HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în munca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezenta hotărâre are ca obiect protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenți biologici în cursul activității, precum și prevenirea acestor riscuri.(2) Prevederile prezentei hotărâri reprezintă cerințe minime în acest domeniu.


  Articolul 2

  Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispozițiile prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de Ordonanța Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.


  Capitolul II Definiții și clasificare

  Articolul 4

  În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:
  a) agenți biologici - microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare și endoparazitii umani, care sunt susceptibile sa provoace infectie, alergie sau intoxicatie;
  b) cultura celulara - creșterea în vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare;
  c) microorganism - o entitate microbiologica, celulara sau nu, capabilă să se reproduca sau sa transfere material genetic.


  Articolul 5

  Agenții biologici sunt clasificati în 4 grupe de risc, în funcție de importanța riscului de infectie pe care îl prezintă, astfel cum se prevede în anexa nr. 3:
  a) grupa 1 - agenți biologici care nu sunt susceptibili sa provoace o boala la om;
  b) grupa 2 - agenți biologici care pot provoca o boala omului și constituie un pericol pentru lucrători; propagarea lor în colectivitate este improbabila; exista, în general, o profilaxie sau un tratament eficace;
  c) grupa 3 - agenți biologici care pot provoca îmbolnăviri grave la om și constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar exista în general o profilaxie sau un tratament eficace;
  d) grupa 4 - agenți biologici care pot provoca boli grave omului și constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot să prezinte un risc ridicat de propagare în colectivitate și nu exista în general o profilaxie sau un tratament eficace.


  Articolul 6

  Dacă agentul biologic evaluat de către angajator, conform prevederilor prezentei hotărâri, nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, angajatorul clasifică agentul biologic în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.
  (la 28-12-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )


  Capitolul III Domeniul de aplicare. Identificarea și evaluarea riscurilor

  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare

  Articolul 7

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru toate activitățile în care lucrătorii, datorită activității profesionale, sunt expusi sau risca să fie expusi la agenți biologici.


  Articolul 8
  (1) Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la agenți biologici, angajatorul trebuie să determine natura, nivelul și durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor și pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate.(2) Pentru toate activitățile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenți biologici aparținând mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de către toți agenții biologici periculosi prezenți.(3) Angajatorul trebuie să reînnoiască periodic evaluarea riscurilor și, în orice caz, la orice modificare a condițiilor de lucru care pot sa determine expunerea lucrătorilor la agenți biologici, precum și atunci când crește numărul bolilor profesionale pe care le-a înregistrat.(4) Angajatorul trebuie să furnizeze autorității de sănătate publică sau Inspecției Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluării riscurilor profesionale.


  Secţiunea a 2-a Identificarea și evaluarea riscurilor

  Articolul 9

  Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 7 se efectuează pe baza tuturor informațiilor existente și, mai ales, pe baza:
  a) clasificarii agenților biologici, prevăzută la art. 5 și 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sănătate;
  b) recomandărilor emise de inspectorii de muncă și/sau de inspectorii autorităților de sănătate publică, ce indica necesitatea ca agentul biologic să fie controlat în scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expusi acestui agent biologic, în cursul activității lor;
  c) informațiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorită unei activități profesionale a lucrătorilor;
  d) efectelor alergice și toxicogene ce pot să rezulte ca urmare a activității lucrătorilor;
  e) faptului ca un lucrator suferă de o boala legată direct de muncă sa.


  Articolul 10
  (1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale, prevăzută la art. 8 și 9, pentru activitățile care implica o expunere la agenți biologici arata ca expunerea și/sau potențiala expunere se raportează la un agent biologic din grupa 1 fără risc identificabil pentru sănătatea lucrătorilor, atunci prevederile art. 11-34 nu se aplică, iar angajatorul trebuie să respecte doar prevederile generale de securitate, sănătate și de igiena la locul de muncă.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6.(3) Dacă rezultatele evaluării riscurilor arata ca activitatea nu implica o intenție deliberata de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate să conducă la expunerea lucrătorilor la un agent biologic în cursul unor activități a căror lista figurează în anexa nr. 1, atunci se aplică prevederile art. 11, 13-18 și 21-31.


  Capitolul IV Obligațiile angajatorilor

  Secţiunea 1 Înlocuirea și reducerea riscurilor

  Articolul 11

  Dacă natura activității o permite, angajatorul trebuie să evite utilizarea unui agent biologic periculos, inlocuindu-l printr-un agent biologic care, în funcție de condițiile de utilizare și de stadiul actual al cunoștințelor, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru sănătatea lucrătorilor.


  Articolul 12
  (1) Dacă rezultatele evaluării releva existenta unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca expunerea acestora să fie evitata.(2) Când acest lucru nu este tehnic posibil, ținând seama de activitate și de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să reducă riscul de expunere profesională la un nivel suficient de scăzut pentru a proteja adecvat sănătatea și securitatea lucrătorilor respectivi, prin aplicarea următoarelor măsuri:
  a) limitarea, la un nivel cat mai scăzut posibil, a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi;
  b) conceperea proceselor de muncă și a măsurilor de control tehnic, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum diseminarea agenților biologici la locul de muncă;
  c) măsuri de protecție colectivă și/sau măsuri de protecție individuală, atunci când expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace;
  d) măsuri de igiena adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminarii accidentale a unui agent biologic în afară locului de muncă;
  e) utilizarea panourilor care semnalizeaza pericolul biologic, conform anexei nr. 2, și a altor semne de avertizare relevante;
  f) elaborarea unor planuri care să fie puse în aplicare în caz de accidente ce implica prezenta agenților biologici;
  g) dacă este necesar și tehnic posibil, detectarea în afară izolarii fizice primare a prezentei agenților biologici utilizați în procesul de muncă;
  h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea și eliminarea deșeurilor în deplina securitate de către lucrători, dacă este cazul, după tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, ușor identificabile;
  i) măsuri care să permită manipularea și transportul fără risc ale agenților biologici la locul de muncă.


  Secţiunea a 2-a Informațiile care trebuie furnizate autorităților competente

  Articolul 13

  Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale releva existenta unui risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispoziția inspectorului de muncă și a medicului de medicina muncii, la cererea acestora, informații privind:
  a) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;
  b) activitățile în cursul cărora lucrătorii au fost sau pot fi expusi la agenți biologici;
  c) numărul de lucrători expusi;
  d) numele și competența persoanei responsabile cu sănătatea și securitatea la locul de muncă;
  e) măsurile de protecție și de prevenire luate, inclusiv procedeele și metodele de lucru;
  f) un plan de urgenta pentru protecția lucrătorilor împotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, în cazul unei defectari a izolarii fizice.


  Articolul 14
  (1) Angajatorul trebuie să informeze imediat autoritatea de sănătate publică judeteana sau a municipiului București și medicul de medicina muncii cu care are relație contractuală despre orice accident sau incident care ar putea sa provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca lucrătorilor o infectie și/sau o boala grava.(2) Lista lucrătorilor expusi la agenți biologici, menționată în art. 22 alin. (1), precum și dosarul medical al fiecărui lucrator sunt puse la dispoziția autorității de sănătate publică județene și/sau a municipiului București, atunci când întreprinderea își încetează activitatea, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.


  Secţiunea a 3-a Măsuri de igiena și protecție individuală

  Articolul 15

  Pentru toate activitățile în care se utilizează agenți biologici ce constituie un risc pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia următoarele măsuri:
  a) să asigure condițiile corespunzătoare ca lucrătorii sa nu servească masa și sa nu bea în zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenți biologici;
  b) sa furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecție adecvată sau alte tipuri de îmbrăcăminte specială adecvată;
  c) să asigure lucrătorilor spații dotate cu instalații igienico-sanitare adecvate, care pot include soluții/picaturi pentru ochi și/sau substanțe antiseptice pentru piele;
  d) să aibă în vedere ca echipamentul individual de protecție să fie:
  1. așezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte haine;2. verificat și curatat, dacă este posibil, înainte și, în orice caz, după fiecare utilizare;3. reparat sau schimbat înaintea unei noi utilizări, în cazul în care prezintă defectiuni;
  e) sa stabilească proceduri privind prelevarea, manipularea și tratarea esantioanelor de origine umană sau animala.


  Articolul 16
  (1) Îmbrăcămintea de lucru și echipamentele de protecție, inclusiv îmbrăcămintea de protecție prevăzută la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenți biologici, trebuie să fie scoase atunci când lucrătorul părăsește zona de lucru și trebuie păstrate separat de alta îmbrăcăminte.(2) Angajatorul trebuie să aibă grija ca îmbrăcămintea prevăzută la alin. (1) și echipamentul de protecție să fie dezinfectate și curatate sau, la nevoie, distruse.


  Articolul 17

  Costurile pentru măsurile ce trebuie aplicate conform art. 16 se suporta de angajator.


  Secţiunea a 4-a Informarea, pregătirea și consultarea lucrătorilor

  Articolul 18

  Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sa primească, sub forma de informări și instructaj, o instruire suficienta și adecvată, bazată pe toate informațiile disponibile privind:
  a) eventualele riscuri pentru sănătate;
  b) măsurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;
  c) prescripții aplicabile din domeniul igienei;
  d) purtarea și utilizarea echipamentelor și imbracamintei de protecție;
  e) măsurile pe care lucrătorii trebuie să le ia în caz de evenimente și/sau incidente periculoase, precum și măsurile de prevenire a acestora.


  Articolul 19

  Instruirea lucrătorului trebuie efectuată înainte de începerea unei activități care implica contactul cu agenți biologici, adaptată la apariția unor noi riscuri sau în cazul evoluției riscurilor și repetată periodic dacă este necesar.


  Articolul 20
  (1) Angajatorul trebuie să asigure la locul de muncă instrucțiuni de securitate scrise și, după caz, afișe privind procedura de urmat în caz de:
  a) accident sau incident grav datorat manipulării unui agent biologic;
  b) manipularea unui agent biologic din grupa 4.
  (2) Lucrătorii trebuie să semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea și sănătatea la locul de muncă orice accident sau incident ce implica manipularea unui agent biologic.(3) Angajatorul trebuie să informeze imediat lucrătorii și/sau reprezentanții lor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în munca despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic și care este susceptibil sa producă la om infectii și/sau boli grave. De asemenea, trebuie să îi informeze, cat mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum și despre măsurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situația.(4) Fiecare lucrator trebuie să aibă acces la informațiile conținute în lista lucrătorilor expusi la agenți biologici prevăzută la art. 22 și care îl privesc personal.(5) Lucrătorii și/sau reprezentanții lor trebuie să aibă acces la informațiile colective anonime.(6) Angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor și/sau reprezentanților lor, la cererea acestora, informațiile prevăzute la art. 13.


  Articolul 21

  Angajatorul trebuie să asigure consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sănătate și securitate în munca în cazul expunerii la agenți biologici în timpul activității, în conformitate cu prevederile secțiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.


  Secţiunea a 5-a Lista lucrătorilor expusi și notificarea activităților care implica agenți biologici

  Articolul 22
  (1) Angajatorul trebuie să aibă lista lucrătorilor expusi la agenți biologici din grupele 3 și/sau 4 care indica activitatea efectuată și, atunci când este posibil, agentul biologic la care lucrătorii au fost expusi și, după caz, datele referitoare la expuneri, la accidente și incidente.(2) Lista lucrătorilor expusi la agenți biologici din grupele 3 și/sau 4 este păstrată timp de cel puțin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislației în vigoare.(3) Lista este păstrată pe o perioadă mai îndelungată, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscută, în cazul expunerilor susceptibile sa antreneze infectii:
  a) produse de agenți biologici despre care se știe ca pot provoca infectii persistente sau latente;
  b) care, ținând seama de stadiul actual al cunoștințelor, nu pot fi diagnosticate înainte ca boala să se declanseze, mulți ani mai târziu;
  c) a căror perioada de incubație prealabilă declanșării bolii este deosebit de lungă;
  d) care produc boli ce pot prezenta recrudescenta după un timp îndelungat, în ciuda tratamentului aplicat;
  e) care pot lasă sechele grave pe termen lung.
  (4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de muncă pe domeniul securității și sănătății în munca, precum și orice altă persoană responsabilă cu sănătatea și securitatea la locul de muncă trebuie să aibă acces la lista prevăzută la alin. (1).


  Articolul 23
  (1) Angajatorul trebuie să notifice în prealabil autorității de sănătate publică județene și inspectoratului teritorial de muncă utilizarea pentru prima data a agenților biologici din grupele 2, 3 și 4, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activității. Sub rezerva alin. (2), se notifica, de asemenea, în prealabil utilizarea pentru prima data a oricărui alt agent biologic din grupa 4, precum și utilizarea oricărui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de către angajator.(2) Laboratoarele care furnizează servicii de diagnostic pentru agenții biologici din grupa 4 trebuie doar sa notifice intenția lor.(3) De fiecare data când procedeele și/sau procedurile suferă modificări importante din punctul de vedere al securității și sănătății la locul de muncă, trebuie efectuată o noua notificare.(4) Notificarea prevăzută la alin. (1)-(3) va conține:
  a) denumirea și adresa întreprinderii și/sau unității;
  b) numele și competentele lucrătorului desemnat cu securitatea și sănătatea la locul de muncă;
  c) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;
  d) specia agentului biologic;
  e) măsurile de protecție și de prevenire avute în vedere.


  Secţiunea a 6-a Supravegherea medicală a lucrătorilor

  Articolul 24
  (1) Ministerul Sănătății Publice elaborează măsurile necesare pentru desfășurarea supravegherii medicale a lucrătorilor pentru care evaluarea prevăzută la art. 8 și 9 releva un risc pentru sănătatea sau securitatea lor.(2) Aceste măsuri trebuie să asigure ca fiecare lucrator să fie supravegheat medical corespunzător înainte de expunere profesională și, în continuare, periodic, făcând astfel posibila aplicarea directa a măsurilor de medicina generală și de medicina muncii.(3) Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 8 și 9 trebuie să identifice lucrătorii pentru care sunt necesare măsurile de protecție speciale.(4) Dacă este cazul, angajatorii trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor vaccinuri eficace, dacă aceștia nu sunt încă imunizati împotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expusi. Atunci când angajatorii pun la dispoziția lucrătorilor vaccinuri, ei trebuie să țină seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7.


  Articolul 25

  În cazul în care se confirma ca un lucrator prezintă o infectie și/sau o boala care ar fi putut rezultă din expunerea la agenți biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat într-o relație contractuală cu angajatorul trebuie să propună și celorlalți lucrători care au fost expusi în mod similar să se supună supravegherii medicale; în acest caz angajatorul efectuează o reevaluare a riscului de expunere.


  Articolul 26

  Toate datele obținute în cursul supravegherii medicale a fiecărui lucrator trebuie ținute și/sau consemnate într-un dosar medical individual, care va fi păstrat de către serviciul de medicina muncii cel puțin 10 ani după încetarea expunerii.


  Articolul 27

  În cazurile prevăzute la art. 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie păstrat o perioadă mai mare de 10 ani, care poate ajunge până la 40 de ani de la ultima expunere cunoscută. În cazul în care unitatea se desființează sau lucrătorul își schimba locul de muncă, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritorială de sănătate publică pe raza căreia se afla întreprinderea și/sau unitatea respectiva sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de muncă.


  Articolul 28

  Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat într-o relație contractuală cu angajatorul trebuie:
  a) sa propună măsuri de protecție sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrator;
  b) sa dea informații și sfaturi medicale lucrătorilor privind supravegherea medicală la care ei vor fi supuși după ce a încetat expunerea la agenți biologici.


  Articolul 29
  (1) Lucrătorii în cauza trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal și pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.(1) Lucrătorii în cauza trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal și pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.(3) Costul reexaminarilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) și (2) se suporta de către solicitant.


  Articolul 30
  (1) Recomandările practice pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 4.(2) Toate cazurile de boala sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesională la agenți biologici se declara, se înregistrează și/sau se notifica conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate în aplicarea Legii nr. 319/2006.


  Capitolul V Dispoziții pentru locuri de muncă în care exista un risc crescut de contaminare

  Secţiunea 1 Servicii medicale și veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic

  Articolul 31
  (1) Serviciile medicale și veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic, în vederea evaluării riscurilor profesionale, trebuie să aibă în vedere în mod deosebit:
  a) incertitudinile legate de prezenta agenților biologici în organismul pacientilor sau al animalelor, precum și în probele sau produsele biologice care rezultă de la aceștia;
  b) pericolul pe care îl constituie agenții biologici care sunt sau ar putea fi prezenți în organismul pacientilor ori la animale, precum și în probele prelevate de la aceștia;
  c) riscurile inerente datorate naturii activității.
  (2) În serviciile medicale și veterinare angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecția sanitară și securitatea lucrătorilor respectivi.(3) Măsurile care trebuie luate în serviciile medicale și veterinare cuprind:
  a) specificarea procedeelor corespunzătoare de decontaminare și de dezinfecție;
  b) punerea în practica a procedeelor care permit manipularea și eliminarea fără riscuri a deșeurilor contaminate.


  Articolul 32

  În serviciile de izolare sau în secțiile de carantina unde se găsesc pacienti umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminati cu agenți biologici din grupele 3 și 4 angajatorul trebuie să aleagă măsuri de izolare dintre cele prezentate în coloana A din anexa nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscului de infectie.


  Secţiunea a 2-a Măsuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoarelor și încăperilor pentru animale

  Articolul 33
  (1) În laboratoare, inclusiv în laboratoarele de diagnostic și în încăperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenți biologici din grupele 2, 3 și 4, care sunt sau ar putea fi purtători ai acestor agenți, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri speciale:
  a) în laboratoarele care efectuează activități ce implica manipularea agenților biologici din grupele 2, 3 și 4 în scopuri de cercetare, de dezvoltare, învățământ, diagnostic, trebuie să stabilească măsuri de izolare conform anexei nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscurilor de infectie;
  b) în urma evaluării riscurilor profesionale, după fixarea nivelului de izolare fizica necesară pentru agenții biologici, în funcție de gradul de risc pe care aceștia îl prezintă, stabilește măsurile necesare conform anexei nr. 5, iar activitățile care implica manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:
  1. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;2. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;3. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4;
  c) în laboratoarele în care se manipuleaza materiale despre care exista incertitudini legate de absenta agenților biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agenții biologici ca atare, și anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie să se adopte cel puțin nivelul de izolare nr. 2. Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, dacă este cazul, când se știe sau se presupune ca ele sunt necesare, în afară situațiilor în care recomandările formulate de autoritatea de sănătate publică și/sau inspectoratul teritorial de muncă indica, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scăzut.
  (2) Angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri speciale privind procedeele industriale care utilizează agenți biologici din grupele 2, 3 și 4:
  a) principiile de izolare expuse în alin. (1) lit. b) trebuie să se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza măsurilor practice prevăzute în anexa nr. 6;
  b) în funcție de evaluarea riscului legat de utilizarea agenților biologici din grupele 2, 3 și 4, autoritatea de sănătate publică judeteana și/sau inspectoratul teritorial de muncă pot sa decidă măsuri corespunzătoare care trebuie să fie luate la folosirea industriala a agenților biologici.


  Articolul 34

  Toate activitățile menționate la art. 33, la care nu a fost posibil să se facă o evaluare concludenta a unui agent biologic, dar se presupune ca utilizarea acestuia ar putea sa reprezinte un risc grav pentru sănătatea lucrătorilor, trebuie să se desfășoare doar în spații de lucru în care nivelul de izolare corespunde cel puțin nivelului nr. 3.


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 35

  Studiile efectuate de instituțiile cu atribuții în domeniu, pe baza informațiilor prevăzute în art. 30 alin. (2), vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru a fi puse la dispoziția Comisiei Europene.


  Articolul 36
  (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Abrogat.
  (la 28-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )


  Articolul 37

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

  *
  Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2000/54/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenți biologici în munca (a șaptea directiva specifică în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE ), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 262 din 17 octombrie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu

  București, 16 august 2006.
  Nr. 1.092.

  ANEXA nr. 1

  LISTA ORIENTATIVĂ
  a tipurilor de activități profesionale
  1. Activități în fabricile de producție alimentară2. Activități în agricultură3. Activități profesionale în care există contact cu animale și/sau produse de origine animală4. Activități în serviciile de sănătate, inclusiv în unitățile de izolare și unitățile de examinare postmortem5. Activități în laboratoare clinice, veterinare și de diagnostic, excluzând laboratoarele de diagnostic microbiologic6. Activități în instalațiile de eliminare a deșeurilor7. Activități în instalațiile de epurare a apelor uzate
  În cazul în care rezultatul evaluării riscurilor, efectuat în conformitate cu art. 8, 9 și art. 10 alin. (3) din hotărâre, indică o expunere neintenționată a lucrătorilor la agenți biologici, pot exista alte activități profesionale, neincluse în prezenta anexă, care vor fi luate în considerare de către angajatori.
  (la 28-12-2020, ANEXA nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )


  ANEXA nr. 2


  ANEXA nr. 3

  CLASIFICAREA AGENȚILOR BIOLOGICI

  Notă introductivă1. Conform domeniului de aplicare a hotărârii, sunt incluși în clasificare numai agenții despre care este cunoscut că pot infesta ființele umane.
  Dacă este cazul, se adaugă indicații asupra riscului toxic și alergic potențial al agenților.
  Nu au fost luați în considerare agenții patogeni pentru animale și plante cunoscuți ca neavând efect asupra omului.
  La stabilirea prezentei liste de agenți biologici clasificați nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.
  2. Clasificarea agenților biologici se bazează pe efectele acestor agenți asupra lucrătorilor sănătoși.
  Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistentă, administrarea de medicamente, imunitatea deficitară, sarcina sau alăptarea, nu sunt luate în considerare în mod specific.
  Riscul suplimentar la care sunt expuși acești lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzute de hotărâre.
  Orice măsură de precauție tehnică, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activități cu animale care implică sau ar putea să implice o expunere a lucrătorilor la agenți biologici din grupa 3 sau 4 trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre.
  3. Agenții biologici care nu au fost clasificați în grupele 2-4 din listă nu se clasifică în mod implicit în grupa 1.
  În cazul genurilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli și o referire de ordin mai general arată că alte specii aparținând aceluiași gen pot afecta sănătatea.
  Atunci când în clasificarea agenților biologici se menționează un gen în totalitate, este implicit că speciile și tulpinile (sușele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.
  4. Atunci când o tulpină (sușă) este atenuată sau când și-a pierdut genele de virulență, izolarea cerută prin clasificarea sușei sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potențial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de sușă trebuie utilizată ca produs sau component al unui produs de destinație profilactică ori terapeutică.5. Nomenclatorul agenților care servește la stabilirea prezentei clasificări reflectă și respectă ultimele consensuri internaționale privind taxonomia și nomenclatura agenților în vigoare în momentul elaborării sale.6. Lista agenților biologici clasificați reflectă stadiul cunoștințelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizată imediat ce nu mai reflectă ultimul stadiu al cunoștințelor.7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om și care nu au fost evaluate și clasificate în această anexă se clasifică de către autoritățile competente prevăzute la art. 45 alin. (1) și art. 46 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, cel puțin în grupa 2, cu excepția situațiilor în care există dovada că aceste virusuri nu sunt susceptibile să provoace o boală la om.8. Anumiți agenți biologici clasificați în grupa 3 și marcați în lista prevăzută mai jos prin (**) pot prezenta un risc de infecție limitat pentru lucrători, deoarece acești agenți nu sunt în mod normal infecțioși pe cale aerogenă.
  Autoritățile competente prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. b) din hotărâre evaluează măsurile de izolare care urmează să fie aplicate față de acești agenți biologici, luându-se în considerare natura activităților specifice în discuție și cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanțe se poate renunța la unele dintre aceste măsuri.
  9. Cerințele privind izolarea, care decurg din clasificarea paraziților, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viață al parazitului care sunt susceptibile de a fi infecțioase pentru om la locul de muncă.10. Lista conține indicații separate pentru agenții biologici care sunt susceptibili să provoace reacții alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expuși.
  Aceste indicații sunt arătate prin următoarele litere:– A: posibile reacții alergice;– D: lista lucrătorilor expuși acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute;– T: producere de toxine;– V: vaccin eficient disponibil și înregistrat în Uniunea Europeană.
  Vaccinările preventive trebuie să fie efectuate ținându-se seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.
  11. Clasificarea bacteriilor și a organismelor similare
  NB: Pentru agenții biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu mențiunea „spp.“ se referă la alte specii care aparțin acestui gen și care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

  Agent biologic

  Clasificare

  Note

  Actinomadura madurae

  2

  Actinomadura pelletieri

  2

  Actinomyces gerencseriae

  2

  Actinomyces israelii

  2

  Actinomyces spp.

  2

  Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)

  2

  Anaplasma spp.

  2

  Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

  2

  Arcobacter butzleri

  2

  Bacillus anthracis

  3

  T

  Bacteroides fragilis

  2

  Bacteroides spp.

  2

  Bartonella bacilliformis

  2

  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

  2

  Bartonella (Rochalimaea) spp.

  2

  Bordetella bronchiseptica

  2

  Bordetella parapertussis

  2

  Bordetella pertussis

  2

  T, V

  Bordetella spp.

  2

  Borrelia burgdorferi

  2

  Borrelia duttonii

  2

  Borrelia recurrentis

  2

  Borrelia spp.

  2

  Brachyspira spp.

  2

  Brucella abortus

  3

  Brucella canis

  3

  Brucella inopinata

  3

  Bruceloză

  3

  Brucella suis

  3

  Burkholderia cepacia

  2

  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

  3

  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

  3

  D

  Campylobacter fetus subsp. fetus

  2

  Campylobacter fetus subsp. venerealis

  2

  Campylobacter jejuni subsp. doylei

  2

  Campylobacter jejuni subsp. jejuni

  2

  Campylobacter spp.

  2

  Cardiobacterium hominis

  2

  Cardiobacterium valvarum

  2

  Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

  2

  Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

  2

  Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

  2

  Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

  2

  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (tulpini aviare)

  3

  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (alte tulpini)

  2

  Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

  2

  Clostridium botulinum

  2

  T

  Clostridium difficile

  2

  T

  Clostridium perfringens

  2

  T

  Clostridium tetani

  2

  T, V

  Clostridium spp.

  2

  Corynebacterium diphtheriae

  2

  T, V

  Corynebacterium minutissimum

  2

  Corynebacterium pseudotuberculosis

  2

  T

  Corynebacterium ulcerans

  2

  T

  Corynebacterium spp.

  2

  Coxiella burnetii

  3

  Edwardsiella tarda

  2

  Ehrlichia spp.

  2

  Eikenella corrodens

  2

  Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

  2

  Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

  2

  Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)

  2

  Enterobacter spp.

  2

  Enterococcus spp.

  2

  Erysipelothrix rhusiopathiae

  2

  Escherichia coli (cu excepția tulpinilor nepatogene)

  2

  Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (de exemplu, O157:H7 sau O103)

  3 ^(**^)

  T

  Fluoribacter bozemanae (Legionella)

  2

  Francisella hispaniensis

  2

  Francisella tularensis subsp. holarctica

  2

  Francisella tularensis subsp. mediasiatica

  2

  Francisella tularensis subsp. novicida

  2

  Francisella tularensis subsp. tularensis

  3

  Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme

  2

  Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum

  2

  Gardnerella vaginalis

  2

  Haemophilus ducreyi

  2

  Haemophilus influenzae

  2

  V

  Haemophilus spp.

  2

  Helicobacter pylori

  2

  Helicobacter spp.

  2

  Klebsiella oxytoca

  2

  Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae

  2

  Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

  2

  Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis

  2

  Klebsiella spp.

  2

  Legionella pneumophila subsp. fraseri

  2

  Legionella pneumophila subsp. pascullei

  2

  Legionella pneumophila subsp. pneumophila

  2

  Legionella spp.

  2

  Leptospira interrogans (toate serotipurile)

  2

  Leptospira interrogans spp.

  2

  Listeria monocytogenes

  2

  Listeria ivanovii subsp. ivanovii

  2

  Listeria invanovii subsp. londoniensis

  2

  Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)

  2

  Morganella morganii subsp. sibonii

  2

  Mycobacterium abscessus subsp. abscessus

  2

  Mycobacterium africanum

  3

  V

  Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)

  2

  Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)

  2

  Mycobacterium avium subsp. silvaticum

  2

  Mycobacterium bovis

  3

  V

  Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)

  3

  Mycobacterium chelonae

  2

  Mycobacterium chimaera

  2

  Mycobacterium fortuitum

  2

  Mycobacterium intracellulare

  2

  Mycobacterium kansasii

  2

  Mycobacterium leprae

  3

  Mycobacterium malmoense

  2

  Mycobacterium marinum

  2

  Mycobacterium microti

  3 ^(**^)

  Mycobacterium pinnipedii

  3

  Mycobacterium scrofulaceum

  2

  Mycobacterium simiae

  2

  Mycobacterium szulgai

  2

  Mycobacterium tuberculosis

  3

  V

  Mycobacterium ulcerans

  3 ^(**^)

  Mycobacterium xenopi

  2

  Mycoplasma hominis

  2

  Mycoplasma pneumoniae

  2

  Mycoplasma spp.

  2

  Neisseria gonorrhoeae

  2

  Neisseria meningitidis

  2

  V

  Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

  2

  Nocardia asteroides

  2

  Nocardia brasiliensis

  2

  Nocardia farcinica

  2

  Nocardia nova

  2

  Nocardia otitidiscaviarum

  2

  Nocardia spp.

  2

  Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

  3

  Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)

  2

  Pasteurella multocida subsp. multocida

  2

  Pasteurella multocida subsp. septica

  2

  Pasteurella spp.

  2

  Peptostreptococcus anaerobius

  2

  Plesiomonas shigelloides

  2

  Porphyromonas spp.

  2

  Prevotella spp.

  2

  Proteus mirabilis

  2

  Proteus penneri

  2

  Proteus vulgaris

  2

  Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

  2

  Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

  2

  Providencia spp.

  2

  Pseudomonas aeruginosa

  2

  T

  Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)

  2

  Rickettsia africa

  3

  Rickettsia akari

  3 ^(**^)

  Rickettsia australis

  3

  Rickettsia canadensis

  2

  Rickettsia conorii

  3

  Rickettsia heilongjiangensis

  3 ^(**^)

  Rickettsia japonica

  3

  Rickettsia montanensis

  2

  Rickettsia typhi

  3

  Rickettsia prowazekii

  3

  Rickettsia rickettsii

  3

  Rickettsia sibirica

  3

  Rickettsia spp.

  2

  Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae

  2

  Salmonella Enteritidis

  2

  Salmonella Paratyphi A, B, C

  2

  V

  Salmonella Typhi

  3 ^(**^)

  V

  Salmonella Typhimurium

  2

  Salmonella (alte serotipuri)

  2

  Shigella boydii

  2

  Shigella dysenteriae (tip 1)

  3 ^(**^)

  T

  Shigella dysenteriae, alte tipuri decât tipul 1

  2

  Shigella flexneri

  2

  Shigella sonnei

  2

  Staphylococcus aureus

  2

  T

  Streptobacillus moniliformis

  2

  Streptococcus agalactiae

  2

  Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

  2

  Streptococcus pneumoniae

  2

  T, V

  Streptococcus pyogenes

  2

  T

  Streptococcus suis

  2

  Streptococcus spp.

  2

  Treponema carateum

  2

  Treponema pallidum

  2

  Treponema pertenue

  2

  Treponema spp.

  2

  Trueperella pyogenes

  2

  Ureaplasma parvum

  2

  Ureaplasma urealyticum

  2

  Vibrio cholerae (inclusiv El Tor)

  2

  T, V

  Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)

  2

  Vibrio spp.

  2

  Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica

  2

  Yersinia enterocolitica subsp. palearctica

  2

  Yersinia pestis

  3

  Yersinia pseudotuberculosis

  2

  Yersinia spp.

  2

  (**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.
  12. Clasificarea virusurilor (*)
  (*) A se vedea pct. 7 din nota introductivă.
  NB: Virusurile au fost enumerate în funcție de ordin (O), familie (F) și gen (G).

  Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat)

  Clasificare

  Note

  Bunyavirusuri (O)

  Hantaviridae (F)

  Ortohantavirus (G)

  Ortohantavirus Andes (specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus [HPS])

  3

  Ortohantavirus Bayou

  3

  Ortohantavirus Black Creek Canal

  3

  Ortohantavirus Cano Delgadito

  3

  Ortohantavirus Choclo

  3

  Ortohantavirus Dobrava-Belgrade [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS - Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome)]

  3

  Ortohantavirus El Moro Canyon

  3

  Ortohantavirus Hantaan [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS)]

  3

  Ortohantavirus Laguna Negra

  3

  Ortohantavirus Prospect Hill

  2

  Ortohantavirus Puumala [specia de hantavirus care provoacă nefropatia epidemică (NE)]

  2

  Ortohantavirus Seul [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS)]

  3

  Ortohantavirus Sin Nombre [specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus (HPS)]

  3

  Alte hantavirusuri cunoscute ca fiind patogene

  2

  Nairoviridae (F)

  Ortonairovirus (G)

  Ortonairovirus Crimeea-Congo febră hemoragică

  4

  Ortonairovirus Dugbe

  2

  Ortonairovirus Hazara

  2

  Ortonairovirus care provoacă boala ovinelor de Nairobi

  2

  Alte nairovirusuri cunoscute ca fiind patogene

  2

  Peribunyaviridae (F)

  Ortobunyavirus (G)

  Ortobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)

  2

  Ortobunyavirus care provoacă encefalita California

  2

  Ortobunyavirus Oropouche

  3

  Alte ortobunyavirusuri cunoscute ca fiind patogene

  2

  Phenuiviridae (F)

  Phlebovirus (G)

  Phlebovirus Bhanja

  2

  Phlebovirus Punta Toro

  2

  Phlebovirus care provoacă febra Rift Valley

  3

  Phlebovirus Naples care provoacă febra flebotomului (virus Toscana)

  2

  Phlebovirus SFB (virusul care provoacă febra severă cu sindromul de trombocitopenie)

  3

  Alte phlebovirusuri cunoscute a fi patogene

  2

  Herpesvirusuri (O)

  Herpesviridae (F)

  Citomegalovirus (G)

  Virus betaherpes uman 5 (citomegalovirus)

  2

  Lymphocryptovirus (G)

  Virus gama herpes uman 4 (virus Epstein-Barr)

  2

  Rhadinoovirus (G)

  Virus gamaherpes uman 8

  2

  D

  Roseolovirus (G)

  Virus betaherpes uman 6A (virus B-limfotropic uman)

  2

  Virus betaherpes uman 6B

  2

  Virus betaherpes uman 7

  2

  Virus herpes simplex (G)

  Alfaherpesvirus Macacine 1 (Herpesvirus simiae, virus Herpes B)

  3

  Virus alfaherpes uman 1 (virus herpes uman 1, virus Herpes simplex tip 1)

  2

  Virus alfaherpes uman 2 (virus herpes uman 2, virus Herpes simplex tip 2)

  2

  Varicellovirus (G)

  Virus alfaherpes uman 3 (virus herpes varicelă-zoster)

  2

  V

  Mononegavirales (O)

  Filoviridae (F)

  Ebolavirus (G)

  4

  Marburgvirus (G)

  Marburgvirus Marburg

  4

  Paramyxoviridae (F)

  Avulavirus (G)

  Virusul bolii de Newcastle

  2

  Henipavirus (G)

  Henipavirus Hendra

  4

  Henipavirus Nipah

  4

  Morbillivirus (G)

  Morbilivirus rujeolă

  2

  V

  Respirovirus (G)

  Respirovirus uman 1 (virus paragripal 1)

  2

  Respirovirus uman 3 (virus paragripal 3)

  2

  Rubulavirus (G)

  Rubulavirus Mumps

  2

  V

  Rubulavirus uman 2 (virus paragripal 2)

  2

  Rubulavirus uman 4 (virus paragripal 4)

  2

  Pneumoviridae (F)

  Metapneumovirus (G)

  Ortopneumovirus (G)

  Ortopneumovirus uman (virus sincițial respirator)

  2

  Rhabdoviridae (F)

  Lyssavirus (G)

  Lyssavirusul liliacului australian

  3 ^(**^)

  V

  Lyssavirus Duvenhage

  3 ^(**^)

  V

  Lyssavirusul liliacului european 1

  3 ^(**^)

  V

  Lyssavirusul liliacului european 2

  3 ^(**^)

  V

  Lyssavirusul liliacului Lago

  3 ^(**^)

  Lysavirus Mokola

  3

  Lyssavirus de rabie

  3 ^(**^)

  V

  Vesiculovirus (G)

  Virus stomatită veziculară, veziculovirus Alagoas

  2

  Virus stomatită veziculară, veziculovirus Indiana

  2

  Virus stomatită veziculară, veziculovirus New Jersey

  2

  Veziculovirus Piry (virus Piry)

  2

  Nidovirales (O)

  Coronaviridae (F)

  Betacoronavirus (G)

  Coronavirusul asociat sindromului respirator acut sever (virusul SARS)

  3

  Coronavirusul 2 care cauzează sindromul respirator acut sever (SARS-CoV-2) ^(1)

  3

  Coronavirus asociat sindromului respirator din Orientul Mijlociu (virusul MERS)

  3

  Alte Coronaviridae cunoscute a fi patogene

  2

  Picornavirusuri (O)

  Picornaviridae (F)

  Cardiovirus (G)

  Virus Saffold

  2

  Cosavirus (G)

  Cosavirus A

  2

  Enterovirus (G)

  Enterovirus A

  2

  Enterovirus

  2

  Enterovirus C

  2

  Enterovirus D, enterovirus tip 70 uman (virusul conjunctivitei hemoragice acute)

  2

  Rinovirusuri

  2

  Poliovirus, tip 1 și 3

  2

  V

  Poliovirus, tip 2^(2)

  3

  V

  Hepatovirus (G)

  Hepatovirus A (virus hepatită A, entrovirus uman tip 72)

  2

  V

  Kobuvirus (G)

  Aichivirus A (Aichi virus 1)

  2

  Parechovirus (G)

  Parechovirusuri A

  2

  Parechovirusuri B (virus Ljungan)

  2

  Alte Picornaviridae cunoscute a fi patogene

  2

  Neatribuit (O)

  Adenoviridae (F)

  2

  Astroviridae (F)

  2

  Arenaviridae (F)

  Virus Mammarena (G)

  Virus Mammarena brazilian

  4

  Virus Mammarena Chapare

  4

  Virus Mammarena Flexal

  3

  Virus Mammarena Guanarito

  4

  Virus Mammarena Junín

  4

  Virus Mammarena Lassa

  4

  Virus Mammarena Lujo

  4

  Virus Mammarena coriomeningită limfocitară, tulpini neurotropice

  2

  Virus Mammarena coriomeningită limfocitară (alte tulpini)

  2

  Virus Mammarena Machupo

  4

  Virus Mammarena Mobala

  2

  Virus Mammarena Mopeia

  2

  Virus Mammarena Tacaribe

  2

  Virus Mammarena Whitewater Arroyo

  3

  Caliciviridae (F)

  Norovirus (G)

  Norovirus (virus Norwalk)

  2

  Alte Caliciviridae cunoscute a fi patogene

  2

  Hepadnaviridae (F)

  Ortohepadnavirus (G)

  Virus hepatita B sau C

  3^(**^)

  V, D

  Hepeviridae (F)

  Ortohepevirus (G)

  Ortohepevirus A (virus hepatită E)

  2

  Flaviviridae (F)

  Flavivirus (G)

  Virus Denga

  3

  Virus encefalită japoneză

  3

  V

  Virus boala pădurii Kyasanur

  3

  V

  Virus boala Louping

  3^(**^)

  Virus encefalită Valea Murray (virus encefalită Australia)

  3

  Virus febră hemoragică Omsk

  3

  Virus Powassan

  3

  Virus Rocio

  3

  Virus encefalită St. Louis

  3

  Virus encefalită transmisă de căpușe

  Virus Absettarov

  3

  Virus Hanzalova

  3

  Virus Hypr

  3

  Virus Kumlinge

  3

  Virus Negishi

  3

  Encefalită rusă de primăvară-vară^(a)

  3

  V

  Virus encefalită transmisă de căpușe (subtip din Europa Centrală)

  3^(**^)

  V

  Virus encefalită transmisă de căpușe (subtip din Extremul Orient)

  3

  Virus encefalită transmisă de căpușe (subtip siberian)

  3

  V

  Virus Wesselsbron

  3^(**^)

  Virus febră Nil de Vest

  3

  Virus febră galbenă

  3

  V

  Virus Zika

  2

  Alte flavivirusuri cunoscute a fi patogene

  2

  Hepacivirus (G)

  Hepacivirus C (virus hepatită C)

  3^(**^)

  D

  Orthomyxoviridae (F)

  Gammainfluenzavirus (G)

  Virusul gripei de tip C

  2

  V^(c)

  Virusul gripei de tip A (G)

  Virusuri ale gripei aviare înalt patogene HPAIV (H5), de exemplu H5N1

  3

  Virusuri ale gripei aviare înalt patogene HPAIV (H7), de exemplu H7N7, H7N9

  3

  Virusul gripei de tip A

  2

  V^(c)

  Virusul gripei de tip A/New York/1/18 (H1N1) (gripă spaniolă 1918)

  3

  Virusul gripei de tip A/Singapore/1/57 (H2N2)

  3

  Virusul gripei aviare slab patogene (LPAI) H7N9

  3

  Virusul gripei B (G)

  Virusul gripei de tip B

  2

  V^(c)

  Virus Thogoto (G)

  Virus Dhori (orthomyxoviridae transmis de căpușe: Dhori)

  2

  Virus Thogoto (orthomyxoviridae transmis de căpușe: Thogoto)

  2

  Papillomaviridae (F)

  2

  D^(d)

  Parvoviridae (F)

  Eritroparvovirus (G)

  Eritroparvovirus primate 1 (parvovirus uman, virus B 19)

  2

  Polyomaviridae (F)

  Betapolyomavirus (G)

  Poliomavirus uman 1 (virus BK)

  2

  D^(d)

  Poliomavirus uman 2 (virus JC)

  2

  D^(d)

  Poxviridae (F)

  Molluscipoxvirus (G)

  Virus Molluscum contagiosum

  2

  Ortopoxvirus (G)

  Virus Cowpox

  2

  Virus Monkeypox

  3

  V

  Virus Vaccinia [incl. virusul variolei bubalinelor^(e), virusul variolei elefanților^(f), virusul variolei iepurilor^(g)]

  2

  Virus variolă (majoră și minoră)

  4

  V

  Parapoxvirus (G)

  Virus Orf

  2

  Virus pseudo variola vacii (virus nodulul mulgătorilor, Parapoxvirus bovis)

  2

  Yatapoxvirus (G)

  Virus Tanapox

  2

  Virus maimuța Yaba

  2

  Reoviridae (F)

  Seadornavirus (G)

  Virus Banna

  2

  Coltivirus (G)

  2

  Rotavirus (G)

  2

  Orbivirus (G)

  2

  Retroviridae (F)

  Deltaretrovirus (G)

  Virus T limfotropic 1 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 1)

  3^(**^)

  D

  Virus T limfotropic 2 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 2)

  3^(**^)

  D

  Lentivirus (G)

  Virusul imunodeficienței dobândite umane 1

  3^(**^)

  D

  Virusul imunodeficienței dobândite umane 2

  3^(**^)

  D

  Virusul imunodeficienței dobândite simiene (SIV)^(h)

  2

  Togaviridae (F)

  Alphavirus (G)

  Virus Cabassou

  3

  Virusul encefalitei ecvine de est

  3

  V

  Virus Bebaru

  2

  Virus Chikungunya

  3^(**^)

  Virus Everglades

  3^(**^)

  Virus Mayaro

  3

  Virus Mucambo

  3^(**^)

  Virus Ndumu

  3^(**^)

  Virus O’nyong-nyong

  2

  Virus Ross River

  2

  Virus Pădurea Semliki

  2

  Virus Sindbis

  2

  Virus Tonate

  3^(**^)

  Virus encefalomielită ecvină venezueleană

  3

  V

  Virus encefalomielită ecvină vest-americană

  3

  V

  Alte alfavirusuri cunoscute a fi patogene

  2

  Rubivirus (G)

  Virus rubeolă

  2

  V

  Neatribuit (F)

  Deltavirus (G)

  Virus hepatită delta^(b)

  2

  V, D

  ^(1) În conformitate cu art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărâre, activitățile de laborator cu rol de diagnostic care nu au risc de propagare a SARS-CoV-2 trebuie să se desfășoare într-o unitate care utilizează proceduri echivalente cu cel puțin nivelul 2 de biosecuritate. Activitățile de laborator cu risc de propagare a SARSCoV-2 trebuie să se desfășoare într-un laborator acreditat cu nivelul 3 de biosecuritate, cu presiunea aerului inferioară față de presiunea atmosferică.
  ^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.
  ^(a) Encefalită transmisă de căpușe.
  ^(b) Virusul hepatitei delta este patogen la lucrători numai în prezența unei infecții simultane sau secundare cauzate de virusul hepatitei B. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B îi va proteja, prin urmare, pe lucrătorii neafectați de virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei delta.
  ^(c) Doar pentru tipurile A și B.
  ^(d) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu acești agenți.
  ^(e) Sunt identificați doi viruși: unul de tipul virusului variolei bubalinelor, iar celălalt o variantă a virusului Vaccinia.
  ^(f) Variantă a virusului variolei vacii.
  ^(g) Variantă a virusului Vaccinia.
  ^(h) În prezent, nu există nicio dovadă de boală la oameni provocată de alte retrovirusuri de origine simiană. Ca măsură de precauție, se recomandă nivelul 3 pentru lucrul cu aceste retrovirusuri.
  ^(2) Clasificarea conform planului global de acțiune al Organizației Mondiale a Sănătății pentru reducerea la minimum a riscului de poliovirus asociat instalației, după eradicarea specifică a poliovirusurilor sălbatice și încetarea secvențială a utilizării vaccinului polio oral.
  13. Clasificarea agenților bolii prionice

  Agent biologic

  Clasificare

  Note

  Agent al bolii Creutzfeldt-Jakob

  3^(**^)

  D^(a)

  Variantă de agent al bolii Creutzfeldt-Jakob

  3^(**^)

  D^(a)

  Agent al encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) și al altor EST legate de animale

  3^(**^)

  D^(a)

  Agent al sindromului Gerstmann-Sträussler-Scheinker

  3^(**^)

  D^(a)

  Agent al Kuru

  3^(**^)

  D^(a)

  Agent al scrapiei

  2

  ^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.
  ^(a) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu acești agenți.
  14. Clasificarea paraziților
  NB: Pentru agenții biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp.“ se referă la alte specii care aparțin acestui gen și care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

  Agent biologic

  Clasificare

  Note

  Acanthamoeba castellani

  2

  Ancylostoma duodenale

  2

  Angiostrongylus cantonensis

  2

  Angiostrongylus costaricensis

  2

  Anisakis simplex

  2

  A

  Ascaris lumbricoides

  2

  A

  Ascaris suum

  2

  A

  Babesia divergens

  2

  Babesia microti

  2

  Balamuthia mandrillaris

  3

  Balantidium coli

  2

  Brugia malayi

  2

  Brugia pahangi

  2

  Brugia timori

  2

  Capillaria philippinensis

  2

  Capillaria spp.

  2

  Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)

  2

  Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)

  2

  Cryptosporidium hominis

  2

  Cryptosporidium parvum

  2

  Cyclospora cayetanensis

  2

  Dicrocoelium dentriticum

  2

  Dipetalonema streptocerca

  2

  Diphyllobothrium latum

  2

  Dracunculus medinensis

  2

  Echinococcus granulosus

  3^(**^)

  Echinococcus multilocularis

  3^(**^)

  Echinococcus oligarthrus

  3^(**^)

  Echinococcus vogeli

  3^(**^)

  Entamoeba histolytica

  2

  Enterobius vermicularis

  2

  Enterocytozoon bieneusi

  2

  Fasciola gigantica

  2

  Fasciola hepatica

  2

  Fasciolopsis buski

  2

  Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)

  2

  Heterophyes spp.

  2

  Hymenolepis diminuta

  2

  Hymenolepis nana

  2

  Leishmania aethiopica

  2

  Leishmania braziliensis

  3^(*^)

  Leishmania donovani

  3^(*^)

  Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)

  3^(*^)

  Leishmania infantum (Leishmania chagasi)

  3^(*^)

  Leishmania major

  2

  Leishmania mexicana

  2

  Leishmania panamensis (Viannia panamensis)

  3^(*^)

  Leishmania peruviana

  2

  Leishmania tropica

  2

  Leishmania spp.

  2

  Loa loa

  2

  Mansonella ozzardi

  2

  Mansonella perstans

  2

  Mansonella streptocerca

  2

  Metagonimus spp.

  2

  Naegleria fowleri

  3

  Necator americanus

  2

  Onchocerca volvulus

  2

  Opisthorchis felineus

  2

  Opisthorchis spp.

  2

  Paragonimus westermani

  2

  Paragonimus spp.

  2

  Plasmodium falciparum

  3^(**^)

  Plasmodium knowlesi

  3^(**^)

  Plasmodium spp. (uman și simian)

  2

  Sarcocystis suihominis

  2

  Schistosoma haematobium

  2

  Schistosoma intercalatum

  2

  Schistosoma japonicum

  2

  Schistosoma mansoni

  2

  Schistosoma mekongi

  2

  Strongyloides stercoralis

  2

  Strongyloides spp.

  2

  Taenia saginata

  2

  Taenia solium

  3^(**^)

  Toxocara canis

  2

  Toxocara cati

  2

  Toxoplasma gondii

  2

  Trichinella nativa

  2

  Trichinella nelsoni

  2

  Trichinella pseudospiralis

  2

  Trichinella spiralis

  2

  Trichomonas vaginalis

  2

  Trichostrongylus orientalis

  2

  Trichostrongylus spp.

  2

  Trichuris trichiura

  2

  Trypanosoma brucei brucei

  2

  Trypanosoma brucei gambiense

  2

  Trypanosoma brucei rhodesiense

  3^(**^)

  Trypanosoma cruzi

  3^(**^)

  Wuchereria bancrofti

  2

  ^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.
  15. Clasificarea ciupercilor
  NB: Pentru agenții biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp.“ se referă la alte specii care aparțin acestui gen și care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

  Agent biologic

  Clasificare

  Note

  Aspergillus flavus

  2

  A

  Aspergillus fumigatus

  2

  A

  Aspergillus spp.

  2

  Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

  3

  Blastomyces gilchristii

  3

  Candida albicans

  2

  A

  Candida dubliniensis

  2

  Candida glabrata

  2

  Candida parapsilosis

  2

  Candida tropicalis

  2

  Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)

  3

  Cladophialophora modesta

  3

  Cladophialophora spp.

  2

  Coccidioides immitis

  3

  A

  Coccidioides posadasii

  3

  A

  Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)

  2

  A

  Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

  2

  A

  Emmonsia parva var. parva

  2

  Emmonsia parva var. crescens

  2

  Epidermophyton floccosum

  2

  A

  Epidermophyton spp.

  2

  Fonsecaea pedrosoi

  2

  Histoplasma capsulatum

  3

  Histoplasma capsulatum var. farciminosum

  3

  Histoplasma duboisii

  3

  Madurella grisea

  2

  Madurella mycetomatis

  2

  Microsporum spp.

  2

  A

  Nannizzia spp.

  2

  Neotestudina rosatii

  2

  Paracoccidioides brasiliensis

  3

  A

  Paracoccidioides lutzii

  3

  Paraphyton spp.

  2

  Rhinocladiella mackenziei

  3

  Scedosporium apiospermum

  2

  Scedosporium prolificans (inflatum)

  2

  Sporothrix schenckii

  2

  Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)

  2

  A

  Trichophyton rubrum

  2

  A

  Trichophyton tonsurans

  2

  A

  Trichophyton spp.

  2

  (la 28-12-2020, ANEXA nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )


  ANEXA nr. 4

  RECOMANDĂRI PRACTICE
  pentru supravegherea medicală a lucrătorilor
  1. Medicul și/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expusi la agenți biologici trebuie să cunoască bine condițiile sau circumstanțele de expunere a fiecărui lucrator.2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie să fie asigurată conform practicilor și principiilor medicinei muncii; ea trebuie să includă cel puțin următoarele măsuri:
  a) înregistrarea antecedentelor medicale și profesionale ale fiecărui lucrator;
  b) o evaluare personalizata a stării de sănătate a lucrătorilor;
  c) dacă este cazul, o supraveghere biologica pentru depistarea efectelor precoce și reversibile.

  Se pot dispune și alte teste pentru fiecare lucrator supus unei supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cunoștințe ale medicinei muncii.


  ANEXA nr. 5

  INDICAȚII PRIVIND MĂSURILE ȘI NIVELURILE DE IZOLARE

  Notă preliminară
  Măsurile conținute în prezenta anexă trebuie să fie aplicate în funcție de natura activităților, evaluarea riscurilor pentru lucrător și natura agentului biologic implicat.
  În tabel, „Recomandat“ înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepția situației în care rezultatele evaluării menționate la art. 8 din hotărâre indică altfel.
  A. Măsuri de izolareB. Niveluri de izolare
  234
  Loc de muncă
  1. Locul de muncă trebuie să fie separat de orice altă activitate din aceeași clădire.NuRecomandatDa
  2. Locul de muncă trebuie să poată fi etanșat pentru a permite fumigații.NuRecomandatDa
  Facilități
  3. Materialul infectat, inclusiv orice animal, trebuie să fie manipulat într-o incintă de securitate sau de izolare sau orice spațiu izolat adecvat.Dacă este cazulDa, în cazul în care infectarea se produce pe calea aeruluiDa
  Echipament
  4. Filtrarea admisiei și evacuarea aerului la locul de muncă prin filtre absolute [HEPA^(1)] sau dispozitive analogeNuDa, la evacuareDa, la admisie și evacuare
  5. Presiunea la locul de muncă trebuie să rămână inferioară celei atmosferice.NuRecomandatDa
  6. Impermeabilitatea suprafețelor la apă: curățare ușoarăDa, pentru banc și podeaDa, pentru banc, podea și alte suprafețe determinate prin evaluarea risculuiDa, pentru banc, pereți, podea și plafon
  7. Rezistența suprafețelor la acizi, alcali, solvenți, dezinfectanțiRecomandatDaDa
  Sistemul de muncă
  8. Accesul trebuie să fie restricționat și permis numai lucrătorilor special nominalizați.RecomandatDaDa, printr-un SAS^(2)
  9. Control eficient al vectorilor, de exemplu pentru rozătoare și insecteRecomandatDaDa
  10. Specificarea procedeelor de dezinfecțieDaDaDa
  11. Depozitarea agenților biologici în loc sigurDaDaDa, depozitare sigură
  12. Personalul trebuie să facă duș înainte de a părăsi zona izolată.NuRecomandatRecomandat
  Deșeuri
  13. Procesul de inactivare validat pentru eliminarea în siguranță a carcaselor de animaleRecomandatDa, la fața locului sau în afara acestuiaDa, la fața locului
  Alte măsuri
  14. Laboratorul trebuie să își izoleze propriile echipamente.NuRecomandatDa
  15. Existența unei ferestre de observare sau a unui sistem echivalent, care să permită vizualizarea ocupanțilorRecomandatRecomandatDa

  ^(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficiență pentru particule din aer].
  ^(2) SAS: Security Airlock System - cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricționată prin vestiare sau cabine de duș și este preferabil să fie prevăzută cu uși cu blocare automată.

  (la 28-12-2020, ANEXA nr. 5 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )


  ANEXA nr. 6

  IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE

  Notă preliminară
  În tabel, „Recomandat“ înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepția situației în care rezultatele evaluării menționate la art. 8 din hotărâre indică altfel.

  Agenți biologici din grupa 1
  Pentru activitățile care implică utilizarea de agenți biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile de bună siguranță și igienă a muncii.

  Agenți biologici din grupele 2, 3 și 4
  Ar putea fi oportun să se selecteze și să se combine cerințele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.

  A. Măsuri de izolare

  B. Niveluri de izolare

  2

  3

  4

  Considerații generale

  1. Microorganismele viabile trebuie să fie manipulate într-un sistem care separă fizic procesul de mediul înconjurător.

  Da

  Da

  Da

  2. Gazele de evacuare din sistemul închis trebuie să fie tratate astfel încât:

  să se reducă la minimum răspândirea

  să se împiedice răspândirea

  să se împiedice răspândirea

  3. Prelevarea de probe, adăugarea de materiale la un sistem închis și transferul organismelor viabile într-un un alt sistem închis trebuie să se facă astfel încât:

  să se reducă la minimum răspândirea

  să se împiedice răspândirea

  să se împiedice răspândirea

  4. Fluidele de cultură nu trebuie să fie îndepărtate din sistemul închis, cu excepția cazurilor în care microorganismele viabile nu au fost:

  inactivate prin mijloace chimice sau fizice validate

  inactivate prin mijloace chimice sau fizice validate

  inactivate prin mijloace chimice sau fizice validate

  5. Închiderile ermetice trebuie să fie proiectate astfel încât:

  să se reducă la minimum răspândirea

  să se împiedice răspândirea

  să se împiedice răspândirea

  6. Zona controlată trebuie proiectată astfel încât întreg conținutul sistemului închis să poată fi reținut în caz de deversare.

  Nu

  Recomandat

  Da

  7. Zona controlată trebuie să poată fi închisă ermetic pentru a permite fumigații.

  Nu

  Recomandat

  Da

  Facilități

  8. Personalul trebuie să aibă acces la instalații de decontaminare și instalații sanitare.

  Da

  Da

  Da

  Echipament

  9. Aerul care intră și cel care iese din zona controlată trebuie să fie filtrat cu ajutorul unui filtru HEPA^(1).

  Nu

  Recomandat

  Da

  10. Zona controlată trebuie să fie menținută la o presiune a aerului inferioară presiunii atmosferice.

  Nu

  Recomandat

  Da

  11. Zona controlată trebuie să fie ventilată corespunzător pentru a reduce la minim contaminarea aerului.

  Recomandat

  Recomandat

  Da

  Sistemul de lucru

  12. Sistemele închise^(2) trebuie să se afle într-o zonă controlată.

  Recomandat

  Recomandat

  Da, și construită special în acest scop

  13. Trebuie amplasate avertismente privind riscurile biologice.

  Recomandat

  Da

  Da

  14. Accesul trebuie restricționat și permis numai personalului nominalizat în mod special.

  Recomandat

  Da

  Da, printr-un SAS^(3)

  15. Personalul trebuie să facă duș înainte de a părăsi zona controlată.

  Nu

  Recomandat

  Da

  16. Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție.

  Da, îmbrăcăminte de lucru

  Da

  Da, schimbare completă

  Deșeuri

  17. Efluenții de la chiuvete și dușuri trebuie colectați și inactivați înainte de evacuare.

  Nu

  Recomandat

  Da

  18. Tratamentul efluenților înainte de evacuarea finală:

  inactivare prin mijloace chimice sau fizice validate

  inactivare prin mijloace chimice sau fizice validate

  inactivare prin mijloace chimice sau validate

  ^(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficiență pentru particule din aer].
  ^(2) Sistem închis: un sistem care separă fizic procesul de mediul ambiant (de exemplu, incubatoarele, rezervoarele etc.).
  ^(3) SAS: cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricționată prin vestiare sau cabine de duș și este preferabil să fie prevăzută cu uși cu blocare automată.
  (la 28-12-2020, ANEXA nr. 6 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )


  ANEXA nr. 7

  COD DE CONDUITA
  recomandat pentru vaccinare
  1. Dacă evaluarea releva existenta unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, cauzat de expunerea la agenți biologici contra cărora exista vaccinuri eficace, angajatorul trebuie să le asigure vaccinarea.2. Vaccinarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății Publice. Lucrătorii trebuie să fie informati despre avantajele și inconvenientele atât ale vaccinarii, cat și ale absentei acesteia.3. Vaccinarea nu trebuie să implice costuri financiare pentru lucrători.4. Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie să fie eliberat lucrătorului respectiv și, la cerere, autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București.

  ----