ORDONANŢĂ nr. 58 din 21 august 1998 (*actualizată*)
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
(actualizată la data de 27 aprilie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 14 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Turismul reprezintă un domeniu prioritar al economiei naţionale.
  (2) Organizarea, coordonarea şi dezvoltarea turismului se realizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează:
  a) turismul - ramura a economiei naţionale, cu funcţii complexe, ce reuneşte un ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afară mediului lor obişnuit pe o perioada mai mica de un an şi al căror motiv principal este altul decât exercitarea unei activităţi remunerate în interiorul locului vizitat;
  b) resurse turistice - componente ale mediului natural şi antropic, care prin calităţile şi specificul lor sunt recunoscute, înscrise şi valorificate prin turism, în măsura în care nu sunt supuse unui regim de protecţie integrala.
  Resursele turistice pot fi:
  - naturale: elemente geologice, geomorfologice, de clima, de flora şi de fauna, peisaje, zăcăminte de substanţe minerale şi alţi factori;
  - antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri memoriale, monumente tehnice şi de arta, muzee, elemente de folclor şi artă populară etc.;
  ------------
  Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 755 din 27 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002.
  c) patrimoniu turistic - resursele turistice şi structurile realizate în scopul valorificării lor prin activităţi de turism;
  d) structura de primire turistica - orice construcţie şi amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, cazării turiştilor, servirii mesei pentru turişti, agrementului, transportului special destinat turiştilor, tratamentului balnear pentru turişti, împreună cu serviciile aferente.
  Structurile de primire turistice includ:
  - structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistica: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistica;
  - structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii;
  - structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic;
  - structuri de primire turistice cu funcţiuni de transport:
  1. transport rutier: autocare etc.;
  2. transport feroviar: trenuleţe, trenuri de cremalieră etc.;
  3. transport fluvial şi maritim: ambarcaţiuni cu scop turistic;
  4. transport pe cablu: telecabine, teleschi etc.;
  - structuri de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear: unităţi de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.
  Complexuri de turism balnear: clădiri care includ în acelaşi edificiu ori în edificii legate fizic sau funcţional structuri de primire turistice (de cazare, de alimentaţie şi de tratament balnear, eventual de agrement);
  ------------
  Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 755 din 27 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002.
  e) zona turistica - teritoriu caracterizat printr-o concentrare de resurse turistice, care poate fi delimitat distinct ca oferta, organizare şi protecţie turistica;
  f) zona de recreere periurbană - areal situat în teritoriul preorăşenesc, care beneficiază de un cadru atractiv şi dispune de dotări corespunzătoare pentru petrecerea timpului liber (în special la sfârşit de săptămână);
  g) obiectiv turistic - element al resursei turistice, individualizat şi introdus în circuitul turistic;
  h) punct turistic - obiectiv turistic şi amenajările aferente necesare activităţii de primire turistica;
  j) localitate turistica - aşezare urbana sau rurală cu funcţii turistice dezvoltate pe baza resurselor specifice de care dispune;
  j) staţiune turistica - localitate sau parte a unei localităţi cu funcţii turistice specifice, în care activităţile economice susţin exclusiv realizarea produsului turistic;
  k) funcţia turistica - expresia calitativă şi cantitativă a resurselor turistice şi este determinata de structura, volumul şi calităţile resurselor;
  l) oferta turistica - totalitatea serviciilor prin care este pus în valoare patrimoniul turistic, prin utilizarea de personal specializat;
  m) produs turistic - complex de bunuri materiale şi de servicii, concentrate într-o activitate specifica şi oferite pachet consumului turistic;
  n) pachet de servicii - combinaţie prestabilita a cel puţin doua din elementele următoare: cazare, alimentaţie, transport, tratament balnear, agrement, alte servicii reprezentând o parte semnificativă din pachet, atunci când sunt vândute sau oferite spre vânzare la un preţ global şi atunci când aceste prestaţii depăşesc 24 de ore.
  o) export de servicii turistice - prestarea de servicii turistice către turişti străini, în ţara sau în străinătate, a căror contravaloare se încasează în valuta, indiferent de modalitatea de încasare - numerar, ordin de plata, cărţi de credit.
  ------------
  Litera o) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 755 din 27 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002.


  Articolul 2^1

  Cazarea în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică poate fi de următoarele tipuri:
  a) cazare fără mic dejun;
  b) cazare cu mic dejun - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare şi de asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
  c) cazare cu demipensiune - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun şi a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
  d) cazare cu pensiune completă - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, a prânzului şi a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
  e) cazare cu «all inclusive» - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare de asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese şi a oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total.
  ----------
  Art. 2^1 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014.


  Capitolul II Patrimoniul turistic


  Articolul 3

  Patrimoniul turistic este constituit din bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată şi este valorificat şi protejat în condiţiile legii.


  Articolul 4

  Atestarea, evidenţierea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Turism*).


  Articolul 5

  (1) Evidenţierea elementelor de patrimoniu se realizează prin înscrierea în Registrul general al patrimoniului turistic, care se înfiinţează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.*).
  (2) Deţinătorii de patrimoniu turistic au obligaţia de a solicita înscrierea acestuia, prezentând în acest scop documentele necesare.


  Articolul 6

  Atestarea se realizează prin certificatul de patrimoniu turistic, care da dreptul proprietarului sau administratorului legal la organizarea exploatării turistice şi îl obliga la protejarea patrimoniului înscris.


  Articolul 7

  Metodologia de înscriere, atestare şi criteriile de evidenţiere a patrimoniului turistic se elaborează de către Autoritatea Naţională pentru Turism.*).


  Articolul 8

  Patrimoniul turistic se valorifica şi se dezvolta numai pe baza şi în cadrul Programului anual de dezvoltare a turismului.


  Articolul 9

  În scopul stabilirii calităţii de staţiune turistica, Autoritatea Naţională pentru Turism*) elaborează norme şi criterii specifice de atestare*).


  Articolul 10

  Atestarea staţiunilor turistice se face de către Autoritatea Naţională pentru Turism, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului*).


  Articolul 11

  În scopul protejării şi valorificării resurselor turistice cuprinse în unele zone şi staţiuni turistice, acestea vor fi declarate zone protejate, conform legii.


  Articolul 12

  Autoritatea Naţională pentru Turism avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile tehnice privind construcţiile din domeniul turismului*).


  Articolul 13

  Omologarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, precum şi a traseelor turistice montane se face de către Autoritatea Naţională pentru Turism împreună cu consiliile judeţene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor elaborate de Autoritatea Naţională pentru Turism şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 282 din 31 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010.


  Articolul 14

  Utilizarea plajelor în scop turistic se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, de către operatori economici care deţin autorizaţie turistică, emisă conform normelor metodologice aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism.
  -------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 282 din 31 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010.


  Capitolul III Cadrul instituţional


  Articolul 15

  Coordonarea dezvoltării turismului şi controlul activităţii de turism se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Turism*), ca organ central de specialitate al administraţiei publice.


  Articolul 16

  Organizarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Turism se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*).


  Articolul 17

  Abrogat.
  -------------
  Art. 17 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010.


  Articolul 18

  Pe lângă preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism*) funcţionează Consiliul Consultativ al Turismului, organism de consultanţa care corelează la nivel naţional Programul anual de dezvoltare al turismului cu strategiile ramurilor economice implicate în activitatea turistica.


  Articolul 19

  Componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Consiliului Consultativ al Turismului sunt stabilite prin statut, aprobat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism*).


  Articolul 20

  Consiliile locale, consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii în domeniul turismului:
  a) inventarierea principalelor resurse turistice;
  b) administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;
  c) elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;
  d) participarea la omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi;
  e) contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice;
  f) urmărirea activităţii turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora;
  g) organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică.
  -------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008.


  Articolul 21

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 20, consiliile locale, consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot crea servicii de specialitate, potrivit legii.
  -------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008.


  Capitolul IV Organizarea activităţii de turism


  Articolul 22

  (1) Autoritatea Naţională pentru Turism*) elaborează Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung, Programul multianual de marketing şi promovare turistică şi Programul multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice.
  (2) Strategia şi programele prevăzute la alin. (1) se finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Turism*), şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  ------------
  Art. 22 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.


  Articolul 23

  Acţiunile cu caracter turistic, iniţiate la nivel teritorial de către autorităţile administraţiei publice locale, trebuie să se înscrie în Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung şi să respecte reglementările specifice pentru toate formele de turism practicate în România.


  Articolul 24

  Agenţii economici din turism sunt obligaţi să folosească pentru servicii care presupun răspunderi privind protecţia turismului numai personal specializat, potrivit normelor elaborate de Autoritatea Naţională pentru Turism*).


  Articolul 25

  Profesiunile specifice activităţilor de turism sunt cele cuprinse în clasificarea ocupaţiilor din România şi, respectiv, în nomenclatorul de calificare pentru meseriile şi funcţiile din activităţile hoteliere şi de turism din România.


  Articolul 26

  Pregătirea profesională din domeniul activităţilor de turism se realizează în unităţile de învăţământ de stat sau private autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului**) şi cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Turism*).
  ------------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 755 din 27 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002.


  Articolul 27

  (1) Conducerea operativă a unei agenţii de turism sau a unei structuri de primire turistice trebuie să fie asigurată de o persoană fizică care deţine brevet de turism în domeniu sau certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, sau diplomă de licenţă/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului.
  ------------
  Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010.
  (2) Capacitatea unei agenţii de turism de a efectua servicii de calitate şi în condiţii de siguranţa pentru turişti se atesta prin licenţa de turism.
  (3) Condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism*).


  Articolul 28

  În scopul protecţiei turiştilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice, precum şi crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenţii economici din turism autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Turism*), posesori de licenţe în turism sau de certificat de clasificare, după caz.


  Articolul 29

  Agenţii economici cu activitate de turism au următoarele drepturi:
  a) să presteze şi să comercializeze servicii turistice, în condiţiile legii;
  b) să primească asistenţă de specialitate şi informaţii generale privind strategia şi programele de dezvoltare a turismului din partea Autorităţii Naţionale pentru Turism*) şi a instituţiilor din subordinea sa;
  c) să fie incluşi, la cerere, în programele de pregătire profesională iniţiate de Autoritatea Naţională pentru Turism*);
  d) să participe la acţiunile de promovare, naţionale şi internaţionale, şi să fie incluşi în cataloage, ghiduri şi alte mijloace de lansare a ofertei naţionale de servicii turistice;
  e) să beneficieze de facilităţi acordate de stat şi de alte organisme şi organizaţii, conform prevederilor legale, în scopul stimulării activităţii de turism;
  f) să obţină certificatul de clasificare pentru fiecare unitate proprie în care prestează servicii turistice, corespunzător criteriilor îndeplinite de unitatea respectiva;
  g) să obţină reclasificarea unităţilor proprii, ca urmare a îmbunătăţirilor aduse nivelului de dotare şi calităţii serviciilor.


  Articolul 30

  Agenţii economici din turism au următoarele obligaţii:
  a) să realizeze servicii turistice la nivelul şi în limitele prevederilor licenţei de turism, prin care au fost stabiliţi ca prestatori sau comercializatori de servicii turistice, şi să constituie integral garanţia financiară prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare;
  b) să presteze serviciile turistice la nivelul categoriei unităţii respective, potrivit certificatului de clasificare;
  c) să funcţioneze numai cu structuri de primire turistica clasificate;
  d) să funcţioneze cu personal pregătit în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism;
  ------------
  Litera d) a art. 30 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 282 din 31 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010.
  e) să afişeze, într-o forma vizibilă şi clara, lista serviciilor şi tarifelor practicate;
  f) să informeze turiştii corect şi adecvat cu privire la serviciile turistice pe care le prestează;
  g) să asigure protecţia turiştilor care utilizează structurile sale de primire turistice;
  h) să protejeze turistul care beneficiază de servicii tip excursii, pe perioada programului turistic, conform normelor pentru ghizii de turism;
  i) să protejeze bunurile turiştilor împotriva deteriorării sau furtului şi să asigure despăgubirea acestora în cazul apariţiei unor prejudicii, conform legii;
  j) să realizeze, potrivit prezentei ordonanţe, exploatarea patrimoniului turistic, asigurând totodată protecţia şi conservarea acestuia şi a mediului înconjurător;
  k) să transmită datele statistice, conform Sistemului informaţional pentru turism şi reglementărilor Comisiei Naţionale pentru Statistica;
  l) să realizeze publicitatea proprie cu obiectivitate şi respect faţă de resursele turistice, în scopul protejării calităţii produsului turistic românesc.


  Articolul 31

  (1) Structurile de primire turistica sunt clasificate pe baza normelor elaborate de Autoritatea Naţională pentru Turism*) şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Structurile de primire clasificate pentru activitatea de turism nu pot fi folosite pentru alte destinaţii. Modificarea destinaţiei, parţial sau integral, se poate face numai după confirmarea operării acesteia de către organul care a eliberat certificatul de clasificare.


  Articolul 32

  În vederea corelării, stocării şi difuzării informaţiilor privind piaţa turistica şi a evaluării activităţii turistice, va funcţiona la nivel naţional Sistemul informaţional pentru turism, care va cuprinde datele şi indicatorii stabiliţi de Autoritatea Naţională pentru Turism*) şi Institutul Naţional de Statistică**).


  Articolul 33

  (1) Consiliile judeţene pe a căror raza administrativ-teritorială se afla trasee turistice montane şi/sau pârtii de schi organizează, până la data de 30 septembrie 2003, servicii publice judeţene "Salvamont" care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţi a persoanelor accidentate şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din judeţ.
  (2) Consiliile locale pe a căror raza administrativ-teritorială exista pârtii de schi organizează, până la data de 30 septembrie 2003, servicii publice locale "Salvamont".
  (3) Abrogat.
  --------------
  Alin. (3) al art. 33 a fost abrogat de lit. a) a art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006.
  (4) Consiliile locale şi agenţii economici care au în administrare ştranduri sau plaje, altele decât cele de litoral, au obligaţia să înfiinţeze, până la data de 30 iunie 2003, servicii publice locale de salvare sau posturi de salvare, după caz, precum şi posturi de prim ajutor medical.
  (5) Finanţarea serviciilor publice judeţene şi locale "Salvamont" se asigura din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale municipiilor, ale oraşelor sau comunelor, după caz.
  (6) Finanţarea serviciilor publice "Salvamar", a posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor medical, precum şi a serviciilor publice locale de salvare se asigura din bugetul propriu de către administrator, respectiv Compania Naţională "Apele Române" - S.A., consiliile locale sau agenţii economici, după caz.
  (7) Prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism*), se aproba normele privind prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, precum şi cele privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri.
  (8) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism, se aprobă normele metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism, a traseelor pentru turism pedestru, precum şi a altor tipuri de trasee turistice, altele decât cele prevăzute la art. 13.
  ----------
  Alin. (8) al art. 33 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 93 din 23 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015, care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014.
  ----------
  Art. 33 a fost modificat de articolul unic LEGEA nr. 229 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2003, care modifică articolul unic din ORDONANŢA nr. 5 din 16 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 30 ianuarie 2003.


  Articolul 34

  În zone, staţiuni şi pe trasee turistice camparea turiştilor este permisă numai în structuri de campare, dotate conform normelor aprobate de Autoritatea Naţională pentru Turism*), sau, în zona montană, în perimetre amenajate în acest scop.


  Articolul 35

  (1) În domeniul turismului pot fi create asociaţii şi organizaţii fără scop lucrativ sau patrimonial, cu caracter profesional, ştiinţific, cultural, religios sau social, care au rol activ în activităţile desfăşurate de către Autoritatea Naţională pentru Turism*).
  (2) Asociaţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate de Autoritatea Naţională pentru Turism*) să presteze servicii turistice pentru membrii lor, exclusiv prin mijloace proprii.
  (3) Asociaţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) dobândesc personalitate juridică, în condiţiile legii, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Turism*).


  Capitolul V Mijloace financiare şi sprijinul statului


  Articolul 36

  Statul sprijină activitatea de turism prin politici şi mecanisme economico-financiare şi acţiuni pentru amenajarea şi protecţia patrimoniului turistic.


  Articolul 37

  În scopul protejării activităţii de turism şi al creării bazei de dezvoltare turistica, înstrăinarea structurilor de primire din cadrul staţiunilor turistice se poate face cu obligarea noului proprietar la menţinerea obiectului de activitate şi a funcţiunii structurii de primire turistica.


  Articolul 38

  Zonele şi staţiunile turistice beneficiază de priorităţi pentru:
  - realizarea infrastructurii generale necesare dezvoltării turismului;
  - acordarea de asistenţă tehnica de specialitate de către Autoritatea Naţională pentru Turism*) pentru dezvoltarea funcţiei turistice şi promovarea produsului turistic propriu;
  - ameliorarea şi protecţia mediului înconjurător prin măsuri şi programe speciale, care vizează asigurarea şi încurajarea dezvoltării funcţiei turistice, elaborate de Autoritatea Naţională pentru Turism*) în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interesate.


  Articolul 39

  (1) Statul sprijină şi încurajează libera iniţiativă în domeniul promovării şi dezvoltării activităţii de turism şi, îndeosebi, în stimularea şi atragerea turiştilor străini în România, precum şi în dezvoltarea activităţii staţiunilor turistice, prin:
  a) adoptarea unor reglementări specifice privind aplicarea asigurării sociale de sănătate în domeniul trimiterilor medicale în staţiunile turistice balneare;
  b) organizarea de acţiuni de promovare turistică atât pe plan intern, cât şi prin birourile de promovare turistică din străinătate;
  c) concesionarea, în condiţiile legii, a unor terenuri care fac parte din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea de structuri de primire turistică în zonele stabilite ca priorităţi prin Programul anual de dezvoltare a produselor turistice;
  d) susţinerea financiară a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea documentaţiilor tehnice, respectiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, alte studii de specialitate, precum şi a lucrărilor de execuţie aferente programelor şi obiectivelor de investiţii în turism.
  (2) Sumele necesare realizării documentaţiilor şi lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii în turism aflate în proprietatea sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale se asigură din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat şi din bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de turism ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale se alocă prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Turism*) către bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie.
  -------------
  Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 254 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008.
  (3) Proiectele de investiţii în turism şi sursele de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism*).
  -------------
  Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 254 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 3 iulie 2009, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008.
  -------------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 octombrie 2008.


  Capitolul VI Răspunderi şi sancţiuni


  Articolul 40

  Abrogat.
  ------------
  Art. 40 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010.


  Articolul 41

  Abrogat.
  ------------
  Art. 41 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010.


  Articolul 42

  Abrogat.
  ------------
  Art. 42 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 2 aprilie 2010.


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 43

  (1) Prezenta ordonanţa intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ------------
  Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 755 din 27 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 9 ianuarie 2002.
  (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Autoritatea Naţională pentru Turism*) va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe, care se vor publica în Monitorul Oficial al României şi vor intra în vigoare o data cu ordonanţa.


  Articolul 44

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul turismului,
  Sorin Frunzăverde
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Dăianu
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Vlad Roşca
  ------