ORDIN nr. 1.550 din 8 septembrie 2020privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 septembrie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 7.881 din 8.09.2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică,
  având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru produsele și bunurile din Rezervă livrate direct către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, unitățile sanitare publice sau instituțiile publice nu este necesară scoaterea lor din Rezervă prin ordin al ministrului sănătății.2. În anexa nr. 1 - Norme metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății, la articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), produsele și bunurile din Rezervă care sunt livrate direct către direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, unitățile sanitare publice sau instituțiile publice se înregistrează în patrimoniul acestora, în conformitate cu procesele-verbale de predare-primire, constituite în baza contractelor de furnizare a produselor.3. În anexa nr. 2 - Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, punctele 181, 187^1 și 188 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea produselor sau a grupelor de produseUnitatea de măsură, forma farmaceutică, concentrația, ambalajulCantitatea necesară
  „181.DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEȚE NONCRITICEl sau kg500.000
  ..........................................................................................................................…
  187^1.MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU MANȘETĂ MEDIEbuc.5.000.000
  188.MĂȘTI CHIRURGICALEbuc. 10.000.000“


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și unitățile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat

  București, 8 septembrie 2020.
  Nr. 1.550.
  ----