CODUL DEONTOLOGIC din 26 aprilie 2005
al magistraţilor
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 mai 2005  Motto: Rolul unui cod deontologic este acela de a forma
  conduite, de a înfăţişa ce înseamnă onoare şi respect
  în profesie. A-ţi respecta profesia înseamnă a te respecta
  pe tine însuţi, respectându-i pe ceilalţi. De aceea, orice cod
  deontologic se adresează în primul rând omului şi conştiinţei
  lui, iar acceptarea lui trebuie să fie liber consimţită.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Rolul Codului deontologic al magistraţilor, denumit în continuare Codul deontologic, este acela de a formula standarde ale conduitei magistratului, pentru ca aceasta să fie conformă cu onoarea şi cu demnitatea profesiei sale.


  Articolul 2

  (1) Respectarea standardelor de conduită cuprinse în Codul deontologic este evaluată de către organele competente, potrivit legii.
  (2) Încălcarea normelor de conduită conduce la angajarea, potrivit legii, a răspunderii disciplinare a magistraţilor.


  Articolul 3

  Prezentul cod deontologic se aplică tuturor magistraţilor de la instanţele judecătoreşti şi de la parchetele de pe lângă acestea.


  Capitolul II Independenţa justiţiei


  Articolul 4

  (1) Magistraţii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei, descurajând, prin întreaga lor conduită, orice imixtiune în activitatea judiciară.
  (2) Magistraţii trebuie să îşi exercite funcţia cu obiectivitate şi imparţialitate, având ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor şi influenţelor de orice natură.
  (3) Magistraţii au obligaţia să aducă la cunoştinţă Consiliului Superior al Magistraturii orice presiuni sau ingerinţe în actul de justiţie, indiferent de provenienţa lor.


  Articolul 5

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, magistraţii nu trebuie să fie sau să se lase influenţaţi de doctrine politice.
  (2) Magistraţii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formaţiune politică, nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formaţiunile politice şi nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor în astfel de scopuri.
  (3) Magistraţii nu pot să acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o funcţie publică cu caracter politic.


  Articolul 6

  (1) Magistraţii nu se pot servi de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice.
  (2) Magistraţii pot participa la reuniuni publice numai în măsura în care nu îşi exprimă în acest cadru convingeri politice.


  Articolul 7

  Participarea, în condiţiile permise de lege, a magistraţilor la elaborarea proiectelor de legi, regulamente, tratate sau convenţii internaţionale, precum şi consultarea acestora cu privire la elaborarea unor proiecte nu trebuie să le afecteze independenţa şi imparţialitatea.


  Capitolul III Promovarea supremaţiei legii


  Articolul 8

  Magistraţii au îndatorirea de a contribui la garantarea supremaţiei legii şi a statului de drept, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.


  Articolul 9

  (1) În cursul procedurii judiciare, magistraţii trebuie să aibă o atitudine echidistantă, fără influenţe legate de rasă, sex, religie, naţionalitate, precum şi de statutul socioeconomic, politic şi cultural al unei persoane.
  (2) Magistraţii au îndatorirea de a proteja egalitatea cetăţenilor în faţa legii, asigurându-le un tratament juridic nediscriminatoriu, de a respecta şi apăra demnitatea, integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor care participă, în orice calitate, la procedurile judiciare.


  Capitolul IV Imparţialitatea magistraţilor


  Articolul 10

  (1) Magistraţii trebuie să fie imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor profesionale, fiind obligaţi să decidă în mod obiectiv, fără subiectivism şi părtinire, liberi de orice relaţii şi influenţe.
  (2) Magistraţii trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle cu prudenţă şi grijă faţă de demnitatea instituţiei şi a tuturor persoanelor implicate.
  (3) Magistraţii trebuie să se abţină de la orice comportament, act sau manifestare de natură să altereze încrederea în imparţialitatea şi independenţa lor.


  Articolul 11

  (1) În cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, magistraţii sunt datori să se abţină şi să aducă la cunoştinţă celor competenţi să dispună cu privire la abţinere.
  (2) Magistratul are obligaţia de a informa conducerea instanţei sau a parchetului în legătură cu orice situaţie în care există sau ar putea exista un interes de orice natură din partea sa ori a altei persoane apropiate acestuia.


  Articolul 12

  (1) Magistraţilor le este permis să acorde asistenţă juridică în condiţiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenţilor, descendenţilor sau soţilor lor, precum şi ale persoanelor puse sub tutela ori curatela lor. În asemenea situaţii nu le este îngăduit să se folosească de calitatea de magistrat pentru a influenţa soluţia instanţei de judecată sau a parchetului ori pentru a crea aparenţa unei astfel de influenţe.
  (2) Relaţiile de familie şi sociale ale magistraţilor nu trebuie să influenţeze soluţiile pe care le adoptă în exercitarea atribuţiilor de serviciu.


  Capitolul V Exercitarea îndatoririlor profesionale


  Articolul 13

  Magistraţii sunt chemaţi să îşi îndeplinească cu competenţă şi corectitudine îndatoririle profesionale ce le revin şi să îşi respecte obligaţiile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente şi ordine de serviciu.


  Articolul 14

  Magistraţii sunt datori să depună diligenţa necesară în vederea îndeplinirii cu celeritate, cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în care legea nu prevede, înăuntrul unor termene rezonabile, a lucrărilor ce le revin conform repartizării.


  Articolul 15

  Magistraţii trebuie să impună ordine şi solemnitate în timpul soluţionării cauzelor şi să adopte o atitudine demnă, civilizată şi imparţială faţă de părţi, avocaţi, martori, experţi ori alte persoane şi să solicite acestora un comportament adecvat.


  Articolul 16

  (1) Magistraţii au obligaţia de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate direct de exercitarea profesiei informaţiile pe care le-au obţinut în această calitate.
  (2) În cazul în care, potrivit legii, lucrările au un caracter confidenţial, magistraţii sunt obligaţi să păstreze materialele respective în incinta instanţei sau parchetului şi să nu permită consultarea lor decât în cadrul prevăzut de lege şi de regulament.


  Articolul 17

  Magistraţii sunt obligaţi să folosească resursele şi mijloacele materiale care le sunt puse la dispoziţie, conform destinaţiei lor, exclusiv în interesul instanţelor şi parchetelor.


  Articolul 18

  Magistraţii au îndatorirea de a se preocupa în mod constant de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de menţinerea lor la un nivel corespunzător de competenţă profesională.


  Articolul 19

  (1) În exercitarea funcţiilor de conducere, magistraţii trebuie să se preocupe de organizarea activităţii personalului, să manifeste iniţiativă şi spirit de responsabilitate. În luarea deciziilor, ei trebuie să acorde întotdeauna prioritate intereselor instanţei, respectiv ale parchetului, şi bunei administrări a justiţiei.
  (2) Magistraţii cu funcţii de conducere nu pot folosi prerogativele pe care le au pentru a interveni în desfăşurarea proceselor aflate în curs de soluţionare.


  Capitolul VI Demnitatea şi onoarea profesiei de magistrat


  Articolul 20

  (1) Atât în exercitarea atribuţiilor profesionale, cât şi în afara acestora magistraţii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în funcţie şi în societate.
  (2) Magistraţii trebuie să apere prestigiul autorităţii judecătoreşti şi să întărească încrederea publică în integritatea şi imparţialitatea acesteia printr-un comportament adecvat în relaţiile cu justiţiabilii, cu colegii, cu reprezentanţii celorlalte organe ale statului, cu întregul corp social.


  Articolul 21

  Magistraţilor nu le este îngăduit să pretindă sau să accepte să îşi rezolve interesele personale, familiale ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii.


  Articolul 22

  (1) Relaţiile magistraţilor în cadrul colectivelor din care fac parte trebuie să fie bazate pe respect şi bună-credinţă, indiferent de vechimea în profesie şi de funcţia acestora.
  (2) Magistraţii nu îşi pot exprima părerea cu privire la probitatea profesională şi morală a colegilor lor, cu excepţia situaţiei în care aceasta afectează imaginea justiţiei.
  (3) Datele şi informaţiile cunoscute de magistraţi în legătură cu aspecte grave legate de lipsa de probitate profesională ori morală a unui coleg vor fi aduse la cunoştinţă Consiliului Superior al Magistraturii.


  Articolul 23

  (1) Magistraţii pot participa la elaborarea unor publicaţii sau studii de specialitate, a unor lucrări literare ori ştiinţifice sau la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic.
  (2) Informaţiile privind litigiile aflate pe rolul instanţei ori parchetului, precum şi orice alte informaţii privind activitatea acestora vor fi puse la dispoziţie mijloacelor de comunicare în masă numai prin birourile de informare publică şi relaţii cu presa, în condiţiile legii.
  (3) Magistraţii îşi pot exprima public opinia privind exercitarea dreptului la replică în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa lor.


  Articolul 24

  Magistraţii nu pot desfăşura acţiuni care, prin natura lor, modul de finanţare ori executare, ar putea, în orice formă, să impieteze asupra îndeplinirii cu imparţialitate, corectitudine şi în termenele legale a obligaţiilor profesionale.


  Capitolul VII Activităţi incompatibile cu calitatea de magistrat


  Articolul 25

  (1) Magistraţii nu pot cumula această calitate cu nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, care pot fi exercitate numai în condiţiile legii, mai puţin funcţiile de conducere administrativă din învăţământul superior.
  (2) Magistraţii pot participa ca formatori în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri în baza programului stabilit de acestea cu conducerile instanţelor sau parchetelor în care formatorii îşi desfăşoară activitatea.


  Articolul 26

  Magistraţilor le este interzisă participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor în condiţiile legii.
  ------------