PROCEDURA din 27 februarie 2003
de evaluare a organismelor abilitate sa elaboreze agremente tehnice
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003  1. Prevederi generale
  1.1. Prezenta procedura stabileşte cadrul instituţional şi regulile de procedura pentru evaluarea organismelor abilitate sa elaboreze agremente tehnice, în conformitate cuHotărârea Guvernului nr. 102/2003privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii şi cu Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, cuprins în anexa nr. 5 laHotărârea Guvernului nr. 766/1997pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, modificat şi completat prinHotărârea Guvernului nr. 675/2002. Organismele de elaborare a agrementelor tehnice de produse şi organismele de elaborare a agrementelor tehnice în construcţii sunt denumite în continuare organisme elaboratoare de agrement tehnic (AT).
  1.2. Autoritatea competenţa în domeniu este Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii, denumit în continuare CTPC.
  1.3. Organismele elaboratoare de AT sunt organisme specializate, cu sediul în România, abilitate în acest scop de autoritatea competentă.
  1.4. Abilitarea organismelor elaboratoare de AT se face pe baza unei evaluări specifice, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
  1.5. Lista organismelor abilitate sa elaboreze AT se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei sau, după caz, prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al altor autorităţi competente şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  1.6. CTPC tine evidenta la zi a organismelor elaboratoare de AT, conduce şi monitorizează derularea procedurilor de acordare a AT.
  1.7. În cadrul organizaţiilor elaboratoare de AT, constituite pe plan european sau internaţional, România este reprezentată prin CTPC.
  1.8. Abilitarea organismelor elaboratoare de AT are ca scop evaluarea şi recunoaşterea competentei acestor organisme în efectuarea de activităţi aferente elaborării AT, în conformitate cu criteriile specificate şi pe baza unui sistem unitar de abilitare, prestabilit.
  1.9. Activitatea de abilitare a organismelor elaboratoare de AT se declanseaza o dată cu solicitarea abilitarii de către organismele respective şi se desfăşoară pe baza prevederilor prezentei proceduri după cum urmează:
  - organismul solicitant se adresează CTPC în scopul obţinerii abilitarii pentru elaborarea de AT;
  - CTPC numeşte comisia de abilitare a organismelor solicitante. Aceasta comisie are rolul de a instrumenta abilitarea organismelor elaboratoare de AT în conformitate cu prezenta procedura;
  - sistemul de management al calităţii (SMC) al organismului elaborator de AT solicitant trebuie să fie certificat. În cazul în care organismul are SMC certificat fără segmentul de elaborare de AT, certificarea iniţială va fi completată cu acest segment;
  - comisia de abilitare, în urma auditului, recomanda preşedintelui CTPC admiterea sau respingerea abilitarii organismului solicitant. Ca urmare a recomandarii comisiei de abilitare, preşedintele CTPC aproba abilitarea organismului solicitant şi eliberează certificatul de abilitare, valabil pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.
  2. Criterii de evaluare a organismelor elaboratoare de AT în vederea abilitarii
  2.1. Clasificarea criteriilor
  2.1.1. Criteriile utilizate în vederea abilitarii organismelor elaboratoare de AT se clasifica în două categorii principale:
  a) criterii eliminatorii;
  b) criterii de evaluare.
  2.1.2. Criteriile eliminatorii sunt acele criterii a căror îndeplinire de către organismele elaboratoare de AT care solicită abilitarea este o condiţie obligatorie - sine qua non pentru a fi admise în continuare în acţiunea de evaluare pentru abilitare.
  2.1.3. Criteriile de evaluare propriu-zise sunt acele criterii a căror apreciere (punctare) intră în calculul punctajului de evaluare luat în considerare, în vederea abilitarii organismelor elaboratoare de AT solicitante.
  2.2. Criteriile eliminatorii
  2.2.1. Principalele criterii eliminatorii care trebuie îndeplinite şi demonstrate (documentate) de către organismele elaboratoare de AT care solicită abilitarea se referă la următoarele elemente:
  a) statutul juridic;
  b) obiectul de activitate;
  c) organizare şi funcţionare;
  d) capabilitate tehnica şi bonitate financiară (mijloace şi resurse disponibile);
  e) sistemul de management al calităţii (SMC);
  f) existenta uneia sau mai multor grupe specializate.
  În funcţie de situaţia concretă a organismelor elaboratoare de AT pot fi adoptate şi criterii suplimentare.
  2.2.2. Statutul juridic. Organismele elaboratoare de AT care solicită abilitarea trebuie să fie persoane juridice române sau asociaţii de persoane juridice române care au forma organizatorică de cercetare-învăţământ-proiectare-laborator.
  Demonstrarea statutului juridic al organismelor respective se face prin:
  a) hotărârea Guvernului de înfiinţare pentru organizaţiile de cercetare autonome;
  b) statutul societăţii sau act constitutiv, certificat de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
  c) contract de asociere în cazul persoanelor juridice asociate.
  2.2.3. Obiectul de activitate al organismelor elaboratoare de AT solicitante trebuie să cuprindă domeniile corespunzătoare profilului unor grupe specializate de AT, stabilite de CTPC, pentru care solicită abilitarea. Demonstrarea obiectului de activitate trebuie să rezulte din actul constitutiv sau din statut.
  2.2.4. Organizare şi funcţionare. Organismele elaboratoare de AT care solicită abilitarea trebuie să dispună de o conducere şi o structura administrativ-organizatorică, care să confere independenta de decizie în afară oricăror interese şi imparţialitate în judecarea şi instrumentarea solicitărilor de AT. În cazul în care un organism elaborator de AT solicita abilitarea pentru mai multe domenii de specialitate, corespunzătoare profilului unor grupe specializate de AT, diferite, implicând şi un volum mare de activitate de AT, în structura sa organizatorică trebuie să existe un compartiment sau un responsabil de AT pentru a asigura armonizarea şi coordonarea procedurala, precum şi lucrările de secretariat şi evidenta aferente acestei activităţi.
  Îndeplinirea acestor criterii şi condiţii se demonstreaza prin documentele care stabilesc funcţiile de conducere şi compartimentele implicate în activitatea de AT, atribuţiile şi responsabilităţile aferente, precum şi relaţiile dintre acestea: organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF), alte regulamente şi proceduri.
  2.2.5. Capabilitatea tehnica şi bonitatea financiară a organismelor elaboratoare de AT trebuie demonstrata prin disponibilitatea mijloacelor tehnice şi logistice, precum şi a resurselor necesare pentru desfăşurarea adecvată a activităţii de elaborare de AT în domeniile de specialitate aferente, astfel încât să se poată fundamenta conţinutul AT şi aprecierea aferentă, în vederea garantarii aptitudinii la utilizare în construcţii a produselor şi procedeelor care fac obiectul AT. Astfel:
  a) capabilitatea tehnica a organismelor elaboratoare de AT se demonstreaza prin următorii indicatori:
  - numărul total de personal, din care personal cu studii superioare (din care personal atestat), defalcat pe domeniile de specialitate aferente activităţii de AT;
  - lista dotărilor tehnice (echipamente) şi logistice (tehnica de calcul, software) existente, absolut necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniile de specialitate respective;
  - asigurarea efectuării încercărilor de laborator necesare activităţii de AT (laborator propriu autorizat/acreditat, asociat cu un laborator extern autorizat/acreditat) în domeniile de specialitate respective, dovedite prin contract de asociere. Pentru testele care nu pot fi realizate în laboratorul propriu sau asociat, organismul elaborator de AT poate apela la colaborarea cu un laborator de extern specializat autorizat/acreditat;
  b) bonitatea financiară, menita să asigure stabilitate şi suport financiar adecvat (solvabilitatea organismelor), pentru desfăşurarea activităţii de AT fără presiuni exterioare de orice natura, se demonstreaza prin indicatorii şi mijloacele financiare, rezultate din ultimul bilanţ anual şi din bugetul pe anul în curs (sau din alte documente în ceea ce priveşte: cifra de afaceri, profit sau pierderi, finanţarea activităţii etc.).
  2.2.6. Sistemul de management al calităţii. Organismele elaboratoare de AT trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calităţii certificat.
  2.3. Criterii de evaluare
  2.3.1. Principalele criterii de evaluare pentru care se acordă puncte ce intră în punctajul de evaluare, în vederea abilitarii organismelor elaboratoare de AT solicitante, se referă la următoarele elemente:
  a) stadiul implementarii şi aplicării SMC;
  b) modul de efectuare a încercărilor de laborator aferente activităţii de AT;
  c) criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea de AT;
  d) nivelul de confidenţialitate şi securitate al activităţii şi documentelor de AT;
  e) nivelul de informare şi documentare.
  În funcţie de situaţia concretă a organismelor elaboratoare de AT pot fi adoptate şi criterii suplimentare.
  2.3.2. Stadiul implementarii şi aplicării SMC în organismele elaboratoare de AT se evalueaza pe baza următoarelor date:
  a) documente SMC elaborate:
  - manualul de asigurare a calităţii (MAC);
  - proceduri ale funcţiilor de sistem (PFS) (nr. şi titluri);
  - proceduri administrative (PAD) (nr. şi titluri);
  - proceduri tehnice specifice (PTS) (nr. şi titluri);
  b) situaţia SMC:
  - certificat (în copie);
  - în curs de certificare (prin ce organism);
  - necertificat, dar exista intenţia de certificare;
  - evaluat prin audit extern (prin cine);
  - în curs de evaluare-auditare (prin cine);
  - implementat şi aplicat (nr. de audituri interne efectuate);
  - documentat, în curs de implementare;
  - în curs de documentare (elaborare documente);
  c) nivelul de instruire AQ al cadrelor de conducere: numărul de cadre de conducere (directori şi şefi de compartimente), din total, care au urmat cursuri AQ organizate de organisme specializate.
  2.3.3. Modul de efectuare a încercărilor de laborator aferente activităţii de AT se evalueaza în funcţie de numărul de AT efectuate, bazate pe încercări efectuate în următoarele situaţii:
  a) efectuarea încercărilor prin laboratorul propriu sau asociat:
  - autorizat;
  - acreditat;
  b) efectuarea încercărilor prin subcontractare cu un laborator extern independent:
  - autorizat;
  - acreditat.
  2.3.4. Criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea de AT. Se iau în considerare următoarele subcriterii:
  a) asigurarea obiectivitatii şi imparţialităţii în executarea activităţii de AT;
  b) păstrarea secretului profesional;
  c) asigurarea independentei personalului în instrumentarea AT şi luarea deciziilor aferente;
  d) asigurarea interdicţiei de a se acordă consultanţa agenţilor economici pentru care se instrumenteaza AT şi de a accepta avantaje materiale de la aceştia.
  Evaluarea acestor criterii se face pe baza prevederilor din documentele interne ale organismelor elaboratoare de AT.
  2.3.5. Nivelul de confidenţialitate şi securitate al activităţii şi documentelor de AT se evalueaza pe baza următoarelor subcriterii:
  a) asigurarea confidenţialităţii informaţiilor vehiculate în cadrul desfăşurării activităţii de AT şi a celor cuprinse în documentele elaborate şi arhivate;
  b) limitarea accesului la documentele din arhiva prin dispoziţii scrise ale conducerii organismului elaborator de AT;
  c) luarea de măsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de AT sa nu aibă acces la elementele de secret profesional care nu îl privesc;
  d) limitarea prin măsuri specifice a difuzării elementelor confidenţiale către întreaga masa a personalului din organismul elaborator de AT;
  e) luarea de măsuri pentru păstrarea în siguranţa a documentelor privind activitatea de AT.
  Evaluarea acestor criterii se face baza prevederilor din documentele interne ale organismelor elaboratoare de AT.
  2.3.6. Nivelul de informare şi documentare al organismului elaborator de AT se evalueaza prin natura şi volumul surselor respective în domeniile de specialitate aferente AT:
  a) bănci de date existente în organism;
  b) posibilităţi de acces la reţele de bănci de date:
  - interne;
  - internaţionale;
  c) numărul de titluri de documentaţii existente în biblioteca:
         
      - cărţi:- româneşti;
        - străine;
      - reviste:- româneşti;
        - străine,
    din care intrate în ultimii 3 ani:
      - cărţi:- româneşti;
        - străine;
      - reviste:- româneşti;
        - străine.

  2.3.7. Evidentierea îndeplinirii criteriilor de evaluare a organismelor elaboratoare de AT rezultă din chestionarul de autoevaluare completat de organismele respective şi din celelalte documente depuse de acestea o dată cu solicitarea abilitarii, iar verificarea îndeplinirii criteriilor de evaluare se certifica prin raportul comisiei de abilitare.
  2.3.8. Punctarea criteriilor de evaluare se face pe baza indicaţiilor din anexa nr. 6.
  3. Pregătirea procesului de evaluare şi abilitare a organismelor elaboratoare de AT
  3.1. Pregătirea procesului de abilitare a organismelor elaboratoare de AT comporta următoarele acţiuni:
  a) stabilirea listei actualizate a domeniilor de specialitate pentru care se organizează grupe specializate de AT;
  b) înfiinţarea comisiei de abilitare a organismelor elaboratoare de AT;
  c) înregistrarea organismelor elaboratoare de AT care urmează a fi abilitate.
  3.2. Lista actualizată a domeniilor de specialitate pentru care se organizează grupe specializate de AT se stabileşte de către CTPC prin reanalizarea domeniilor în care funcţionează grupele specializate existente, ţinând seama de activitatea desfăşurată de aceste grupe, de la înfiinţarea lor până în prezent, sub aspectele: volumului de activitate pe fiecare domeniu (nr. de AT), rezultatelor obţinute, calităţii şi eficientei AT instrumentate şi acordate. Aceasta lista se transmite organismelor care îşi anunta intenţia de a obţine abilitarea.
  3.3. Comisia de abilitare a organismelor elaboratoare de AT se înfiinţează în cadrul CTPC, având ca atribuţie principala instrumentarea abilitarii organismelor elaboratoare de AT, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
  În etapa de pregătire a procesului de evaluare şi abilitare, comisia de abilitare planifica desfăşurarea procesului de abilitare aferent, pe măsura primirii solicitărilor de la organismele elaboratoare de AT.
  3.4. Organismele elaboratoare de AT care urmează a fi abilitate se înregistrează de către Secretariatul CTPC, pe baza anunţării de către aceste organisme a intentiei de a se supune abilitarii şi a indicarii domeniilor de specialitate pentru care optează în vederea abilitarii.
  3.5. Pentru instrumentarea evaluării organismelor elaboratoare de AT solicitante, comisia de abilitare trebuie să dispună de următoarele date şi elemente:
  a) documentaţia depusa de solicitantul abilitarii, conţinând: datele, informaţiile şi formularele completate conform cererii de abilitare (anexa nr. 1), chestionarului de informare şi autoevaluare preliminară a organismului elaborator de AT (anexa nr. 2) şi documentelor sistemului de management al calităţii (SMC) al organismelor elaboratoare de AT (anexa nr. 3);
  b) documentele întocmite de organismele abilitate pentru evaluarea şi auditarea organismelor elaboratoare de AT (anexa nr. 4);
  c) indicaţii privind punctarea criteriilor de evaluare a organismelor elaboratoare de AT în vederea abilitarii (anexa nr. 5);
  d) documente interne ale organismelor solicitante privitoare la desfăşurarea procesului de instrumentare şi eliberare a AT pentru agenţi economici (anexa nr. 7).
  3.6. Secretariatul CTPC - care funcţionează şi ca secretariat al comisiei de abilitare - deschide pentru fiecare organism elaborator de AT solicitant un dosar de abilitare, care conţine toate datele, informaţiile şi documentele furnizate de solicitant şi care se completează în cursul instrumentarii abilitarii cu documentele şi rapoartele întocmite de comisia de abilitare şi de organismele implicate în acţiunea de evaluare şi auditare, precum şi cu toată corespondenta (anexa nr. 6).
  4. Fazele de evaluare a organismelor abilitate sa elaboreze AT
  4.1. Fazele procesului de abilitare
  4.1.1. Procesul de abilitare a organismelor elaboratoare de AT cuprinde următoarele faze:
  a) faza 0: Informarea şi autoevaluarea preliminară. Solicitarea abilitarii;
  b) faza 1: Verificarea criteriilor eliminatorii. Contractarea abilitarii;
  c) faza 2: Depunerea şi analizarea documentaţiei. Iniţierea auditului de abilitare;
  d) faza 3: Auditul de abilitare;
  e) faza 4: Evaluarea finala şi decizia de abilitare;
  f) faza 5: Supravegherea organismelor elaboratoare de AT abilitate.
  4.2. Faza 0: Informarea şi autoevaluarea preliminară. Solicitarea abilitarii
  4.2.1. În urma comunicării de către CTPC a listei de actualizare a domeniilor de specialitate de AT, organismele elaboratoare de AT prezintă la Secretariatul CTPC cererea de abilitare, indicând domeniile de specialitate pentru care optează şi chestionarul de informare şi autoevaluare, completate, precum şi documentele de identificare.
  4.3. Faza 1: Verificarea criteriilor eliminatorii. Contractarea abilitarii
  4.3.1. Secretariatul CTPC înregistrează cererea de abilitare şi documentele primite de la fiecare organism elaborator de AT în registrul special de evidenta pentru abilitare şi trimite dosarul fiecărui organism solicitant la comisia de abilitare.
  4.3.2. Comisia de abilitare verifica îndeplinirea criteriilor eliminatorii (pct. 2.2) de către organismele elaboratoare de AT, pe baza raspunsurilor din chestionarul de autoevaluare. În cazul organismelor elaboratoare de AT care nu îndeplinesc criteriile eliminatorii, acţiunea de evaluare-abilitare se stopeaza. Ele pot face contestaţie în termen de 15 zile calendaristice de la primirea comunicării.
  Organismele elaboratoare de AT care îndeplinesc criteriile eliminatorii încheie cu CTPC contractul privind abilitarea acestora.
  4.3.3. Comisia de abilitare întocmeşte programul acţiunii de evaluare-auditare de comun acord cu organismul elaborator de AT solicitant.
  4.3.4. Organismul elaborator de AT solicitant al abilitarii trebuie să deţină sistemul calităţii certificat de un organism de certificare acreditat în România, certificat care va fi anexat la chestionarul de informare şi autoevaluare preliminară. În cazul în care organismul elaborator de AT solicitant al abilitarii are sistemul calităţii certificat fără segmentul de elaborare de AT, va completa acest segment printr-un audit suplimentar. Secretariatul CTPC retine dosarul organismului elaborator de AT respectiv, urmând ca acesta sa completeze toate documentele conform prezentei proceduri, cu excepţia documentelor auditului de abilitare care se va înlocui cu copia ultimului audit de supraveghere sau certificare, emise de organismul de certificare. Dosarul astfel constituit se supune evaluării de către comisia de abilitare.
  4.4. Faza 2: Depunerea şi analizarea documentaţiei. Iniţierea auditului de abilitare
  4.4.1. În urma semnării contractului cu CTPC, organismul elaborator de AT depune la Secretariatul CTPC documentaţia cu privire la asigurarea calităţii (AQ) (a se vedea anexa nr. 7). Aceasta documentaţie trebuie să cuprindă:
  - documentele SMC propriu (MAC + proceduri) sau documentul de certificare al SMC (după caz);
  - documentele de abilitare/acreditare a laboratorului propriu sau asociat ori documentul şi procedura de subcontractare a lucrărilor necesare AT cu un alt laborator autorizat/acreditat;
  - procedurile de instrumentare a cererilor de AT ale agenţilor economici.
  4.4.2. Comisia de abilitare efectuează analizarea preliminară a documentaţiei depuse de organismul elaborator de AT solicitant. Dacă documentaţia nu este completa sau sunt necesare informaţii suplimentare, comisia de abilitare înapoiază documentaţia pentru completare sau solicita efectuarea completării/corectării (în cazul unor omisiuni mai puţin importante) şi obţinerea unor informaţii suplimentare.
  4.5. Faza 3: Auditul de abilitare
  4.5.1. Programul de auditare cuprinde aprecierea, în cadrul auditului de abilitare, a îndeplinirii criteriilor de evaluare propriu-zise, specificate la pct. 2.3. Aceasta evaluare se efectuează prin analizarea şi verificarea datelor şi documentaţiei transmise de organismul elaborator de AT solicitant (inclusiv prin inspecţii sau examinari în cadrul organismului), precum şi prin evaluarea SMC atât sub aspectul conformitatii documentelor sistemului cu modelul de referinţa adoptat, cat şi sub aspectul implementarii şi aplicării efective a sistemului.
  4.5.2. Auditul de abilitare se încheie cu un raport de audit la care se anexează toate documentele aferente, inclusiv descrierea neconformitatilor (dacă este cazul). Toate aceste documente se transmit de către organismul de auditare organismelor elaboratoare de AT respective, iar un exemplar se depune la dosarul de abilitare.
  În raportul de audit vor fi prezentate în mod explicit modul şi gradul de îndeplinire a criteriilor de evaluare, stabilite în vederea abilitarii, şi punctul de vedere al comisiei de abilitare cu privire la îndeplinirea acestor condiţii de către organismul auditat.
  4.5.3. Criterii de evaluare a grupelor specializate de AT
  4.5.3.1. Grupele specializate se evalueaza concomitent, în cadrul acţiunii de abilitare a organismului elaborator de AT. Principalele criterii de evaluare care trebuie îndeplinite şi demonstrate (prin documente) de către grupele specializate de AT, în vederea abilitarii organismului, se referă la următoarele elemente ale acestor grupe:
  a) conducerea, organizarea şi funcţionarea;
  b) componenta;
  c) calitatea membrilor;
  d) realizari în materie de AT.
  4.5.3.2. Conducerea, organizarea şi funcţionarea grupelor specializate de AT se demonstreaza prin următoarele documente:
  a) documentele de desemnare (numire) a conducerii grupei, emise de conducerea organismului elaborator de AT, şi anume:
  - pentru preşedintele grupei;
  - pentru raportorul grupei;
  b) regulamentul de organizare şi funcţionare a grupei specializate;
  c) registrul special de procese-verbale ale şedinţelor de lucru ale grupei specializate.
  4.5.3.3. Componenta grupelor specializate de AT se demonstreaza printr-un document de informare preliminară, semnat de preşedintele grupei, care cuprinde lista nominală a membrilor grupei, cu specificarea următoarelor date:
  - numele şi prenumele;
  - profesiunea;
  - organismul elaborator de AT (instituţia) unde lucrează;
  - categoria profesională pe care o reprezintă.
  4.5.3.4. Calitatea membrilor grupei se demonstreaza printr-un document semnat de preşedintele grupei, specificand următoarele date şi informaţii:
  - pregătirea de specialitate (diplome de studii sau cursuri de specialitate, titluri ştiinţifice etc.);
  - experienta practica în domeniu (vechime în specialitate);
  - caracterizare privind respectarea criteriilor deontologice.
  La aceasta situaţie se va anexa curriculum vitae pentru preşedinte şi raportori.
  4.5.4. Procedura de evaluare a grupelor specializate de AT
  4.5.4.1. Pentru evaluarea grupelor specializate de AT, comisia de abilitare aplica următoarele procedee:
  a) analizarea documentelor prezentate de preşedintele grupei;
  b) audierea preşedintelui şi a raportorului grupei specializate;
  c) interviuri prin sondaj cu membri ai grupei (după caz);
  d) analizarea prin sondaj a unor AT eliberate de grupa.
  4.5.4.2. Analizarea documentelor prezentate de preşedintele grupei specializate are în vedere toate documentele specificate în criteriile de evaluare. Aceasta analiza se referă la următoarele aspecte: legalitatea, forma de prezentare, conţinutul şi veridicitatea documentelor respective şi va cuprinde aprecieri asupra: calităţii, completării şi corectitudinii datelor şi informaţiilor cuprinse în documente; respectării prevederilor din reglementările aplicabile.
  Analizarea documentelor se încheie cu concluzii şi propuneri scrise, prezentate de membrii comisiei de abilitare care au efectuat analiza.
  4.5.4.3. Audierea preşedintelui şi a raportorului grupei specializate se desfăşoară la sediul CTPC sau la sediul organismului elaborator de AT, într-o şedinţa a comisiei de abilitare, şi consta în întrebări puse de membrii comisiei în scopul obţinerii de informaţii suplimentare cu privire la modul de funcţionare şi activitatea desfăşurată de grupa specializată, rezultatele obţinute.
  Rezultatul audierii se consemnează într-un proces-verbal.
  4.5.4.4. Interviurile cu membri ai grupei specializate se efectuează la aprecierea comisiei de abilitare cu un număr de 1-3 membri. Interviurile sunt luate de către preşedintele comisiei de abilitare, asistat de cel puţin încă un membru al comisiei, şi se referă la identificarea şi verificarea datelor personale, precum şi la cunoaşterea modului de lucru al grupei cuprinse în documentele primite de la preşedintele grupei.
  Rezultatele interviurilor sunt consemnate în proceseleverbale.
  4.5.4.5. În afară de procedeele de evaluare din prezenta procedura, comisia de abilitare poate aplica şi alte procedee, în funcţie de situaţia fiecărei grupe specializate.
  4.5.4.6. Rezultatele obţinute în urma operaţiilor de evaluare efectuate conform procedeelor menţionate se concretizează în rapoartele de sinteza privind evaluarea fiecărei grupe specializate de AT, care se dezbat într-o şedinţa finala a comisiei de abilitare, încheiată cu un proces-verbal cu propuneri referitoare la:
  a) acceptarea fiecărei grupe specializate apreciate ca îndeplineşte în mod corespunzător criteriile de evaluare;
  b) amânarea acceptării grupelor specializate apreciate că nu îndeplinesc în mod corespunzător unele dintre condiţiile de evaluare;
  c) reorganizarea grupelor specializate care nu îndeplinesc majoritatea criteriilor de evaluare.
  4.5.4.7. Procesul-verbal care încheie acţiunea de evaluare a grupelor specializate de AT se supune aprobării preşedintelui CTPC.
  4.5.4.8. Secretariatul CTPC transmite organismului elaborator de AT solicitant decizia de acceptare a grupelor specializate care îndeplinesc în mod corespunzător criteriile de evaluare specificate.
  4.5.4.9. Activitatea de evaluare a grupelor specializate este o activitate curenta a CTPC, pentru situaţiile în care apar modificări privind componenta sau domeniul de specialitate al acestora.
  4.6. Faza 4: Evaluarea finala şi decizia de abilitare
  4.6.1. După încheierea auditului de urmărire, comisia de abilitare completează conţinutul dosarului de abilitare al organismului elaborator de AT respectiv cu toate documentele întocmite şi trece la evaluarea finala a organismelor elaboratoare de AT solicitante, conform criteriilor de evaluare prezentate la pct. 2.3.
  4.6.2. În judecarea îndeplinirii criteriilor de evaluare menţionate, comisia de abilitare acorda punctaje de evaluare pe baza analizarii modului de îndeplinire a acestor criterii de către organismele auditate.
  Pentru acordarea punctelor aferente diferitelor criterii se aplică indicaţiile din anexa nr. 5.
  4.6.3. Pe baza indicaţiilor din anexa nr. 5, membrii comisiei de abilitare acorda, în mod individual, note (puncte) fiecărui criteriu, fiind necesar ca fiecare organism elaborator de AT să fie evaluat prin punctare de minimum 3 membri ai comisiei. În urma notarii, fiecare membru evaluator întocmeşte o fişa de evaluare conform modelului din anexa nr. 5 - tabelul nr. 2.
  4.6.4. Baremele de punctare în vederea abilitarii sunt următoarele:
  a) punctajul maxim total care se poate acorda unui organism elaborator de AT este de 100 de puncte;
  a) punctajul maxim total care se poate acorda unui organism elaborator de AT este de 100 de puncte;
  4.6.5. Punctajul final acordat unui organism elaborator de AT rezultă ca medie a punctajelor acordate de fiecare evaluator, conform fişelor de evaluare.
  4.6.6. Rezultatele consemnate în fişele de evaluare ale fiecărui organism elaborator de AT sunt dezbătute de către comisia de abilitare, pe baza analizarii dosarelor de abilitare respective, intocmindu-se procese-verbale de evaluare finala pentru fiecare dosar, cu propunere de admitere/respingere a abilitarii, în funcţie de punctajele totale obţinute la îndeplinirea criteriilor de evaluare.
  4.6.7. Procesele-verbale de evaluare finala întocmite de comisia de abilitare, conţinând propuneri de admitere/respingere a abilitarii, împreună cu dosarele de abilitare ale organismelor elaboratoare de AT respective, completate cu toate documentele aferente, conform anexei nr. 6, se înaintează la Secretariatul CTPC pentru a fi supuse aprobării preşedintelui CTPC.
  4.6.8. În cursul evaluării finale, comisia de abilitare şi preşedintele CTPC pot solicita lămuriri suplimentare de la organismul elaborator de AT solicitant.
  Aceste lămuriri se pot referi atât la datele şi documentele cuprinse în dosarele de abilitare, cat şi la o serie de aspecte care ar putea contribui la formarea unei impresii cat mai exacte a stadiului în care se afla organismele elaboratoare de AT solicitante.
  4.6.9. În urma aprobării de către preşedintele CTPC a propunerii de admitere a abilitarii, Secretariatul CTPC completează formularul certificatului de abilitare (anexa nr. 8) pentru organismul elaborator de AT abilitat, care se semnează în doua exemplare de preşedintele CTPC. Un exemplar se remite organismului elaborator de AT solicitant, iar celălalt se introduce în dosarul de abilitare al organismului respectiv, rămas în arhiva CTPC. Lista organismelor elaboratoare de AT abilitate se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Certificatele de abilitare au valabilitate 5 ani.
  4.6.10. Respingerea abilitarii unui organism elaborator de AT, cu motivarea deciziei, se notifica organismului respectiv.
  4.7. Faza 5: Monitorizarea organismelor elaboratoare de AT abilitate
  4.7.1. În perioada de valabilitate a abilitarii se efectuează audituri anuale de supraveghere la 6, 18, 30, 42 şi 54 de luni de la abilitare.
  Auditul de supraveghere efectuat de comisia de abilitare are ca scop verificarea menţinerii în continuare a îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor pe baza cărora s-a acordat abilitarea. Raportul auditului de supraveghere se transmite de către comisia de abilitare la organismul elaborator de AT şi la Secretariatul CTPC, pentru depunerea la dosarul de abilitare respectiv.
  4.7.2. Auditul de supraveghere se efectuează în acelaşi mod ca şi auditul de abilitare, dar cu simplificarea şi restrangerea chestionarului de audit, în funcţie de situaţia reală a fiecărui organism elaborator de AT abilitat.
  4.7.3. În cazul în care în raportul auditului de supraveghere sunt menţionate neconformităţi, preşedintele CTPC desemnează un membru al comisiei care analizează situaţia şi face propuneri scrise pentru menţinerea condiţionată sau suspendarea abilitarii. Preşedintele CTPC decide menţinerea condiţionată sau suspendarea abilitarii, informand CTPC la prima şedinţa.
  4.7.4. Organismele elaboratoare de AT vor transmite rapoartele auditurilor de supraveghere ale SMC, elaborate de organismul certificator, la Secretariatul CTPC.
  4.8. Contestaţii
  4.8.1. Organismele elaboratoare de AT pot face contestaţii la orice decizie a comisiei de abilitare cu privire la acţiunea de abilitare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării.
  4.8.2. În vederea soluţionării contestaţiilor primite şi înregistrate la secretariat, preşedintele CTPC desemnează un membru al CTPC pentru efectuarea în termen de 30 de zile a unei anchete, în condiţii de etica profesională şi confidenţialitate, cu privire la obiectul contestaţiei.
  4.8.3. În urma anchetei efectuate, membrul CTPC însărcinat cu aceasta întocmeşte un raport cu propuneri de soluţionare pe care îl susţine în prima şedinţa a CTPC.
  4.8.4. CTPC analizează raportul şi dispune secretariatului emiterea răspunsului către solicitant şi demararea eventualelor acţiuni necesare.
  4.8.5. În cazul în care organismul ce face contestaţia nu este satisfăcut de răspunsul CTPC, se poate adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în vederea soluţionării de către acesta a contestaţiei sale.
  5. Prelungirea valabilităţii abilitarii organismelor elaboratoare de AT
  5.1. Cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de abilitare de 5 ani, organismele elaboratoare de AT pot solicita prelungirea abilitarii, depunând la Secretariatul CTPC cererea de prelungire şi o informare cu privire la elementele care au suferit modificări faţă de cele depuse la abilitarea anterioară.
  Dosarele de prelungire a valabilităţii abilitarii organismelor elaboratoare de AT sunt transmise de Secretariatul CTPC la comisia de abilitare.
  5.2. Secretariatul CTPC declanseaza procedura de prelungire a abilitarii organismelor elaboratoare de AT prin informarea comisiei de abilitare a organismelor elaboratoare de AT cu privire la solicitare.
  În cazul în care organismul elaborator de AT a fost supus auditului de supraveghere anual, în cel de-al 5-lea audit va include şi verificările necesare prelungirii abilitarii de elaborare de AT.
  Organismele elaboratoare de AT care nu au fost supuse auditului anual de supraveghere, în vederea prelungirii abilitarii, vor urma procedura de abilitare iniţială.
  5.3. Comisia de abilitare analizează documentele şi în completare audiaza preşedinţii şi raportorii grupelor specializate care nu au avut activitate în aceasta calitate în cursul abilitarii anterioare.
  5.4. În urma analizei documentelor de audit şi a audierii preşedinţilor şi raportorilor grupelor specializate, comisia de abilitare recomanda preşedintelui CTPC prelungirea abilitarii organismelor elaboratoare de AT.
  5.5. Preşedintele CTPC aproba prelungirea abilitarii organismului solicitant.
  5.6. Prelungirea se menţionează în certificatul de abilitare al organismului elaborator de AT.
  6. Atribuţii şi responsabilităţi
  6.1. Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii
  6.1.1. CTPC stabileşte lista actualizată a domeniilor de specialitate pentru care se organizează grupe specializate de AT.
  6.1.2. CTPC numeşte comisia de abilitare a organismelor elaboratoare de AT, conform pct. 1.9.
  6.1.3. Preşedintele CTPC:
  a) aproba propunerile de admitere/respingere a abilitarii, prezentate de comisia de abilitare, dispune eliberarea certificatelor de abilitare pentru organismele elaboratoare de AT admise şi semnează certificatele respective;
  b) asigura rezolvarea contestaţiilor depuse de organismele elaboratoare de AT sau de grupele specializate la deciziile privind desfăşurarea abilitarii, conform pct. 4.8.
  6.1.4. Secretariatul CTPC:
  a) asigura secretariatul comisiei de abilitare;
  b) completează şi păstrează registrul de abilitare, în care sunt înregistrate cererile de abilitare/menţinere a abilitarii ale organismelor elaboratoare de AT solicitante; deschide, gestionează şi arhiveaza dosarele de abilitare ale acestora, în care se depun documentaţia şi corespondenta aferentă procesului abilitarii;
  c) asigura legătură dintre CTPC cu celelalte părţi implicate în procesul de abilitare (comisia de abilitare, organisme elaboratoare de AT etc.);
  d) primeşte şi înregistrează contestaţiile şi transmite modul de rezolvare a acestora de către cei interesaţi.
  6.2. Comisia de abilitare
  6.2.1. Asigura instrumentarea abilitarii organismelor elaboratoare de AT, în conformitate cu prezenta procedura, pe baza documentelor depuse de organismele elaboratoare de AT solicitante.
  6.2.2. Verifica îndeplinirea de către organismele elaboratoare de AT solicitante a criteriilor eliminatorii pentru abilitare.
  6.2.3. Stabileşte împreună cu organismul elaborator de AT solicitant programul de evaluare.
  6.2.4. Efectuează evaluarea finala a organismelor elaboratoare de AT solicitante, pe baza datelor şi elementelor cuprinse în documentele de abilitare completate la zi, în conformitate cu criteriile de evaluare şi cu metodologia de punctare indicată la pct. 4.7 şi în anexa nr. 5.
  6.2.5. Propune preşedintelui CTPC admiterea sau respingerea abilitarii organismelor elaboratoare de AT, în funcţie de punctajele totale obţinute la îndeplinirea criteriilor de evaluare.
  6.2.6. Efectuează evaluarea grupelor specializate de AT, în vederea abilitarii organismului pe baza criteriilor de evaluare (pct. 4.5.3).
  6.3. Organismele elaboratoare de AT solicitante
  6.3.1. Depun la Secretariatul CTPC cererea de intenţie pentru abilitare, indicând domeniile de specialitate pentru care optează.
  6.3.2. Depun la Secretariatul CTPC cererea de abilitare şi chestionarul de informare-autoevaluare preliminară completate, precum şi documentaţia pentru abilitare pentru organismele elaboratoare de AT.
  6.3.3. Încheie cu CTPC contractele de abilitare.
  6.3.4. Asigura cadrul şi condiţiile necesare pentru desfăşurarea auditurilor de abilitare, urmărire (după caz) şi supraveghere.
  6.3.5. Întreprind acţiunile corective necesare pentru eliminarea neconformitatilor constatate prin rapoartele de audit.
  6.3.6. Asigura respectarea cerinţelor stabilite prin documentele aferente procedurii de abilitare şi îşi asuma responsabilitatea pentru întocmirea corecta şi completa a tuturor documentelor depuse în vederea abilitarii.
  6.3.7. Depun contestaţii, după caz, la deciziile CTPC privind desfăşurarea procesului de abilitare.
  7. Prevederi finale
  7.1. În vederea abilitarii, organismele elaboratoare de AT solicitante vor contracta cu CTPC efectuarea abilitarii, suportand toate cheltuielile aferente acesteia.
  7.2. Organismele elaboratoare de AT abilitate vor respecta atribuţiile, obligaţiile şi răspunderile stabilite prin prezenta procedura.
  7.3. Abilitarea organismelor elaboratoare de AT se acordă pe o perioadă de 5 ani, interval în care se vor efectua audituri de supraveghere, conform prevederilor din prezenta procedura. Costul acestor audituri se vor include în contractul încheiat cu CTPC, prevăzându-se recalcularea cheltuielilor în funcţie de rata inflaţiei.
  7.4. Până la constituirea CTPC, atribuţiile acestuia în domeniul abilitarii organismelor elaboratoare de AT sunt realizate de Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Construcţii (CNATC) din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Până la aceeaşi dată atribuţiile comisiei de abilitare a organismelor elaboratoare de AT sunt îndeplinite de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care pentru plata activităţii de abilitare a acestor organisme încheie contracte cu organismele respective.
  7.5. Organismele care la data prezentei proceduri elaborează AT în construcţii, ca urmare abilitarii provizorii acordate de CNATC, vor fi abilitate conform prevederilor pct. 5.
  7.6. După acordarea abilitarii pot interveni următoarele schimbări ale acesteia:
  a) prelungirea valabilităţii la cererea organismului elaborator de AT;
  b) suspendarea abilitarii, care poate interveni în cazul în care se constata abateri de la criteriile ce trebuie îndeplinite de către organismul elaborator de AT abilitat, la propunerea factorilor implicaţi; suspendarea se notifica în scris organismului elaborator de AT, care poate supune CTPC, după eliminarea cauzelor de suspendare, o cerere de reexaminare a cazului, care să conducă la revizuirea deciziei de suspendare;
  c) retragerea abilitarii în cazul în care, cu ocazia revizuirii sau reexaminarii după suspendare, se constata situaţii care conduc la aceasta decizie;
  d) anularea abilitarii în cazul în care organismul elaborator de AT îşi încetează activitatea.
  7.7. Acordarea, prelungirea, suspendarea, retragerea şi anularea abilitarii se efectuează de către CTPC.
  7.8. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedura.

  Anexa 1

  CERERE DE ABILITARE
     
    1. Date de identificare
    Denumirea organismului elaborator de AT solicitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Statutul juridic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Sediul (adresa): localitatea . . . . . . . . . . , codul poştal . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . ., judeţul/sectorul . . . . . . ., telefon . . . . . . , fax . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . , cont bancar . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numele persoanei împuternicite să reprezinte organismul în legătură cu atestarea . . . . . . ., funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Obiectul cererii
    Se solicită abilitarea, ca organism elaborator de AT, în următoarele domenii de specialitate (corespunzătoare grupelor specializate de AT):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Declaraţia de acceptare a cerinţelor
    Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (conducătorul organismului), declar că am luat cunoştinţă de cerinţele şi obligaţiile rezultate din Procedura de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice cu care sunt de acord, asumându-mi întreaga responsabilitate în respectarea acestor cerinţe.
    4. Anexe la cerere:
    - Chestionarul de informare şi autoevaluare, completat (anexa nr. 2).
     
    Conducătorul organismului,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele şi semnătura)
     
    Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  Anexa 2

  CHESTIONAR
  de informare şi autoevaluare preliminară a organismului
  elaborator de AT ...............................
  Nota introductivă
  Chestionarul, completat pe propria răspundere de către conducerea organismului elaborator de AT, reprezintă o informare a acestuia cu privire la sistemul de management al calităţii aplicat de aceasta, faţă de cerinţele internaţionale în domeniu, şi constituie baza de plecare pentru organismul de auditare.
  Chestionarul se completează de către fiecare organism elaborator de AT solicitant care doreşte abilitarea privind elaborarea de agremente tehnice.
  Răspunsurile la întrebări şi datele furnizate trebuie să fie corecte şi să se refere la situaţii reale existente la data completării chestionarului.
  Răspunsurile trebuie să fie redactate lizibil, concis şi la obiect.
  În cazul intrebarilor la care se răspunde cu "DA" sau "NU" se bifeaza cu "X" rubrica din dreptul intrebarii.
  Eventualele corecturi (modificări) ale textului trebuie să fie însoţite de semnatura persoanei responsabile cu redactarea raspunsurilor.
  Comisia de abilitare a organismelor elaboratoare de AT şi organismul de auditare asigura păstrarea secretului profesional asupra conţinutului chestionarului.
  1. Date generale de identificare
  1.1. Denumirea organismului elaborator de AT .............................
  1.2. Statutul juridic (persoana juridică română):
  a) Organizaţia de cercetare (institut, centru, laborator) funcţionând după modelul regiilor autonome ................. nr. hotărârii Guvernului de înfiinţare sau al actului de înfiinţare ..................................
  b) Societatea Comercială .................................................
  - nr. actului juridic de constituire .....................................
  - certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comerţului .........
  - nr. de autentificare a statutului la biroul notarului public ...........
  1.3. Sediul (adresa): localitatea ............., codul poştal ............., str. ....., nr. ...., judeţul/sectorul ........, telefon .........., fax ......, e-mail .........., cont nr. ......, Banca ............
  1.4. Conducerea organismului:
  - director general (nume, prenume, telefon): ..............................
  - director executiv (nume, prenume, telefon): .............................
  - director tehnic (ştiinţific) care răspunde de activitatea AT (nume, prenume, telefon): .............................
  - director economic (nume, prenume, telefon) ..............................
  1.5. Persoane împuternicite (nume, funcţie, telefon) în legătură cu:
  a) activitatea de AT ......................................................
  b) asigurarea calităţii ...................................................
  2. Obiect de activitate
  Domenii, conform actului constitutiv/statutului, corespunzătoare profilului grupelor specializate de AT, pentru care se cere abilitarea:
  a) .....................................................................
  b) .....................................................................
  c) .....................................................................
  d) .....................................................................
  e) .....................................................................
  f) .....................................................................
  g) .....................................................................
  3. Organizare şi funcţionare
               
    Nr. crt.ÎntrebăriRăspunsuriComentarii
    DANUN/A
    3.1.Există o organigramă a organismului, din care să rezulte structura organizatorică şi compartimentele (funcţiunile) corespunzătoare obiectului de activitate?        
    3.2.Din organigramă rezultă nivelurile de subordonare ierarhică?        
    3.3.Sunt definite, prin documente aprobate de conducere, atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor şi persoanelor care conduc, efectuează sau verifică activităţi în legătură cu procesul de AT?        
    3.4.Există un compartiment şi/sau o persoană responsabilă cu armonizarea, coordonarea procedurală şi evidenţa activităţii de AT?        


  4. Capabilitatea tehnica şi bonitatea financiară
                 
    4.1. Capabilitatea tehnică
    a) Total personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
    din care personal cu studii superioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
    din care personal cu studii superioare autorizat pe post . . . . . . . . . . . . .,
    b) Personal cu studii superioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
    din care cu specialitate în domenii de AT, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
    din care în domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
      domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
      domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
      domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
      domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
      domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
      domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    NOTĂ:
    Se anexează la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea organismului elaborator de AT solicitant, ale documentelor care stabilesc organizarea, funcţiile de conducere şi compartimentele implicate sau care au incidenţă asupra activităţii de AT, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile acestora: organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF), regulamentul de ordine interioară (ROI), fişe de sarcini etc.
    c) Dotările tehnice şi logistice pentru activitatea în domeniile de specialitate aferente AT:
    - echipamente (se vor nominaliza cele mai importante):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    - mijloace logistice: tehnică de calcul, software etc. (se vor nominaliza cele mai relevante):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    d) asigurarea încercărilor de laborator în domeniile de specialitate aferente activităţii de AT:
    Domenii de specialitateDocumente (nr., data şi organismul emitent) privind:
    laboratorul propriu sau asociat autorizat/acreditatlaboratorul extern (sub contract) autorizat/acreditat
     
     
     
     
     
    NOTĂ:
    Se anexează la prezentul chestionar copii, certificate de conducerea organismului elaborator de AT, ale următoarelor documente: certificat de abilitare/acreditare pentru laboratorul propriu sau asociat; contract de efectuare încercări prin laborator extern autorizat/acreditat; certificat de abilitare/acreditare pentru laboratorul extern.
    4.2. Bonitate financiară:
    Nr. crt.   Valori în mii lei pentru
    anul precedent (bilanţ)anul în curs (buget)
    1.Cifra de afaceri totală Sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2.Profit (+)/pierderi (-) Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3.Obligaţii contractuale neonorate, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    NOTĂ:
    Se anexează la prezentul chestionar sinteze ale bilanţului pe anul precedent şi ale bugetului pe anul în curs.

  5. Sistemul de management al calităţii (SMC)
     
    5.1. Documente
    Documente SMC elaborate:
    - manualul de asigurare a calităţii - MAC: cod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - PFS: nr. de proceduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - PAD: nr. de proceduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - PTS: nr. de proceduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    NOTĂ:
    Se anexează la prezentul chestionar o listă a procedurilor elaborate, semnată de conducerea organismului elaborator de AT.
               
    5.2. Stadiul implementării SMC
    Nr. crt.ÎntrebăriRăspunsuriComentarii
    DANUN/A
    1.Sistemul SMC este certificat?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi nr., data şi emitentul certificatului . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    2.Sistemul este în curs de certificare?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi numele organismului de certificare . . . . . . . . . . . . . . . .        
    3.Sistemul este necertificat, dar există intenţia de certificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    4.Sistemul este evaluat prin audit extern?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi organismul de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    5.Sistemul este în curs de evaluare?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi organismul de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    6.Sistemul este implementat şi aplicat?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi nr. de audituri interne efectuate . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    7.Sistemul este documentat şi în curs de implementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    8.Sistemul este în curs de documentare (elaborare de documente)        
               
             
    5.3. Structura manualului de asigurare a calităţii - MAC
    Elemente SMC tratate în MACNr. paragrafului corespunzător din SR EN seria 9000Codul PTS corespunzătoare
    Nr.capitolului şi paragrafuluiDenumirea elementelor după MAC
       
       
     
    NOTĂ:
    Se anexează la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea organismului elaborator de AT, ale următoarelor documente: MAC şi PTS.
               
    5.4. Cunoaşterea şi aplicarea elementelor principale ale SMC
    Nr. crt.ÎntrebăriRăspunsuriComentarii
    DANUN/A
    1.Este definită în scris politica calităţii?        
    2.Există un reprezentant al conducerii organismului, desemnat permanent, cu atribuţii şi responsabilităţi privind îndeplinirea cerinţelor standardului de referinţă?        
    3.Există un compartiment sau un responsabil cu asigurarea calităţii?        
    4.Sunt prelucrate şi cunoscute prevederile documentelor SMC de către personalul implicat în activităţi care au incidenţă asupra calităţii?        
    5.Se iniţiază acţiuni care să permită prevenirea apariţiei de neconformităţi?        
    6.Se efectuează audituri interne ale calităţii?        
    7.Auditurile interne se efectuează de persoane independente de domeniile auditate?        
    8.Sunt identificate şi efectuate înregistrări privind calitatea?        
    9.Sunt stabilite responsabilităţi pentru gestionarea documentelor?        
    10.Există proceduri pentru ţinerea sub control, verificare, analizare şi avizare a lucrărilor de concepţie, inclusiv AT elaborate în cadrul organismului?        
    11.Există un plan anual de instruire a personalului?        
    12.Cadrele de conducere (directorii, şefii compartimentelor) au urmat cursuri de instruire AQ ţinute de organisme specializate?        
      Dacă da, să se indice într-o anexă următoarele date:        
      - numele cadrelor de conducere        
      - cursurile absolvite şi nr. certificatelor aferente        
      - organismele care au eliberat certificatele      

  6. Activitatea de elaborare de AT
  desfăşurată de organismele elaboratoare de AT în ultimele 12 luni,
  pentru care s-au elaborat AT
     
    6.1. Domenii de specialitate, corespunzătoare grupelor specializate de AT pentru care s-au elaborat AT:
    domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    domeniul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6.2. Numărul total de AT elaborate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
    din care pentru domeniile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (număr)
    6.3. Numărul total de AT pentru care s-a efectuat urmărirea comportării în exploatare a produselor aferente . . . .
    6.4. Numărul total de AT propuse a fi sistate sau anulate . . . . . . . . . . . . .
    6.5. Numărul de cereri de AT nerezolvate în termen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6.6. Modul de asigurare a instruirii personalului implicat în activitatea de AT. Se vor menţiona documente (înregistrări) aferente, inclusiv referitoare la asigurarea îndeplinirii criteriilor deontologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7. Modul de efectuare a încercărilor de laborator aferente elaborării de AT

          8. Îndeplinirea criteriilor deontologice de către personalul C-D,
                  implicat în activitatea de elaborare de AT
               
    Nr. crt.ÎntrebăriRăspunsuriComentarii
    DANUN/A
    8.1.Se asigură obiectivitatea şi imparţialitatea în executarea activităţilor de AT?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi documentul intern prin care se prevede această obligaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    8.2.Se asigură păstrarea secretului profesional?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi documentul intern unde se prevede această obligaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    8.3.Se asigură independenţa personalului C-D în instrumentarea AT şi luarea deciziilor aferente?        
    8.4.Este reglementată interdicţia personalului C-D de a acorda consultanţă agenţilor economici pentru care se instrumentează AT şi de a accepta avantaje materiale de la aceştia?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi documentul de reglementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

             9. Asigurarea nivelului de confidenţialitate şi securitate
                      al activităţii şi documentelor de AT
               
    Nr. crt.ÎntrebăriRăspunsuriComentarii
    DANUN/A
    9.1.Se asigură confidenţialitatea informaţiilor vehiculate în cursul desfăşurării activităţii de AT şi a celor cuprinse în documentele aferente elaborate şi arhivate?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi documentul intern care le prevede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    9.2.Este limitat accesul la documentele din arhivă, prin dispoziţii scrise ale conducerii organismului?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi documentul care conţine aceste dispoziţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    9.3.Se iau măsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de AT să nu cunoască sau să nu aibă acces la elementele de secret profesional care nu îl privesc?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi documentul care a instituit aceste măsuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    9.4.Se iau măsuri specifice pentru limitarea difuzării elementelor confidenţiale către întreaga masă a personalului din organism?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi documentul privitor la aceste măsuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    9.5.Există măsuri pentru păstrarea în siguranţă a documentelor privind activitatea de AT?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi documentul care le prevede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

             10. Nivelul de informare şi documentare al organismelor
             elaboratoare de AT în domeniile de specialitate aferente

      10.1. Bănci de date
               
    Nr. crt.ÎntrebăriRăspunsuriComentarii
    DANUN/A
    a)Dispune organismul elaborator de AT de bănci de date în domeniile de specialitate de AT?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi domeniile AT în care există bănci de date în organism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
    b)Are organismul elaborator de AT acces la reţelele de bănci de date:        
      - interne?        
      - internaţionale?        
      Dacă răspunsul este afirmativ, indicaţi reţelele respective . .        

      10.2. Documentaţii tehnice (biblioteca)
           
      Număr de titluri
    Totaldin care procurate în ultimii 3 ani
    Numărul de titluri de documentaţii tehnice existente în bibliotecă în domeniile de specialitate AT - total, din care:    
    - cărţi româneşti    
    - cărţi străine    
    - reviste româneşti    
    - reviste străine    
    Anexe la chestionar:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (documente anexate, menţionate în notele de subsol la diferite capitole ale chestionarului)


  Declaraţia conducerii organismului elaborator de AT
  Confirmăm prin prezenta declaraţie ca acest chestionar a fost completat de către persoane împuternicite de conducerea organismului.
  Ne asumam răspunderea pentru corectitudinea şi realitatea raspunsurilor.
  Director general,
  .............................
  Data ............................


  Anexa 3

  LISTA
  documentelor sistemului de management al calităţii (SMC)
  al organismelor elaboratoare de AT
  1. Manualul de asigurare a calităţii (MAC)
  2. Proceduri ale funcţiilor de sistem (PFS)
  3. Proceduri administrative (PAD)
  4. Proceduri tehnice specifice (PTS)
  5. Documente privind audituri interne (plan şi rapoarte de audit, rapoarte de neconformităţi RNC -, rapoarte de acţiuni corective - RAC)
  6. Documente privind analizarea SMC (procese-verbale, rapoarte)
  7. Documente privind evaluarea SMC (audituri externe).
  NOTĂ:
  Documentele se evalueaza de organismul de auditare.


  Anexa 4

  LISTA
  documentelor întocmite de organismele abilitate,
  pentru evaluarea şi auditarea
  organismelor elaboratoare de AT
  1. Documente privind auditul de abilitare:
  a) Plan de audit
  b) Componenta echipei de audit
  c) Chestionar de audit
  d) Raport de audit
  e) Rapoarte de acţiuni corective
  f) Proces-verbal de sinteza a auditului de abilitare [dacă este necesar audit de urmărire, se întocmeşte după realizarea acestuia - pct. 2 lit. c)].
  2. Documente privind auditul de urmărire a neconformitatii:
  a) Plan de audit
  b) Raport de audit cu concluzii
  c) Proces-verbal de sinteza a auditului de abilitare
  3. Documente privind audituri de supraveghere:
  a) Plan de audit
  b) Raport de audit cu concluzii.


  Anexa 5

                              INDICAŢII
         privind punctarea criteriilor de evaluare a organismelor
                   elaboratoare de AT în vederea abilitarii

                                                                       Tabelul 1
                                                                       ─────────
         
    Nr. crt.Denumirea criteriilorPunctajul maxim recomandat
    1.Stadiul implementării şi aplicării SMC35
    2.Modul de asigurare a încercărilor de laborator30
    3.Criterii deontologice pentru personalul implicat în AT10
    4.Nivelul de confidenţialitate şi securitate al informaţiilor şi documentelor10
    5.Surse de informare şi documentare15
      TOTAL:100 de puncte


  NOTĂ:
  În cazul unor criterii cu un numar mare de indicatori se recomanda următorul procedeu de notare:
  - notarea să se facă separat pentru fiecare indicator, cu note cuprinse între 0 şi nota maxima acordată criteriului respectiv;
  - nota (punctajul) finala (intregita) a criteriului rezultă ca medie a notelor parţiale acordate indicatorilor.
  Fişa de evaluare
  Tabelul 2
  ────────
    Evaluator:Numele şi prenumele ........................
      Instituţia .................................
      Profesia ...................................
    Organismul elaborator de AT ...........................
    Nr. crt.Denumirea criteriilorPunctajul acordat
    1.    
    2.    
    3.    
    4.    
    5.    
    6.    
    TOTAL PUNCTAJ:


  Anexa 6

  CONŢINUTUL
  dosarului de abilitare pentru organismele de AT solicitante
  1. Documentele din Lista documentelor pe baza cărora CTPC abiliteaza organismele elaboratoare de AT (anexa nr. 7)
  2. Duplicatul (partea nedetasabila) a certificatului de abilitare
  3. Documente privind prelungirea abilitarii
  4. Documente privind tratarea eventualelor contestaţii
  5. Toată corespondenta legată de acordarea, menţinerea şi prelungirea abilitarii.


  Anexa 7

  LISTA
  documentelor pe baza cărora CTPC abiliteaza organismele
  elaboratoare de AT
  I. Documente de iniţiere a abilitarii
  1. Cererea de abilitare a organismului elaborator de AT (anexa nr. 1)
  2. Chestionarul de informare şi autoevaluare preliminară (anexa nr. 2)
  II. Documente de identificare a organismelor elaboratoare de AT
  1. Hotărâre a Guvernului (HG) sau actul juridic de constituire
  2. Statutul organismului
  III. Documente privind organizarea şi funcţionarea organismelor elaboratoare de AT
  1. Organigrama
  2. Regulament de organizare şi funcţionare (ROF)
  3. Regulament de ordine interioară (ROI)
  IV. Documente ale sistemului propriu de management al calităţii (SMC)
  1. Documente conform anexei nr. 3
  2. Document de certificare SMC, eliberat de un organism de certificare acreditat (după caz)
  V. Documente privind asigurarea încercărilor de laborator (după caz)
  1. Certificat de abilitare/acreditare a laboratorului propriu
  2. Document privind subcontractarea încercărilor de laborator cu un laborator autorizat/acreditat
  VI. Documente privind pregătirea şi competenţa profesională şi condiţii deontologice pentru personalul implicat în activitatea de AT
  1. Curriculum vitae (pentru preşedintele şi raportorul grupei)
  2. Procese-verbale de instruire şi testare
  3. Procese-verbale de interviuri
  4. Dovezi privind semnarea codului deontologic
  VII. Documente privind instrumentarea de către organisme a eliberării AT, cerute de agenţi economici
  1. Proceduri tehnice pentru instrumentarea elaborării, supravegherii şi urmăririi AT
  2. Contract-tip pentru AT
  3. Tarife pentru AT
  VIII. Documente privind evaluarea şi auditarea organismelor elaboratoare de AT
  1. Documente conform anexei nr. 6
  2. Dovezi pentru achitare de tarife autorizate
  3. Fise de evaluare
  4. Procese-verbale de evaluare finala întocmite de comisia de abilitare.


  Anexa 8
  ROMÂNIA MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII CERTIFICAT Nr. ...... CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII ABILITEAZA ................... cu sediul în ............................. Pentru elaborarea de AGREMENTE TEHNICE pentru următoarele domenii ........... Abilitarea s-a acordat ca urmare a raportului comisiei de abilitare din ........... şi a auditului efectuat de .......... Bucureşti PREŞEDINTE CTPC Numele şi prenumele Data abilitarii iniţiale: ........ Data abilitarii curente: ......... Termen de valabilitate: ..........

  ────────────────