ORDIN nr. 5.509 din 16 noiembrie 2017privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, și a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2018
  În temeiul prevederilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, și al prevederilor pct. 1.4.1 lit. a) din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013;
  văzând avizele Unității centrale de armonizare pentru auditul public intern de pe lângă Ministerul Finanțelor Publice, înregistrate cu nr. 162 din 19.05.2017 și, respectiv, 163 din 19.05.2017, în care se precizează că în conformitate cu prevederile art. 8 lit. f) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, și ale pct. 6.2.3. din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013, se comunică Avizul favorabil cu privire la Carta Auditului Intern privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Ministerului Educației Naționale, respectiv la conformitatea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit intern din cadrul Ministerului Educației Naționale,
  ținând cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Carta Auditului Intern privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Ministerului Educației Naționale, prevăzută în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  Compartimentul audit intern va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în structura Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și în unitățile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 și 879 bis din 10 decembrie 2003.

  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop

  București, 16 noiembrie 2017.
  Nr. 5.509.

  Anexa nr. 1

  NORME METODOLOGICE
  privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului
  Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub
  autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice
  de audit public intern întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013


  Anexa nr. 2

  CARTA AUDITULUI INTERN
  exercitat la nivelul Ministerului Educației Naționale