78% pentru finanţarea cheltuielilor de înfiinţare, editare şi difuzare a Buletinului.


  Articolul 17

  Pentru susţinerea cheltuielilor de editare şi difuzare a Buletinului se constituie un fond la dispoziţia Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prin aplicarea unei cote de 5% la taxele percepute de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru operaţiunile de înregistrare, începând cu data publicării primului număr al Buletinului.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 18

  Instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi potrivit legii au obligaţia de a întreprinde, în conformitate cu prevederile legale în materie, măsurile ce se impun în vederea transmiterii actelor de procedură, a documentelor care le însoţesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin mijloace electronice, în vederea publicării acestora în Buletin.


  Articolul 19

  (1) De la data publicării Buletinului, citarea, convocarea, notificarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate individual faţă de participanţii la procedură se realizează prin publicarea acestora în Buletin. Vor fi, de asemenea, publicate în Buletin actele pentru care Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, prevede în mod expres publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (2) În cazul soluţionării de către judecătorul-sindic şi instanţele judecătoreşti a acţiunilor privind situaţia juridică a unor acte ale debitorului, introduse de administrator sau, după caz, de lichidator, publicitatea actelor de procedură poate fi efectuată prin Buletin sau conform dreptului comun.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 19 mai 2005.
  Nr. 460.
  ---------