ORDIN nr. 77 din 11 ianuarie 2024privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2024
  Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul I
  (1) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2023 se întocmesc de instituțiile publice, cu respectarea prevederilor prezentului ordin și ale dispozițiilor legale cuprinse în următoarele ordine:
  a) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
  c) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
  d) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
  (2) Situațiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2023, întocmite de instituțiile publice, se transmit pe suport hârtie și în format electronic la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare.(4) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (2) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(5) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate, potrivit alin. (2) și (3), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.(6) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.


  Articolul II

  Anexa nr. 1 „Bilanț la data de...“ la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 41^1, cu următorul cuprins:

  41^1

  Personal - drepturi de natură salarială suplimentare
  (ct. 4200201 + ct. 4200202)

  52.1
  2. După punctul 59 se introduce un nou punct, punctul 59^1, cu următorul cuprins:

  59^1

  Personal - drepturi de natură salarială suplimentare
  (ct. 4200101 + ct. 4200102)

  72.1


  Articolul III

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la capitolul II, punctul 11.1 se modifică și va avea următorul cuprins:11.1. Prezintă valoarea datoriilor necurente și curente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale și avansuri, valoarea datoriilor către bugetul de stat, bugete locale etc., valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii către Comunitatea Europeană, alte datorii, drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică.2. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 21.4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru plățile restante privind drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și pentru cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, scadente în anul curent conform legii, se preiau din soldurile conturilor 4200101 și 4200102 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative.3. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 23.5, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) și (23), cu următorul cuprins:(22) Coloana 16 «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăților efectuate» se completează cu sumele în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori, precum și cu sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate aflate în curs de autorizare, mai puțin sumele provenite din prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate. În anul următor, coloana 16 «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăților efectuate» se completează cu sumele raportate în anul precedent în coloana 17 «Sume de primit de la CE în contul plăților efectuate la sfârșitul perioadei».(23) Coloana 17 «Sume de primit de la CE în contul plăților efectuate la sfârșitul perioadei» se completează cu valoarea rezultată din însumarea coloanelor 3, 4, 6 și 7 și din valoarea rezultată din formula: col. 17 = col. (16 + 2 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14)4. În anexa nr. 1, la capitolul II, după punctul 27.11 se introduce un nou punct, punctul 27.12, cu următorul cuprins:27.12. O notă explicativă referitoare la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și la cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora.
  Se menționează sumele înregistrate inițial ca provizioane, respectiv ca salarii, și care au fost evidențiate ulterior, distinct, cu ajutorul conturilor: 4200101 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an», 4200102 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an», 4200201 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an», 4200202 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an
  5. Anexa nr. 8 „Nota 36 Provizioane“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.6. Anexa nr. 10 „Nota 39 Datorii“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.7. Anexa nr. 20 „Anexa 30 Plăți restante și situația numărului de posturi“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.8. Anexa nr. 22 „Anexa 19 Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.


  Articolul IV

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 5, la articolul 8 alineatul (1) litera g1), după ultima liniuță se introduc două noi liniuțe, cu următorul cuprins:– Plăți restante - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii;– Plăți restante - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică.2. În anexa nr. 5, la articolul 9 alineatul (1), după litera g11) se introduc două noi litere, literele g12) și g13), cu următorul cuprins:
  g12) rubrica «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăților efectuate» se completează cu o valoare pozitivă;
  g13) rubrica «Sume de primit de la CE în contul plăților efectuate la sfârșitul perioadei» se completează automat. Valoarea este egală cu suma valorilor câmpurilor «Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori», «Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare», «Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare». Valoarea obținută prin algoritmul de mai sus trebuie să se verifice și cu valoarea obținută prin următoarea formulă de calcul: din suma valorilor rubricilor «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăților efectuate» și «Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)» se scade valoarea rubricilor «Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori», «Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori», «Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori» și «Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori


  Articolul V

  La punctul 4.35 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, după primul alineat, care devine alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pentru drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și pentru cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora, se întocmește o notă explicativă distinctă, în care se menționează sumele înregistrate inițial ca provizioane, respectiv ca salarii, și care au fost evidențiate ulterior, distinct, cu ajutorul conturilor: 4200101 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an», 4200102 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an», 4200201 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an», 4200202 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an


  Articolul VI

  Raportările financiare lunare pentru anul 2024 întocmite de autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, precum și de instituțiile publice autonome se întocmesc cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția acelor reglementări suspendate conform art. II pct. 2 și 3 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.


  Articolul VII

  Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.


  Articolul VIII

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.


  Articolul IX

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 11 ianuarie 2024.
  Nr. 77.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.801/2020)
  NOTA 36 PROVIZIOANE
  la luna ....................

  Denumire instituție publică: ..............
  Cod de identificare fiscală: .................
  Sector bugetar: .................
  Sursa de finanțare: .............

  -lei-

  Cod
  rând

  Denumire indicatori

  Sold la începutul anului

  Creșteri

  Descreșteri

  Sold la sfârșitul perioadei

  A

  B

  1

  2

  3

  4= 1+2-3

  1

  PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an

  2

  - litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte

  3

  - service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților

  4

  - litigii din drepturi salariale

  5

  - garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate

  6

  - alte provizioane

  7

  Total (rd. 2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6)

  8

  PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an

  9

  - litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte

  10

  -service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților

  11

  - litigii din drepturi salariale

  12

  - garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate

  13

  - alte provizioane

  14

  Total (rd.9+rd.10+rd.11+rd. 12+rd. 13)

  Conducătorul instituției

  Conducătorul compartimentului
  financiar-contabil


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 1.801/2020)
  NOTA 39 DATORII
  la luna ....................

  Denumire instituție publică: ......................
  Cod de identificare fiscală: ..........................
  Sector bugetar: ...............................
  Sursa de finanțare: .................................

  -lei-

  Cod
  rând

  Denumire indicatori

  Sold la începutul anului

  Sold la sfârșitul perioadei

  A

  B

  1

  2

  1

  Datorii necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an  2

  Datorii comerciale  3

  Alte datorii necurente  3.1

  Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii  3.2

  Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică  4

  Total (rd.2+rd.3+ rd.3.1+ rd. 3.2)  5

  Datorii curente - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă mai mică de un an  6

  Datorii comerciale  7

  Datorii către bugete  8

  Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile  9

  Alte datorii curente  10

  Sume de restituit contribuabililor  11

  Salariile, contribuții și alte drepturi sociale  11.1

  Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii  11.2

  Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică  12

  Total (rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+ rd.11.1 + rd. 11.2)  Conducătorul instituției

  Conducătorul compartimentului
  financiar-contabil


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 1.801/2020)
  ANEXA 30
  Plăți restante și situația numărului de posturi
  la luna ....................

  Denumire instituție publică: ...................
  Cod de identificare fiscală: ...................
  Sector bugetar: ................................
  Sursa de finanțare .............................

  -lei-

  Cod
  rând

  Denumirea indicatorilor

  Sold la începutul anului

  Sold la finele perioadei

  TOTAL

  din care:

  Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

  A

  B

  1

  2

  3

  1

  PLAȚI RESTANTE - TOTAL
  (rd.8+rd.15+rd.22+rd.29+rd.36+rd.43+rd.50+rd.57+ rd.76 + rd.83)
  2

  - sub 30 de zile-(rd.9+16+23+30+37+44+51+58 +77+84)
  3

  - peste 30 de zile (rd.10+17+24+31+38+45+52+59 +78+85)
  4

  - peste 60 de zile (rd.11 + 18+25+32+39+46+53+60 +79+86)
  5

  - peste 90 de zile (rd.12+19+26+33+40+47+54+61 +80+87)
  6

  - peste 120 de zile (rd.13+20+27+34+41+48+55+62 +81+88)
  7

  - peste 1 an (rd.14+21+28+35+42+49+56+63 +82+89)
  8

  Plăti restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14), din care:
  9

  - sub 30 de zile
  10

  - peste 30 de zile
  11

  - peste 60 de zile
  12

  - peste 90 de zile
  13

  - peste 120 de zile
  14

  - peste 1 an
  15

  Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale din investitii
  (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21), din care:
  16

  - sub 30 de zile
  17

  - peste 30 de zile
  18

  - peste 60 de zile
  19

  - peste 90 de zile
  20

  - peste 120 de zile
  21

  - peste 1 an
  22

  Plăti restante fată de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct. 4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care:
  23

  - sub 30 de zile
  24

  - peste 30 de zile
  25

  - peste 60 de zile
  26

  - peste 90 de zile
  27

  - peste 120 de zile
  28

  - peste 1 an
  29

  Plăti restante fată de salariați (drepturi salariale)
  (ct 4210000, ct.4230000, ¿.4260000, ct 4260100, ct.4270100, ct.4270300, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35), din care:
  30

  - sub 30 de zile
  31

  - peste 30 de zile
  32

  - peste 60 de zile
  33

  - peste 90 de zile
  34

  - peste 120 de zile
  35

  - peste 1 an
  36

  Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct. 4260200, ct.4270200, ct.4270300, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42), din care:
  37

  - sub 30 de zile
  38

  - peste 30 de zile
  39

  - peste 60 de zile
  40

  - peste 90 de zile
  41

  - peste 120 de zile
  42

  - peste 1 an
  43

  Creditori bugetari
  (ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900)
  (rd.44+rd.45+rd.46+rd.47+rd.48+rd.49), din care:
  44

  - sub 30 de zile
  45

  - peste 30 de zile
  46

  - peste 60 de zile
  47

  - peste 90 de zile
  48

  - peste 120 de zile
  49

  - peste 1 an
  50

  Împrumuturi nerambursate la scadență
  (ct. 1610100, ct. 1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct. 1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct. 1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct, 5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190)
  (rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56), din care:
  51

  - sub 30 de zile
  52

  - peste 30 de zile
  53

  - peste 60 de zile
  54

  - peste 90 de zile
  55

  - peste 120 de zile
  56

  - peste 1 an
  57

  Dobânzi restante, din care (aferente celor de la rd.50):
  (ct. 1680100, ct. 1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180604, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800)
  (rd.58+rd.59+rd.60+rd.61+rd.62+rd.63), din care:
  58

  - sub 30 de zile
  59

  - peste 30 de zile
  60

  - peste 60 de zile
  61

  - peste 90 de zile
  62

  - peste 120 de zile
  63

  - peste 1 an
  76

  Plăți restante - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care:
  77

  - sub 30 de zile
  78

  - peste 30 de zile
  79

  - peste 60 de zile
  80

  - peste 90 de zile
  81

  - peste 120 de zile
  82

  - peste 1 an
  83

  Plăți restante - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:
  84

  - sub 30 de zile
  85

  - peste 30 de zile
  86

  - peste 60 de zile
  87

  - peste 90 de zile

  x

  x

  x

  88

  - peste 120 de zile

  x

  x

  x

  89

  - peste 1 an

  x

  x

  x

  Sinteza plăților restante și arieratelor (lei)

  Nr.
  rd.

  Explicație

  Plăți restante

  Plăți restante aferente programelor naționale

  Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare

  Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)

  total

  din care: arierate

  total

  din care: arierate

  total

  din care: arierate

  total

  din care: arierate

   

  0

  1

  1.1

  2

  2.1

  3

  3.1

  4

  4.1

  70

  Sold la finele lunii precedente

   

   

   

   

   

   

   

   

  71

  Sold la finele perioadei

   

   

   

   

   

   

   

   

  72

  % diminuare arierate în luna de raportare
  (rd.72 = 1- rd.71/rd.70)x100

  x

   

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  Sinteza centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale (lei)

  Nr.
  rd.

  Explicație

  Total
  arierate

  Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii

  FEN

  Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

  Sume care fac obiectul art. 49 alin.
  (132) din Legea 273/ 2006

  Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii

  Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finantate integral din venituri proprii  1

  2

  3

  4

  5

  6=1-2-3- 4-5

  73

  Sold la finele lunii precedente  74

  Sold la finele perioadei  75

  % diminuare arierate în luna de raportare (rd.75=1- rd.74/rd.73)x100

  x

  x

  x

  x

  x


  Indicator:

  Cod
  rând

  Denumire indicatori

  Număr posturi la finele lunii de raportare

  64

  Număr de posturi aprobate (finanțate)


  65

  Număr de posturi ocupate


  66

  Număr de posturi vacante


  67

  Număr mediu de posturi remunerate


  68

  Număr de posturi ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul


  69

  Număr de consilieri locali

  Conducătorul instituției
  Conducătorul compartimentului
  financiar-contabil


  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 1.801/2020)
  Anexa 19
  Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
  la luna .................

  Denumire instituție publică: ....................
  Cod de identificare fiscală: ....................
  Sector bugetar: .................................
  Sursa de finanțare: .............................

  -lei-

  Cod
  rând

  Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

  Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58

  din care:

  Sume în curs de solicitare la
  rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

  Sume în curs de solicitare la
  rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

  Sume
  solicitate
  la
  rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

  Sume
  solicitate
  la
  rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare

  Sume
  solicitate
  la
  rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare

  Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

  Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

  Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

  Sume
  neautorizate
  de
  autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori

  Prefinan-
  țare
  dedusă
  din
  sumele
  solicitate
  la
  rambursa
  re
  aferente chetuielilor efectuate în anul curent

  Prefinan-
  țare
  dedusă
  din
  sumele
  solicitate
  la
  rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori

  Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori

  din care:

  Sume de primit de la CE la începutul anului în contul plăților efectuate

  Sume de primit de la CE în contul plăților efectuate la sfârșitul perioadei

  Plăți
  efectuate
  pentru
  cota-parte
  FEN
  (alineat
  02)

  Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

  A

  B

  1

  2

  3=2-5

  4

  5=6+8+
  10+12+
  15

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17=3+4+ 6+7 17=16+2- 8-9-10-11 - 12-13-14

  1

  Programe din
  Fondul
  European de
  Dezvoltare
  Regională
  (FEDR)
  (56.01)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
  Rurală
  (FEADR)
  (56.04)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Programe din
  Fondul
  European de
  Garantare
  Agricolă
  (FEGA)
  (56.06)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

  Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  Sume
  aferente
  Fondului
  European
  pentru
  Refugiați
  (56.09) '

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

  Sume
  aferente
  Fondului
  European de
  Returnare
  (56.10)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

  Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terte (56.11)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

  Sume
  aferente
  Fondului Frontierelor
  Externe
  (56.12)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

  Programe
  finanțate în
  cadrul
  facilității
  Schengen
  (56.13)

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  14

  Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

  Alte programe
  comunitare
  finanțate în
  perioada
  2007-2013
  (56.15)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

  Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

  Mecanismul financiar SEE (56.17)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18

  Mecanismul
  financiar
  norvegian
  (56.18)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

  Asistența tehnică în cadrul
  Programului
  Operațional
  Asistența
  Tehnică
  (56.19)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20

  Asistență tehnică în cadrul
  programelor
  operaționale,
  altele decât
  Programul
  Operațional
  Asistență
  Tehnică
  (56.20)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21

  Programul de cooperare elvețiano- român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  22

  Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  23

  Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  24

  Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  25

  Sume
  aferente
  Fondului de
  Solidaritate al
  Uniunii
  Europene
  (56.40)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  26

  Fondul de ajutor european destinat celor mai
  defavorizate
  persoane
  (58.06)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  27

  Fondul pentru azil, migrație si integrare (FAMI) (58.07)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  28

  Fondul pentru Securitate internă (FSI) (58.08)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  29

  Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne
  (58.09)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  30

  Alte programe
  comunitare
  finanțate în
  perioada
  2014-2020
  (58.15)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  31

  Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  32

  Programe din
  Fondul
  European de
  Dezvoltare
  Regională
  (FEDR)
  (58.01)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  33

  Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  34

  Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  35

  Programe din
  Fondul
  European
  Agricol de
  Dezvoltare
  Rurală
  (FEADR)
  (58.04)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  36

  Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  37

  Programe
  Instrumentul
  de Asistență
  pentru
  Preaderare
  (IPA II)
  (58.11)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  38

  Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  39

  Fondul
  European de
  Garantare
  Agricolă
  (FEGA)
  (58.13)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  40

  Asistență tehnică în cadrul
  Programului
  Operațional
  Asistență
  Tehnică
  (58.14)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  41

  Asistență tehnică în cadrul
  programelor
  operaționale,
  altele decât
  Programul
  Operațional
  Asistență
  Tehnică
  (58.17)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  42

  Mecanismul
  pentru
  Interconectare a Europei (58.30)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  43

  Mecanismele
  financiare
  Spațiul
  Economic
  European și
  Norvegian
  2014-2021
  (58.31)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  44

  Fondul pentru
  relații
  bilaterale
  aferent
  Mecanismelor
  financiare
  Spațiul
  Economic
  European și
  Norvegian
  2014-2021
  (58.32)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  45

  Asistență
  tehnică
  aferentă
  Mecanismelor
  Financiare Spațiul
  Economic
  European și
  Norvegian
  2014-2021
  (58.33)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  46

  Programe
  finanțate din
  Fondul Social
  European
  Plus (FSE+),
  aferente
  cadrului
  financiar
  2021-2027
  (56.49)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  47

  Fondul pentru azil, migrație si integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  48

  Fondul pentru securitate internă 2021- 2027 (FSI) (56.59)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  49

  Instrumentul de sprijin financiar pentru
  managementul frontierelor și politica de vize 2021- 2027 (IMFV) (56.60)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50

  Asistență tehnică și finanțare nelegată de costuri pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021- 2027 (56.61)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  51

  Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului
  financiar
  2021-2027
  (56.48)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  52

  Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  53

  Asistență tehnică în cadrul
  programelor
  operaționale,
  altele decât
  Programul
  Operațional
  Asistență
  Tehnică,
  aferentă
  cadrului
  financiar
  2021-2027
  (56.56)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  54

  Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  55

  Programe
  Instrumentul
  de asistență
  pentru
  preaderare
  (IPA III)
  (56.65)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  56

  Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru
  dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)
  (56.66)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  57

  Asistență
  tehnică,
  aferentă
  cadrului
  financiar
  2021-2027
  (56.55)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  58

  Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructură de transport implementate în parteneriat (56.75)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  59

  Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI) (58.41)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

  Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile OUG 109/2022, conform art.lll din OG 22/2023 (56.76)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  61

  Mecanismul
  pentru
  Interconectarea
  Europei
  aferent
  cadrului
  financiar
  2021-2027
  (56.77)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  62

  Fondul
  European de
  Garantare
  Agricolă
  (FEGA)
  aferent
  cadrului
  financiar
  2023-2027
  (56.52)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  63

  Fondul
  European
  Agricol de
  Dezvoltare
  Rurală
  (FEADR)
  aferent
  cadrului
  financiar
  2023-2027
  (56.53)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ….

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  Total
  (rând 1 la 63)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Conducătorul instituției
  Conducătorul compartimentului
  financiar-contabil

  -----