HOTĂRÂRE nr. 144 din 23 februarie 2010 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
(actualizată până la data de 9 martie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 2 martie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 martie 2011, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 217 din 17 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 964 din 8 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 28 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 85 din 2 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 105 din 9 februarie 2011.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, şi reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.


  Articolul 2

  Ministerul Sănătăţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în acord cu Programul de guvernare, coordonează şi controlează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, regional şi local;
  b) evaluează şi monitorizează starea de sănătate a populaţiei, ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia şi informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, tendinţele de evoluţie şi despre măsurile necesare pentru îmbunătăţirea acestora;
  c) reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate;
  d) monitorizează, controlează şi evaluează activitatea instituţiilor sanitare şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;
  e) asigură, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, resursele umane, materiale şi financiare necesare funcţionării instituţiilor din sistemul public de sănătate;
  f) colaborează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, cu cei ai societăţii civile şi cu massmedia în scopul educaţiei pentru sănătate a populaţiei şi adoptării unui stil de viaţă sănătos;
  g) participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităţilor şi epidemiilor în domeniul său de competenţă;
  h) reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi cu alte organisme internaţionale, în domenii de interes;
  i) elaborează, implementează şi coordonează programe naţionale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;
  j) gestionează, prin structuri specializate, programele internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformei în sănătate şi pentru creşterea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei;
  k) colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi implementează proiecte şi programe.


  Articolul 3

  În activitatea sa, Ministerul Sănătăţii urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:
  a) realizarea unui sistem de sănătate modern şi performant, adaptat nevoilor populaţiei şi compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene;
  b) reorganizarea sistemului de sănătate, cu descentralizare organizaţională şi decizională;
  c) îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei şi accesul echitabil la servicii de sănătate pentru toate categoriile de populaţie, inclusiv pentru cea din mediul rural;
  d) dezvoltarea sistemului calităţii actului medical şi a siguranţei pacientului;
  e) dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii de transparenţă, calitate şi evidenţe medicale;
  f) diversificarea şi utilizarea de noi metode de finanţare a serviciilor spitaliceşti care să aibă ca bază performanţa şi calitatea serviciilor oferite pacienţilor;
  g) dezvoltarea asigurărilor private de sănătate;
  h) definirea unor noi reguli de compensare şi de stabilire a preţului la medicamente pentru asigurarea utilizării în condiţii de cost/eficienţă a resurselor publice;
  i) dezvoltarea unor politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare şi alocare a resurselor umane în sectorul sanitar;
  j) dezvoltarea sistemului de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local în vederea eficientizării supravegherii şi controlului bolilor transmisibile, netransmisibile şi impactului factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei;
  k) elaborarea de strategii şi participarea la educaţia pentru sănătate a populaţiei în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos în vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi al îmbunătăţirii indicatorilor demografici, creşterii calităţii vieţii şi reducerii nevoilor de îngrijiri medicale;
  ------------
  Litera k) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.
  l) perfecţionarea managementului sistemului informatic al sistemului de sănătate.


  Articolul 4

  (1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătăţii exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii, după cum urmează:
  1. organizează, coordonează şi controlează, după caz, activităţi de: asistenţă de sănătate publică, promovare a sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţă medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţă medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţă de medicină legală şi de medicină sportivă;
  2. asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, al asigurărilor sociale de sănătate şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România, autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;
  3. organizează informatizarea sistemului de sănătate;
  4. fundamentează necesarul de servicii medicale, precum şi resursele financiare pentru funcţionarea sistemului de sănătate;
  5. stabileşte şi controlează, împreună cu instituţiile competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;
  6. gestionează resursele colectate în conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând cu prioritate îmbunătăţirea infrastructurii sistemului sanitar şi finanţarea programelor naţionale de sănătate;
  7. emite avize, notificări, certificate de înregistrare şi certificate de abilitare în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare;
  ------------
  Pct. 7 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.
  8. emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice;
  ------------
  Pct. 8 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.
  9. stabileşte şi avizează preţurile medicamentelor din ţară şi din import, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală;
  10. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  11. asigură, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, controlul prin verificări periodice şi inspecţia dispozitivelor medicale, precum şi evaluarea furnizorilor de servicii în domeniul dispozitivelor medicale;
  ------------
  Pct. 11 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.
  11^1. în calitate de autoritate competentă elaborează reglementări în domeniul dispozitivelor medicale;
  ------------
  Pct. 11^1 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.
  12. urmăreşte, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, examinarea, testarea şi controlul dispozitivelor medicale, precum şi evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale, în condiţiile prevăzute de lege;
  13. stabileşte, creează şi păstrează capacităţi şi rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătăţii;
  14. constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide şi alte materiale specifice pentru situaţii speciale, cu implicaţii asupra sănătăţii publice, şi aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a acesteia;
  15. elaborează şi organizează împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale strategia de cercetare ştiinţifică medicală şi asigură resursele materiale şi financiare pentru buna funcţionare a acestei activităţi;
  16. aprobă, la propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, norme, instrucţiuni şi alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei medicamentelor de uz uman şi siguranţa în utilizare a dispozitivelor medicale;
  ------------
  Pct. 16 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.
  17. supraveghează şi controlează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, calitatea medicamentelor de uz uman prin inspecţii periodice şi acţiuni de control planificate în toate situaţiile în care există alerte privind calitatea şi efectul acestora, elaborarea şi editarea anuală a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman;
  ------------
  Pct. 17 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.
  18. eliberează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, certificatul de bună practică de fabricaţie, ca urmare a evaluării realizate de inspectorii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;
  ------------
  Pct. 18 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.
  19. asigură, prin intermediul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, coordonarea şi controlul activităţii de donare de celule stem hematopoietice periferice şi centrale, crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem, precum şi interconectarea obligatorie cu organismele similare internaţionale;
  20. realizează consilierea medicală în domeniul consumului de droguri;
  21. iniţiază, negociază şi încheie, cu împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezintă statul român în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii;
  22. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice, Normele cu privire la specialităţile medico-sanitare şi paramedicale şi atestatele de pregătire complementară pentru reţeaua de asistenţă medicală;
  23. în calitate de autoritate competentă, atestă titlurile româneşti de calificare în profesiile reglementate din domeniul sănătăţii şi aplică procedurile de recunoaştere profesională a calificărilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, în condiţiile legii;
  24. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, metodologia privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din unităţile sanitare publice;
  25. stabileşte criterii pentru angajarea şi promovarea personalului din unităţile sanitare publice;
  26. coordonează programele de specializare prin rezidenţiat, în specialităţile prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, desfăşurate în centre universitare şi unităţi sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
  27. asigură coordonarea la nivel naţional a pregătirii teoretice şi practice de rezidenţiat şi în a doua specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activităţii rezidenţilor;
  28. asigură împreună cu alte instituţii din domeniu elaborarea şi implementarea curriculumurilor de pregătire în specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor şi a curriculumurilor programelor de studii complementare, în vederea obţinerii atestatelor de către medici, medici dentişti şi farmacişti;
  29. asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare şi evaluare profesională a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor, chimiştilor, asistenţilor medicali şi moaşelor;
  30. organizează, în condiţiile legii, concursuri şi examene pentru obţinerea specialităţii şi promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti şi pentru asistenţi medicali şi moaşe din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor cu reţea sanitară proprie;
  31. stabileşte anual numărul necesar de medici rezidenţi pe specialităţi pentru reţeaua de sănătate;
  32. elaborează strategiile şi organizează activitatea privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională şi certificarea programelor de educaţie medicală continuă; elaborează criterii pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ integrat;
  33. elaborează contractul-cadru şi metodologia de colaborare între spitale şi instituţii de învăţământ superior medical;
  34. stabileşte şi aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea şi realizarea activităţilor prevăzute la pct. 30, precum şi pentru concursurile şi examenele organizate de unităţile sanitare publice, în condiţiile legii;
  35. aprobă structura organizatorică şi normele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice din reţeaua proprie, în condiţiile legii;
  36. emite aviz privind înfiinţarea sau desfiinţarea unităţilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum şi a denumirii acestora, monitorizează şi controlează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor medicale;
  37. aprobă/avizează structura organizatorică, restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului şi denumirii unităţilor sanitare publice;
  38. elaborează norme pentru asigurarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale pentru unităţile sanitare;
  39. elaborează normativele de personal ale instituţiilor publice din reţeaua proprie, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii;
  40. avizează şi aprobă, după caz, proiectarea şi realizarea investiţiilor în domeniul sanitar;
  41. negociază, contractează şi asigură plata din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru efectuarea de studii, activităţi şi lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către instituţii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum şi de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în condiţiile legii;
  42. organizează activităţi de audit public intern pentru instituţiile publice din reţeaua proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  43. avizează/aprobă, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;
  44. exercită drepturile şi obligaţiile statului, ca acţionar la societăţile comerciale şi companiile naţionale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;
  45. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale şi/sau companiilor naţionale din portofoliul său;
  46. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni;
  47. elaborează şi promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de acţiuni, de vânzare de active şi alte proceduri ori instrucţiuni privind domeniul său de activitate;
  48. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agenţii de privatizare în vederea vânzării participaţiilor statului la societăţile comerciale şi/sau companiile naţionale din portofoliul său;
  49. îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi/sau companiile naţionale aflate în portofoliul său;
  50. editează publicaţii de specialitate şi de informare profesională;
  51. organizează, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, licitaţii la nivel naţional şi alte proceduri de achiziţii publice pentru achiziţionarea medicamentelor şi materialelor specifice, pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu, în vederea derulării programelor naţionale;
  52. organizează licitaţii naţionale pentru achiziţia de bunuri şi servicii cu caracter medical şi nemedical, de aparatură şi instrumente medicale, precum şi lucrări de întreţinere, reparaţii şi investiţii pentru instituţiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate;
  53. împuterniceşte, după caz, unităţile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activităţi, în vederea realizării obiectivelor sale.
  (2) Ministerul Sănătăţii îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.


  Articolul 5

  Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice privind conceperea şi punerea în aplicare de acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Sănătăţii colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară şi din străinătate.


  Articolul 6

  În vederea exercitării atribuţiilor sale, Ministerul Sănătăţii este abilitat să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la: autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.


  Articolul 7

  (1) Conducerea Ministerului Sănătăţii se exercită de către ministrul sănătăţii.
  (2) Ministrul sănătăţii conduce activitatea ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate.
  (3) Ministrul sănătăţii este ordonator principal de credite şi poate delega prin ordin, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, această calitate.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii emite ordine, instrucţiuni şi alte acte cu caracter normativ, prevăzute de lege.
  (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct.
  ------------
  Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.
  (6) În cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.


  Articolul 8

  Secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 9

  Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, sunt subordonaţi ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute prin lege sau stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi alte sarcini stabilite de acesta.


  Articolul 10

  (1) Pe lângă ministrul sănătăţii funcţionează ca organ consultativ Colegiul ministerului.
  (2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (3) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul sănătăţii.
  (4) Colegiul ministerului se întruneşte la cererea ministrului sănătăţii, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.


  Articolul 11

  (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutică, Comisia naţională de transparenţă şi Comitetul naţional de vaccinologie.
  (2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 12

  Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 13

  (1) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sănătăţii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.
  (2) Numărul posturilor de conducere se stabileşte în condiţiile legii.
  (3) Numărul maxim de posturi este de 258, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
  ------------
  Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.
  (4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) sunt incluse şi posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat.
  (5) Ministerul Sănătăţii funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 14

  (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Structura organizatorică a instituţiilor publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (4) Organigrama şi statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 15

  Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sănătăţii, prin ordin, poate numi consilieri onorifici şi poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experţi sau colective de lucru formate din specialişti.


  Articolul 16

  (1) Ministerul Sănătăţii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare.
  (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, Ministerul Sănătăţii are în dotare un parc de autoturisme, cu un consum mediu de carburant pe lună, potrivit reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 17

  (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătăţii, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu personalitate juridică, conform prevederilor legale.
  (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică şi condiţiile specifice ocupării funcţiilor publice de conducere din direcţiile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 18

  (1) Ministerul Sănătăţii organizează concursuri şi examene în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, ca activitate finanţată integral din venituri proprii.
  (2) Cheltuielile curente şi de capital determinate de organizarea activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din taxele de înscriere la respectivele examene şi concursuri.


  Articolul 19

  (1) Aplicarea structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Reîncadrarea personalului potrivit prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.


  Articolul 20

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 21

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 23 februarie 2010.
  Nr. 144.


  Anexa 1**)
  -------
  Numărul maxim de posturi = 258,
  exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului
            ┌───────────────────────────────────────────────────┐
            │ STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII │
            └───────────────────────────────────────────────────┘
  ┌─────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────┐
  │Colegiul ministerului├────────┤ MINISTRU ├──────────┤Cabinet ministru│
  │ sănătăţii │ └─────┬────┘ └────────────────┘
  └─────────────────────┘ │
                                       │
  ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────┐
  │ Direcţia generală │ │ │ Direcţia audit │
  │ resurse umane şi ├──────────────┼───────────────┤ şi control │
  │ certificare │ │ └────────────────┘
  └─────────────────────┘ │
                                       │ ┌─────────────┐
                                       ├───────────────┤ Consilier │
                                       │ │ diplomatic │
  ┌─────────────────────┐ │ └─────────────┘
  │ Serviciul de presă ├──────────────┤
  └─────────────────────┘ │
                                       │
                 ┌─────────────────────┼───────────┬──────────────────┐
          ┌──────┴─────────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴──────┐
          │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │Subsecretar de│
          ├────────────────┤ │ ├────────────────┤ │ stat │
          │ Cabinet │ │ │ Cabinet │ └──────────────┘
          │secretar de stat│ │ │secretar de stat│
          └────────────────┘ │ └────────────────┘
                                       │
                               ┌───────┴────────┐ ┌────────────────┐
                               │Secretar general│ │Secretar general│
                               │ ├───┤ adjunct │
                               └───────┬────────┘ └────────────────┘
                                       │
                                       │
                                       │
    ┌─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┴────┬──────┬─────┬─────┬──────┬───────┐
  ┌─┴┐ ┌─┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌──┴──┐
  │M1│ │ M2│ │M3│ │M4│ │M5│ │M6│ │M7│ │M8│ │M9│ │M10│ │M11│ │M12*)│
  └──┘ └───┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └───┘ └───┘ └─────┘
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ M1 - Direcţia generală economică │
   │ M2 - Direcţia implementare şi coordonare programe şi relaţii internaţionale│
   │ M3 - Direcţia organizare şi politici salariale │
   │ M4 - Direcţia juridică şi contencios │
   │ M5 - Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică │
   │ M6 - Direcţia politica medicamentului │
   │ M7 - Direcţia asistenţă medicală │
   │ M8 - Serviciul patrimoniu şi informatică │
   │ M9 - Serviciul achiziţii publice │
   │ M10 - Serviciul pentru programe de sănătate │
   │ M11 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă │
   │ M12*) - Unitatea de politici publice │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ----------
  *) Funcţionează la nivel de serviciu.
  ------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. II din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010 prevede:
  "Art. II
  (1) Reîncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.
  (2) Încetarea contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului ca urmare a reducerii numărului maxim de posturi în instituţiile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A, pct. I şi pct. III, şi la lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se face cu respectarea procedurilor legale şi a termenelor de preaviz aplicabile fiecărei categorii de personal."


  Anexa 2
  -------
  LISTA
  cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea,
  sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii
  A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat**):
  1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);
  ---------
  *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi cu personalitate juridică, serviciile de ambulanţă, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.
  2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;
  3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;
  4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti;
  5. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti;
  6. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;
  7. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;
  8. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;
  9. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti;
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-9 este de 6.679, din care:
  - Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;
  - medici rezidenţi pe post - 49.
  II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:
  1. Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti;
  2. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca;
  3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti;
  4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti;
  5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;
  6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti;
  7. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti;
  8. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti;
  9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti;
  10. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti;
  11. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;
  12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti;
  13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociotă" Bucureşti;
  14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
  15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;
  16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;
  17. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;
  ------------
  Pct. 18 de la Cap. II, litera A din anexa 2 a fost abrogat de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 85 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2011.
  *) Conform art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 85 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2011, la data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) se abrogă punctele 18 şi 47 din anexa nr. 2 litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" punctul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ prevede că structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3), se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  19. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iaşi;
  20. Institutul Regional de Oncologie Iaşi;
  ------------
  Pct. 21 de la Cap. II, litera A din anexa 2 a fost abrogat de litera c) a art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2011.
  ------------
  Pct. 22 de la Cap. II, litera A din anexa 2 a fost abrogat de litera c) a art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2011.
  22^1. Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca;
  ------------
  Pct. 22^1 de la Cap. II, litera A din anexa 2 a fost introdus de art. 10 din HOTĂRÂREA nr. 964 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 19 octombrie 2010.
  23. Institutul Regional de Oncologie Timişoara;
  ------------
  Pct. 24 de la Cap. II, litera A din anexa 2 a fost abrogat de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 105 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2011.
  *) Conform art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 105 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2011, la data expirării termenului prevăzut la art. 2, se abrogă punctul 24 din anexa nr. 2 litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" punctul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  25. Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" Vâlcele;
  26. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş;
  27. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna;
  28. Spitalul de Recuperare Borşa;
  29. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;
  30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei;
  31. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca;
  32. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;
  33. Spitalul de Psihiatrie Zam;
  34. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri;
  35. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;
  36. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel;
  37. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi;
  38. Spitalul de Cardiologie Covasna;
  39. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord;
  40. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol;
  41. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia;
  42. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni;
  43. Sanatoriul de Nevroze Predeal;
  44. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova;
  45. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătilă" Bucureşti;
  46. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti;
  ------------
  Pct. 47 de la Cap. II, litera A din anexa 2 a fost abrogat de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 85 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2011.
  *) Conform art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 85 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2011, la data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) se abrogă punctele 18 şi 47 din anexa nr. 2 litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" punctul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ prevede că structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3), se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-47, precum şi pentru unităţile sanitare publice din subordinea direcţiilor de sănătate publică este de 186.815.
  Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.
  III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat**):
  1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;
  2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;
  3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;
  4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;
  5. Institutul de Medicină Legală Craiova;
  6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;
  7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti.
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-7 este de 370.
  B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:
  1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;
  2. Societatea Comercială "Sanevit 2003" - S.A. Arad;
  3. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.
  C. UNITĂŢI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII**):
  1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti;
  2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti;
  3. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-3 este de 975.
  ------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. II din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010 prevede:
  "Art. II
  (1) Reîncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.
  (2) Încetarea contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului ca urmare a reducerii numărului maxim de posturi în instituţiile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A, pct. I şi pct. III, şi la lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se face cu respectarea procedurilor legale şi a termenelor de preaviz aplicabile fiecărei categorii de personal."
  ---------