LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*)
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
(actualizată până la data de 20 ianuarie 2009*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 20 ianuarie 2009, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 272 din 29 iunie 2006; LEGEA nr. 298 din 18 noiembrie 2008.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Dispoziţii generale
  (1) Prezenta lege stabileşte condiţiile specifice de garantare a dreptului la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice.
  (2) Prevederile prezentei legi se aplică furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi furnizorilor de servicii cu valoare adăugată şi furnizorilor de registre ale abonaţilor care, în cadrul activităţii lor comerciale, prelucrează date cu caracter personal.
  (3) Prevederile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
  (4) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate:
  a) în cadrul activităţilor în domeniul apărării naţionale şi securităţii naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege;
  b) în cadrul activităţilor de combatere a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi în cadrul altor activităţi în domeniul dreptului penal, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege.


  Articolul 2

  Definiţii
  (1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:
  a) utilizator - orice persoană fizică ce beneficiază de un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, fără a avea în mod necesar calitatea de abonat al acestui serviciu;
  b) date de trafic - orice date prelucrate în scopul transmiterii unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice sau în scopul facturării contravalorii acestei operaţiuni;
  c) date de localizare - orice date prelucrate într-o reţea de comunicaţii electronice, care indică poziţia geografică a echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;
  d) comunicare - orice informaţie schimbată sau transmisă între un număr determinat de participanţi prin intermediul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului; aceasta nu include informaţia transmisă publicului printr-o reţea de comunicaţii electronice ca parte a unui serviciu de programe audiovizuale, în măsura în care nu poate fi stabilită o legătură între informaţia în cauză şi abonatul sau utilizatorul identificabil care o primeşte;
  e) apel - conexiunea stabilită prin intermediul unui serviciu de telefonie destinat publicului, care permite comunicarea bidirecţională în timp real;
  f) serviciu cu valoare adăugată - orice serviciu care necesită prelucrarea datelor de trafic sau a datelor de localizare, în alte scopuri decât transmiterea comunicării ori facturarea contravalorii acestei operaţiuni;
  g) poştă electronică - serviciul care constă în transmiterea printr-o reţea publică de comunicaţii electronice a unor mesaje în format text, voce, sunet sau imagine, care pot fi stocate în reţea sau în echipamentul terminal al destinatarului până la recepţionarea de către destinatar.
  (2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 3 lit. a), b), c) şi i) din Legea nr. 677/2001, art. 2 lit. a), b), c) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, art. 1 pct. 1 şi 8 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu modificările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.


  Articolul 3

  Măsuri de securitate
  (1) Furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea garantării securităţii serviciului. În ceea ce priveşte securitatea reţelei, dacă este necesar, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice va lua măsurile de securitate respective împreună cu furnizorul reţelei publice de comunicaţii electronice. Măsurile adoptate trebuie să garanteze un nivel de securitate proporţional cu riscul existent, având în vedere posibilităţile tehnice de ultimă oră şi costurile implementării acestor măsuri.
  (2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANRC, stabileşte condiţiile în care furnizorii trebuie să îşi îndeplinească obligaţia prevăzută la alin. (1).
  (3) În cazul existenţei unui risc determinat de încălcare a securităţii reţelei, furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului este obligat:
  a) să informeze abonaţii asupra existenţei acestui risc, precum şi asupra posibilelor consecinţe ce decurg;
  b) să informeze abonaţii asupra posibilităţilor de remediere;
  c) să informeze abonaţii asupra costurilor probabile privind înlăturarea riscului.


  Articolul 4

  Confidenţialitatea comunicărilor
  (1) Confidenţialitatea comunicărilor transmise prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi confidenţialitatea datelor de trafic aferente sunt garantate.
  (2) Ascultarea, înregistrarea, stocarea şi orice altă formă de interceptare ori supraveghere a comunicărilor şi a datelor de trafic aferente sunt interzise, cu excepţia cazurilor următoare:
  a) se realizează de utilizatorii care participă la comunicarea respectivă;
  b) utilizatorii care participă la comunicarea respectivă şi-au dat, în prealabil, consimţământul scris cu privire la efectuarea acestor operaţiuni;
  c) se realizează de autorităţile competente, în condiţiile legii.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua stocarea tehnică necesară, în scopul transmiterii comunicării, în condiţiile respectării confidenţialităţii.
  (4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua înregistrări autorizate, în condiţiile legii, ale comunicărilor şi datelor de trafic aferente, atunci când acestea se realizează în cadrul unor practici profesionale licite, în scopul de a furniza proba unui act comercial sau a unei comunicări realizate în scopuri comerciale.
  (5) Utilizarea unei reţele de comunicaţii electronice în scopul stocării de informaţii în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator ori al obţinerii accesului la informaţia stocată în acest mod este permisă numai cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii:
  a) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat informaţii clare şi complete, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, între altele cu privire la scopul în care se efectuează stocarea sau accesul la informaţia stocată;
  b) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-a oferit posibilitatea de a refuza stocarea sau accesul la informaţia stocată.
  (6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilităţii de a efectua stocarea sau accesul tehnic în următoarele cazuri:
  a) atunci când aceste operaţiuni sunt realizate în scopul exclusiv al efectuării sau facilitării transmiterii unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice;
  b) atunci când aceste operaţiuni sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu al societăţii informaţionale, solicitat expres de abonat sau utilizator.


  Articolul 5

  Datele de trafic
  (1) Datele de trafic referitoare la abonaţi şi utilizatori înregistraţi, prelucrate şi reţinute de furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau de furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului, trebuie să fie şterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2), (3), (5) şi (5^1).
  ------------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 21, Cap. VI din LEGEA nr. 298 din 18 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 21 noiembrie 2008.
  (2) Prelucrarea datelor de trafic efectuată în scopul facturării abonaţilor sau al stabilirii obligaţiilor de plată pentru interconectare este permisă doar până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data scadenţei obligaţiei de plată corespunzătoare.
  (3) Furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului poate prelucra datele prevăzute la alin. (1), în vederea comercializării serviciilor sale sau a furnizării de servicii cu valoare adăugată, numai în măsura şi pe durata necesară comercializării, respectiv furnizării acestor servicii, şi numai cu consimţământul expres prealabil al abonatului sau utilizatorului la care se referă datele respective. Abonatul sau, după caz, utilizatorul îşi poate retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor de trafic.
  (4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului este obligat să informeze abonatul sau utilizatorul cu privire la categoriile de date de trafic care sunt prelucrate şi la durata prelucrării acestora. În cazul prevăzut la alin. (3), această informare trebuie să aibă loc anterior obţinerii consimţământului abonatului sau utilizatorului.
  (5) Prelucrarea datelor de trafic în condiţiile alin. (1)-(4) poate fi efectuată numai de către persoanele care acţionează sub autoritatea furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, având ca atribuţii facturarea ori gestionarea traficului, relaţiile cu clienţii, detectarea fraudelor, comercializarea serviciilor de comunicaţii electronice sau furnizarea serviciilor cu valoare adăugată, şi este permisă numai în măsura în care este necesară pentru îndeplinirea acestor atribuţii.
  (6) Prevederile alin. (1)-(3) şi (5) nu aduc atingere posibilităţii autorităţilor competente de a avea acces la datele de trafic, în condiţiile legii.
  ------------
  Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 21, Cap. VI din LEGEA nr. 298 din 18 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 21 noiembrie 2008.


  Articolul 6

  Facturarea detaliată
  (1) Abonaţii primesc facturi nedetaliate.
  (2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonaţilor, cu respectarea dreptului la viaţă privată al utilizatorilor apelanţi şi al abonaţilor apelaţi.
  (3) Informaţiile minime prezentate în cadrul facturilor detaliate sunt stabilite de ANRC.


  Articolul 7

  Prezentarea şi restricţionarea identităţii liniei apelante şi a liniei conectate
  (1) În cazul în care este oferită prezentarea identităţii liniei apelante, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorului apelant pentru fiecare apel, precum şi abonatului apelant pentru fiecare linie, printr-un mijloc simplu şi gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei apelante, indiferent de ţara de destinaţie a apelului.
  (1^1) În cazul interconectării, furnizorul are obligaţia de a transmite la interfaţa dintre cele două reţele identitatea liniei apelante fără a o altera, modifica sau şterge.
  ------------
  Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 272 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 4 iulie 2006.
  (2) În cazul în care este oferită prezentarea identităţii liniei apelante, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu şi, în limitele unei utilizări rezonabile, gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei apelante pentru apelurile primite, indiferent de ţara de origine a acestora.
  (3) În cazul în care este oferită prezentarea identităţii liniei apelante, când prezentarea identităţii liniei apelante se face înainte de începerea convorbirii, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu, posibilitatea de a respinge apelurile primite pentru care identitatea liniei apelante a fost ascunsă de utilizatorul sau abonatul apelant, indiferent de ţara de origine a apelurilor.
  (4) În cazul în care este oferită prezentarea identităţii liniei conectate, furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu şi gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei conectate faţă de utilizatorul apelant, indiferent de ţara de origine a apelurilor.
  (5) În cazul în care este oferită prezentarea identităţii liniei apelante sau a liniei conectate, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a informa publicul în acest sens, inclusiv cu privire la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identităţii sau de respingere a apelurilor prevăzute la alin. (1)-(4).
  (6) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonaţilor conectaţi la comutatoare digitale şi, acolo unde este tehnic posibil şi nu se presupune un efort economic disproporţionat, în cazul abonaţilor conectaţi la comutatoare analogice.


  Articolul 8

  Datele de localizare, altele decât datele de trafic
  (1) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, referitoare la utilizatorii sau abonaţii reţelelor publice de comunicaţii electronice sau ai serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, atunci când este posibilă, este permisă numai în unul dintre următoarele cazuri:
  a) datele în cauză sunt transformate în date anonime;
  b) cu consimţământul expres prealabil al utilizatorului sau abonatului la care se referă datele respective, în măsura şi pentru durata necesare furnizării unui serviciu cu valoare adăugată;
  c) atunci când serviciul cu valoare adăugată cu funcţie de localizare are ca scop transmiterea unidirecţională şi nediferenţiată a unor informaţii către utilizatori.
  (2) Furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorului sau abonatului, anterior obţinerii consimţământului acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), informaţii referitoare la:
  a) tipul de date de localizare, altele decât datele de trafic, care vor fi prelucrate;
  b) scopurile şi durata prelucrării acestor date;
  c) eventuala transmitere a datelor către un terţ, în scopul furnizării serviciului cu valoare adăugată.
  (3) Utilizatorii sau abonaţii care îşi dau consimţământul în vederea prelucrării datelor în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) au dreptul de a-şi retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a refuza temporar prelucrarea datelor în cauză pentru fiecare conectare la reţea sau pentru fiecare transmitere a unei comunicări. Furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorilor sau abonaţilor un procedeu simplu şi gratuit pentru exercitarea acestor drepturi.
  (4) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, în condiţiile alin. (1)-(3), poate fi efectuată numai de către persoanele care acţionează sub autoritatea furnizorului reţelei publice de comunicaţii electronice sau al serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului ori a terţului furnizor de servicii cu valoare adăugată şi trebuie să se limiteze numai la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciului cu valoare adăugată.
  (5) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere posibilităţii autorităţilor competente de a avea acces la datele păstrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile legii.
  ------------
  Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. 21, Cap. VI din LEGEA nr. 298 din 18 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 21 noiembrie 2008.


  Articolul 9

  Excepţii
  (1) Furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau al unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului poate deroga de la prevederile art. 7 referitoare la oferirea posibilităţii de ascundere a identităţii liniei apelante, astfel:
  a) temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; în acest caz datele care permit identificarea abonatului apelant vor fi păstrate şi puse la dispoziţie de către furnizorul reţelei publice de comunicaţii electronice sau al serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului, în condiţiile legii;
  b) pentru fiecare linie, în vederea soluţionării de către serviciile specializate de intervenţie recunoscute în condiţiile legii, precum poliţie, pompieri sau ambulanţă, a situaţiilor ce le sunt semnalate prin apeluri de urgenţă.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice sau al unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului poate deroga şi de la prevederile art. 8, referitoare la obţinerea consimţământului abonatului sau utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor de localizare.
  (3) Derogările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt permise în condiţiile stabilite de Avocatul Poporului, cu consultarea ANRC.
  (4) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonaţilor conectaţi la comutatoare digitale şi, acolo unde este tehnic posibil şi nu se presupune un efort economic disproporţionat, în cazul abonaţilor conectaţi la comutatoare analogice.


  Articolul 10

  Redirecţionarea automată a apelului
  (1) Furnizorul reţelei publice de comunicaţii electronice sau, după caz, al serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie fiecărui abonat un mijloc simplu şi gratuit de a bloca redirecţionarea automată de către un terţ a apelurilor către echipamentul terminal al abonatului respectiv.
  (2) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonaţilor conectaţi la comutatoare digitale şi, acolo unde este tehnic posibil şi nu se presupune un efort economic disproporţionat, în cazul abonaţilor conectaţi la comutatoare analogice.


  Articolul 11

  Registrele abonaţilor
  (1) Persoanele care pun la dispoziţia publicului registre ale abonaţilor în formă scrisă sau electronică sau care furnizează servicii de informaţii privind abonaţii au obligaţia de a informa abonaţii asupra scopului întocmirii acestor registre în care pot fi incluse datele lor cu caracter personal, precum şi asupra oricăror alte posibilităţi de utilizare, bazate pe funcţii de căutare integrate registrelor în formă electronică. Informarea este gratuită şi se realizează înainte ca abonaţii să fie incluşi în registrele respective.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a oferi în mod gratuit abonaţilor următoarele posibilităţi:
  a) de a decide dacă datele lor cu caracter personal, precum şi care dintre acestea vor fi sau nu incluse într-un registru public al abonaţilor;
  b) de a verifica, rectifica sau elimina datele lor cu caracter personal incluse într-un registru al abonaţilor.
  (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot utiliza registrele publice ale abonaţilor în alt scop decât pentru simpla căutare a datelor de contact, pe baza numelui şi, dacă este necesar, a unui număr limitat de alţi parametri, numai cu consimţământul expres prealabil al tuturor abonaţilor ce figurează în aceste registre.
  (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi abonaţilor persoane juridice în privinţa includerii datelor care permit identificarea acestora în registrele publice ale abonaţilor.


  Articolul 12

  Comunicările nesolicitate
  (1) Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesită intervenţia unui operator uman, prin fax ori prin poşta electronică sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia cazului în care abonatul vizat şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.
  (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dacă o persoană fizică sau juridică obţine în mod direct adresa de poştă electronică a unui client, cu ocazia vânzării către acesta a unui produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, persoana fizică sau juridică în cauză poate utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care acea persoană le comercializează, cu condiţia de a oferi în mod clar şi expres clienţilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu şi gratuit unei asemenea utilizări, atât la obţinerea adresei de poştă electronică, cât şi cu ocazia fiecărui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus iniţial.
  (3) În toate cazurile este interzisă efectuarea prin poştă electronică de comunicări comerciale în care identitatea reală a persoanei în numele şi pe seama căreia sunt făcute este ascunsă sau în care nu se specifică o adresă valabilă la care destinatarul să poată transmite solicitarea sa referitoare la încetarea efectuării unor asemenea comunicări.
  (4) Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi abonaţilor persoane juridice.


  Articolul 13

  Regim sancţionator
  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), în condiţiile stabilite potrivit art. 3 alin. (2);
  b) neîndeplinirea obligaţiei de informare prevăzute la art. 3 alin. (3);
  c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) referitoare la interdicţia interceptării şi supravegherii comunicărilor şi datelor de trafic aferente;
  d) nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (5);
  e) nerespectarea prevederilor art. 5 referitoare la prelucrarea datelor de trafic;
  f) nerespectarea condiţiilor de emitere a facturilor stabilite potrivit art. 6;
  g) încălcarea obligaţiilor referitoare la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a identităţii sau de respingere a apelurilor, precum şi la informarea publicului, prevăzute la art. 7;
  h) nerespectarea prevederilor art. 8, referitoare la prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic;
  i) nerespectarea prevederilor art. 9, referitoare la condiţiile în care se poate deroga de la prevederile art. 7 sau 8;
  j) încălcarea obligaţiilor referitoare la posibilitatea de a bloca redirecţionarea automată a apelurilor, prevăzute la art. 10;
  k) neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la întocmirea registrelor abonaţilor, prevăzute la art. 11;
  l) nerespectarea prevederilor art. 12, referitoare la comunicările nesolicitate.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) şi l) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri.
  (3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit k), precum şi contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. h), săvârşite prin nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), se sancţionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri.
  (4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), f), g) şi j) se constată de personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC, iar sancţiunile se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele ANRC.
  (5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), h), i), k) şi l) şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de personalul de control împuternicit în acest scop al Avocatului Poporului, în condiţiile Legii nr. 677/2001.
  (6) În măsura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 14

  Dispoziţii tranzitorii şi finale
  (1) Prevederile art. 11 nu se aplică în cazul registrelor abonaţilor întocmite sau comercializate în formă scrisă ori în formă electronică accesibilă off-line înaintea intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, cu modificările ulterioare.


  Articolul 15

  Transpunerea unor acte normative comunitare
  Prezenta lege transpune Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 201 din 31 iulie 2002.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 17 noiembrie 2004.
  Nr. 506.
  _____________