HOTĂRÂRE nr. 717 din 17 iunie 2009 (*actualizată*)
privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
(actualizată până la data de 22 februarie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010, pentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pot fi emise promisiuni de garantare în condiţiile normelor de implementare a programului "Prima casă" în vigoare la data încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009.
  Art. VII din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010 prevede:
  "Art. VII
  (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul 2010 în cadrul programului.
  (2) În cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.
  (3) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate."
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite, se aprobă normele de implementare a programului "Prima casă", denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici:
  a) caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării;
  b) caracter social, reprezentat de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziţia de locuinţe.


  Articolul 2

  Beneficiarii pot achiziţiona sau construi în cadrul programului următoarele tipuri de locuinţe:
  a) locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv pe cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL);
  b) locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL;
  c) locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL*);
  d) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele derulate de ANL*);
  e) locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum 7 beneficiari*).
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. III-VI din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010 prevăd:
  "Art. III
  Dispoziţiile art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, se aplică locuinţelor noi, construite în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv celor construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) în baza autorizaţiilor de construire eliberate până la această dată.
  Art. IV
  Dispoziţiile art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică locuinţelor viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv celor care se construiesc prin programele derulate de ANL.

  Art. V
  Dispoziţiile art. 2 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică locuinţelor viitoare, care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum 7 beneficiari, în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  Art. VI
  Condiţiile de acordare a garanţiilor pentru construirea locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit şi pentru persoanele fizice beneficiare de garanţii pentru construirea de locuinţe se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."


  Articolul 3

  Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe prevăzute la art. 2 şi pentru finanţatori sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt împuternicite să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  p. Ministrul
  întreprinderilor mici şi mijlocii,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Marin Gheorghe,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul
  administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 717.


  Anexa 1

  NORMA 17/06/2009


  Anexa 2

  CRITERII 17/06/2009