HOTĂRÂRE nr. 668 din 4 iulie 2012
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 10 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "HOTĂRÂRE
  privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto"
  2. La articolul 2, literele a), b), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) asigurarea calităţii (QA) - activităţi care includ un sistem planificat de proceduri de analiză efectuate de persoane fizice sau juridice care nu sunt direct implicate în procesul de elaborare a inventarului, pentru a verifica dacă obiectivele de calitate a datelor au fost îndeplinite, pentru a asigura că inventarul reprezintă cea mai bună estimare posibilă a emisiilor şi a reţinerilor prin sechestrare în raport cu cunoştinţele ştiinţifice şi cu datele disponibile şi pentru a susţine eficienţa programului de control al calităţii (QC).
  b) autoritatea competentă - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
  ..................................................................
  e) categoria-cheie - categoria de sursă sau sechestrare prioritizată în cadrul inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră din punctul de vedere al emisiilor absolute, al tendinţelor privind emisiile şi/sau considerând criteriul calitativ;
  f) controlul calităţii (QC) - sistemul de activităţi tehnice de rutină pentru determinarea şi controlul calităţii inventarului pe parcursul elaborării acestuia. Sistemul QC trebuie să asigure: verificarea constantă şi temeinică a inventarului, pentru a confirma faptul că datele sunt integre, corecte şi complete, identificarea şi corectarea erorilor sau omisiunilor şi documentarea şi arhivarea tuturor informaţiilor ce stau la baza elaborării inventarului, precum şi înregistrarea tuturor activităţilor de control al calităţii. Controlul calităţii include metode generale, cum ar fi controlul acurateţei cu privire la obţinerea şi calcularea datelor şi utilizarea procedurilor standardizate aprobate pentru calcularea emisiilor, măsurări, estimarea incertitudinilor, arhivarea informaţiilor şi raportare. Activităţile QC pentru nivele superioare includ, de asemenea, analize tehnice ale categoriilor-sursă, ale datelor de activitate, ale factorilor de emisie şi ale metodelor;".
  3. La articolul 2, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
  "n) arborele decizional - o schemă ce descrie în ordine paşii specifici care trebuie urmaţi pentru a elabora un inventar sau o componentă a unui inventar, potrivit principiilor bunelor practici;
  o) COP, respectiv COP/CMP - Conferinţa părţilor la UNFCCC, respectiv Conferinţa părţilor la UNFCCC ce serveşte ca reuniune a părţilor la Protocolul de la Kyoto."
  4. La articolul 3, alineatul (1) al se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) SNEEGES se referă la colectarea, procesarea şi prezentarea corespunzătoare a datelor şi informaţiilor necesare elaborării inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto. SNEEGES este astfel realizat şi administrat de către autoritatea competentă încât să asigure transparenţa, consistenţa, comparabilitatea, caracterul complet şi acurateţea inventarului, astfel cum sunt definite în Liniile directoare IPCC privind elaborarea inventarelor naţionale de GES, revizuite în 1996, IPCC GPG 2000, IPCC LULUCF 2003, în conformitate cu UNFCCC, cu Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile subsecvente relevante."
  5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Autoritatea competentă este instituţia responsabilă cu privire la administrarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, şi a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră.
  (2) Autorităţile şi instituţiile publice care au obligaţia să furnizeze autorităţii competente datele privind activitatea, elementele privind factorii de emisie şi informaţiile asociate, elemente prevăzute în anexele nr. 1-4, şi factorii de emisie necesari estimării emisiilor antropice de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi gradul de incertitudine a datelor privind activitatea şi a factorilor de emisie, după caz, sunt următoarele:
  a) autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură;
  b) autoritatea publică centrală pentru economie;
  c) autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală;
  d) autoritatea publică centrală pentru transporturi;
  e) autoritatea publică centrală pentru sănătate publică;
  f) autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regională şi turism;
  g) autoritatea publică centrală în domeniul asigurării ordinii publice;
  h) organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru aplicarea politicii vamale a statului;
  i) organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România;
  j) organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru cadastru şi publicitate imobiliară;
  k) autorităţi şi instituţii publice, institute de cercetare şi dezvoltare, precum şi alte organisme publice aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea autorităţilor prevăzute la lit. a)-g);
  l) alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă.
  (3) Categoriile de unităţi şi instituţii de drept privat prevăzute la art. 8 lit. b)-f) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate să furnizeze, la cererea autorităţii competente sau a altor autorităţi/instituţii prevăzute la alin. (2), după caz, date şi informaţii elaborate anterior momentului solicitării, atunci când acestea au fost dezvoltate prin folosirea de fonduri/resurse financiare publice.
  (4) Transmiterea către autoritatea competentă, în condiţiile alin. (2), a datelor şi informaţiilor colectate, prelucrate, după caz, şi asumate de către furnizorii acestora se realizează la cererea autorităţii competente, în termenele stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.
  (5) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (4) pot fi incluse în Programul statistic naţional anual, potrivit prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care autoritatea competentă şi autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (2) consideră necesar.
  (6) Pentru datele şi/sau informaţiile prevăzute la alin. (2) şi (8) necesare evaluării şi estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră şi care nu sunt disponibile, autoritatea competentă şi/sau autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (2) stabilesc şi implementează procedurile de includere a acestora în Programul statistic naţional anual potrivit prevederilor Legii nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilesc proceduri de elaborare a studiilor specifice şi responsabilităţile pentru acestea, după caz.
  (7) Operatorii economici, asociaţiile patronale/profesionale, precum şi alte organizaţii identificate de către autoritatea competentă ca potenţiali furnizori de date şi/sau informaţii relevante pentru administrarea SNEEGES au obligaţia să furnizeze date şi/sau informaţii potrivit specificaţiilor prevăzute în anexele nr. 1-4, precum şi alte date şi/sau informaţii specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, potrivit solicitărilor autorităţii competente sau altor autorităţi/instituţii prevăzute la alin. (2); datele şi/sau informaţiile vor fi colectate, prelucrate, după caz, şi asumate de către furnizorii acestora.
  (8) Furnizorii de date/informaţii care transmit date şi/sau informaţii similare către beneficiari diferiţi sunt obligaţi să asigure corelarea datelor/informaţiilor transmise."
  6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În implementarea SNEEGES, atât autoritatea competentă, cât şi celelalte entităţi/organizaţii implicate în realizarea funcţiilor SNEEGES au următoarele obligaţii generale:
  a) asigurarea capacităţii instituţionale suficiente pentru îndeplinirea la timp a funcţiilor aferente SNEEGES, definite prin prezenta hotărâre, inclusiv pentru colectarea datelor pentru estimarea emisiilor antropice de GES şi a reţinerilor prin sechestrare;
  b) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea competenţei tehnice a personalului implicat în procesul de elaborare a inventarului;
  c) pregătirea şi furnizarea la termenele stabilite a contribuţiilor la realizarea inventarelor naţionale şi a informaţiilor suplimentare stabilite potrivit art. 5 şi art. 7 paragrafele (1) şi (2) din Protocolul de la Kyoto şi prin deciziile relevante COP şi/sau COP/CMP;
  d) pregătirea contribuţiilor la realizarea inventarelor naţionale şi a informaţiilor suplimentare potrivit deciziilor relevante COP şi/sau COP/MOP, potrivit Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comuni tăţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto şi Deciziei nr. 166/2005 /CE a Comisiei din 10 februarie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto."
  7. La articolul 6 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:
  "f) să definească şi să aloce responsabilităţi specifice în procesul de elaborare a inventarului, inclusiv cele legate de: alegerea metodelor, colectarea datelor - în mod particular a datelor de activitate şi a factorilor de emisie de la organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România şi de la alte organizaţii, procesare/arhivare şi QA/QC. Această definire a responsabilităţilor trebuie să specifice rolurile şi cooperarea dintre agenţiile/organismele guvernamentale şi alte organizaţii implicate în pregătirea inventarului, precum şi aranjamentele instituţionale, legale şi procedurale făcute pentru elaborarea inventarului;
  g) să stabilească modalitatea pentru însuşirea şi aprobarea oficială a inventarului, inclusiv a oricăror recalculări, înainte de transmiterea acestora."
  8. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Ca parte a managementului inventarului, autoritatea competentă va face accesibile informaţiile arhivate prin colectarea şi strângerea lor într-o singură locaţie."
  9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Până la data de 15 martie, respectiv 15 aprilie a fiecărui an (an X), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene/Agenţiei Europene de Mediu, respectiv Secretariatului UNFCCC, pe baza datelor furnizate de autoritatea competentă, inventarul naţional complet pentru perioada cuprinsă între anul de referinţă (1989) şi anul X - 2."
  10. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Furnizarea de date şi/sau informaţii în contextul art. 4 alin. (2) se efectuează gratuit şi la termenele prevăzute în prezenta hotărâre şi/sau indicate de către solicitant. Autorităţii competente şi autorităţilor/instituţiilor prevăzute în cadrul art. 4 alin. (2) le revine obligaţia asigurării confidenţialităţii în condiţiile în care furnizorul datelor şi/sau informaţiilor solicită acest lucru, în condiţiile legii."
  11. Anexele nr. 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  În cuprinsul Hotărârii Guvernului 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, sintagma "Sistemul naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon" se înlocuieşte cu sintagma "Sistemul naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră", iar termenii "antropogenic", "GHG" şi "SNEEGHG" se înlocuiesc cu termenii "antropic", "GES" şi, respectiv, "SNEEGES


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Rovana Plumb
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Eduard Hellvig
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul sănătăţii,
  Vasile Cepoi
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 4 iulie 2012.
  Nr. 668.


  Anexa 1
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007)
  Date privind activitatea, elemente privind
  factorii de emisie şi/sau informaţii asociate acestora, necesare
  întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu
  efect de seră - sectorul energie
  *Font 7*

  ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ Unitatea de │ │ │
  │crt.│ Parametrul solicitat │măsură aferentă│ Termen │ Autoritatea sau instituţia │
  │ │ │ parametrului │ │ publică responsabilă cu │
  │ │ │ │ │ furnizarea datelor │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Sectorul: Energie │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Emisii CO(2) din energie (IPCC 1A1) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Producţie, import, export, stoc la 1 ianuarie, │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │stoc la 31 decembrie, consum neenergetic, │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │pentru următorii combustibili: │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale │ │ │oficiale în România │
  │ │(gazolină şi etan din schelele de extracţie); │ │ │ │
  │ │b) benzină pentru motoare cu ardere internă, │ │ │ │
  │ │benzină pentru motoare de aviaţie, benzină │ │ │ │
  │ │pentru reactoare, benzină NAFTA, petrol (excl. │ │ │ │
  │ │pt. reactoare), kerosen jet fuel, white-spirit │ │ │ │
  │ │şi alte benzine speciale, motorină, păcură cu │ │ │ │
  │ │mai puţin de 1%S, păcură cu 1%S şi peste, CLU, │ │ │ │
  │ │cocs de petrol, bitum de petrol, uleiurimine- │ │ │ │
  │ │rale, unsori consistente, parafină, GPL, gaze │ │ │ │
  │ │de rafinărie, alte produse petroliere; │ │ │ │
  │ │c) huilă sortată, huilă energetică, huilă │ │ │ │
  │ │bituminoasă pentru cocs, huile mixte + şlam, │ │ │ │
  │ │cărbune brun, lignit, antracit, turbă, brichete│ │ │ │
  │ │din huilă şi lignit, cocs metalurgic şi │ │ │ │
  │ │semicocs; │ │ │ │
  │ │d) gaz natural, gaze de cocs, de semicocs şi │ │ │ │
  │ │de fluidizare, gaze de furnal; │ │ │ │
  │ │e) lemn de foc (incl. rămăşiţe pentru │ │ │ │
  │ │combustibil de la prelucrarea lemnului), │ │ │ │
  │ │deşeuri combustibile lemnoase agricole şi │ │ │ │
  │ │industriale (incl. leşii negre de la fabricarea│ │ │ │
  │ │celulozei şi celulignină), biogas. │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Emisii CO(2) rezultat din arderea combustibililor pe tipuri de surse (IPCC 1A) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantităţile de combustibil utilizat în │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │industria energetică pe tip de centrale │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │(excluzând autoproducătorii), specificând │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │distinct cantităţile utilizate neenergetic, │ │ │oficiale în România │
  │ │structurate pe următoarele tipuri de │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │combustibili: │ │ │raporteze către organul de specialitate │
  │ │a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale; │ │ │al administraţiei publice centrale │
  │ │b) benzină, alte tipuri de kerosen, motorină, │ │ │responsabil pentru organizarea şi coordo-│
  │ │păcură, gaz petrolier lichefiat, etan, benzină │ │ │narea statisticii oficiale în România. │
  │ │grea, lubrifianţi, cocs de petrol, gaz de │ │ │ │
  │ │rafinărie, antracit, cărbune cocsificabil, alţi│ │ │ │
  │ │cărbuni bituminoşi, cărbune subbituminos, │ │ │ │
  │ │lignit, turbă, combustibil brichetat; │ │ │ │
  │ │c) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie/ │ │ │ │
  │ │cocs metalurgic, cocs de gaz, gaz de cocserie, │ │ │ │
  │ │gaz de furnal, deşeuri solide municipale, │ │ │ │
  │ │deşeuri industriale; │ │ │ │
  │ │d) gaz natural; │ │ │ │
  │ │e) deşeuri de lemn, mangal, peleţi; │ │ │ │
  │ │f) alte forme de biomasă solidă, biomasă │ │ │ │
  │ │lichidă, biomasă sub formă de gaz. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantităţi de combustibili utilizate de auto- │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │producători, detaliate pe categorii de activi- │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │tate asociate autoproducătorilor în domeniul │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │industriei de prelucrare şi construcţiilor, │ │ │oficiale în România │
  │ │specificând distinct cantităţile utilizate │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │neenergetic, structurate pe următoarele tipuri │ │ │raporteze către organul de specialitate │
  │ │de combustibili: │ │ │al administraţiei publice centrale │
  │ │a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale; │ │ │responsabil pentru organizarea şi coordo-│
  │ │b) benzină, alte tipuri de kerosen, motorină, │ │ │narea statisticii oficiale în România. │
  │ │păcură, gaz petrolier lichefiat, etan, benzină │ │ │ │
  │ │grea, lubrifianţi, cocs de petrol, gaz de │ │ │ │
  │ │rafinărie, antracit, alţi cărbuni bituminoşi, │ │ │ │
  │ │cărbune subbituminos, lignit, turbă, │ │ │ │
  │ │combustibil brichetat; │ │ │ │
  │ │c) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie/ │ │ │ │
  │ │cocs metalurgic, cocs de gaz, gaz de cocserie, │ │ │ │
  │ │gaz de furnal, deşeuri solide municipale, │ │ │ │
  │ │deşeuri industriale; │ │ │ │
  │ │d) gaz natural; │ │ │ │
  │ │e) deşeuri de lemn, mangal, peleţi; │ │ │ │
  │ │f) alte forme de biomasă solidă, biomasă │ │ │ │
  │ │lichidă, biomasă sub formă de gaz. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Cantităţi de combustibili utilizate în cadrul │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │procesului, detaliate pe categorii de activi- │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │tate, în domeniul industriei de prelucrare şi │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │construcţiilor, specificând distinct cantită- │ │ │oficiale în România │
  │ │ţile utilizate neenergetic, structurate pe │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │următoarele tipuri de combustibili: │ │ │raporteze către organul de specialitate │
  │ │a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale; │ │ │al administraţiei publice centrale │
  │ │b) benzină, motorină, păcură, gaz petrolier │ │ │responsabil pentru organizarea şi coordo-│
  │ │lichefiat, etan, benzină grea, lubrifianţi, │ │ │narea statisticii oficiale în România. │
  │ │cocs de petrol, gaz de rafinărie, antracit, │ │ │ │
  │ │cărbune cocsificabil, alţi cărbuni bituminoşi, │ │ │ │
  │ │cărbune subbituminos, lignit, turbă, │ │ │ │
  │ │combustibil brichetat; │ │ │ │
  │ │c) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie/ │ │ │ │
  │ │cocs metalurgic, cocs de gaz, gaz de cocserie, │ │ │ │
  │ │gaz de furnal, deşeuri solide municipale, │ │ │ │
  │ │deşeuri industriale; │ │ │ │
  │ │d) gaz natural; │ │ │ │
  │ │e) deşeuride lemn, mangal, peleţi; │ │ │ │
  │ │f) alte forme de biomasă solidă, biomasă │ │ │ │
  │ │lichidă, biomasă sub formă de gaz. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Cantităţi de combustibili utilizate în │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │ │
  │ │transport, specificând distinct cantităţile │ │pentru anul n-1│ │
  │ │utilizate neenergetic, structurate după cum │ │ │ │
  │ │urmează: │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │a) aviaţie internă: benzină, kerosen; │ │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤publice centrale responsabil pentru │
  │ │b) rutier: gaz natural, gaz petrolier │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │lichefiat, benzină, motorină; │ │ │oficiale în România │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │c) feroviar: motorină, păcură, antracit, alţi │ │ │raporteze către organul de specialitate │
  │ │cărbuni bituminoşi, cocs de cocserie; │ │ │al administraţiei publice centrale │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤responsabil pentru organizarea şi coordo-│
  │ │d) navigaţie internă maritimă şi fluvială: │ │ │narea statisticii oficiale în România. │
  │ │benzină, motorină, păcură, lubrifianţi, cărbune│ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │subbituminos; │ │ │raporteze către autoritatea publică │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤centrală pentru transporturi, către │
  │ │e) alte tipuri de transport: consumul de │ │ │autoritatea publică centrală pentru │
  │ │combustibil utilizat pentru operarea şi între- │ │ │economie şi către alte autorităţi, │
  │ │ţinerea conductelor care transportă gaze, │ │ │instituţii, institute sau organisme │
  │ │lichide şi alte produse, incluzând consumul de │ │ │publice, după caz, identificate de către │
  │ │combustibil utilizat pentru staţiile de pompare│ │ │autoritatea competentă. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Cantităţi de combustibili utilizate pentru │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Alte autorităţi, instituţii, institute │
  │ │transportul internaţional, specificând distinct│ │pentru anul n-1│sau organisme publice, după caz, identi- │
  │ │cantităţile utilizate neenergetic, pentru │ │ │ficate de către autoritatea competentă │
  │ │sectorul aviaţie internaţională, pentru urmă- │ │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │toarele tipuri de combustibili: benzină, │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │kerosen. │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România şi autoritatea │
  │ │ │ │ │publică centrală pentru transporturi │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │Cantităţi de combustibili/carburanţi utilizate │ tone şi GJ │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │pentru transportul internaţional, specificând │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │distinct cantităţile utilizate neenergetic │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │pentru sectorul navigaţie internaţională │ │ │oficiale în România │
  │ │maritimă şi fluvială, pentru următoarele tipuri│ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │de combustibili: benzină, motorină, păcură, │ │ │raporteze către alte autorităţi, │
  │ │lubrifianţi, cărbune subbituminos. │ │ │instituţii, institute sau organisme │
  │ │ │ │ │publice, după caz, identificate de către │
  │ │ │ │ │autoritatea competentă, care la rândul │
  │ │ │ │ │său raportează către autoritatea publică │
  │ │ │ │ │centrală pentru transporturi. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Cantităţi de combustibili utilizate de auto- │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │producători, detaliate pe categorii de activi- │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │tate asociate autoproducătorilor în sectorul │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │comercial/instituţional, specificând distinct │ │ │oficiale în România │
  │ │cantităţile utilizate neenergetic, structurate │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │pe următoarele tipuri de combustibili: │ │ │raporteze către organul de specialitate │
  │ │a) benzină, kerosen utilizat în domeniul │ │ │al administraţiei publice centrale │
  │ │aviaţiei, alte tipuri de kerosen, motorină, │ │ │responsabil pentru organizarea şi coordo-│
  │ │păcură, gaz petrolier lichefiat, antracit, alţi│ │ │narea statisticii oficiale în România. │
  │ │cărbuni bituminoşi, lignit; │ │ │ │
  │ │b) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie, │ │ │ │
  │ │gaz de cocserie; │ │ │ │
  │ │c) gaz natural; │ │ │ │
  │ │d) deşeuri de lemn, mangal, peleţi; │ │ │ │
  │ │e) alte forme de biomasă solidă, biomasă │ │ │ │
  │ │lichidă, biomasă sub formă de gaz. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 7.│Cantităţi de combustibili utilizate în cadrul │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │procesului, detaliate pe categorii de activi- │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │tate, în sectorul comercial/instituţional, │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │specificând distinct cantităţile utilizate │ │ │oficiale în România │
  │ │neenergetic, structurate pe următoarele tipuri │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │de combustibili: │ │ │raporteze către organul de specialitate │
  │ │a) benzină, kerosen utilizat în domeniul │ │ │al administraţiei publice centrale │
  │ │aviaţiei, alte tipuri de kerosen, motorină, │ │ │responsabil pentru organizarea şi coordo-│
  │ │păcură, gaz petrolier lichefiat, antracit, alţi│ │ │narea statisticii oficiale în România şi │
  │ │cărbuni bituminoşi, lignit; │ │ │autoritatea publică centrală pentru │
  │ │b) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie, │ │ │transporturi. │
  │ │gaz de cocserie; │ │ │ │
  │ │c) gaz natural; │ │ │ │
  │ │d) deşeuri de lemn, mangal, peleţi; │ │ │ │
  │ │e) alte forme de biomasă solidă, biomasă │ │ │ │
  │ │lichidă, biomasă sub formă de gaz. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 8.│Cantităţi de combustibili utilizate în sectorul│ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │rezidenţial, specificând distinct cantităţile │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │utilizate neenergetic, structurate pe urmă- │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │toarele tipuri de combustibili: │ │ │oficiale în România │
  │ │a) benzină, alte tipuri de kerosen, motorină, │ │ │ │
  │ │păcură, gaz petrolier lichefiat, antracit, alţi│ │ │ │
  │ │cărbuni bituminoşi, cărbune subbituminos, │ │ │ │
  │ │lignit, turbă, combustibil brichetat; │ │ │ │
  │ │b) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie; │ │ │ │
  │ │c) gaz natural; │ │ │ │
  │ │d) deşeuri de lemn, mangal, peleţi; │ │ │ │
  │ │e) alte forme de biomasă solidă, biomasă │ │ │ │
  │ │lichidă, biomasă sub formă de gaz. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 9.│Cantităţi de combustibili utilizate în agri- │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │cultură/silvicultură/piscicultură, specificând │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │distinct cantităţile utilizate neenergetic, │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │structurate pe următoarele tipuri de │ │ │oficiale în România │
  │ │combustibili: │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │a) surse mobile: benzină, kerosen utilizat în │ │ │raporteze către organul de specialitate │
  │ │domeniul aviaţiei, alte tipuri de kerosen, │ │ │al administraţiei publice centrale │
  │ │motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, │ │ │responsabil pentru organizarea şi coordo-│
  │ │biomasă lichidă; │ │ │narea statisticii oficiale în România. │
  │ │b) surse staţionare: benzină, alte tipuri de │ │ │ │
  │ │kerosen, motorină, păcură, gaz petrolier │ │ │ │
  │ │lichefiat, antracit, alţi cărbuni bituminoşi, │ │ │ │
  │ │cărbune cocsificabil, alţi cărbuni bituminoşi, │ │ │ │
  │ │lignit, combustibil brichetat, brichete de │ │ │ │
  │ │cărbune brun, cocs de cocserie; │ │ │ │
  │ │c) gaz natural, deşeuri de lemn, mangal,peleţi,│ │ │ │
  │ │alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, │ │ │ │
  │ │biomasă sub formă de gaz. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 10.│Cantităţi de combustibili utilizate de auto- │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │producători, detaliate pe categorii de activi- │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │tate asociate autoproducătorilor în alte │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │categorii de activitate, neincluse în cele │ │ │oficiale în România │
  │ │enumerate anterior, specificând distinct │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │cantităţile utilizate neenergetic, structurate │ │ │raporteze către organul de specialitate │
  │ │pe următoarele tipuri de combustibili: │ │ │al administraţiei publice centrale │
  │ │a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale; │ │ │responsabil pentru organizarea şi coordo-│
  │ │b) benzină, kerosen utilizat în domeniul │ │ │narea statisticii oficiale în România. │
  │ │aviaţiei, alte tipuri de kerosen, motorină, │ │ │ │
  │ │păcură, gaz petrolier lichefiat, etan, benzină │ │ │ │
  │ │grea, lubrifianţi, cocs de petrol, gaz de │ │ │ │
  │ │rafinărie, antracit, cărbune cocsificabil, alţi│ │ │ │
  │ │cărbuni bituminoşi, cărbune subbituminos, │ │ │ │
  │ │lignit, turbă, combustibil brichetat; │ │ │ │
  │ │c) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie, │ │ │ │
  │ │cocs de gaz, gaz de cocserie, gaz de furnal, │ │ │ │
  │ │deşeuri solide municipale, deşeuri industriale;│ │ │ │
  │ │d) gaz natural, deşeuri de lemn, mangal,peleţi,│ │ │ │
  │ │alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, │ │ │ │
  │ │biomasă sub formă de gaz. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 11.│Cantităţi de combustibili utilizate în cadrul │ tone şi GJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │procesului, detaliate pe categorii de activi- │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │tate, în alte categorii de activitate, │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │neincluse în cele enumerate anterior, speci- │ │ │oficiale în România │
  │ │ficând distinct cantităţile utilizate │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │neenergetic, structurate pe următoarele tipuri │ │ │raporteze către organul de specialitate │
  │ │de combustibili: │ │ │al administraţiei publice centrale │
  │ │a) ţiţei, fracţii lichide din gazele naturale; │ │ │responsabil pentru organizarea şi coordo-│
  │ │b) benzină, kerosen utilizat în domeniul │ │ │narea statisticii oficiale în România. │
  │ │aviaţiei, alte tipuri de kerosen, motorină, │ │ │ │
  │ │păcură, gaz petrolier lichefiat, etan, benzină │ │ │ │
  │ │grea, lubrifianţi, cocs de petrol, gaz de │ │ │ │
  │ │rafinărie, antracit, cărbune cocsificabil, alţi│ │ │ │
  │ │cărbuni bituminoşi, cărbune subbituminos, │ │ │ │
  │ │lignit, turbă, combustibil brichetat; │ │ │ │
  │ │c) brichete de cărbune brun, cocs de cocserie, │ │ │ │
  │ │cocs de gaz, gaz de cocserie, gaz de furnal, │ │ │ │
  │ │deşeuri solide municipale, deşeuri industriale;│ │ │ │
  │ │d) gaz natural, deşeuri de lemn, mangal,peleţi,│ │ │ │
  │ │alte forme de biomasă solidă, biomasă lichidă, │ │ │ │
  │ │biomasă sub formă de gaz. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 12.│Chestionarele IEA - EUROSTAT - UNECE (chestio- │ │octombrie 2012 │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │narele anuale din domeniul energiei), în tone │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │(pentru produsele/indicatorii raportaţi în │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │unităţi de măsură pentru masă), şi raportarea │ │ │oficiale în România │
  │ │valorilor puterii calorifice pentru fiecare an │ │ │ │
  │ │al seriei de timp 1990 - anul curent pentru: │ │ │ │
  │ │a) perioada 1990-2010; │ │ 15.01 anul n │ │
  │ │b) 2011 şi următorii. │ │pentru anul n-2│ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Emisii SO(2) din arderea combustibililor pe tipuri de surse (IPCC 1A) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Pentru industria energetică, industria de │ TJ, %, TJ/mc, │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │prelucrare/construcţii, transport, alte │ TJ/t sau kt, │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │sectoare (comercial/instituţional, rezidenţial,│ după caz │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │agricultură, altele), consum de combustibil, │ │ │oficiale în România │
  │ │conţinut de sulf, gradul de reţinere a sulfului│ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │în cenuşă, putere calorifică netă, eficienţa │ │ │raporteze către autoritatea publică │
  │ │reducerii sulfului pentru următoarele tipuri │ │ │centrală pentru economie şi organul de │
  │ │de combustibili: │ │ │specialitate al administraţiei publice │
  │ │a) cărbune, păcură (cu conţinut scăzut, mediu, │ │ │centrale responsabil pentru organizarea │
  │ │respectiv ridicat de sulf); │ │ │şi coordonarea statisticii oficiale în │
  │ │b) motorină (cu conţinut scăzut, respectiv │ │ │România. │
  │ │ridicat de sulf); │ │ │ │
  │ │c) motorină (rutier); │ │ │ │
  │ │d) benzină (rutier); │ │ │ │
  │ │e) şist bituminos; │ │ │ │
  │ │f) alte produse petroliere; │ │ │ │
  │ │g) gaz natural; │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────────────────────┤
  │ │h) deşeuri municipale; │ │ │Autoritatea competentă pentru protecţia │
  │ │i) deşeuri industriale; │ │ │mediului - direcţia de specialitate │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────────────────────┤
  │ │j) leşie neagră; │ │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │k) lemn de foc; │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │l) alte tipuri de biomasă; │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────────────────────┤
  │ │m) kerosen utilizat în domeniul aviaţiei; │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │n) combustibili/carburanţi pentru transportul │ │ │raporteze către alte autorităţi, │
  │ │internaţional: │ │ │instituţii, institute sau organisme │
  │ │o) navigaţie maritimă şi fluvială; │ │ │publice, după caz, identificate de │
  │ │p) aviaţie. │ │ │către autoritatea competentă, care la │
  │ │ │ │ │rândul lor raportează către autoritatea │
  │ │ │ │ │publică centrală pentru transporturi. │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Emisii de metan din minerit şi prelucrarea minereului (IPCC - 1.B.1.) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de cărbune extras în funcţie de │ milioane tone │ 30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │tipul minei: │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │a) de suprafaţă; │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │b) subterană. │ │ │oficiale în România │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │Cantitatea de cărbune prelucrat în funcţie de │ milioane tone │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │tipul minei: │ │ │economie, alte autorităţi, instituţii, │
  │ │a) de suprafaţă; │ │ │institute sau organisme publice, după │
  │ │b) subterană. │ │ │caz, identificate de către autoritatea │
  │ │Cariere (exploatare de suprafaţă) │ │ │competentă şi organul de specialitate al │
  │ │Mine (exploatare subterană) │ │ │administraţiei publice centrale respon- │
  │ │Numărul de mine închise (subterane şi de │ │ │sabil pentru organizarea şi coordonarea │
  │ │suprafaţă) │ număr │ │statisticii oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea de metan recuperat sau ars la faclă │ milioane mc │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │din prelucrarea cărbunelui, pe următoarele │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │categorii de activităţi: │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │a) mine de suprafaţă din procesul de extracţie │ │ │oficiale în România │
  │ │şi din procese postextracţie; │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │b) mine subterane din procesul de extracţie şi │ │ │raporteze către alte autorităţi, insti- │
  │ │din procese postextracţie; │ │ │tuţii, institute sau organisme publice, │
  │ │c) activitatea care foloseşte metanul recuperat│ │ │după caz, identificate de către autori- │
  │ │d) cantitatea de metan utilizat pe tip de │ │ │tatea competentă; autoritatea publică │
  │ │activitate. │ │ │centrală pentru economie şi organul de │
  │ │ │ │ │specialitate al administraţiei publice │
  │ │ │ │ │centrale responsabil pentru organizarea │
  │ │ │ │ │şi coordonarea statisticii oficiale în │
  │ │ │ │ │România │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Emisii de metan din domeniul petrol şi gaze naturale (IPCC - 1.B.2.) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Petrol: │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │a) puţuri noi forate anual; │ număr │ │raporteze către autoritatea publică │
  │ │b) lungime puţuri forate. │ m │ │centrală pentru economie. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantităţi de ţiţei pentru următoarele │ PJ │ │Alte autorităţi, instituţii, institute │
  │ │categorii: │ │ │sau organisme publice, după caz, identi- │
  │ │a) producţie; │ │ │ficate de către autoritatea competentă │
  │ │b) furnizat/transportat; │ │ │ │
  │ │c) rafinare; │ │ │ │
  │ │d) depozitare (stoc la sfârşitul anului); │ │ │ │
  │ │e) rafinării pe teritoriul României. │ număr │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Gaze naturale: │ mc │ │Alte autorităţi, instituţii, institute │
  │ │Cantităţi de gaz natural pentru următoarele │ │ │sau organisme publice, după caz, identi- │
  │ │categorii: │ │ │ficate de către autoritatea competentă, │
  │ │a) producţie/procesare; │ │ │Societatea Naţională de Transport Gaze │
  │ │b) transport; │ │ │Naturale "Transgaz" - S.A. (transport, │
  │ │c) livrat (cantitate totală); │ │ │tranzit gaze naturale), operatorii eco- │
  │ │d) cantitate livrată în sector rezidenţial │ │ │nomici (distribuţie gaze naturale) sunt │
  │ │(inclusiv pentru sectorul comercial/ │ │ │obligaţi să raporteze către alte autori- │
  │ │instituţional); │ │ │tăţi, instituţii, institute sau organisme│
  │ │e) cantitate livrată în sector nerezidenţial; │ │ │publice, producători de gaze naturale, │
  │ │f) cantitatea de gaz natural tranzitat pe │ │ │după caz, identificate de către autori- │
  │ │teritoriul României; │ │ │tatea competentă şi autoritatea publică │
  │ │g) cantitatea de gaz natural distribuită la │ │ │centrală pentru economie. │
  │ │consumatori pe teritoriul României; │ km │ │ │
  │ │h) lungime conducte transport gaz natural; │ │ │ │
  │ │i) lungime conducte distribuţie gaz natural; │ │ │ │
  │ │j) lungime conducte tranzit; │ │ │ │
  │ │k) lungime conducte de aducţiune (de la sondă │ m │ │ │
  │ │la grupul de sonde); │ │ │ │
  │ │l) lungime conducte colectoare în amonte de │ │ │ │
  │ │panourile de măsurare şi predare. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Cantităţi de petrol, gaze naturale ventilate │ mc │ │Alte autorităţi, instituţii, institute │
  │ │sau arse la faclă din rafinarea/prelucrarea │ │ │sau organisme publice, după caz, identi- │
  │ │petrolului şi a gazelor naturale │ │ │ficate de către autoritatea competentă, │
  │ │ │ │ │autoritatea publică centrală pentru │
  │ │ │ │ │economie │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către alte autorităţi, insti- │
  │ │ │ │ │tuţii, institute sau organisme publice, │
  │ │ │ │ │după caz, identificate de către autori- │
  │ │ │ │ │tatea competentă şi autoritatea publică │
  │ │ │ │ │centrală pentru economie. │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Emisii de precursori ai ozonului şi SO(2) din rafinarea petrolului (IPCC 1A1) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea totală de ţiţei supusă procesului │ kt │ 30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │de rafinare │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea totală de ţiţei/materie primă │ kt │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │introdusă în procesul de cracare catalitică │ │ │raporteze către autoritatea publică │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤centrală pentru economie. │
  │ 3.│Cantitatea de sulf recuperat din instalaţii de │ tone │ │ │
  │ │desulfurare │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 4.│Cantităţile de ţiţei depozitat: │ kt │ │ │
  │ │a) cu etanşare secundară/dublă; │ │ │ │
  │ │b) cu etanşare primară/simplă; │ │ │ │
  │ │c) cu capac fix. │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │PARAMETRII SOLICITAŢI │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Produsul intern brut la preţuri de referinţă │ milioane euro │primul semestru│Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │din anul 1995 │ │ 2013 │publice centrale responsabil pentru │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ 2.│Valoarea adăugată brută la nivelul constant al │ milioane euro │primul semestru│oficiale în România │
  │ │preţurilor din anul 1995 în sectoarele: │ │ 2013 │ │
  │ │industrie, construcţii şi industria extractivă │ │pentru anul n-2│ │
  │ │[diviziunile (05-09) din CAEN Rev. 2] │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 3.│Valoarea adăugată brută la nivelul constant al │ milioane euro │primul semestru│ │
  │ │preţurilor din anul 1995 în sectorul │ │ 2013 │ │
  │ │serviciilor │ │pentru anul n-2│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Numărul de locuinţe ocupate în mod permanent │ locuinţe │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ (multiplu de │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ 1.000) │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤oficiale în România │
  │ 5.│Producţia brută de electricitate şi căldură │ MWh │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 6.│Numărul de pasageri care utilizează transportul│ pasageri │ │ │
  │ │aerian │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 7.│Consum total de energie în transport │ MWh │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 8.│Consum total de energie în sectorul rezidenţial│ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 9.│Preţuri internaţionale şi/sau naţionale ale │ euro/tonă sau │ │Alte autorităţi, instituţii, institute │
  │ │cărbunelui │ euro/GJ │ │sau organisme publice, după caz, identi- │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┤ ├───────────────┤ficate de către autoritatea competentă │
  │ 10.│Preţuri internaţionale şi/sau naţionale ale │ │ │ │
  │ │petrolului │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┤ ├───────────────┤ │
  │ 11.│Preţuri internaţionale şi/sau naţionale ale │ │ │ │
  │ │gazului natural │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 12.│Balanţa energetică, consum intern brut de │ PJ │ 19.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │energie, împărţit pe tipuri de combustibil: │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │petrol, gaze, cărbune, regenerabile, nuclear │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │şi altele │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 13.│Producţia de energie electrică şi termică pe │ TJ │ 15.12 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │tipuri de combustibil: │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │a) cărbune (din care: huilă, lignit, cărbune │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │brun); │ │ │oficiale în România │
  │ │b) hidrocarburi lichide; │ │ │ │
  │ │c) hidrocarburi gazoase; │ │ │ │
  │ │d) resurse energetice refolosibile, energie din│ │ │ │
  │ │surse neconvenţionale şi alţi combustibili │ │ │ │
  │ │(din care: gaze de rafinărie, gaze de cocs, │ │ │ │
  │ │semicocs şi fluidizare, gaze de furnal); │ │ │ │
  │ │e) energie nucleară. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 14.│Cererea de energie electrică şi de energie │ MWh │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │termică împărţită pe sectoare de activitate: │ │ │raporteze către autoritatea publică │
  │ │energetică, industrie, comercial, rezidenţial │ │ │centrală pentru economie. │
  │ │şi transport şi pe tipuri de combustibil │ │ │ │
  │ │(livrat) în sectoarele enumerate mai sus │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 15.│Număr de kilometri parcurşi de autovehicule │ km │ 15.04 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │pentru transport de pasageri (pentru transpor- │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │tul public local, transportul intern şi │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │transportul internaţional) │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 16.│Valoarea adăugată brută la nivelul constant al │milioane euro │primul semestru│Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │preţurilor din anul 1995 în sectoarele: │ │2013 pentru │publice centrale responsabil pentru │
  │ │a) producerea de fontă şi oţel; │ │anul n-2 │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │b) producerea feroaliajelor; │ │ │oficiale în România │
  │ │c) producerea de ţevi, conducte; │ │ │ │
  │ │d) alte forme de prelucrare primară a fontei │ │ │ │
  │ │şi a oţelului; │ │ │ │
  │ │e) turnarea în forme a oţelului; │ │ │ │
  │ │f) turnarea în forme a fontei. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 17.│Valoarea adăugată brută la nivelul constant al │milioane euro │primul semestru│Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │preţurilor din anul 1995 în sectorul: │ │2013 pentru │publice centrale responsabil pentru │
  │ │fabricarea substanţelor şi a produselor chimice│ │anul n-2 │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │(Div. 20 din CAEN Rev. 2) │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 18.│Valoarea adăugată brută la nivelul constant al │milioane euro │rimul semestru │ │
  │ │preţurilor din anul 1995 în sectorul: │ │013 pentru anul│ │
  │ │fabricarea altor produse din minerale │ │-2 │ │
  │ │nemetalice (Div. 23 din CAEN Rev. 2) │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 19.│Cantitatea de combustibili (pe tipuri de │tone │30.11 anul n │ │
  │ │combustibili) utilizată pentru producţia de │ │pentru anul n-1│ │
  │ │ciment │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 20.│Valoarea adăugată brută la nivelul constant al │milioane euro │primul semestru│ │
  │ │preţurilor din anul 1995 în sectoarele: │ │2013 pentru │ │
  │ │industria alimentară, fabricarea băuturilor şi │ │anul n-2 │ │
  │ │a produselor din tutun [diviziunile (10-12) din│ │ │ │
  │ │CAEN Rev. 2] │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 21.│Valoarea adăugată brută la nivelul constant al │milioane euro │primul semestru│ │
  │ │preţurilor din anul 1995 în sectoarele: │ │2013 │ │
  │ │a) fabricarea hârtiei şi a produselor din │ │ │ │
  │ │hârtie (Div. 17 din CAEN Rev. 2); │ │ │ │
  │ │b) tipărirea şi reproducerea pe suporturi a │ │ │ │
  │ │înregistrărilor (Div. 18 din CAEN Rev. 2). │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 22.│Suprafaţa construită a locuinţelor terminate │ mý │30.04 anul n │ │
  │ │ │ │pentru anul n-1│ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 23.│Cantitatea de combustibili (pe tipuri de │ tone │30.11 anul n │ │
  │ │combustibili) utilizată pentru producţia de │ │pentru anul n-1│ │
  │ │hârtie şi hârtie de tipar │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 24.│Cantitatea de energie electrică produsă │ MWh │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 25.│Cantitatea de energie termică produsă │ Gcal, GJ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 26.│Consum de combustibil pentru fiecare tip de │ tone, mc │ │Operatorii economici transmit datele │
  │ │combustibil utilizat pentru producerea de │ │ │către organul de specialitate al │
  │ │energie electrică │ │ │administraţiei publice centrale │
  │ │ │ │ │responsabil pentru organizarea şi │
  │ │ │ │ │coordonarea statisticii oficiale în │
  │ │ │ │ │România. │
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 27.│Consum de combustibil pentru fiecare tip de │ │ │ │
  │ │combustibil utilizat pentru producerea de │ │ │ │
  │ │energie termică │ tone, mc │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 28.│Puterea calorifică netă pentru fiecare tip de │ │ │ │
  │ │combustibil utilizat │ kJ/kg │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 29.│Tehnologia de ardere utilizată │ - │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 30.│Factori de emisie pentru emisiile de CO(2), │ │ │ │
  │ │CH(4) şi N(2)O │ t CO(2)/TJ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 31.│Fracţia de oxidare aferentă tehnologiei de │ │ │ │
  │ │ardere │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 32.│Emisiile de CO(2), CH(4) şi N(2)O generate │ kt │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 33.│Consum de combustibil pentru ciclurile de zbor │ │ │ │
  │ │(LTO/CRUISE) în aviaţie │ tone │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 34.│Număr de cicluri de zbor (LTO/CRUISE)/tipuri de│ │ │ │
  │ │aeronave │ număr │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┘

  INFORMAŢII DE BAZĂ
  a) Unităţi de măsură
  Denumire Simbol
  metru m
  metru pătrat
  metru cub mc
  tonă t
  joule J
  megawatt oră MWh

  b) Multipli utilizaţi
  Denumire Simbol Factor de multiplicare
  peta P 10^15
  tera T 10^12
  giga G 10^9
  mega M 10^6
  kilo k 10^3


  Anexa 2
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007)
  Date privind activitatea, elemente privind factorii de emisie şi/sau
  informaţii asociate acestora, necesare întocmirii inventarului
  naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră -
  sectorul procese industriale şi utilizarea solvenţilor
  *Font 7*

  ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ │ Autoritatea sau instituţia │
  │crt.│ Parametrul solicitat │ U.M. │ Termen │ care furnizează informaţiile │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia de ciment (IPCC - 2A.1) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de ciment produsă │ t/an │ 30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii sunt obligaţi să raporteze │
  │ │ │ │ │către autoritatea competentă pentru │
  │ │ │ │ │protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea de clincher produsă │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii sunt obligaţi să raporteze │
  │ │ │ │ │către autoritatea competentă pentru │
  │ │ │ │ │protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Praful de electrofiltru din cuptorul de ciment │ kg/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │(CKD)*) │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii sunt obligaţi să raporteze │
  │ │ │ │ │către autoritatea competentă pentru │
  │ │ │ │ │protecţia mediului. │
  │ │___________________ │ │ │ │
  │ │*) CKD - praful din cuptorul de ciment care nu │ │ │ │
  │ │este reintrodus în sistem. │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia de var (IPCC - 2A.2) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea produsă de var nestins │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii sunt obligaţi să raporteze │
  │ │ │ │ │către autoritatea competentă pentru │
  │ │ │ │ │protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea produsă de var dolomitic │ t/an │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii sunt obligaţi să raporteze │
  │ │ │ │ │către autoritatea competentă pentru │
  │ │ │ │ │protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Cantitatea produsă de var hidraulic │ t/an │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii sunt obligaţi să raporteze │
  │ │ │ │ │către autoritatea competentă pentru │
  │ │ │ │ │protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Conţinutul de CaO şi CaO●MgO din ieşiri produse│ % │ │Operatorii sunt obligaţi să raporteze │
  │ │ │ │ │către autoritatea competentă pentru │
  │ │ │ │ │protecţia mediului. │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Utilizarea calcarului şi dolomitei (IPCC - 2A.3) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitate de calcar utilizat pentru producerea │ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │varului │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 2.│Cantitate de dolomită crudă utilizată pentru │ │ │ │
  │ │producerea varului dolomitic │ t/an │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 3.│Cantitate de calcar utilizat direct în │ │ │ │
  │ │procesele tehnologice │ t/an │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 4.│Cantitate de dolomită crudă utilizată direct │ │ │ │
  │ │în procesele tehnologice │ t/an │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Cantitatea extrasă/produsă de calcar │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 6.│Cantitatea extrasă/produsă de dolomită crudă │ t/an │30.11 anul n │ │
  │ │ │ │pentru anul n-1│ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia şi consumul de sodă calcinată (IPCC - 2A.4) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de sodă calcinată produsă │ t/an │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea de sodă calcinată utilizată │ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia şi consumul altor produse minerale (IPCC - 2A.5; IPCC - 2A.6; IPCC - 2A.7) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea produsă de bitum utilizată la │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │fabricarea materialelor izolatoare (în │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │construcţii) │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea de asfalt folosită pentru pavarea │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │drumurilor │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Cantitatea de sticlă produsă │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Cantitatea de geam produsă │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Suprafaţa drumurilor asfaltate la nivel │ mý/an │ │Alte autorităţi, instituţii, institute │
  │ │naţional │ │ │sau organisme publice, după caz, │
  │ │ │ │ │identificate de către autoritatea │
  │ │ │ │ │competentă │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia de amoniac (IPCC - 2B.1) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de amoniac produsă │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea de gaz consumată în procesul de │ mc /an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │obţinere a amoniacului │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Conţinutulde carbon în gaz │kg carbon/ mc │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │de gaz │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia de acid azotic (IPCC - 2B.2) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de acid azotic produsă │ kg N │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │entru anul n-1 │publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Tipul procesului tehnologic │ - │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 3.│Tipul sistemului de reducere a emisiilor de │ │ │ │
  │ │NO(x)/N(2)O │ - │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 4.│Eficienţa sistemului de reducere a emisiilor de│ │ │ │
  │ │NO(x)/N(2)O │ % │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia de acid adipic (IPCC - 2B.3) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Producţia de acid adipic │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia de carbid (IPCC - 2B.4) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de carbură de siliciu produsă │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea de cocs consumată în proces │ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 3.│Conţinutul de carbon din cocs │ % │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 4.│Conţinutul de carbon în produsul final │ t/an │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 5.│Cantitatea de cocs de petrol consumată în │ │ │ │
  │ │proces │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Cantitatea de carbură de calciu produsă │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 7│ Cantitatea de carbonat de calciu [CaCO(3)] │ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ utilizată în proces │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 8.│Cantitatea de oxid de calciu (CaO) utilizată │ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │în proces │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia de substanţe chimice (IPCC - 2B.5) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de substanţe chimice produsă: │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │a) negru de fum; │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │b) etilenă; │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │c) propilenă; │ │ │oficiale în România │
  │ │d) dicloretilenă; │ │ │ │
  │ │e) stiren; │ │ │ │
  │ │f) metanol; │ │ │ │
  │ │g) cocs; │ │ │ │
  │ │h) acrilonitril; │ │ │ │
  │ │i) etilbenzen; │ │ │ │
  │ │j) formaldehidă; │ │ │ │
  │ │k) polipropilenă; │ │ │ │
  │ │l) polistiren; │ │ │ │
  │ │m) polietenă cu densitate joasă; │ │ │ │
  │ │n) polietenă cu densitate crescută; │ │ │ │
  │ │o) policlorură de vinil; │ │ │ │
  │ │p) 1,2 dicloretan; │ │ │ │
  │ │q) acid sulfuric; │ │ │ │
  │ │r) dioxid de titan. │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia metalelor - Producerea fontei şi oţelului pe fluxul integrat (IPCC - 2C.1) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de agent de reducere utilizat pentru│ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │producerea fontei (cocs metalurgic, cocs petrol│ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │praf de cărbune, alţii) │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 2.│Conţinutul mediu de carbon din agentul de │ │ │ │
  │ │reducere │ % │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Cantitatea de minereu utilizată pentru │ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi │
  │ │producerea fontei în furnale │ │ │să raporteze către autoritatea competentă│
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 4.│Conţinutul mediu de carbon din minereul │ │ │ │
  │ │utilizat pentru producerea fontei în furnale │ % │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Cantitatea de fontă produsă în furnale │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Conţinutul mediu de carbon din fonta produsă │ % │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │în furnale │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 7.│Cantitatea de fontă utilizată pentru │ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │producerea oţelului brut în convertizor │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 8.│Cantitatea de oţel brut produs în convertizor │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 9.│Conţinutul mediu de carbon din oţelul brut │ % │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │produs în convertizor │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 10.│Cantitatea de fier vechi utilizată în │ t/an │ │ │
  │ │convertizoare pentru producţia oţelului brut │ │ │ │
  │ │de convertizor │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia metalelor - Producerea fontei şi oţelului pe fluxul cu cuptor│Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │cu arc electric (IPCC - 2C.1) │raporteze către autoritatea competentă │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤pentru protecţia mediului. │
  │ 1.│Cantitatea de fier vechi utilizată în │ t/an │ │ │
  │ │cuptoarele electrice pentru producţia oţelului │ │ │ │
  │ │brut electric │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea de oţel brut produsă în cuptorul cu │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │arc electric │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Conţinutul mediu de carbon din oţelul brut │ % │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Consumul de electrozi la elaborarea oţelului în│ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │cuptorul cu arc electric │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 5.│Conţinutul mediu de carbon din electrozi │ % │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia metalelor - Producerea fontei sau oţelului în cuptoare cu │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │inducţie electrică (IPCC - 2C.1) │raporteze către autoritatea competentă │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤pentru protecţia mediului │
  │ 1.│ Cantitatea de agent de reducere utilizat │ t/an │ │ │
  │ │ pentru producerea fontei (cocs metalurgic, │ │ │ │
  │ │ cocs petrol, praf de cărbune, alţii) │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Conţinutul mediu de carbon din agentul de │ % │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │reducere │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 3.│Cantitatea de fontă utilizată pentru producerea│ t/an │ │ │
  │ │oţelului brut în cuptorul cu inducţie │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Conţinutul mediu de carbon din fonta utilizată │ % │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │pentru producerea oţelului brut în cuptorul cu │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │inducţie │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 5.│Cantitatea de oţel brut produs în cuptorul cu │ t/an │ │ │
  │ │inducţie │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Conţinutul mediu de carbon din oţelul brut │ % │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │obţinut din fontă produs cuptorul cu inducţie │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┤ │
  │Subsectorul: Producţia metalelor - Producerea fontei sau oţelului în cubilouri │ │
  │(IPCC - 2C.1) │ │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de agent de reducere utilizat pentru│ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │producerea fontei (cocs metalurgic, cocs │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │petrol, praf de cărbune, alţii) │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 2.│Conţinutul mediu de carbon din agentul de │ % │ │ │
  │ │reducere │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia metalelor - Producţia de feroaliaje (IPCC - 2C.2) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de feroaliaje produsă │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea de agent de reducere utilizat pentru│ t/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │producerea feroaliajelor (cocs metalurgic, │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │cocs petrol, praf de cărbune, alţii) │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 3.│Conţinutul mediu de carbon din agentul de │ % │ │ │
  │ │reducere │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia metalelor - Producţia de aluminiu (IPCC - 2C.3) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de aluminiu primar produsă │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ ├─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Tipul tehnologiei utilizate la producerea │ - │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │aluminiului primar │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │pentru protecţia mediului. │
  │ 3.│Consum specific de anozi │ t anozi/t Al │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 4.│Conţinutul de sulf în anozii copţi │ % │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 5.│Conţinutul de cenuşă din anozii copţi │ % │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 6.│Greutatea anozilor copţi produşi │ t/an │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 7.│Greutatea anozilor cruzi │ t/an │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 8.│Conţinutul de hidrogen din anozii cruzi │ % │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 9.│Cantitatea de gudron recuperat │ t/an │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 10.│Consum de cocs de împachetare pe tona de anod │ t cocs/t anozi│ │ │
  │ │copt │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 11.│Conţinut de cenuşă în cocsul de împachetare │ % │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 12.│Conţinut de sulf în cocsul de împachetare │ % │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 13.│Supratensiunea efectului anodic per cuva AEO │ mV per celulă │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 14.│Randament de curent │ % │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 15.│Coeficientul de supratensiune │ kg CF(4)/t Al │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 16.│Raport C(2)F(6)/CF(4) │ - │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 17.│Emisii CF(4) rezultate din fabricarea │ t/an │ │ │
  │ │aluminiului │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 18.│Emisii C(2)F(6) rezultate din fabricarea │ t/an │ │ │
  │ │aluminiului │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │
  │ 19.│Emisii CO(2) rezultate din fabricarea │ t/an │ │ │
  │ │aluminiului │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Celuloză şi hârtie (IPCC - 2D.1) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea de celuloza produsă: │ t 100% S.U. │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │a) procedeu Kraft (sulfat); │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │b) procedeu sulfit. │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea de hârtie produsă │ t/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Agroalimentare (IPCC - 2D.2) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Producţie de băuturi alcoolice: │ hl │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │a) vin; │ hl 100% alcool│pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │b) bere; │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │c) whisky; │ │ │oficiale în România │
  │ │d) brandy - distilat de vin; │ │ │ │
  │ │e) alte băuturi alcoolice nespecificate. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ 2.│Producţie de produse de panificaţie şi alte │ t/an │30.11 anul n │ │
  │ │produse alimentare: │ │pentru anul n-1│ │
  │ │a) pâine şi alte produse de panificaţie; │ │ │ │
  │ │b) carne şi alte preparate de carne; │ │ │ │
  │ │c) zahăr; │ │ │ │
  │ │d) hrană/preparate/alimente pentru animale; │ │ │ │
  │ │e) cafea prăjită; │ │ │ │
  │ │f) produse zaharoase de cofetărie şi patiserie │ │ │ │
  │ │ şi cereale pentru micul dejun; │ │ │ │
  │ │g) margarină, unt. │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Producţia şi consumul de halocarburi şi hexafluorură de sulf (IPCC - 2E; IPCC - 2F) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Producţia de halocarburi [HFC-23; HFC-32; │ kg/an │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │HFC-41; HFC-43-10; HFC-125; HFC-134; HFC-134a; │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │HFC-152a; HFC-143; HFC-143a; HFC-227ea; │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │HFC-236fa; HFC-245ca; CF(4); C(2)F(6); │ │ │oficiale în România │
  │ │C(3)F(8); C(4)F(10); c-C(4)F(8); C(5)F(12); │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │C(6)F(14)] şi hexaflorură de sulf [SF(6)] │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Cantitatea consumată de halocarburi [HFC-23; │ kg/an │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │HFC-32; HFC-41; HFC-43-10; HFC-125; HFC-134; │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │HFC-134a; HFC-152a; HFC-143; HFC-143a; │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │HFC-227ea; HFC-236fa; HFC-245ca; CF(4); │ │ │oficiale în România │
  │ │C(2)F(6); C(3)F(8); C(4)F(10); c-C(4)F(8); │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │C(5)F(12); C(6)F(14)] şi hexaflorură de sulf │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │[SF(6)] în următoarele sectoare: │ │ │pentru protecţia mediului. │
  │ │2.1. sector refrigerare şi echipamente de aer │ │ │ │
  │ │condiţionat: │ │ │ │
  │ │a) frigidere - sector domestic; │ │ │ │
  │ │b) frigidere - sector comercial; │ │ │ │
  │ │c) frigidere - sector transporturi (camioane, │ │ │ │
  │ │trenuri, vapoare, cu compartimente │ │ │ │
  │ │frigorifice); │ │ │ │
  │ │d) frigidere - sector industrial; │ │ │ │
  │ │e) aparate de aer condiţionat staţionare │ │ │ │
  │ │(rezidenţiale, comerciale, instituţionale); │ │ │ │
  │ │f) aparate de aer condiţionat mobile │ │ │ │
  │ │(autoturisme, autobuze, trenuri şi altele │ │ │ │
  │ │asemenea); │ │ │ │
  │ │2.2. sector spume: │ │ │ │
  │ │a) celule deschise; │ │ │ │
  │ │b) celule închise; │ │ │ │
  │ │2.3. extinctoare: │ │ │ │
  │ │a) portabile; │ │ │ │
  │ │b) fixe; │ │ │ │
  │ │2.4. aerosoli; │ │ │ │
  │ │2.5. solvenţi; │ │ │ │
  │ │2.6. alte activităţi unde se folosesc │ │ │ │
  │ │substituenţi ODS (substituenţi ai substanţelor │ │ │ │
  │ │care degradează stratul de ozon); │ │ │ │
  │ │2.7. semiconductori; │ │ │ │
  │ │2.8. echipamente electrice; │ │ │ │
  │ │2.9. alte utilizări. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Cantitatea importată de substituenţi ODS │ kg/an │ │Agenţia Naţională de Administrare fiscală│
  │ │(substituenţi ai substanţelor care degradează │ │ │- Autoritatea Naţională a Vămilor │
  │ │stratul de ozon): halocarburi [HFC-23; HFC-32; │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │HFC-41; HFC-43-10; HFC-125; HFC-134; HFC-134a; │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │HFC-152a; HFC-143; HFC-143a; HFC-227ea; │ │ │pentru protecţia mediului. │
  │ │HFC-236fa; HFC-245ca; CF(4); C(2)F(6); │ │ │ │
  │ │C(3)F(8); C(4)F(10); c-C(4)F(8); C(5)F(12); │ │ │ │
  │ │C(6)F(14)] şi hexaflorură de sulf [SF(6)]: │ │ │ │
  │ │a) vrac; │ │ │ │
  │ │b) alte produse. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
  │ 4.│Cantitatea exportată de halocarburi [HFC-23; │ │ │ │
  │ │HFC-32; HFC-41; HFC-43-10; HFC-125; HFC-134; │ │ │ │
  │ │HFC-134a; HFC-152a; HFC-143; HFC-143a; │ │ │ │
  │ │HFC-227ea; HFC-236fa; HFC-245ca; CF(4); │ │ │ │
  │ │C(2)F(6); C(3)F(8); C(4)F(10); c-C(4)F(8); │ │ │ │
  │ │C(5)F(12); C(6)F(14)] şi hexaflorură de sulf │ │ │ │
  │ │[SF(6 )]: │ │ │ │
  │ │a) vrac; │ │ │ │
  │ │b) alte produse. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Producţia de aluminiu │ kg/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │Eficienţa procesului de producţie a aluminiului│ % │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤raporteze către autoritatea competentă │
  │ │Durata efectului anodic │ min │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Producţia de magneziu │ kg/an │30.11 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │Consumul de SF(6) în topitorii şi furnale │ kg/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │ │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │ 7.│Echipamente electrice şi alte surse │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ │Cantitatea de substanţă introdusă în │ kg/an │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │echipamente │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤pentru protecţia mediului. │
  │ │Cantitatea de SF(6) prevăzută în documentaţia │ kg/an │ │ │
  │ │tehnică a echipamentului │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │ 8.│Semiconductori │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ │Tipul procesului de fabricare │ - │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤raporteze către autoritatea competentă │
  │ │Cantitatea de gaze F folosită în proces │ kg/an │ │pentru protecţia mediului. │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ │Fracţia de gaz F rămasă în containerul de │ % │ │ │
  │ │transport după utilizare │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │
  │ │Tehnologia de reducere a emisiilor atmosferice │ - │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Sectorul: Solvenţi (IPCC - 3A; IPCC - 3B; IPCC - 3C; IPCC - 3D) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Consumul de solvenţi în următoarele procese: │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Aplicarea vopselelor: │ t/an │ │Autoritatea competentă pentru protecţia │
  │ │a) construcţii de automobile; │ │ │mediului - direcţia de specialitate │
  │ │b) reparaţii de maşini; │ │ │Operatorii economici sunt obligaţi să │
  │ │c) construcţii şi clădiri; │ │ │raporteze către autoritatea competentă │
  │ │d) utilizare casnică; │ │ │pentru protecţia mediului. │
  │ │e) lemn; │ │ │ │
  │ │f) strat protector bobine; │ │ │ │
  │ │g) construcţia ambarcaţiunilor; │ │ │ │
  │ │h) în alte industrii; │ │ │ │
  │ │i) în activităţi nonindustriale. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
  │ 2.│Spălare, degresare, curăţare uscată: │ │ │ │
  │ │a) degresarea suprafeţelor metalice; │ │ │ │
  │ │b) curăţare uscată; │ │ │ │
  │ │c) alte curăţări industriale. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┤ │ │ │
  │ 3.│Fabricarea, procesarea produselor chimice: │ │ │ │
  │ │a) prelucrarea poliesterilor; │ │ │ │
  │ │b) prelucrarea policlorurii de vinil; │ │ │ │
  │ │c) prelucrarea poliuretanilor; │ │ │ │
  │ │d) prelucrarea spumei polistirenice; │ │ │ │
  │ │e) prelucrarea cauciucului; │ │ │ │
  │ │f) fabricarea produselor farmaceutice; │ │ │ │
  │ │g) fabricarea vopselelor; │ │ │ │
  │ │h) fabricarea cernelurilor; │ │ │ │
  │ │i) fabricarea cleiurilor; │ │ │ │
  │ │j) turnarea asfaltului; │ │ │ │
  │ │k) fabricarea benzilor adezive, casetelor │ │ │ │
  │ │magnetice, benzilor de filme şi fotografice; │ │ │ │
  │ │l) finisarea produselor textile; │ │ │ │
  │ │m) tăbăcirea pielii; │ │ │ │
  │ │n) fabricarea şi prelucrarea altor produse │ │ │ │
  │ │chimice. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Alte activităţi de utilizare a solvenţilor şi │ │ │ │
  │ │activităţi conexe: │ │ │ │
  │ │a) mineralizarea lemnului; │ │ │ │
  │ │b) industria tipografică; │ │ │ │
  │ │c) extracţia grăsimilor din uleiuri │ │ │ │
  │ │comestibile şi necomestibile; │ │ │ │
  │ │d) aplicarea cleiurilor şi a adezivilor; │ │ │ │
  │ │e) conservarea lemnului; │ │ │ │
  │ │f) folosirea casnică a solvenţilor; │ │ │ │
  │ │g) fabricarea produselor farmaceutice; │ │ │ │
  │ │h) utilizarea casnică a produselor │ │ │ │
  │ │farmaceutice; │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │i) utilizarea de N(2)O pentru anestezie; │ │ │ │
  │ │j) N(2)O de la aerosolii din tuburile de spray;│ │ │ │
  │ │k) alte utilizări ale N(2)O; │ │ │ │
  │ │l) extinctoare; │ │ │ │
  │ │m) deceruirea vehiculelor; │ │ │ │
  │ │n) activităţi de terosonare şi izolare a │ │ │ │
  │ │vehiculelor. │ │ │ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┘


  Anexa 3
  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007)
  Date privind activitatea, elemente privind
  factorii de emisie şi/sau informaţii asociate acestora,
  necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu
  efect de seră - sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor,
  schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură
  *Font 7*

  ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ Unitatea de │ │ │
  │crt.│ Parametrul solicitat │măsură aferentă│ Termen │ Autoritatea sau instituţia │
  │ │ │ parametrului │ │ publică responsabilă care │
  │ │ │ │ │ furnizează informaţiile │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Sectorul: Agricultură │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Fermentaţia enterică şi gestionarea gunoiului de grajd (IPCC- 4A) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Efective de animale (mai, iunie, decembrie, │ capete │ 15.10 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │după caz), diferenţiate conform următoarelor │ │ pentru anul n │publice centrale responsabil pentru │
  │ │categorii: │ │la porci pentru│organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │a) vaci de lapte, alte bovine, bubaline; │ │ cercetarea │oficiale în România │
  │ │b) oi; │ │ statistică │ │
  │ │c) capre; │ │ din luna mai │ │
  │ │d) cabaline; │ │ 15.10 anul n │ │
  │ │e) catâri şi măgari; │ │ pentru anul n │ │
  │ │f) porcine; │ │ la bovine │ │
  │ │g) păsări. │ │ pentru │ │
  │ │Notă: │ │ cercetarea │ │
  │ │I.N.S. va furniza datele privind efectivele de │ │ statistică │ │
  │ │animale în acord cu structura utilizată pentru │ │ din iunie; │ │
  │ │transmiterea acestora la Eurostat. │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │Pentru catâri şi măgari datele sunt obţinute la│ │15.5 anul n │ │
  │ │Recensământul general agricol (RGA) sau Ancheta│ │pentru anul n-1│ │
  │ │structurală din agricultură (ASA) în perioada │ │la efectivele │ │
  │ │intercensitară. │ │de animale │ │
  │ │ │ │pentru │ │
  │ │ │ │cercetarea │ │
  │ │ │ │statistică din │ │
  │ │ │ │decembrie; │ │
  │ │ │ │datele de la │ │
  │ │ │ │RGA vor fi │ │
  │ │ │ │disponibile în │ │
  │ │ │ │iulie 2012, iar│ │
  │ │ │ │datele de la │ │
  │ │ │ │ASA 2013 vor fi│ │
  │ │ │ │disponibile în │ │
  │ │ │ │2014 │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │Efective de animale (aprilie, mai-iunie, │capete │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │decembrie, după caz), diferenţiate conform │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │următoarelor categorii: │ │ │ │
  │ │a) vaci de lapte, alte bovine, bubaline; │ │ │ │
  │ │b) oi; │ │ │ │
  │ │c) capre; │ │ │ │
  │ │d) cabaline; │ │ │ │
  │ │e) catâri şi măgari; │ │ │ │
  │ │f) porcine; │ │ │ │
  │ │g) păsări. │ │ │ │
  │ │Notă: │ │ │ │
  │ │Efectivele de animale se vor prezenta, în │ │ │ │
  │ │funcţie de caz, separat, după următoarele │ │ │ │
  │ │caracteristici: tipul de exploataţie, │ │ │ │
  │ │destinaţia - lapte, carne, mixtă, vârsta, │ │ │ │
  │ │greutatea, date despre sistemul de furajare │ │ │ │
  │ │(pe zi/lună/anotimp): sortimentul de furaje, │ │ │ │
  │ │cantitatea de apă şi standard minim de furajare│ │ │ │
  │ │şi întreţinere. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Date şi informaţii necesare calculului energiei│ │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │brute necesare în acord cu prevederile la │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │nivelul secţiunii 4.1 a IPCC GPG 2000: │ kg │ │ │
  │ │a) greutatea animalului; │ kg │ │ │
  │ │b) greutatea animalelor adulte; │ g/zi │ │ │
  │ │c) spor mediu zilnic pe categorii exploatate; │ l/zi │ │ │
  │ │d) cantitatea de lapte zilnică; │ % │ │ │
  │ │e) procentul de grăsimi din lapte; │ kg/an │ │ │
  │ │f) producţia de lână; │ kgm (lucru │ │ │
  │ │g) regimul de muncă. │ mecanic)/zi │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Date şi informaţii necesare calculului energiei│ │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │brute necesare utilizând elementele asociate │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │raţiilor furajere: │ │ │ │
  │ │a) valoarea nutritivă a furajului, valori medii│ │ │ │
  │ │ce pot fi valabile la nivel naţional; │ │ │ │
  │ │b) standard minim de furajare pe specii şi │ │ │ │
  │ │categorii de exploatare, ce trebuie respectat │ │ │ │
  │ │de toţi fermierii, indiferent de tipul de │ │ │ │
  │ │exploataţii. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Date şi informaţii asupra energiei digestibile │ │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │şi ratei de conversie a metanului: │ % │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │a) cantitatea de excreţii zilnice; │ kg/zi │ │ │
  │ │b) energia digestibilă; │ % │ │ │
  │ │c) rata de conversie a metanului. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Date asupra conţinutului de cenuşă în gunoiul │ % │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │de grajd (%) şi capacităţii maxime de producere│kg/zi şi MJ/zi │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │a metanului pentru gunoiul de grajd produs: │ % │ │ │
  │ │a) tipul şi cantitatea de furaje consumate; │ │ │ │
  │ │b) conţinutul în cenuşă al gunoiului de grajd. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Informaţii privind tipurile sistemelor de │ % │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │gestionare a gunoiului de grajd (AWMS) │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │utilizate pentru fiecare subcategorie de │ │ │ │
  │ │animale; procentajul producţiilor de gunoi de │ │ │ │
  │ │grajd, valori asociate fiecărei subcategorii de│ │ │ │
  │ │animale şi fiecărui AWMS, astfel: │ │ │ │
  │ │a) depozitare în lagune, în condiţii anaerobe; │ │ │ │
  │ │b) sistem lichid; │ │ │ │
  │ │c) răspândit zilnic; │ │ │ │
  │ │d) depozitat în stare solidă; │ │ │ │
  │ │e) depozitat în urma păşunatului; │ │ │ │
  │ │f) folosit ca şi combustibil; │ │ │ │
  │ │g) alte sisteme. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 7.│Date asupra factorului de conversie a metanului│ % │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │pentru fiecare AWMS │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 8.│Cantitatea totală de gunoi de grajd generată │ t │ 15.07 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │ │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 9.│Date asupra cantităţii medii de azot excretate │kg N/animal/an │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │anual (kg N/animal/an): │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │a) cantitatea medie de azot excretată azot pe │ │ │ │
  │ │cap de animal/an; │ │ │ │
  │ │b) structura pe rase, la fiecare specie, │ │ │ │
  │ │standard minim de furajare, tip de exploataţie.│ │ │ │
  │ │Observaţie: Datele/Informaţiile menţionate la │ │ │ │
  │ │pct. 1-5 vor fi furnizate pentru fiecare │ │ │ │
  │ │subcategorie de animale, considerând structura │ │ │ │
  │ │utilizată de către I.N.S. pentru transmiterea │ │ │ │
  │ │datelor privind efectivele de animale la │ │ │ │
  │ │Eurostat. │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Cultivarea orezului (IPCC - 4C) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Suprafaţa cultivată cu orez, diferenţiată │ ha │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │conform următoarelor categorii: │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │a) irigată - continuu inundată; │ │ │ │
  │ │b) irigată - intermitent inundată - cu o │ │ │ │
  │ │singură aerare; │ │ │ │
  │ │c) irigată - intermitent inundată - cu aerări │ │ │ │
  │ │multiple; │ │ │ │
  │ │d) cu aport de apă din ploi - predispusă │ │ │ │
  │ │inundării; │ │ │ │
  │ │e) cu aport de apă din ploi - predispusă │ │ │ │
  │ │secetei; │ │ │ │
  │ │f) cu regim de apă adâncă - adâncimea apei │ │ │ │
  │ │între 50 - 100 cm; │ │ │ │
  │ │g) cu regim de apă adâncă - adâncimea │ │ │ │
  │ │apei > 100 cm. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Numărul anual de recolte │ număr │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │ │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Suprafaţa pe care se aplică amendamente │ ha │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │Suprafaţa pe care se aplică fertilizanţi │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │organici (gunoi de grajd, compost şi altele │ │ │ │
  │ │asemenea) │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Cantitatea medie de fertilizanţi organici │ t substanţă │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │aplicată suprafeţelor cultivate cu orez │ uscată/ha │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │(t substanţă uscată/ha) │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Date şi informaţii asupra solurilor pe care se │ ha │ │Institute de cercetare şi dezvoltare │
  │ │cultivă orezul: │ │ │aflate sub autoritatea, în subordinea şi │
  │ │Suprafaţa cultivată pe diferite tipuri de sol. │ │ │în coordonarea autorităţilor menţionate │
  │ │Observaţie: Datele şi informaţiile menţionate │ │ │la art. 4 alin. (2) lit. b)-g) din │
  │ │la pct. 2-5 vor fi diferenţiate conform │ │ │hotărâre, precum şi din domeniile │
  │ │categoriilor menţionate la pct. 1. │ │ │pajişti, viticultură şi pomicultură │
  │ │ │ │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │ │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectoarele: Soluri agricole şi Arderea în câmp a deşeurilor agricole vegetale (IPCC - 4D; IPCC - 4F) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Producţiile agricole vegetale diferenţiate pe │ t │1.06 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │următoarele categorii şi subcategorii: │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │1.1. Cereale pentru boabe: │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │a) Grâu; │ │ │oficiale în România │
  │ │b) Secară; │ │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │c) Orz şi orzoaică; │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │d) Ovăz; │ │ │ │
  │ │e) Porumb; │ │ │ │
  │ │f) Sorg; │ │ │ │
  │ │g) Orez; │ │ │ │
  │ │h) Alte cereale. │ │ │ │
  │ │1.2. Leguminoase pentru boabe: │ │ │ │
  │ │a) Mazăre; │ │ │ │
  │ │b) Fasole; │ │ │ │
  │ │c) Alte leguminoase pentru boabe uscate. │ │ │ │
  │ │1.3. Rădăcinoase: │ │ │ │
  │ │a) Cartof de toamnă; │ │ │ │
  │ │b) Cartof timpuriu, semitimpuriu şi de vară; │ │ │ │
  │ │c) Sfeclă pentru zahăr; │ │ │ │
  │ │d) Rădăcinoase furajere. │ │ │ │
  │ │1.4. Plante industriale: │ │ │ │
  │ │ 1.4.1. Textile: │ │ │ │
  │ │ a) în pentru fibră; │ │ │ │
  │ │ b) cânepă pentru fibră; │ │ │ │
  │ │ c) alte plante textile. │ │ │ │
  │ │ 1.4.2. Uleioase: │ │ │ │
  │ │ a) Floarea-soarelui; │ │ │ │
  │ │ b) Rapiţă; │ │ │ │
  │ │ c) Soia boabe; │ │ │ │
  │ │ d) În pentru ulei. │ │ │ │
  │ │ 1.4.2.1. Alte plante uleioase (ricin, │ │ │ │
  │ │ mac, şofrănel, camelina, susan şi altele│ │ │ │
  │ │ asemenea) │ │ │ │
  │ │ 1.4.2.2. Alte plante industriale (sorg │ │ │ │
  │ │ pentru mături): │ │ │ │
  │ │ a) Tutun; │ │ │ │
  │ │ b) Hamei; │ │ │ │
  │ │ c) Plante medicinale, aromatice/ │ │ │ │
  │ │ condimente cultivate. │ │ │ │
  │ │1.5. Legume: │ │ │ │
  │ │a) Tomate; │ │ │ │
  │ │b) Vinete; │ │ │ │
  │ │c) Ceapă uscată; │ │ │ │
  │ │d) Usturoi uscat; │ │ │ │
  │ │e) Varză; │ │ │ │
  │ │f) Ardei. │ │ │ │
  │ │ 1.5.1. Legume cultivate pentru frunze │ │ │ │
  │ │ (salată verde, spanac, andive, sparanghel şi│ │ │ │
  │ │ altele asemenea) │ │ │ │
  │ │ 1.5.2. Ciuperci cultivate │ │ │ │
  │ │ 1.5.3. Rădăcinoase comestibile (morcov, │ │ │ │
  │ │ păstârnac, ridiche şi altele asemenea) │ │ │ │
  │ │ 1.5.4. Pepeni verzi şi galbeni │ │ │ │
  │ │ 1.5.5. Alte legume │ │ │ │
  │ │1.6. Furaje verzi din teren arabil │ │ │ │
  │ │1.7. Furaje verzi anuale: │ │ │ │
  │ │a) Graminee anuale pentru masă verde/ │ │ │ │
  │ │însilozare; │ │ │ │
  │ │b) Leguminoase anuale pentru masă verde/ │ │ │ │
  │ │însilozare; │ │ │ │
  │ │c) Plante pentru însilozare: │ │ │ │
  │ │d) Porumb masă verde/însilozare; │ │ │ │
  │ │e) Alte plante anuale pentru fân şi masă verde.│ │ │ │
  │ │1.8. Plante furajere perene: │ │ │ │
  │ │a) Lucernă; │ │ │ │
  │ │b) Trifoi; │ │ │ │
  │ │c) Alte plante furajere perene; │ │ │ │
  │ │d) Alte plante graminee perene (culturi simple │ │ │ │
  │ │şi/sau amestecuri); │ │ │ │
  │ │e) Alte plante leguminoase perene; │ │ │ │
  │ │f) Alte producţii agricole vegetale. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Suprafeţele cultivate, diferenţiate pe │ ha │ 1.06 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │categoriile şi subcategoriile de la pct. 1 │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │Notă: Datele culese trebuie să cuprindă toate │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │tipurile de ferme şi gospodăriile populaţiei. │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Este necesar ca inclusiv autoritatea │
  │ │ │ │ │publică centrală pentru agricultură şi │
  │ │ │ │ │dezvoltare rurală să fie furnizor al │
  │ │ │ │ │datelor în cauză. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Conţinutul de apă al producţiilor agricole │ % │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │vegetale diferenţiat şi conţinutul de apă al │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │deşeurilor vegetale, conform categoriilor şi │ │ │ │
  │ │subcategoriilor menţionate la pct. 1. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Următoarele fracţii asociate subcategoriilor de│ fracţie │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │producţii agricole vegetale menţionate la │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │pct. 1 │ │ │ │
  │ │Raportul reziduuri agricole vegetale/recoltă; │ │ │ │
  │ │Fracţia de substanţă uscată în biomasă; │ │ │ │
  │ │Fracţia de azot; │ │ │ │
  │ │Fracţia arsă în câmp; │ │ │ │
  │ │Fracţia arsă drept combustibil; │ │ │ │
  │ │Fracţia utilizată pentru construcţii; │ │ │ │
  │ │Fracţia utilizată ca furaj; │ │ │ │
  │ │Fracţiile utilizate în alte scopuri; │ │ │ │
  │ │- Fracţia oxidată; │ │ │ │
  │ │Fracţia de carbon din reziduurile agricole │ │ │ │
  │ │vegetale; │ │ │ │
  │ │Fracţia sau raportul carbon/azot (C/N) pentru │ │ │ │
  │ │fiecare dintre categoriile şi subcategoriile │ │ │ │
  │ │enumerate la punctul 1. │ │ │ │
  │ │Notă: Parametrii menţionaţi anterior sunt │ │ │ │
  │ │relevanţi biomasei de deasupra solului. │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Soluri agricole (IPCC - 4D) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Cantitatea totală de fertilizanţi sintetici pe │ t │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │bază de azot utilizată şi cantităţile de │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │fertilizanţi sintetici pe bază de azot pe │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │categorii. │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │ │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │ │ │ │Institute de cercetare şi dezvoltare │
  │ │ │ │ │aflate sub autoritatea, în subordinea şi │
  │ │ │ │ │în coordonarea autorităţilor menţionate │
  │ │ │ │ │la art. 4 alin. (2) lit. b)-g) din │
  │ │ │ │ │hotărâre, precum şi din domeniile │
  │ │ │ │ │pajişti, viticultură şi pomicultură. │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Suprafeţele de soluri organice cultivate │ ha │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │ │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  │ │ │ │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │ │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală; │
  │ │ │ │ │Alte autorităţi, instituţii, institute │
  │ │ │ │ │sau organisme publice, după caz, │
  │ │ │ │ │identificate de către autoritatea │
  │ │ │ │ │competentă │
  │ │ │ │ │Institute de cercetare şi dezvoltare │
  │ │ │ │ │aflate sub autoritatea, în subordinea şi │
  │ │ │ │ │în coordonarea autorităţilor menţionate │
  │ │ │ │ │la art. 4 alin. (2) lit. b)-g) din │
  │ │ │ │ │hotărâre, precum şi din domeniile │
  │ │ │ │ │pajişti, viticultură şi pomicultură │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Zone umede drenate: soluri organice drenate şi │ ha │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │soluri minerale drenate │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │ │ │ │Institute de cercetare şi dezvoltare │
  │ │ │ │ │aflate sub autoritatea, în subordinea şi │
  │ │ │ │ │în coordonarea autorităţilor menţionate │
  │ │ │ │ │la art. 4 alin. (2) lit. b)-g) din │
  │ │ │ │ │hotărâre, precum şi din domeniile │
  │ │ │ │ │pajişti, viticultură şi pomicultură │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Cantităţi de calcar şi dolomită aplicate pentru│ t │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │amendarea solurilor agricole │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Cantitatea de azot din aplicarea pe soluri a │ kg │ │Autoritatea competentă pentru protecţia │
  │ │nămolurilor din tratarea apelor uzate │ │ │mediului - direcţia de specialitate │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Alte fracţii: │ fracţie │ │Autoritatea competentă pentru protecţia │
  │ │a) Fracţia de azot din sol care este pierdut │ │ │mediului - direcţia de specialitate │
  │ │prin scurgere şi şiroire. N este provenit din │ │ │ │
  │ │aplicarea pe soluri a fertilizanţilor sintetici│ │ │ │
  │ │şi gunoiului de grajd; │ │ │ │
  │ │b) Fracţia de azot care se volatilizează ca │ │ │ │
  │ │NH(3) şi NOx în urma aplicării fertilizanţilor │ │ │ │
  │ │sintetici; │ │ │ │
  │ │c) Fracţia de azot care se volatilizează ca │ │ │ │
  │ │NH(3) şi NOx în urma aplicării gunoiului de │ │ │ │
  │ │grajd; │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │d) Fracţia de azot excretat şi depozitat pe sol│ fracţie │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │în timpul păşunării. │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Sectorul: Folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor (IPCC - 5) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Fondul funciar, structurat pe următoarele │ ha │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │categorii şi subcategorii: suprafaţă agricolă: │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală; │
  │ │arabil, păşuni, fâneţe, vii şi pepiniere │ │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │viticole, livezi şi pepiniere pomicole; păduri │ │ │protecţia mediului şi silvicultură; │
  │ │şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră: │ │ │organul de specialitate al administraţiei│
  │ │păduri de folosinţă forestieră, păduri de │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │folosinţă silvo-pastorală, alte terenuri cu │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │vegetaţie forestieră; construcţii; drumuri şi │ │ │oficiale în România │
  │ │căi ferate; ape şi bălţi; alte suprafeţe. │ │ │ │
  │ │Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie │ │ │ │
  │ │forestieră, structurate pe următoarele │ │ │ │
  │ │categorii de specii: răşinoase; fag; stejar; │ │ │ │
  │ │diverse specii tari; diverse specii moi. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Schimbarea folosinţei terenurilor de la un an │ ha (care trec │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │la altul, între categoriile menţionate la │ de la o │ │agricultură şi dezvoltare rurală; │
  │ │pct. 1, cu precizarea suprafeţelor care trec de│subcategorie la│ │autoritatea publică centrală pentru │
  │ │la o subcategorie la fiecare din celelalte │ alta, cu │ │protecţia mediului şi silvicultură; │
  │ │subcategorii │ specificarea │ │organul de specialitate al administraţiei│
  │ │Observaţie: Se precizează elementele de │ tipurilor de │ │publice centrale responsabilă pentru │
  │ │producţie şi productivitate pe fiecare tip de │ folosinţă: │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │vegetaţie asociat folosinţei anterioare, │ anterior │ │oficiale în România │
  │ │respectiv ulterioare schimbării categoriei de │ şi ulterior) │ │ │
  │ │folosinţă │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Numărul de titluri de proprietate eliberate şi │ nr/ha │ │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │suprafaţa pe care o acoperă │ │ │publice centrale responsabil pentru │
  │ │ │ │ │cadastru şi publicitate imobiliară; │
  │ │ │ │ │autoritatea publică centrală pentru │
  │ │ │ │ │protecţia mediului şi silvicultură │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Suprafeţe împădurite (includ numai suprafeţe │ ha │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │provenind de la o altă folosinţă), pe fiecare │ │ │protecţia mediului şi silvicultură; │
  │ │subcategorie specificată la pct. 2, respectiv │ │ │autoritatea publică centrală pentru │
  │ │în sensul art. 3 alin. (3) al Protocolului de │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  │ │la Kyoto cu deciziile subsecvente: │ │ │ │
  │ │a) suprafaţă împădurită - terenuri care nu au │ │ │ │
  │ │avut vegetaţie forestieră timp de minimum │ │ │ │
  │ │50 de ani; │ │ │ │
  │ │b) suprafaţă reîmpădurită - terenuri fără │ │ │ │
  │ │vegetaţie forestieră, care au avut pădure în │ │ │ │
  │ │ultimii 50 de ani, dar erau despădurite/ │ │ │ │
  │ │defrişate la data de 31 decembrie 1989. │ │ │ │
  │ │Observaţie: Se precizează şi următoarele date: │ │ │ │
  │ │a) tipul de folosinţă anterior; │ │ │ │
  │ │b) compoziţia pe specii; │ │ │ │
  │ │c) clasa de producţie; │ │ │ │
  │ │d) vârsta actuală a arboretului; │ │ │ │
  │ │e) elementele precise de localizare şi identi- │ │ │ │
  │ │ficare a acestor categorii: direcţia silvică, │ │ │ │
  │ │ocolul silvic, unitate de producţie/bază, │ │ │ │
  │ │unitate administrativ-teritorială, parcelă │ │ │ │
  │ │cadastrală, parcelă silvică, subparcelă │ │ │ │
  │ │cadastrală, subparcelă silvică, proprietar şi │ │ │ │
  │ │deţinător cu orice titlu, localitate, judeţ, │ │ │ │
  │ │după caz; acolo unde sunt disponibile, coordo- │ │ │ │
  │ │natele geografice ale perimetrului: latitudine,│ │ │ │
  │ │longitudine. │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Suprafeţe despădurite/defrişate (includ numai │ ha │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │suprafeţe care trec la altă folosinţă), în │ │ │protecţia mediului şi silvicultură │
  │ │sensul art. 3 alin. (3) al Protocolului de la │ │ │ │
  │ │Kyoto şi al deciziilor subsecvente. │ │ │ │
  │ │Observaţie: Se precizează şi următoarele date: │ │ │ │
  │ │a) tipul de folosinţă ulterior despăduririi/ │ │ │ │
  │ │defrişării; │ │ │ │
  │ │b) datele specifice folosinţei vechi: │ │ │ │
  │ │c) compoziţia pe specii; │ │ │ │
  │ │d) volumul la hectar; │ │ │ │
  │ │e) diametrul mediu al arboretului defrişat şi │ │ │ │
  │ │înălţimea; │ │ │ │
  │ │f) vârsta arboretului; tipul de sol; │ │ │ │
  │ │g) elementele precise de localizare şi identi- │ │ │ │
  │ │ficare a acestor categorii: direcţia silvică, │ │ │ │
  │ │ocolul silvic, unitate de producţie/bază, │ │ │ │
  │ │unitate administrativ-teritorială, parcelă │ │ │ │
  │ │cadastrală, parcelă silvică, subparcelă cadas- │ │ │ │
  │ │trală, subparcelă silvică, proprietar şi │ │ │ │
  │ │deţinător cu orice titlu, localitate, judeţ, │ │ │ │
  │ │după caz; acolo unde sunt disponibile, coordo- │ │ │ │
  │ │natele geografice ale perimetrului: latitudine,│ │ │ │
  │ │longitudine. │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┤
  │Subsectorul: Silvicultură (IPCC - 5A) │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Creşterea netă anuală în volum a pădurilor în │ mc/an/ha │ │Autorităţi şi instituţii publice, │
  │ │total şi pe specii │ │ │institute de cercetare şi dezvoltare, │
  │ │Densitatea medie a lemnului, în total şi pe │ kg/mc │ │precum şi alte organisme publice aflate │
  │ │specii │ │ │sub autoritatea, în subordinea şi în │
  │ │Factorii de expansiune ai biomasei, în total │ adimensional │ │coordonarea autorităţii publice centrale │
  │ │şi pe specii │ │ │pentru protecţia mediului; autoritatea │
  │ │Alocarea creşterii în rădăcini relativ la │ adimensional │ │publică centrală pentru protecţia │
  │ │tulpină, în total şi pe specii │ │ │mediului şi silvicultură │
  │ │Conţinutul mediu de carbon în lemn. │ % │ │ │
  │ │Raportul C/N pentru soluri │ adimensional │ │ │
  │ │Procentul de biomasă lemnoasă rămas în păduri │ % │ │ │
  │ │pentru fiecare dintre speciile menţionate în │ │ │ │
  │ │subsectorul: Folosinţa terenurilor şi │ │ │ │
  │ │schimbarea categoriei de folosinţă a │ │ │ │
  │ │terenurilor, pct. 2 │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Volumul de lemn recoltat pentru fiecare dintre │ mc │ │Organisme publice aflate sub autoritatea,│
  │ │speciile menţionate în subsectorul: Folosinţa │ │ │în subordinea şi în coordonarea autori- │
  │ │terenurilor şi schimbarea categoriei de │ │ │tăţii publice centrale pentru protecţia │
  │ │folosinţă a terenurilor, la pct. 2, cu preci- │ │ │mediului; autoritatea publică centrală │
  │ │zarea pe specii a componentelor recoltate: │ │ │pentru protecţia mediului şi silvicultură│
  │ │a) tulpină - ax principal; │ │ │ │
  │ │b) ramuri integral; │ │ │ │
  │ │c) ramuri până la anumite dimensiuni şi altele │ │ │ │
  │ │asemenea. │ │ │ │
  │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │Volumul de lemn recoltat pe specii (răşinoase, │ mii mc │ 30.07 anul n │Organul de specialitate al administraţiei│
  │ │fag, stejar, diverse specii tari, diverse │ │pentru anul n-1│publice centrale responsabil pentru │
  │ │specii moi) │ │ │organizarea şi coordonarea statisticii │
  │ │ │ │ │oficiale în România │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Volumul de lemn recoltat ilegal pentru fiecare │ mc │ │Organisme publice aflate sub autoritatea,│
  │ │dintre speciile menţionate în subsectorul: │ │ │în subordinea şi în coordonarea autori- │
  │ │Folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei │ │ │tăţii publice centrale pentru protecţia │
  │ │de folosinţă a terenurilor, pct. 2. │ │ │mediului; autoritatea publică centrală │
  │ │ │ │ │pentru protecţia mediului şi silvicultură│
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Suprafaţa de pădure afectată de incendii pe │ ha │ │Organisme publice aflate sub autoritatea,│
  │ │fiecare specie menţionată în subsectorul: │ │ │în subordinea şi în coordonarea autori- │
  │ │Folosinţa terenurilor şi schimbarea categoriei │ │ │tăţii publice centrale pentru protecţia │
  │ │de folosinţă a terenurilor, pct. 2. │ │ │mediului; autoritatea publică centrală │
  │ │ │ │ │în domeniul asigurării ordinii publice; │
  │ │ │ │ │autoritatea publică centrală pentru │
  │ │ │ │ │protecţia mediului şi silvicultură │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Cantitatea de fertilizanţi pe bază de azot │ t │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │aplicată în pădure şi pe alte suprafeţe │ │ │protecţia mediului şi silvicultură; │
  │ │aferente altor folosinţe convertite către │ │ │autoritatea publică centrală pentru │
  │ │pădure │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Suprafeţe împădurite drenate: soluri organice │ ha │ │Institute de cercetare şi dezvoltare │
  │ │drenate şi soluri minerale drenate │ │ │aflate sub autoritatea, în subordinea şi │
  │ │ │ │ │în coordonarea autorităţilor menţionate │
  │ │ │ │ │la art. 4 alin. (2) lit. b)-g) din │
  │ │ │ │ │hotărâre, precum şi din domeniile │
  │ │ │ │ │pajişti, viticultură şi pomicultură; │
  │ │ │ │ │autoritatea publică centrală pentru │
  │ │ │ │ │protecţia mediului şi silvicultură; │
  │ │ │ │ │autoritatea publică centrală pentru │
  │ │ │ │ │agricultură şi dezvoltare rurală │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ 7.│Cantităţi de calcar şi cantităţi de dolomită │ t │ │Autoritatea publică centrală pentru │
  │ │aplicate pentru amendarea pădurilor şi terenu- │ │ │protecţia mediului şi silvicultură │
  │ │rilor cu vegetaţie forestieră │ │ │ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────┘


  Anexa 4
  (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007)
  Date privind activitatea, elemente privind factorii
  de emisie şi/sau informaţii asociate acestora,
  necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor
  de gaze cu efect de seră - sectorul deşeuri
  *Font 7*
  Nr. crt. Parametrul solicitat Unitatea de măsură aferentă parametrului Termen Autoritatea sau instituţia responsabilă care furnizează informaţiile
  0 1 2 3 4
  Sectorul: Deşeuri
  Subsectorul: Deşeuri solide depozitate (IPCC - 6A)
  1. Populaţia totală a României locuitori 30.11.2012 pentru anul n-2 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  2. Populaţia din mediul urban locuitori 30.11.2012 pentru anul n-2 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  3. Populaţia din mediul rural locuitori 30.11.2012 pentru anul n-2 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  4. Cantitatea de deşeuri municipale generate t Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate
  5. Valoarea medie de generare a deşeurilor municipale în mediul urban kg/locuitor/zi Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate
  6. Valoarea medie de generare a deşeurilor municipale în mediul rural kg/locuitor/zi Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate
  7. Cantitatea totală de deşeuri municipale depozitate t Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate
  8. Cantitatea totală de deşeuri municipale depozitate în depozite conforme t Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate
  9. Cantitatea totală de deşeuri municipale depozitate în depozite neconforme cu adâncimi mai mari sau egale cu 5 m t Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate
  10. Cantitatea totală de deşeuri municipale depozitate în depozite neconforme cu adâncimi mai mici de 5 m t Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate
  11. Cantitatea anuală de deşeuri municipale depozitate în depozitele conforme, pe fiecare depozit în parte t Operatorii de depozite conforme
  12. Cantitatea anuală de deşeuri municipale depozitate în depozitele neconforme cu adâncimi mai mari sau egale cu 5 m, pe fiecare depozit în parte t Operatorii de depozite neconforme
  13. Cantitatea anuală de deşeuri municipale depozitate în depozitele neconforme cu adâncimi mai mici de 5 m, pe fiecare depozit în parte t Operatorii de depozite neconforme
  14. Compoziţia procentuală a deşeurilor municipale depozitate: a) hârtie şi textile; b) deşeuri provenite din grădinărit, amenajarea parcurilor, precum şi alte deşeuri organice biodegradabile, cu excepţia celor alimentare; c) deşeuri alimentare; d) lemne şi paie. % Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate; operatorii de depozite
  15. Cantitatea de metan recuperată din depozitele de deşeuri conforme t Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii de depozite conforme
  16. Cantitatea de metan recuperată din depozitele de deşeuri neconforme cu adâncimi mai mari sau egale cu 5 m t Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii de depozite conforme
  17. Cantitatea de metan recuperată din depozitele de deşeuri neconforme cu adâncimi mai mici de 5 m t Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii de depozite conforme
  18. Procentul de deşeuri municipale care se depozitează din cantitatea totală de deşeuri municipale generate % Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate
  19. Cantitatea de deşeuri municipale valorificate, pe fracţii de deşeuri t Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate
  Subsectorul: Tratarea apelor uzate (IPCC - 6B)
  1. Volumul total anual de ape uzate generate: a) menajere; b) industriale. mii mc 30.11 anul n pentru anul n-1 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  2. Volumul de ape uzate tratate din volumul total de ape uzate: a) menajere: - tratate aerob; - tratate anaerob; b) industriale: - tratate aerob; - tratate anaerob. % Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identi- ficate de către autoritatea competentă; operatorii staţiilor de epurare
  3. Cantitatea de nămoluri rezultată în urma epurării apelor uzate: a) menajere; b) industriale. t Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate; alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identificate de către autoritatea competentă; operatorii staţiilor de epurare
  4. Producţiile anuale pentru următoarele sectoare şi subsectoare industriale: a) producţia de bere; b) producţia de vinuri; c) producţia de băuturi răcoritoare; d) producţia de uleiuri comestibile; e) producţia de lactate; f) preparate din carne de pasăre; g) preparate din peşte; h) producţia de celuloză şi hârtie; i) producţia de materiale textile naturale; j) producţia de ţiţei. hl, t, mý 30.11 anul n pentru anul n-1 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  5. Componenta organică degradabilă îndepărtată sub formă de nămol % Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identi- ficate de către autoritatea competentă; operatorii staţiilor de epurare
  6. Cantitatea de metan recuperată în procesul de tratare a nămolului: a) menajer; b) industrial. t Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identi- ficate de către autoritatea competentă; operatorii staţiilor de epurare
  7. Cantitatea de apă uzată generată pe unitatea de produs, pentru ramurile industriale: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului mc/t Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identi- ficate de către autoritatea competentă; autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici
  8. Încărcarea organică specifică pentru fiecare tip de apă uzată din industriile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului kg CCO-Cr/mc apă uzată Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identi- ficate de către autoritatea competentă; autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici
  9. Volumul anual de ape uzate generate, pentru industriile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului mc/an Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identi- ficate de către autoritatea competentă; autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici.
  10. Încărcarea organică totală a apelor uzate generate, pentru industriile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului t CCO-Cr/an Alte autorităţi, instituţii, institute sau organisme publice, după caz, identi- ficate de către autoritatea competentă; autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici.
  11. Schemele staţiilor de tratare a apelor uzate industriale pentru industriile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului, cu eviden- ţierea zonelor cu emisii majore de gaz metan (zonele cu tratare anaerobă) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici
  12. Componenta organică degradabilă îndepărtată sub formă de nămol din apa uzată, pentru indus- triile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului % Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici
  13. Schema instalaţiilor de tratare a nămolului provenit din tratarea apelor uzate din indus- triile: bere, vin, uleiuri comestibile, produse lactate, celuloză şi hârtie, rafinarea petrolului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură; operatorii economici.
  14. Populaţia totală racordată la reţeaua de canalizare, cu tratarea apei în staţii de tratare orăşeneşti locuitori 17.07 anul n pentru anul n-1 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  15. Populaţia neracordată la reţeaua de canalizare locuitori 17.07 anul n pentru anul n-1 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  16. Populaţia totală cu staţii de tratare independente locuitori 17.07 anul n pentru anul n-1 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  17. Populaţia din zona rurală cu staţii de tratare proprii locuitori Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  18. Volumul total anual de ape uzate evacuate pe tipuri de evacuări - tratări (staţii de epurare orăşeneşti, staţii de epurare independente) mii mc/an 30.11 anul n pentru anul n-1 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  19. Emisia de materie organică CBO5, în total ape uzate exprimată în t O(2)/zi t O(2)/zi 30.11 anul n pentru anul n-1 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  20. Schemele staţiilor de tratare a apelor uzate menajere, cu evidenţierea zonelor cu emisii majore de gaz metan(zonele cu tratare anaerobă) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură
  21. Schemele staţiilor de tratare a apelor uzate menajere proprii, cu evidenţierea zonelor cu emisii majore de gaz metan (zonele cu tratare anaerobă) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură
  22. CBO5 colectat, pe tipuri de sisteme de canalizare t O(2)/zi 30.11 anul n pentru anul n-1 Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România
  23. Schema instalaţiilor de tratare a nămolului Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi silvicultură
  Subsectorul: Incinerarea deşeurilor (IPCC - 6C)
  1. Cantitatea de deşeuri medicale periculoase generate t Autoritatea publică centrală pentru sănătate publică
  2. Cantitatea de deşeuri medicale periculoase incinerate t Autoritatea publică centrală pentru sănătate publică
  3. Cantitatea de deşeuri medicale periculoase incinerate din cantitatea de deşeuri medicale periculoase generate % Autoritatea publică centrală pentru sănătate publică
  4. Cantitatea de deşeuri industriale periculoase incinerate t Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - direcţia de specialitate

  NOTĂ:
  Organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru organizarea şi coordonarea statisticii oficiale în România are deja date referitoare la evacuarea apelor uzate în cadrul gospodăriilor, colectate la recensământul din anul 2011. Aceste date sunt necesare pentru calcularea emisiilor de metan din apele uzate eliminate în gospodăriile neracordate la canalizare. Estimarea acestor emisii a fost cerută prin ultimul raport echipei de experţi revizuitori asupra Inventarului naţional de gaze cu efect de seră transmis de către România în anul 2011.
  ----------