ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 20 septembrie 2001privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 28 septembrie 2001
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea producerii energiei termice în sistem centralizat agenții economici producători de energie termica, împreună cu agenții economici distribuitori, precum și agenții economici distribuitori de gaze naturale, împreună cu agenții economici producători și distribuitori de energie termică, au obligația ca până la data de 1 octombrie 2001 să deschidă conturi de tip "ESCROW" la o societate bancară comercială convenită de comun acord.(2) Refuzul agenților economici producători și distribuitori de energie termica de a deschide conturi de tip "ESCROW" cu distribuitorii de gaze naturale și, respectiv, cu producătorii de energie termica conduce la sistarea livrărilor de gaze naturale și, respectiv, de energie termica.(3) În conturile de tip "ESCROW" prevăzute la alin. (1) beneficiarii de energie termica vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autoritățile locale vor vira subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif pentru energia termica livrata populației, precum și ajutoarele bănești pentru energia termica care se acordă categoriilor defavorizate ale populației, potrivit legii. Agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termica sunt obligați sa înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip "ESCROW" în care vor incasa valoarea acesteia.(4) Încasarea de către agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termica a sumelor de la beneficiari și a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele de tip "ESCROW" constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 50 milioane lei și 100 milioane lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților publice locale.(5) Din conturile de tip "ESCROW" se vor face viramente în conturile curente ale agenților economici, în stricta concordanță cu partea procentuală a fiecăruia, convenită și stipulată în contractul care stă la baza deschiderii conturilor de tip "ESCROW".


  Articolul 2
  (1) Începând cu anul 2002 subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la energia termică livrată populației se suportă astfel:
  a) 45% din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate cu aceasta destinație bugetelor locale;
  b) 55% din resursele bugetelor locale, constituite potrivit legii.
  (2) În execuție sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se alocă în aceleași proporții prevăzute la alin. (1) lit. a), cu condiția prezentării documentelor care confirmă plăți efectuate în acest scop de autoritățile locale din bugetele acestora.


  Articolul 3

  Pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate consiliile locale și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București pot stabili prețuri mai mari decât prețul național de referința, diminuând astfel subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif și majorând în mod corespunzător ajutoarele bănești acordate populației, potrivit legii.


  Articolul 4
  (1) Pentru suportarea cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea prețului la gaze naturale autoritățile administrației publice locale acordă, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001, ajutoare bănești familiilor cu venituri mici care utilizează gazele naturale pentru încălzirea locuințelor, astfel:
  a) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează până la 900.000 lei, o sumă de 400.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală;
  b) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează între 900.001 lei și 1.100.000 lei, o sumă de 240.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală.
  c) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează între 1.100.001 lei și 1.400.000 lei, o sumă de 120.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală.
  (2) Modalitățile de stabilire, de verificare, de plată a ajutoarelor bănești și de sancționare sunt cele prevăzute de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației.(3) Acordarea ajutoarelor bănești prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetele locale.


  Articolul 5

  În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și, respectiv, Ministerul Industriei și Resurselor pot emite precizări metodologice care se vor aproba prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.


  Articolul 6
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:
  a) prevederile art. 3 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referința pentru energia termica furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației;
  b) prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului;
  c) prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care se importa prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale, aprobată și modificată prin Legea nr. 353/2001, cu excepția prevederilor referitoare la combustibilii energetici importați de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., care rămân în vigoare până la data de 1 martie 2002.
  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2002 se abrogă și prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 162/1999.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca