LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*actualizată*)
privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
(actualizată până la data de 1 martie 2003*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale

  Dispoziţii generale

  Articolul 1

  În prezenta lege termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
  a) substanţe aflate sub control naţional - drogurile şi precursorii înscrişi în tabelele-anexa nr. I-IV care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului, prin înscrierea unei noi plante sau substanţe, prin radierea unei plante sau substanţe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătăţii;
  b) droguri - plantele şi substantele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I-III;
  c) droguri de mare risc - drogurile înscrise în tabelele nr. I şi II;
  d) droguri de risc - drogurile înscrise în tabelul nr. III;
  e) precursori - substantele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;
  f) inhalanti chimici toxici - substantele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătăţii;
  g) consum ilicit de droguri - consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală;
  h) toxicoman - persoana care se afla în stare de dependenta fizica şi/sau psihică cauzată de consumul de droguri, constatată de una dintre unităţile sanitare stabilite în acest sens de Ministerul Sănătăţii;
  i) cura de dezintoxicare şi supravegherea medicală - măsurile ce pot fi luate pentru înlăturarea dependentei fizice şi/sau psihice faţă de droguri;
  j) livrarea supravegheată - metoda folosită de instituţiile sau organele legal abilitate, cu autorizarea şi sub controlul procurorului, care consta în permiterea trecerii sau circulaţiei pe teritoriul tarii de droguri ori precursori, suspecti de a fi expediati ilegal, sau de substanţe care au înlocuit drogurile ori precursorii, în scopul descoperirii activităţilor infractionale şi al identificarii persoanelor implicate în aceste activităţi;
  k) investigatori acoperiţi - politisti special desemnaţi să efectueze, cu autorizarea procurorului, investigaţii în vederea strangerii datelor privind existenta infracţiunii şi identificarea faptuitorilor şi acte premergătoare, sub o alta identitate decât cea reală, atribuită pentru o perioadă determinata.


  Capitolul II Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional

  Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional

  Articolul 2

  (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.


  Articolul 3

  (1) Introducerea sau scoaterea din ţara, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.


  Articolul 4

  Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.


  Articolul 5

  Punerea la dispoziţie, cu ştiinţa, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinţe sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 4 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.


  Articolul 6

  (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani.
  (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi eliberarea sau obţinerea, cu intenţie, de droguri de mare risc, pe baza unei retete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei retete medicale falsificate.


  Articolul 7

  Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afară condiţiilor legale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
  -------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. 4 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.


  Articolul 8

  Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanti chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. 4 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.


  Articolul 9

  Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpărarea sau deţinerea de precursori, echipamente ori materiale, în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de droguri de mare risc, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.


  Articolul 10

  Organizarea, conducerea sau finanţarea faptelor prevăzute la art. 2-9 se pedepseşte cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele maxime ale acestora sporindu-se cu 3 ani.


  Articolul 11

  (1) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dacă este urmat de executare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
  (2) Dacă îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amenda.


  Articolul 12

  Dacă faptele prevăzute la art. 2, 6-8 şi 11 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
  -------------
  Art. 12 a fost modificat de art. 28 din LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 29 ianuarie 2003.


  Articolul 13

  (1) Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 2-7, la art. 9 şi 10 se pedepseşte.
  (2) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 14

  (1) Cu privire la infracţiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situaţiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii:
  a) persoana care a comis infracţiunea îndeplinea o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcţii;
  b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atribuţii în lupta împotriva drogurilor;
  c) drogurile au fost trimise şi livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate în cura de dezintoxicare sau sub supraveghere medicală ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţa socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi ţinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;
  d) folosirea minorilor în săvârşirea faptelor prevăzute la art. 2-11;
  e) drogurile au fost amestecate cu alte substanţe care le-au mărit pericolul pentru viaţa şi integritatea persoanelor.
  (2) În cazul circumstantei agravante prevăzute la alin. (1) lit. c), referitoare la săvârşirea faptelor într-o instituţie de învăţământ ori în locuri în care elevii, studenţii şi ţinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale sau în apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege se poate adauga un spor care nu poate depăşi 5 ani, în cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.
  -------------
  Alin. (2) al art. 14 a fost introdus de pct. 4 al art. 4 din LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002.


  Articolul 15

  Nu se pedepseşte persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunta autorităţilor competente participarea sa la o asociaţie sau înţelegere în vederea comiterii uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 2-10, permitand astfel identificarea şi tragerea la răspundere penală a celorlalţi participanţi.


  Articolul 16

  Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2-10, iar în timpul urmăririi penale denunta şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.


  Articolul 17

  (1) Drogurile şi alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 2-10 se confisca, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
  (2) Se confisca, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor şi a altor bunuri prevăzute la alin. (1).


  Articolul 18

  (1) Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.
  (2) Sunt exceptate de la distrugere:
  a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unităţilor spitaliceşti, după avizul prealabil al Direcţiei farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătăţii;
  b) plantele şi substantele utilizabile în industria farmaceutica sau în alta industrie, în funcţie de natura acestora, care au fost remise unui agent economic public sau privat, autorizat să le utilizeze ori să le exporte;
  c) unele cantităţi corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic şi de cercetare ştiinţifică sau au fost remise instituţiilor care deţin caini şi alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea şi menţinerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (3) Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o comisie formată din câte un reprezentant al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, al Ministerului Sănătăţii - Direcţia farmaceutica, al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, un specialist din cadrul formatiunii centrale de reprimare a traficului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliţiei şi gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiaşi unităţi.


  Articolul 19

  În cazul în care un toxicoman este condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedura penală.


  Capitolul III Dispoziţii procedurale

  Dispoziţii procedurale

  Articolul 20

  Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie poate autoriza, la solicitarea instituţiilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală a drogurilor ori a precursorilor.


  Articolul 21

  (1) Procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperiţi pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor şi obţinerea mijloacelor de proba, în situaţiile în care exista indicii temeinice ca a fost săvârşită sau ca se pregăteşte comiterea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege.
  (2) Autorizarea este data în forma scrisă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile şi poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile.


  Articolul 22

  (1) Poliţiştii din formaţiunile de specialitate, care acţionează ca investigatori acoperiţi, precum şi colaboratorii acestora pot procura droguri, substanţe chimice, esenţiale şi precursori, cu autorizarea prealabilă a procurorului, în vederea descoperirii activităţilor infractionale şi a identificarii persoanelor implicate în astfel de activităţi.
  (2) Actele încheiate de poliţiştii şi colaboratorii acestora, prevăzuţi la alin. (1), pot constitui mijloace de proba.


  Articolul 23

  (1) Când sunt indicii temeinice ca o persoană care pregăteşte comiterea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege sau care a comis o asemenea infracţiune foloseşte sisteme de telecomunicaţii sau informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces pe o perioadă determinata la aceste sisteme şi să le supravegheze.
  (2) Dispoziţiile art. 91^1-91^5 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 24

  Percheziţia se poate efectua în locurile în care sunt indicii ca s-a comis ori ca se pregăteşte săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute în prezenta lege, cu respectarea dispoziţiilor Codului de procedura penală.


  Articolul 25

  (1) În cazul în care exista indicii temeinice ca o persoană transporta droguri ascunse în corpul sau, pe baza consimţământului scris, organul de urmărire penală dispune efectuarea unor examene medicale, în vederea depistarii acestora. În caz de refuz se va solicita autorizarea procurorului, care va menţiona şi unitatea medicală ce urmează să efectueze aceste investigaţii medicale.
  (2) Actele consemnand rezultatul investigatiilor medicale, precum şi cele privind modul în care acestea s-au efectuat se transmit de îndată procurorului sau, după caz, organului de urmărire penală care le-a solicitat.


  Articolul 26

  Formatiunea centrala de reprimare a traficului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliţiei este unica formaţiune care coordonează şi centralizează toate datele care vizează drogurile, substantele chimice esenţiale, precursorii şi inhalantii chimici toxici.


  Capitolul IV Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri

  Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri

  Articolul 27

  (1) Consumul ilicit de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală, este interzis pe teritoriul României.
  (2) Persoana care consuma ilicit droguri aflate sub control naţional este supusă, după caz, uneia dintre următoarele măsuri: cura de dezintoxicare sau supravegherea medicală.
  (3) Măsurile prevăzute la alin. (2) sunt dispuse de una dintre unităţile medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii, pe baza unei expertize medico-legale.
  (4) Decizia unităţii medicale poate fi atacată cu plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, la judecătoria în a carei raza teritorială îşi are sediul unitatea medicală.
  (5) Hotărârea judecătoriei poate fi atacată cu recurs.


  Articolul 28

  (1) Cura de dezintoxicare se realizează în regim de spitalizare în una dintre unităţile medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii, care sunt obligate sa verifice periodic oportunitatea continuării curei.
  (2) Când nu este necesară cura de dezintoxicare, persoana este supusă supravegherii medicale într-o unitate medicală, publică sau privată, dintre cele stabilite de Ministerul Sănătăţii, care aplica măsurile medicale necesare, ţinând seama de starea de sănătate a persoanei, de personalitatea acesteia şi de mediul social din care provine.
  (3) Supravegherea medicală este asigurata în mod continuu sau temporar de o unitate dintre cele prevăzute la alin. (2), împreună cu o familie, o persoană sau o colectivitate, care prezintă aptitudinile necesare unei astfel de supravegheri.
  (4) Cheltuielile ocazionate de cura de dezintoxicare sau de supravegherea medicală, precum şi de efectuarea expertizei medico-legale sunt suportate de stat şi, în funcţie de posibilităţile materiale, de către persoana în cauza, de familie sau de un organism privat, în condiţiile stabilite printr-un ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului finanţelor.
  (5) Ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii vor stabili printr-un ordin comun măsurile medicale şi educative care vor fi aplicate toxicomanilor în penitenciare.


  Articolul 29

  (1) Toxicomanii care se prezintă din proprie iniţiativă la o unitate medicală specializată sau la un dispensar, pentru a beneficia de tratament, pot cere confidenţialitate.
  (2) Toxicomanii care au beneficiat de un tratament în condiţiile prevăzute la alin. (1) primesc, la cererea lor, câte un certificat nominal, în care se vor menţiona unitatea emitenta, datele de identificare a persoanei în cauza, durata şi obiectul tratamentului, starea sănătăţii la terminarea sau la întreruperea tratamentului.


  Articolul 30

  Orice persoană care are cunoştinţa despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unităţile medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii, care va proceda conform legii.


  Capitolul V Dispoziţii finale

  Dispoziţii finale

  Articolul 31

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Finanţelor, va emite Regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 32

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga dispoziţiile art. 312 din Codul penal, în ceea ce priveşte produsele sau substantele stupefiante, precum şi alte dispoziţii contrare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE LUPU
  TABELUL Nr. I
  Acetorphine - derivat de tebaina = 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine
  Acetyl-alpha-methylfentanyl = N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
  Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
  Alphacetylmethadol = alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
  Alphamethylfentanyl = N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
  Benzoylmorphine
  Beta-hydroxyfentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
  Beta-hydroxy-methyl-3-fentanyl = N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
  Brolamfetamine (DOB) = 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine
  Cathinone = (-)-alpha-aminopropiophenone
  Codeine-N-oxide
  Desomorphine = dihydrodeoxymorphine
  DET = N,N-diethyltryptamine
  2,5-dimethoxyamfetamine (DMA) = dl-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenylethylamine
  DMHP = 3-(1,2-dimethylhepthyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran
  DMT = N,N-dimethyltryptamine
  2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET) = dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamine
  Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
  Eticyclidine (PCE) = N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
  N-ethyl methylenedioxyamfetamine (N-ethyl MDA) = (+/-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
  Etorphine = tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbuthyl)-6,14-endoetheno-oripavine
  Etryptamine = 3-(2-aminobutyl) indole
  Heroin = Diacethylmorphine
  N-hydroxy methylenedioxyamfetamine (N-hydroxy-MDA) = (+/-)-N-[alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
  Ketobemidone = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
  (+)-Lysergide (LSD) = (+)N,N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)
  Methadone intermediar = 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
  Methcathinone = 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
  3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) = dl-3,4-methylenedioxy-N,alpha-dimethylphenylethylamine
  5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA) = dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alpha-methylphenylethylamine
  Mescaline = 3,4,5-trimethoxyphenethylamine
  Methyl-4 aminorex = (+/-)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
  Methyl-3-fentanyl = N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
  Methyl-3-tiofentanyl = N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
  Morphine-N-oxide
  MPPP = 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
  Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone
  Para-fluorofentanyl = 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
  Parahexyl = 3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran
  Paramethoxyamfetamine (PMA) = 4-methoxy-alpha-methylphenylethylamine
  PEPAP = 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
  Psilocine = 3-(2 dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole
  Psilocybine = 3-(2 dimethylaminoethyl)indol-4-yl dihydrogen phosphate
  Rolicyclidine = 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
  STP, DOM = 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl)phenylpropane
  Tenamfetamine (MDA) = 3,4-methylenedioxyamphetamine
  Tenocyclidine (TCP) = 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
  Tetrahydrocannabinol
  Thiofentanyl = N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
  3,4,5-Trimethoxyamfetamine (TMA) = dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenylethylamine
  TABELUL Nr. II
  Acetyldihydrocodeine
  Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
  Alfentanil = N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide
  Allylprodine = 3-allil-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Alphameprodine = alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Alphamethadol = alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
  Alphamethylthiofentanyl = N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
  Alphaprodine = alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Amfetamine = (+/-)-2-amino-1-phenylpropane
  Anileridine = 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Benzethidine = 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Benzylmorphine = 3-benzylmorphine
  Betacetylmethadol = beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
  Betameprodine = beta-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidine
  Betamethadol = beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
  Betaprodine = beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Bezitramine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine
  Clonitazene = (2-para-chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
  Coca frunze
  Cocaine = methyl ester de benzoylecgonine
  Codeine = 3-methylmorphine
  Codoxime = dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
  Concentrat de tulpini de mac
  Dexamfetamine = (+)-2-amino-1-phenylpropane
  Dextromoramide = (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
  Diampromide = N-[2-methylphenethylamino propyl]propionanilide
  Dextropropoxyphene = alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate
  Diehylthiambutene = 3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
  Difenoxine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
  Dihydrocodeine
  Dihydromorphine
  Dimenoxadol = 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
  Dimepheptanol = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
  Dimethylthiambutene = 3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
  Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
  Diphenoxylate = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Dipipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
  Drotebanol = 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 beta, 14 diol
  Ecgonine
  Ethylmethyltiambutene = 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
  Ethylmorphine = 3-ethylmorphine
  Etonitazene = 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
  Etoxeridine = 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Fenetylline = dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl)-1H-purine-2,6-dione
  Fentanyl = 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
  Furethidine = 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Hidrocodone = dihydrocodeinone
  Hydromorphinol = 14-hydroxydihydromorphine
  Hydromorphone = dihydromorphinone
  Hydroxypethidine = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Isomethadone = 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
  Levamfetamine = 1-alpha-methylphenylethylamine
  Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine
  Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
  Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholine
  Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
  Levorphanol = (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
  Mecloqualone = 3-(-chlorophenyl)2-methyl-4-(3H)-quinazolinone
  Metamfetamine = (+)-2-methylamino-1-phenylpropane
  Metamfetamine racemate = (+/-)-N,alpha-dimethylphenethylamine
  Methaqualone = 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
  Methylphenidate = 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid methyl ester
  Metazocine = 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
  Methadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
  Methyldesorphine = 6-methyl-delta-6-deoxymorphine
  Methyldihydromorphine = 6-methyldihydromorphine
  Metopon = 5-methyldihydromorphinone
  Moramide intermediate = 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
  Morpheridine = 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Morphine şi saruri
  Myrophine = myristylbenzylmorphine
  Nicocodine = 6-nicitinylcodeine
  Nicodicodine = 6-nicotinyldihydrocodeine
  Nicomorphine = 3,6-dinicotinylmorphine
  Noracymethadol = (+/-)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenyl-heptan
  Norcodeine = N-demethylcodeine
  Norlevorphanol = (-)-3-hidroxymorphinan
  Normethadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
  Normorphine = demethylmorphine
  Norpipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
  N-oxymorhine
  Opium
  Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone
  Oxymorphone = 14-hydroxydihydromorphinone
  Pethidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Pethidine intermediar A = 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
  Pethidine intermediar B = 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Pethidine intermediar C = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
  Phenadoxone = 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
  Phenampromide = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide
  Phenazocine = 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
  Phencyclidine = 1-(1-phencyclohexyl)piperidine
  Phenmetrazine = 3-methyl-2-phenylmorpholine
  Phenomorphane = 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
  Phenoperidine = 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Pholcodine = morpholinylethylmorphine
  Piminodine = 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
  Piritramide = 1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide
  Proheptazine = 1,3-dimetyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
  Properidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
  Propiram = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide
  Racemethorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
  Racemoramide = (+/-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine
  Racemorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
  Secobarbital = 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
  Sufentanil = N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl] propionanilide
  Thebacone = acetyldihydrocodeinone
  Thebaine
  Tilidine = (+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
  Trimeperidine = 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
  Zipeprol = alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-pipenazineethanol
  TABELUL Nr. III
  Allobarbital = 5,5-diallylbarbituric acid
  Alprazolam = 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
  Amfepramone = 2-(diethylamino)propiophenone
  Amobarbital = 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbituric acid
  Aminorex = 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
  Barbital = 5,5-diethylbarbituric acid
  Benzfetamine = N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamine
  Bromazepam = 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Brotizolam = 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thienol[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a][1,4]diazepine
  Buprenorphine = 21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano6,7,8,14-tetrahydrooripavine
  Butobarbital = 5-butyl-5-ethylbarbituric acid
  Butalbital = 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
  Cannabis, rezina de cannabis şi ulei de cannabis
  Cathine = d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropane
  Cyclobarbital = 5-(1-cyclohexan-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
  Camazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
  Chlordiazepoxide = 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
  Clobazam = 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine 2,4(3H,5H)-dione
  Clonazepam = 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one
  Clorazepate = 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine 3-carboxylic acid
  Clotiazepam = 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one
  Cloxazolam = 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one
  Delorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Diazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Estazolam = 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine
  Ethchlorvynol = ethyl-2-chlorovinylethinylcarbinol
  Ethinamate = 1-ethylcyclohexanolcarbamate
  Ethyl loflazepate = ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
  Etilamfetamine = dl-N-ethyl-alpha-methylphenylethylamine
  Fencamfamine = dl-N-ethyl-3-phenylbicyclo(2,2,1)-heptan-2-amine
  Fenproporex = dl-3-[(alpha-methylphenylethyl)amino]propionitrile
  Fludiazepam = 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Flunitrazepam = 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Flurazepam = 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Glutethimide = 2-ethyl-2-phenylglutarimide
  Halazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Haloxazolam = 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one
  Ketazolam = 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazinol[3,2d] [1,4] benzodiazepine-4,7(6H)-dione
  Lefetamine = (-)-1-dimethylamino-1,3-diphenylethane
  Loprazolam = 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one
  Lorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Lormetazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Mazindol = 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-ol
  Medazepam = 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
  Mefenorex = dl-N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamine
  Meprobamate = 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate
  Mesocarbe = 3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine
  Methylphenobarbital = 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
  Methyprylone = 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
  Midazolam = 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazol(1,5-a)(1,4)benzodiazepine
  Nimetazepam = 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Nitrazepam = 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Nordazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Oxazepam = 7-chloro-1,3-dihidro-3-hydroxy-5-phenyl-2-H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Oxazolam = 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d) (1,4) benzodiazepin-6(5H)-one
  Pentazocine = 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
  Pentobarbital = 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
  Pemoline = 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
  Phendimetrazine = (+)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
  Phenobarbital = 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
  Phentermine = alpha-alpha-dimethylphenethylamine
  Pinazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Pipradrol = 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol
  Prazepam = 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Pyrovalerone = dl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
  Secbutabarbital = 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
  Temazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Tetrazepam = 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
  Triazolam = 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine
  Vinylbital = 5-(1-methylbuthyl)-5-vinylbarbituric acid
  TABELUL Nr. IV
  N-acetylanthranilic acid
  Ephedrine
  Ergometrine
  Ergotamine
  Isosafrole
  Lysergic acid
  3,4-methylenedioxy-phenylpropan-2-one
  1-phenyl-2-propanone
  Piperonal
  Pseudoephedrine
  Safrole
  Acetic anhydride
  Acetone
  Anthranilic acid
  Ethyl ether
  Hydrochlorid acid
  Phenylacetic acid
  Piperidine
  Methylethyl ketone
  Potassium permanganate
  Sulphuric acid
  Toluene
  ------