NORME METODOLOGICE din 4 iunie 2014de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014 Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 473 din 4 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 449 din 19 iunie 2014.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, denumită în continuare lege.(2) Beneficiarii legii sunt absolvenții de învățământ superior care au diplomă de licență sau echivalentă și, la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite.


  Articolul 2
  (1) Efectuarea stagiului se realizează de către absolvenții de învățământ superior prevăzuți la art. 1 alin. (2), în baza contractului de stagiu, anexă la contractul individual de muncă, denumiți în continuare stagiari.(2) Modelul-cadru al contractului de stagiu menționat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 3
  (1) Fac excepție de la prevederile art. 2 alin. (1) absolvenții de învățământ superior:
  a) care dovedesc că anterior absolvirii au desfășurat, potrivit legii, pe o perioadă de 6 luni, activitate profesională în același domeniu ocupațional pentru care se efectuează stagiul;
  b) pentru care exercitarea profesiei este reglementată prin legi speciale.
  (2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se demonstrează prin acte/adeverințe sau, după caz, alte documente eliberate de către angajator, care atestă că absolventul de învățământ superior a desfășurat activitate profesională în domeniul specializării absolvite.


  Articolul 4

  Stagiul se organizează de către angajatorii prevăzuți la art. 2 lit. c) din lege, denumiți în continuare angajatori.


  Articolul 5
  (1) Angajatorii au obligația să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază își au sediul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate de către absolvenții de învățământ superior prevăzuți la art. 1 alin. (2).(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face prin completarea de către angajator a formularului prevăzut în anexa nr. 1 A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea că la rubrica "Observații" se adaugă și termenul "stagiu";(3) Formularul prevăzut la alin. (2) se comunică în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și de normele de punere în aplicare a acesteia.


  Articolul 6

  Angajatorul care comunică locurile de muncă vacante, reglementate prin legi speciale, are obligația de a transmite la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București toate condițiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de muncă.


  Articolul 7

  Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația de a comunica separat pe site-ul instituției locurile de muncă vacante pentru absolvenții de învățământ superior prevăzuți la art. 1 alin. (2).


  Capitolul II Organizarea perioadei de stagiu

  Articolul 8

  Conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul elaborează și supune spre aprobare angajatorului programul de activități al stagiarului, prevăzut la art. 3 din lege, în baza căruia se desfășoară și se realizează evaluarea activității stagiarului, în conformitate cu specificul activității în care se efectuează stagiul.


  Articolul 9
  (1) Criteriile de evaluare a activității stagiarului se stabilesc de către angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul, pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități al stagiarului.(2) Criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoștință stagiarului la începutul perioadei de stagiu odată cu programul de activități prevăzut la art. 8.


  Articolul 10
  (1) În vederea efectuării stagiului, angajatorul desemnează, în condițiile prevăzute la art. 5 din lege, un mentor care coordonează stagiarul pe durata stagiului și care participă la activitatea de evaluare a acestuia.(2) În situația încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului, angajatorul are obligația desemnării unui alt mentor, cu respectarea prevederilor art. 5 din lege.(3) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul sancționării disciplinare a mentorului cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 11
  (1) Atribuțiile, drepturile și obligațiile mentorului în raport cu activitatea de coordonare a stagiarului se stabilesc, în condițiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional la contractul individual de muncă și prin modificarea fișei postului.(2) Anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea desfășurării activității de coordonare a stagiarului cu privire la clauzele pe care intenționează să le modifice prin act adițional la contract.


  Articolul 12
  (1) Poate avea calitatea de mentor salariatul ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) este calificat pentru practicarea ocupației pentru care se efectuează stagiul;
  b) practică ocupația pentru care se efectuează stagiul și are o experiență în domeniul în care se organizează stagiul de cel puțin 2 ani;
  c) nu are cazier judiciar;
  d) este apt din punct de vedere fizic și psihic.
  (2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se demonstrează prin acte care atestă pregătirea de specialitate dobândită prin discipline/module/cursuri/stagii de pregătire pentru ocupația pentru care se efectuează stagiul.(3) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se atestă prin curriculum vitae al persoanelor respective, adeverințe eliberate de angajator sau, după caz, alte documente specifice din care rezultă experiența profesională pentru domeniul ocupațional pentru care se efectuează stagiul.


  Articolul 13
  (1) Obligațiile mentorului sunt cele prevăzute la art. 7 din lege.(2) În îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 7 din lege, mentorul poate propune conducătorului compartimentului următoarele:
  a) modificarea programului de activități prevăzut la art. 8;
  b) acordarea de stimulente sau sancționarea stagiarului, în condițiile legii.
  (3) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, mentorul poate:
  a) să comunice în scris angajatorului orice aspect de natură să influențeze negativ activitatea stagiarului;
  b) să solicite angajatorului o copie a contractului de stagiu.


  Articolul 14
  (1) În vederea evaluării stagiarului, comisia de evaluare întocmește, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din lege, referatul de evaluare.(2) Modelul referatului de evaluare menționat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 15
  (1) În vederea evaluării, stagiarul întocmește, în conformitate cu prevederile art. 11 din lege, raportul de stagiu, pe care îl înaintează conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea.(2) Modelul raportului de stagiu menționat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3.


  Capitolul III Procedura de evaluare a stagiarului

  Articolul 16

  Evaluarea activității stagiarului se face cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu de către comisia de evaluare, denumită în continuare comisie, în condițiile legii.


  Articolul 17

  Pentru completarea referatului de evaluare prevăzut la art. 8 alin. (1) din lege, comisia:
  a) analizează raportul de stagiu întocmit de stagiar și, după caz, raportul întocmit de mentor în situația prevăzută la art. 9 alin. (1) din lege;
  b) notează criteriile de evaluare a activității stagiarului stabilite de angajator potrivit art. 9;
  c) stabilește calificativul de evaluare;
  d) hotărăște dacă stagiarul a promovat sau nu evaluarea;
  e) face propuneri cu privire la eliberarea certificatului/adeverinței de finalizare a stagiului.


  Articolul 18
  (1) Notarea criteriilor de evaluare a activității stagiarului se face pe baza analizei gradului de realizare a obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități al stagiarului.(2) Stabilirea calificativului de evaluare se face după cum urmează:
  a) fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 10, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 10 fiind cea mai mare;
  b) se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare și se obține o notă finală;
  c) calificativul de evaluare se acordă în funcție de nota finală obținută, după cum urmează: între 1,00-4,99 se acordă calificativul "necorespunzător", iar între 5,00-10,00 se acordă calificativul "corespunzător".
  (3) Semnificația calificativelor de evaluare este următoarea:
  a) "necorespunzător" - stagiarul nu a făcut dovada consolidării competențelor și abilităților profesionale necesare exercitării profesiei/ocupației pentru care se efectuează stagiul;
  b) "corespunzător" - stagiarul a făcut dovada consolidării competențelor și abilităților profesionale necesare exercitării profesiei/ocupației pentru care se efectuează stagiul.
  (4) Nota exprimă aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare stabilit de angajator.


  Articolul 19
  (1) Referatul de evaluare se întocmește în 3 exemplare, după cum urmează:
  a) un exemplar pentru comisie;
  b) un exemplar pentru stagiar;
  c) un exemplar pentru reprezentantul legal al angajatorului.
  (2) La data completării referatului prevăzut la alin. (1), secretarul comisiei de evaluare înmânează un exemplar reprezentantului legal al angajatorului și un exemplar stagiarului.


  Articolul 20

  La propunerea comisiei de evaluare sau, după caz, a comisiei de soluționare a contestațiilor, angajatorul eliberează beneficiarului stagiului un certificat sau, după caz, o adeverință de finalizare a stagiului.


  Articolul 21
  (1) În situația prevăzută la art. 14 alin. (4) din lege, reprezentantul legal al angajatorului solicită comisiei de soluționare a contestațiilor reluarea procedurii de evaluare a stagiarului, care se realizează în conformitate cu prevederile art. 12-15 din lege și ale prezentelor norme.(2) În situația prevăzută la alin. (1), secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor aplică în mod corespunzător prevederile art. 19.


  Articolul 22

  În situația prevăzută la art. 22 alin. (2) din lege, procedura de evaluare a stagiarului pentru perioada până la care a încetat contractul de stagiu se realizează în conformitate cu prevederile art. 12-15 din lege și ale prezentelor norme.


  Articolul 23
  (1) În termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) din lege, angajatorul are obligația de a elibera stagiarului certificatul/adeverința de finalizare a stagiului, vizat/vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul.(2) Obligația de a solicita vizarea certificatului/adeverinței de finalizare a stagiului, la inspectoratul teritorial de muncă, revine angajatorului.(3) În vederea îndeplinirii obligației de la alin. (2) angajatorul depune la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul o cerere prin care solicită vizarea certificatului/adeverinței, la care anexează o copie a contractului de stagiu, precum și certificatul/adeverința, după caz.(4) Vizarea certificatului/adeverinței se face gratuit de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul, în termen de două zile de la data solicitării.(5) Inspecția muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ține evidența certificatelor și adeverințelor de finalizare a stagiului vizate, prevăzute la art. 15 alin. (2) din lege.(6) Modelul certificatului de finalizare a stagiului menționat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 4.(7) Modelul adeverinței de finalizare a stagiului menționat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 5.


  Articolul 24

  La solicitarea persoanei care a avut statut de stagiar, angajatorul este obligat să elibereze orice document referitor la activitatea desfășurată de stagiar pe perioada efectuării stagiului.


  Capitolul IV Constituirea comisiei de evaluare/de soluționare a contestațiilor

  Articolul 25
  (1) Comisia de evaluare/de soluționare a contestațiilor se constituie prin decizie a angajatorului, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înaintea desfășurării evaluării.(2) Comisia de evaluare, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor este compusă din 3 membri și are un secretar, numiți prin actul prevăzut la alin. (1).(3) Secretarul comisiei de evaluare, respectiv secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi ales sau numit dintre salariații angajatorului din cadrul compartimentului de resurse umane sau de către salariații cu atribuții în acest domeniu, prevăzute în fișa postului.(4) În situația în care angajatorul și-a externalizat activitatea de resurse umane, secretarul comisiei de evaluare, respectiv secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor poate fi ales sau numit dintre oricare salariați ai respectivului angajator.


  Articolul 26

  Comisia de evaluare este compusă din 3 membri, după cum urmează:
  a) conducătorul compartimentului în care stagiarul efectuează perioada de stagiu - președinte;
  b) mentorul - membru;
  c) un reprezentant al sindicatului sau, după caz, un reprezentant al salariaților, dacă angajații nu sunt organizați în sindicat - membru.


  Articolul 27

  Comisia de soluționare a contestațiilor este compusă din 3 membri, după cum urmează:
  a) conducătorul unui compartiment al angajatorului, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. a) - președinte;
  b) un reprezentant din cadrul compartimentului în care stagiarul efectuează stagiul - membru;
  c) un reprezentant al sindicatului, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. c) sau, după caz, un reprezentant al salariaților, altul decât cel prevăzut la art. 26 lit. c), dacă angajații nu sunt organizați în sindicat - membru.


  Articolul 28
  (1) Pentru a fi desemnați în comisia de soluționare a contestațiilor, salariații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să fie calificați pentru practicarea ocupației pentru care se efectuează stagiul;
  b) să aibă o experiență de muncă în domeniul ocupațional pentru care se efectuează stagiul;
  c) să aibă probitate morală recunoscută;
  d) să nu fie rudă până la gradul II sau afin cu stagiarul.
  (2) Condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie să le îndeplinească și persoana prevăzută la art. 26 lit. c).


  Capitolul V Finanțarea stagiului

  Articolul 29

  Finanțarea stagiului se realizează în condițiile art. 27 din lege.


  Articolul 30

  În situația în care finanțarea stagiului se realizează de către angajator, acesta suportă toate cheltuielile ocazionate de efectuarea stagiului.


  Articolul 31
  (1) Finanțarea stagiului din sponsorizări ale persoanelor fizice și/sau juridice se face în condițiile respectării Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru finanțarea stagiului în condițiile alin. (1) se încheie un contract de sponsorizare.(3) Contractul de sponsorizare se anexează în copie la contractul individual de muncă al stagiarului.


  Articolul 32

  Finanțarea stagiului din fonduri structurale europene se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind eligibilitatea și cheltuielile eligibile.


  Articolul 33
  (1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu, o convenție conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2) În situația în care convenția nu se încheie în termenul prevăzut la alin. (1), angajatorul nu mai beneficiază de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru acel contract de stagiu.(3) Convenția prevăzută la alin. (1) se încheie de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 95 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) În vederea încheierii convenției prevăzute la alin. (1), angajatorii depun următoarele documente:
  a) actul de identitate al stagiarului, în copie;
  b) contractul individual de muncă, în copie;
  c) contractul de stagiu, în copie.
  (5) Convenția prevăzută la alin. (1) se încheie pentru fiecare contract de stagiu pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege.


  Articolul 34
  (1) Sumele prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege se acordă lunar, de la data încheierii contractului de stagiu.(2) Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.(3) Abrogat.
  (la 03-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 34 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 1, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 772 din 27 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 03 octombrie 2018 )


  Articolul 35
  (1) Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 28 alin. (1) din lege se efectuează în baza următoarelor documente care se depun de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă:
  a) un tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;
  b) fișa de evidență zilnică a salariaților stagiari și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator.
  (la 13-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )
  (2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 28 alin. (1) din lege nu se acordă.
  (la 13-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )
  (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă.
  (la 13-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 35 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )
  (4) Perioada pentru care nu se acordă suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1) din lege din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestei sume.(5) Stabilirea și încetarea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1) din lege se fac în baza dispozițiilor emise de directorul executiv al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în condițiile legii, și se comunică angajatorilor.(6) Debitele provenite din acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.(7) Documentele prevăzute la alin. (1) care se depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
  (la 13-03-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )
  (8) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea sumei prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege.
  (la 13-03-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )
  (9) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (8) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege nu se acordă, această perioadă fiind inclusă în perioada de acordare a drepturilor respective.
  (la 13-03-2018, Articolul 35 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )


  Articolul 36

  Suma cuvenită conform art. 28 alin. (1) din lege se plătește de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume.
  (la 03-10-2018, Articolul 36 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 772 din 27 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 03 octombrie 2018 )


  Articolul 37
  (1) Pentru a beneficia de finanțare în condițiile art. 28 alin. (1) din lege, la încheierea convenției prevăzute la art. 33 alin. (1) angajatorul declară pe propria răspundere că anterior încheierii contractului individual de muncă nu a avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de stagiu, pentru aceeași specializare absolvită.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) constituie secțiune distinctă în convenție.


  Articolul 38

  Restituirea de către angajator a sumelor prevăzute la art. 31 din lege se face în situația în care contractul individual de muncă încetează la inițiativa acestuia anterior datei prevăzute în contractul de stagiu.


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 39
  (1) Inspecția muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate angajatorilor la care se efectuează stagiul.(2) Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București pot solicita, în condițiile legii, inspectoratelor teritoriale de muncă, respectiv al municipiului București, informații cu privire la:
  a) sancțiunile contravenționale aplicate angajatorilor la care se efectuează stagiul;
  b) certificatele și adeverințele de finalizare a stagiului.


  Articolul 40
  (1) Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București țin evidența angajatorilor la care se efectuează stagiul și care își au sediul în raza lor teritorială.(2) În aplicarea alin. (1), agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, înființează și actualizează registrul angajatorilor la care se efectuează stagiul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.(3) Registrul angajatorilor la care se efectuează stagiul prevăzut la alin. (2) se publică și se actualizează lunar pe pagina de internet a agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, precum și pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.


  Articolul 41
  (1) Monitorizarea desfășurării stagiului se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin direcția de specialitate.(2) Metodologia monitorizării modului de realizare a stagiilor se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.(3) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu partenerii sociali, în baza rezultatelor monitorizărilor, propun măsuri de îmbunătățire a modului de realizare a stagiilor, precum și măsuri de adaptare a programelor de studii din învățământul superior la cerințele pieței muncii.


  Articolul 42

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.


  Anexa nr. 1

  la normele metodologice

  Modelul-cadru al contractului de stagiu
  Contract de stagiu,
  anexă la Contractul individual de muncă
  nr. ............ din ..............

  A. Părțile contractante:1. Angajatorul ...........(denumirea)................, cu sediul în .................................., str. ....................... nr. ......, bl. ........, sc. ........, ap. ........, județul/sectorul ...................................., înregistrată la registrul comerțului/autoritățile administrației publice locale din ............................... sub nr. ......................, codul de identificare fiscală (C.I.F.) ................................................., telefon ................................., reprezentat legal prin doamna/domnul ............................................................., în calitate de ......................................................., având obiectul de activitate*1) ............................................., cod CAEN ...................................,
  și2. Domnul/Doamna ....................................., în calitate de stagiar, domiciliat(ă) în localitatea ................................................, str. ..................................... nr. ......., bl. ......., ap. ......., sectorul/județul ......................................., posesor/posesoare al/a BI/CI/pașaport seria ....... nr. .................., eliberat(ă) de .......................... la data de ..................., CNP .............................., autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria .......... nr. ...... din data de ...................,
  am încheiat prezentul contract de stagiu, anexă la contractual individual de muncă nr. ....../......................, în următoarele condiții asupra cărora am convenit.
  B. Obiectul contractului
  Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea perioadei de stagiu de către stagiar, pe baza unui program de activități aprobat de angajator, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

  C. Durata contractului de stagiu
  C.1. Prezentul contract de stagiu se încheie pe o perioadă de ......... luni, cuprinsă între data de ......... și data de ............................
  C.2. Suspendarea contractului individual de muncă și cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu.

  D. Locul de efectuare a perioadei de stagiu
  D.1. Perioada de stagiu se desfășoară la locul/locurile de muncă .......(secția/atelierul/biroul/serviciul/compartimentul etc.)....... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului ...........(denumirea acestuia)...........
  D.2. Mentorul:1. Numele și prenumele: ..................................................2. Calificarea: ..........................................

  E. Evaluarea activității stagiarului se realizează în conformitate cu prevederile art. 12-15 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și a normelor metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 335/2013.
  F. Alte clauze .................
  G. Drepturi și obligații generale ale părților1. Stagiarul are, în principal, următoarele drepturi:
  a) dreptul de a i se stabili un program de activități, în vederea consolidării competențelor și dobândirii deprinderilor practice;
  b) dreptul de a beneficia de coordonarea și sprijinul unui mentor;
  c) dreptul de a participa la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;
  d) dreptul de a i se asigura timpul necesar pregătirii individuale, în vederea consolidării competențelor și dobândirii deprinderilor practice;
  e) dreptul de a i se comunica referatul de evaluare, elaborat de comisia de evaluare sau, după caz, comisia de soluționare a contestațiilor;
  f) dreptul de a contesta referatul de evaluare în situația în care nu este de acord cu unele dintre informațiile cuprinse în el;
  g) dreptul de a solicita orice document referitor la activitatea desfășurată pe perioada efectuării stagiului;
  h) dreptul de a beneficia de evaluare obiectivă;
  i) dreptul de a primi certificatul/adeverința de finalizare a stagiului.
  2. Stagiarul are, în principal, următoarele obligații:
  a) obligația de a realiza activitățile stabilite în programul de activități aprobat de angajator;
  b) obligația de a avea o evidență proprie a activităților pe care le efectuează;
  c) obligația de a se pregăti profesional în domeniul în care efectuează stagiul;
  d) obligația de a respecta indicațiile mentorului;
  e) obligația de a participa la procesul de evaluare;
  f) obligația de a consulta mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului.
  3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
  a) dreptul de a exercita controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu pe durata efectuării stagiului;
  b) dreptul de a constata săvârșirea abaterilor disciplinare și de a aplica sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;
  c) dreptul de a stabili obiectivele de performanță individuală ale stagiarului și criteriile de evaluare;
  4. Angajatorul are, în principal, următoarele obligații:
  a) obligația de a asigura stagiarului un mentor;
  b) obligația de a asigura verificarea periodică a modului în care se desfășoară activitatea stagiarului;
  c) obligația de a asigura toate condițiile necesare astfel încât mentorul să își îndeplinească sarcinile în ceea ce privește coordonarea stagiarului pe durata stagiului;
  d) obligația de a nu folosi stagiarul la prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor prevăzute în fișa postului și în prezentul contract;
  e) obligația de a desemna prin decizie comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor;
  f) obligația de a asigura toate condițiile necesare pentru evaluarea stagiarului;
  g) obligația de a elibera stagiarului certificatul sau adeverința de finalizare a stagiului*2);
  h) obligația de a elibera, la cerere, orice document referitor la activitatea desfășurată de stagiar pe perioada efectuării stagiului;
  i) obligația de a stabili stagiarului un program de activități în domeniul în care se realizează stagiul.

  H. Dispoziții finale
  Prevederile prezentului contract de stagiu se completează cu dispozițiile:
  a) Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior;
  b) contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/sectoarelor de activitate, înregistrat sub nr. ......./...................... la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului ........................../Municipiului București/Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare;
  c) regulamentului intern.
  I. Programul de activități aprobat de angajator se anexează la prezentul contract.
  Prezentul contract de stagiu se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, iar o copie a contractului de stagiu se depune la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 10 zile după înregistrarea contractului individual de muncă în Registrul general de evidență a salariaților și transmiterea acestuia potrivit legii.

        Numele și prenumele stagiarului Angajatorul .................,
         ............................. Reprezentant legal*3),
                                                 .............................
       Semnătura
                                                     Semnătura (L.S.)
       Data .......................... Data ..........................
  ---------
  Notă
  *1) Se va specifica numai obiectul de activitate care are legătură cu contractul de stagiu.
  *2) Angajatorul va elibera, după caz, certificatul sau adeverința, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și (3) din Legea nr. 335/2013.
  *3) Se completează în clar numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului.


  Anexa nr. 2

  la normele metodologice

  Comisia de evaluare/Comisia de soluționare a contestațiilor
  ai căror membri sunt desemnați conform Deciziei nr. ....../..............
  REFERAT DE EVALUARE*1)
  Numele și prenumele salariatului stagiar ............................................................................................
  Ocupația .......................................................
  Compartimentul ...........................................................
  Perioada de stagiu: de la data ................................. la data .................................
  Data completării referatului .................................1. Descrierea activității desfășurate de stagiar:
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Gradul de realizare a obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități desfășurat în perioada de stagiu
  Criteriile de evaluare a activității stagiarului*2) Nota obținută
  ................................................... ................................................... .................. ........................ ........................ ..........
  Nota finală*3): ..................
  Calificativul*4) obținut: ..................................................
  3. Competențele și deprinderile practice pe care le-a dobândit stagiarul:
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Modul de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului ocupat și clauzelor contractului de stagiu:
  .......................................................................................................................................................................................................5. Conduita și gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului:
  .......................................................................................................................................................................................................6. Concluzii privind desfășurarea perioadei de stagiu:
  .......................................................................................................................................................................................................7. Alte mențiuni:
  .......................................................................................................................................................................................................
  Având în vedere raportul de stagiu întocmit de stagiar, raportul întocmit de mentor*5) (în situația prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, calificativul de evaluare stabilit în urma notării criteriilor de evaluare a activității stagiarului, precum și prezentul referat,
  Comisia decide că doamna/domnul ...................................... a promovat/nu a promovat*6) evaluarea și ca urmare propune angajatorului eliberarea certificatului/adeverinței*7) de finalizare a stagiului.
  Membrii Comisiei de evaluare/de soluționare a contestațiilor*8):
          Numele și prenumele Funcția/ocupația Semnătura
     Președinte - .................... ................. ................
     Membru - .................... ................. ................
     Membru - .................... ................. ................

     Numele și prenumele salariatului stagiar .................................
     Data luării la cunoștință*9): ...........................

  -------
  *1) Se completează de comisia de evaluare potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.
  *2) Se vor nota criteriile de evaluare stabilite de angajator, conform prevederilor art. 9 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014.
  *3) Se completează în conformitate cu art. 18 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014.
  *4) Se completează, după caz, corespunzător sau necorespunzător.
  *5) Se completează, după caz, numai în situația prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 335/2013.
  *6) Se completează, după caz, a promovat sau nu a promovat evaluarea.
  *7) Se completează, după caz, certificatul sau adeverința conform art. 14 alin. (2) și (3) din Legea nr. 335/2013.
  *8) Se completează, după caz, Comisia de evaluare sau Comisia de soluționare a contestațiilor.
  *9) Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 335/2013.


  Anexa nr. 3

  la normele metodologice

  RAPORTUL DE STAGIU*1)
  Numele și prenumele salariatului stagiar ....................................................................
  Ocupația ..................................
  Compartimentul ...........................................................
  Perioada de stagiu: de la data ................................. la data .................................

  Atribuțiile postului ocupat*2) pe perioada stagiului: 1. ......................................................................... 2. ......................................................................... 3. ......................................................................... 4. ......................................................................... ............................................................................ ............................................................................


  Activitățile desfășurate efectiv pe parcursul perioadei de stagiu: 1. ......................................................................... 2. ......................................................................... 3. ......................................................................... 4. ......................................................................... ............................................................................ ............................................................................


  Dificultăți întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu: 1. ......................................................................... 2. ......................................................................... 3. ......................................................................... 4. ......................................................................... ............................................................................ ............................................................................


  Cursuri de specializare/perfecționare urmate pe parcursul perioadei de stagiu: 1. ......................................................................... 2. ......................................................................... 3. ......................................................................... 4. ......................................................................... ............................................................................ ............................................................................


  Alte mențiuni:
  ..................................................................................................................
  Semnătura salariatului stagiar .......................................................
  Data completării raportului .................................
  Conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul:
  Numele și prenume: .......................................................
  Semnătura: .................................
  Data luării la cunoștință*3): .................................
  ------
  *1) Se completează de stagiar potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.
  *2) Conform fișei postului.
  *3) Conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 335/2013.


  Anexa nr. 4

  la normele metodologice
      Angajatorul .................................. VIZAT*1)
      Sediul/adresa ................................ Inspector-șef,
      Județul ...................................... .......... *2)
      Contul/Banca .................................
      Codul de înregistrare fiscală (CIF) .......... Inspectoratul Teritorial
      Telefon/fax/e-mail ........................... de Muncă ............
      Nr. ....../data .......................

  CERTIFICAT
  de finalizare a stagiului*3)
  Nr. ....../..........
  Prin prezentul certificat se atestă faptul că domnul/doamna ...................................................., posesor/posesoare al/a CI seria ........ nr. ....................., CNP ........................................, a finalizat stagiul*4) la angajatorul ................................................, cu sediul în ....................................................................., județul ......................., telefon ..................., cod de înregistrare fiscală (CIF) ..............................., reprezentată prin domnul/doamna ............................................, având funcția de ................................... .
  Perioada de stagiu s-a efectuat de la data ...................... la data ......................, în baza contractului de stagiu, anexă la Contractul individual de muncă nr. ............/......................., înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. ............/......................., în ocupația ............................................., cod COR ..................... *5).
  Competențele și deprinderile practice dobândite pe perioada stagiului sunt:
  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Alte mențiuni:
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă au fost solicitate studii superioare în specialitatea ..................................................
  Perioada de stagiu, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 335/2013, constituie vechime în specialitate.
  Pe perioada executării contractului de stagiu a intervenit modificarea/suspendarea/încetarea contractului individual de muncă: .................................... *6).
  Nr. crt. Modificarea/suspendarea/încetarea contractului individual de muncă*7) Data*8) Ocupația*9) Numărul, data actului și temeiul legal *10)
  0 1 2 3 4

  Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezentul certificat sunt reale, exacte și complete.
      Data .................. Angajatorul ........................
                                          Reprezentant legal*11),
                                      ....................................
                                      Semnătura ..........................
                                                         (LS)
  --------
  *1) Se vizează de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul.

  *2) Se completează în clar numele și prenumele inspectorului-șef.
  *3) Acest document nu este un act oficial de calificare. Se completează de angajator potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), art. 26 lit. e) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.
  *4) În conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2013.
  *5) Se completează codul din Nomenclatorul clasificărilor ocupațiilor din România.
  *6) Se completează, după caz, motivul modificării/suspendării/încetării raporturilor de muncă.
  *7) Se completează, după caz, cu modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.
  *8) Se completează cu data de la care a avut loc modificarea relațiilor de muncă.
  *9) Se completează cu ocupația corespunzătoare din Nomenclatorul clasificărilor ocupațiilor din România.
  *10) Se completează cu numărul și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal al modificării relațiilor de muncă.
  *11) Se completează în clar numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului.


  Anexa nr. 5

  la normele metodologice
      Angajatorul ................................... VIZAT*1)
      Sediul/Adresa ................................. --------
      Județul ....................................... Inspector-șef,
      Contul/Banca .................................. ............... *2)
      Codul de înregistrare fiscală (CIF) ........... Inspectoratul teritorial
      Telefon/fax/e-mail ............................ de muncă ............
      Nr. ....../data .......................

  -------
  ADEVERINȚĂ
  de finalizare a stagiului*3)
  Nr. ....../.................
  Prin prezenta adeverință se recunoaște faptul că doamna/domnul ......................................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I., seria ........ nr. ...................., CNP .................................., a finalizat stagiul*4) la angajatorul ....................................................................., cu sediul în ...................................................., județul ................................., telefon ......................., cod de înregistrare fiscală (CIF) ..............................., reprezentată prin doamna/domnul .........................................., având funcția de ..................................... .
  Perioada de stagiu s-a efectuat de la data ....................... la data ......................, în baza contractului de stagiu, anexă la Contractul individual de muncă nr. ............/......................., înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. ............/......................., în ocupația ............................................. cod COR .....................*5).
  Competențele și deprinderile practice dobândite pe perioada stagiului sunt:
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Alte mențiuni:
  ..............................................................................................................................................................
  Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă au fost solicitate studii superioare în specialitatea ................................................. .
  Pe perioada executării contractului de stagiu a intervenit modificarea/suspendarea/încetarea contractului individual de muncă: .................................................................................... *6).
  Nr. crt. Modificarea/suspendarea/încetarea contractului individual de muncă*7) Data*8) Ocupația*9) Numărul, data actului și temeiul legal *10)
  0 1 2 3 4

  Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete.
      Data .............. Angajatorul .......................
                                                  Reprezentant legal*11),
                                      ...................................
                                      Semnătura .........................
                                                          (LS)

  -----
  *1) Se vizează de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul.
  *2) Se completează în clar numele și prenumele inspectorului-șef.
  *3) Acest document nu este un act oficial de calificare. Se completează de angajator potrivit prevederilor art. 15 alin. (1), art. 26 lit. e) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.
  *4) În conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2013.
  *5) Se completează codul din Nomenclatorul clasificărilor ocupațiilor din România.
  *6) Se completează, după caz, motivul modificării/suspendării/încetării raporturilor de muncă.
  *7) Se completează, după caz, cu modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.
  *8) Se completează cu data de la care a avut loc modificarea relațiilor de muncă.
  *9) Se completează cu ocupația corespunzătoare din Nomenclatorul clasificărilor ocupațiilor din România.
  *10) Se completează cu numărul și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal al modificării relațiilor de muncă.
  *11) Se completează în clar numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului.


  Anexa nr. 6

  la normele metodologice

  CONVENȚIE
  Nr. .../..........

  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ..................../a Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul ,...................., având funcția de ........................., denumită în continuare agenția, și angajatorul ..............................., cu sediul în ............................., județul ................................, telefon ..........................., cod de identificare fiscală (CIF) ................................., cont IBAN ......................, deschis la Banca .........................., reprezentată prin doamna/domnul ............................................, având funcția de ..................., denumit în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul se obligă:
  a) să mențină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de stagiu, anexă la contractul individual de muncă;
  b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru stagiar plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractului individual de muncă, în cazul în care contractul individual de muncă prevăzut la lit. a) încetează anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de stagiu, în temeiul art. 38 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014;
  c) să depună la agenție, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:– tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014;– fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;
  d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare;
  e) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.
  2. Agenția se obligă să acorde suma cuvenită potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acesteia conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014.3. Agenția își exercită dreptul de control asupra:
  a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare;
  b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.
  4. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.5. Angajatorul, prin prezenta convenție, declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declarații, următoarele:
  a) doamna/domnul ........................................................, având CNP .........................., este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de ..........., cu Contractul individual de muncă nr. ......................., încheiat în data de ..................., cu perioada de stagiu care expiră la data de ............................, durata contractului de stagiu fiind de la data de .............................. la data de ...........................;
  b) anterior încheierii contractului menționat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menționată la lit. a) un alt contract de stagiu pentru aceeași specializare absolvită.

  Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/a Municipiului București și un exemplar pentru ............................... .
  Data ................
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ..................../a Municipiului București
  Director executiv,
  ......................
  (L.S.)
  Angajatorul
  Reprezentant legal,
  .............................
  (L.S.)

  (la 13-03-2018, ANEXA nr. 6 a fost modificată de Punctul 4, Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 13 martie 2018 )


  Anexa nr. 7

  la normele metodologice

  Angajatorul .................................
  Sediul/Adresa ...............................
  Județul .....................................
  Contul/Banca ................................
  Codul de înregistrare fiscală (CIF) .........
  Telefon/fax/ ................................
  Nr. ........./data ..........................
  TABEL NOMINAL
  cu salariații care efectuează stagiul conform prevederilor
  Legii nr. 335/2013 privind efectuarea
  stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, în vederea stabilirii
  sumelor cuvenite lunar angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj
  luna ............... anul ..........
  Nr. crt. Numele și prenumele Codul numeric personal Convenția nr. ..../ ......... Numărul orelor efectiv lucrate Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat Observații
  0 1 2 3 4 5 6
  1.
  2.
  Total sume cuvenite:

  NOTE:1. Coloana 1 se completează cu numele și prenumele stagiarului.2. Coloana 2 se completează cu codul numeric personal al stagiarului.3. Coloana 3 se completează cu numărul și data convenției încheiate pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.4. Coloana 4 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate de stagiar.5. Coloana 5 se completează cu suma totală care se cuvine lunar pentru stagiar.6. Coloana 6 se completează, după caz, cu: data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă.
  Angajatorul
  Reprezentant legal,
  ...................
  (L.S.)


  Anexa nr. 8

  la normele metodologice

  REGISTRUL
  angajatorilor la care se efectuează stagiul
  Județul ..............
  Nr. crt. Denumirea angajatorului Datele de contact Forma de organizare a angaja- torului C.I.F. Ocupația Cod C.O.R.
  1 2 3 4 5 6 7

  NOTE:
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
  1 - Nr. crt.: numărul curent.
  2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului.
  3 - Datele de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul.
  4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., P.F.A. etc.
  5 - C.I.F.: se va completa codul de identificare fiscală al angajatorului.
  6 - Ocupația: se va completa denumirea ocupației conform Nomenclatorului clasificărilor ocupațiilor din România.
  7 - Codul C.O.R.: se va completa codul corespunzător ocupației conform Nomenclatorului clasificărilor ocupațiilor din România.

  -----