NORME METODOLOGICE din 12 noiembrie 2009privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obținute de autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 noiembrie 2009 Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 3.156 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 noiembrie 2009.


  Articolul 1

  Autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, virează disponibilitățile reprezentând venituri proprii, inclusiv cele păstrate în depozite, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice", la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilități respective, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.


  Articolul 2

  Autoritățile și instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții, care s-au reorganizat ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, virează disponibilitățile reprezentând venituri proprii și subvenții, la bugetul de stat, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, astfel:
  a) veniturile proprii: în contul 20.36.01.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice", deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilități;
  b) subvențiile rămase neutilizate: în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.


  Articolul 3

  Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1 și 2 au obligația de a dispune transformarea în lei a sumelor reprezentând venituri proprii existente în conturi în valută deschise la instituții de credit și de a vira sumele rezultate în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice", în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.


  Articolul 4
  (1) Sumele aferente donațiilor sau sponsorizărilor primite în lei de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1 și 2, rămase neutilizate în conturi de disponibilități deschise la Trezoreria Statului, se virează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.37.01.01 "Donații și sponsorizări", deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilități și se utilizează în condițiile stabilite pentru donațiile și sponsorizările primite de instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, prin Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003.(2) Donațiile și sponsorizările primite în valută, aflate în conturi deschise la instituții de credit, pot fi reținute în aceste conturi, urmând a fi utilizate în condițiile stabilite pentru donațiile și sponsorizările în valută primite de instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, prin Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003.


  Articolul 5
  (1) Disponibilitățile din fonduri externe nerambursabile postaderare rămase neutilizate în conturile autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 și 2 se virează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.45.01.XX.yy "Venituri ale bugetului de stat - sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", în care XX reprezintă subcapitolul de venituri ale bugetului de stat, iar yy reprezintă paragraful, stabilite potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005.(2) Finanțarea proiectelor derulate de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și altor prevederi legale privind gestionarea de fonduri externe nerambursabile postaderare în vigoare.


  Articolul 6
  (1) Sumele indisponibilizate în conturile de disponibilități ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 și 2, în temeiul unor titluri executorii prezentate unităților Trezoreriei Statului anterior intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, se transferă de către unitățile Trezoreriei Statului în contul 50.63.02 "Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", deschis pe numele instituțiilor publice respective, și se virează în conturile indicate de executorii judecătorești în termenele prevăzute de lege.(2) Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, din conturile de disponibilități ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 și 2 nu se mai indisponibilizează sume, obligațiile de plată stabilite în titlurile executorii urmând a fi indisponibilizate din creditele bugetare deschise și repartizate acestor instituții de la bugetul de stat.


  Articolul 7
  (1) Fac excepție de la prevederile art. 1 și 2 sumele existente la data reorganizării în conturile de disponibilități, care provin din următoarele surse:1. garanții primite de la terți pentru participarea la licitații sau în alte condiții prevăzute de lege, care nu se cuvin bugetului de stat;2. disponibilități reprezentând sume de mandat și în depozit;3. sume încasate necuvenit, înregistrate ca operațiuni în curs de lămurire sau în conturi de creditori;4. sume reprezentând fonduri externe nerambursabile preaderare, inclusiv sume aferente cofinanțării de la bugetul de stat a acestora;5. alte sume care se regăsesc potrivit legii în conturi ale instituțiilor publice și care nu reprezintă venituri proprii ale acestora și/sau subvenții.(2) Disponibilitățile prevăzute la alin. (1) pct. 1 și 2 se virează de către instituțiile publice în contul 50.05 "Disponibil din sume de mandat și în depozit", deschis la Trezoreria Statului, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(3) Disponibilitățile prevăzute la alin. (1) pct. 3, 4 și 5 se virează de către instituțiile publice în contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinație specială ale ministerelor și instituțiilor publice subordonate", în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.(4) Sumele prevăzute la alin. (2) și (3) se utilizează conform legislației specifice.


  Articolul 8
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, instituțiile publice prevăzute la art. 1 și 2 pot efectua din conturile de disponibilități deschise la Trezoreria Statului numai operațiuni de regularizare și transfer prevăzute de prezentele norme metodologice.(2) În conturile de disponibilități deschise pe numele instituțiilor publice prevăzute la art. 1 și 2, cu excepția celor prevăzute la art. 7 alin. (2) și (3), nu mai pot fi încasate sume.(3) Până la data de 31 decembrie 2009, eventualele sume virate eronat în conturile de disponibilități prevăzute la alin. (2) se transferă de către unitățile Trezoreriei Statului în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.17 "Venituri ale bugetului de stat - Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate". După efectuarea operațiunilor de transfer, unitățile Trezoreriei Statului eliberează instituției publice beneficiare un extras al contului 20.36.01.17 "Venituri ale bugetului de stat - Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate".


  Articolul 9

  Veniturile realizate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie se gestionează potrivit hotărârilor Guvernului emise în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009.


  Articolul 10
  (1) Sumele care au fost gestionate ca venituri proprii de instituțiile publice prevăzute la art. 1 și 2 și care, potrivit legii, se datorează bugetului de stat se încasează în continuare de către instituțiile publice respective sau de către instituțiile publice în structura cărora acestea au fost preluate, în contul de disponibilități 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", care se deschide pe numele acestora la unitățile Trezoreriei Statului.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) care se achită în numerar se depun de către instituțiile publice în contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", în prima zi lucrătoare de la încasare.(3) Sumele colectate în contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" se virează în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat prevăzute în anexă, în funcție de natura acestora, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.(4) Instituțiile publice reorganizate au obligația de a comunică clienților, contribuabililor și altor debitori de la care au de încasat sume care se cuvin bugetului de stat codul IBAN aferent contului 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat".


  Articolul 11

  Conturile de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele care au fost gestionate ca venituri proprii de către instituțiile publice prevăzute la art. 1 și 2 și conturile de disponibilități ale acestora se codifică cu codul de identificare fiscală al instituțiilor publice respective și se deschid la unitățile Trezoreriei Statului prin care acestea își desfășoară activitatea în urma reorganizării.


  Anexă

  la normele metodologice
  Conturile de venituri ale bugetului de stat în care
  se virează sumele reprezentând venituri proprii gestionate
  de instituțiile publice reorganizate ca instituții publice
  finanțate integral de la bugetul de stat
  Nr. crt. Simbol cont Denumire cont
  1. 20.07.01.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru
  2. 20.12.01.50 Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare adăugată
  3. 20.16.01.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare
  4. 20.16.01.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități
  5. 20.30.01.05 Venituri din concesiuni și închirieri
  6. 20.31.01.03 Alte venituri din dobânzi
  7. 20.33.01.01 Taxe de metrologie
  8. 20.33.01.04 Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare
  9. 20.33.01.05 Taxe și alte venituri în învățământ
  10. 20.33.01.08 Venituri din prestări de servicii
  11. 20.33.01.09 Taxe și alte venituri din protecția mediului
  12. 20.33.01.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine
  13. 20.33.01.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă
  14. 20.33.01.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare
  15. 20.33.01.19 Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive
  16. 20.33.01.20 Venituri din cercetare
  17. 20.33.01.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
  18. 20.35.01.01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale
  19. 20.35.01.03 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
  20. 20.35.01.50 Alte amenzi, penalități și confiscări
  21. 20.36.01.05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice
  22. 20.36.01.50 Alte venituri
  23. 20.37.01.01 Donații și sponsorizări
  24. 20.39.01.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
  25. 20.39.01.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri