HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 mai 2012
  Ținând cont de dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 și 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2
  (1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucțiunilor emise de ministrul administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Constituie contravenție încălcarea prevederilor din normele metodologice, după cum urmează:1. nerespectarea măsurilor minimale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexă;1^1. neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc;
  (la 30-12-2015, Pct. 1^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )
  2. încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexă referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică;3. neîndeplinirea de către conducătorii unităților a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexă;4. nedepunerea planului de pază la organele de poliție competente, conform art. 5 alin. (3) din anexă;5. nerespectarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) din anexă;6. încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. (5) din anexă privind adoptarea însemnelor, uniformelor, legitimațiilor sau accesoriilor de echipament;7. nerespectarea de către conducătorii societăților specializate de pază și protecție a dispozițiilor art. 31 din anexă;8. nerespectarea obligației de înființare a registrului special de evidență a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;9. neconsemnarea în registrul special de evidență a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;9^1. nerespectarea obligațiilor prevăzute de art. 33 din anexă;
  (la 30-12-2015, Pct. 9^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )
  9^2. nerespectarea prevederilor art. 34 din anexă;
  (la 30-12-2015, Pct. 9^2 al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )
  10. neîndeplinirea obligației de asigurare a pregătirii continue prevăzute la art. 44 alin. (4) din anexă;11. nerespectarea de către personalul de pază și gardă de corp a dispozițiilor art. 50 alin. (3) din anexă;12. nerespectarea de către personalul de pază și gardă de corp a obligațiilor prevăzute la art. 52 alin. (3) din anexă;13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) și art. 53 alin. (2) din anexă;14. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexă;15. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexă;16. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. c), art. 57 alin. (3) și art. 58 alin. (2) din anexă;
  (la 30-12-2015, Pct. 16 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )
  17. neluarea măsurilor prevăzute la art. 66 alin. (3) din anexă;18. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (3) și art. 85 alin. (1) din anexă;19. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (2) din anexă;20. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (4) din anexă;21. nerespectarea dispozițiilor referitoare la proiectarea și modificarea sistemelor de alarmare împotriva efracției prevăzute la art. 70 din anexă;21^1. nerespectarea obligației prevăzute de art. 78 din anexă;
  (la 30-12-2015, Pct. 21^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )
  21^2. neîndeplinirea de către conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare a obligațiilor prevăzute la art. 81-84 din anexă;
  (la 30-12-2015, Pct. 21^2 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )
  22. nerespectarea de către persoana care a încetat raporturile de muncă cu o societate specializată în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției a dispozițiilor art. 85 alin. (2) din anexă;23. nerespectarea de către societățile specializate în sisteme de alarmare a obligațiilor prevăzute la art. 86 din anexă;24. nerespectarea dispozițiilor art. 90 alin. (1) și (2) din anexă;25. nerespectarea dispozițiilor art. 92 din anexă referitoare la preluarea semnalelor de la sistemele conectate;25^1. nerespectarea de către conducător sau de către personalul societății a obligațiilor și procedurilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. h) din anexă;
  (la 30-12-2015, Pct. 25^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )
  26. neluarea măsurilor prevăzute la art. 94 din anexă;26^1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 96 din anexă privind depunerea rapoartelor de activitate;
  (la 30-12-2015, Pct. 26^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )
  27. nerespectarea obligației privind asigurarea timpilor de intervenție, conform art. 97 din anexă;28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexă.


  Articolul 4
  (1) Contravențiile prevăzute la art. 3 se sancționează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cele prevăzute la pct. 11, 12 și 19;
  b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 1^1, 5, 7, 8, 9, 9^1, 10, 18, 21, 21^1, 21^2, 22, 23, 25^1, 26, 26^1, 27 și 28;
  (la 30-12-2015, Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )

  c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 3, 4, 6, 9^2, 13, 16, 17, 20, 24 și 25;
  (la 30-12-2015, Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )

  d) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 și 15;
  (la 30-12-2015, Lit. d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. )

  e) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 14.
  (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate și persoanei juridice, după caz.


  Articolul 5

  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către polițiști, jandarmi, precum și de către primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor care le revin potrivit legii.


  Articolul 6
  (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 4, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 7
  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015*), modul de funcționare a unităților prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată, a societăților specializate de pază și protecție și a celor care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, licențiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași dată, trebuie să fie potrivit cerințelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.
  (la 09-05-2014, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 361 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 9 mai 2014. ) Notă
  Potrivit art. unic din HOTĂRÂREA nr. 877 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014, termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, privind obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, înființate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016.
  Notă
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015, "Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, privind obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2017".
  Conform art. unic din HOTĂRÂREA nr. 437 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 30 iunie 2017, „Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare, privind obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2018”.
  (2) Licențele de funcționare, avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pentru conducătorul societății specializate de pază și protecție/societății specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției, atestatele profesionale prevăzute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizele pentru proiectele sistemelor de alarmare, acordate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabile dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.


  Articolul 8
  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 2 alin. (2), care intră în vigoare la data publicării.(2) Instrucțiunile privind elaborarea analizei de risc la securitate fizică se emit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a art. 2 alin. (2).(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Gabriel Berca
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Nicolae Ivășchescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi

  București, 11 aprilie 2012.
  Nr. 301.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
  persoanelor