LEGE nr. 15 din 7 august 1990 (*actualizată*)
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
(actualizată pînă la data de 25 iulie 2000*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • --------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 8 august 1990. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pînă la data de 25 iulie 2000, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 58 din 14 august 1991 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991; ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993; ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994**); LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 22 aprilie 1999; LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000.
  **) ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997.
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform art. 25 din LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 iunie 1995, pentru domeniul reglementat de prezenta lege, prevederile Legii nr. 15/1990, ale Legii nr. 58/1991, ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992, şi ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 66/1993 se aplică numai în măsura în care nu sînt incompatibile cu dispoziţiile sale.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Unităţile economice de stat, indiferent de organul în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea, se organizează şi funcţionează, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, sub forma de regii autonome sau societăţi comerciale.
  De asemenea, unităţi economice, bunuri sau activităţi pot fi, după caz, concesionate sau închiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.
  Regiile autonome şi societăţile comerciale pot, în condiţiile prezentei legi, să se asocieze pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare.


  Capitolul 2 Regiile autonome


  Articolul 2

  Regiile autonome se organizează şi funcţionează în ramurile strategice ale economiei naţionale - industria de armament, energetica, exploatarea minelor şi a gazelor naturale, posta şi transporturi feroviare -, precum şi unele domenii aparţinînd altor ramuri stabilite de guvern.


  Articolul 3

  Regiile autonome sînt persoane juridice şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
  Regii autonome se pot înfiinţa prin hotărîre a guvernului, pentru cele de interes naţional, sau prin hotărîre a organelor judeţene şi municipale ale administraţiei de stat, pentru cele de interes local, din ramurile şi domeniile stabilite potrivit art. 2.


  Articolul 4

  Prin actul de înfiinţare a regiei autonome se vor stabili obiectul sau de activitate, patrimoniul, denumirea şi sediul principal.
  Regiile autonome pot înfiinţa în cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale şi alte asemenea subunitati necesare realizării obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor din cadrul regiei autonome şi cu terţii sînt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de organul care a înfiinţat regia respectiva.


  Articolul 5

  Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.
  În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.
  Înstrăinarea bunurilor imobile aparţinînd regiei autonome sau încheierea de tranzacţii în litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort*).
  ------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform art. 16 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993, plafoanele valorice prevăzute în art. 5 alin. 3 din Legea nr. 15/1990 vor fi actualizate de Guvern, în vederea menţinerii valorii lor reale.

  -------------
  Art. 6 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.

  Articolul 7

  Regia autonomă întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi, după modele stabilite de Ministerul Finanţelor.
  Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de direcţiile financiare teritoriale de la sediul regiei în cauza.
  Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi al regiilor autonome organizate la nivel naţional se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, iar pentru regiile de interes local publicarea se face în presa locală.

  -------------
  Art. 8 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Alin. 1 al art. 8 a fost abrogat şi de art. 41 din ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994, fără a se tine cont de faptul ca art. 8 a fost abrogat integral de ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
  ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997.

  Articolul 9

  -------------
  Alin. 1 al art. 9 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
  Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare.
  Subvenţiile se acordă şi se administrează de guvern sau de organele locale ale administraţiei de stat, după caz, în limitele fondurilor prevăzute în bugetele acestora şi pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.

  -------------
  Art. 10 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.

  Articolul 11

  Operaţiunile de încasări şi plati ale regiei autonome se efectuează prin conturi deschise la bănci.
  În limitele celor stabilite de Banca Naţionala a României, pentru necesitaţi curente, regia autonomă poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută prin casieria proprie.
  Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin unităţile Băncii Române de Comerţ Exterior sau alte bănci.


  Articolul 12

  Conducerea regiei autonome revine consiliului de administraţie, compus din 7-15 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei.
  Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin decizia conducătorului administraţiei teritoriale locale. Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi, după caz, reprezentanţi ai Ministerului Resurselor şi Industriei, Ministerului Comerţului şi Turismului şi ministerului economic de resort. Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre ingineri, tehnicieni, economişti şi jurişti specializaţi în domeniul de activitate al respectivei regii.
  Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sînt date în competenţa altor organe.
  ------------
  Art. 12 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENTA nr. 49 din 22 aprilie 1999 de către LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000.


  Articolul 13

  Membrii consiliului de administraţie:
  a) se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiţi la fiecare doi ani;
  b) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie sau participa la societăţi comerciale cu care respectiva regie autonomă întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare;
  c) îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate;
  d) sînt plătiţi cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate.
  Consiliul de administraţie poate propune organului care l-a numit, potrivit art. 12, înlocuirea unui membru necorespunzător.
  ------------
  Art. 13 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENTA nr. 49 din 22 aprilie 1999 de către LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000.


  Articolul 14

  În prima luna a fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă ministerului de resort, sau, după caz, administraţiei teritoriale locale, un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
  ------------
  Art. 14 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENTA nr. 49 din 22 aprilie 1999 de către LEGEA nr. 136 din 21 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000.

  -------------
  Art. 15 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.


  Capitolul 3 Societăţi comerciale


  Articolul 16

  Unităţile economice de stat, cu excepţia celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub forma de societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 17

  Unităţile economice de interes republican se organizează ca societăţi comerciale prin hotărîre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administraţiei locale de stat.


  Articolul 18

  Prin actul de înfiinţare se aproba statutul societăţii comerciale şi se vor stabili:
  a) forma juridică, obiectul de activitate, denumirea şi sediul principal al societăţii;
  b) capitalul social subscris, structura şi modalitatea de constituire a acestuia;
  c) modalitatea de prelucrare a activului şi pasivului unităţii economice de stat care se constituie în societate comercială.
  În baza actului de înfiinţare, societatea comercială se înscrie în registrul camerelor de comerţ şi industrie. Actul de înfiinţare se publică în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 19

  Inventarierea patrimoniului unităţilor economice de stat supuse transformarii în societăţi comerciale, precum şi evaluarea şi stabilirea capitalului societăţilor comerciale înfiinţate pe aceasta cale se fac în condiţiile stabilite prin hotărîre a guvernului.


  Articolul 20

  Iniţial, capitalul social al societăţilor comerciale constituie potrivit art. 17 este deţinut integral de statul român sub forma de acţiuni sau părţi sociale, în raport cu forma juridică a societăţii şi va fi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.
  Bunurile din patrimoniul societăţii comerciale sînt proprietatea acesteia, cu excepţia celor dobîndite cu alt titlu.


  Articolul 21

  Societăţile comerciale înfiinţate conform prezentei legi au un acţionar, respectiv deţinător de părţi sociale, unic pînă la transferul total sau parţial al acţiunilor sau părţilor sociale către terţe părţi din sectorul public sau privat, din ţara sau din străinătate, în conformitate cu legislaţia specială.


  Articolul 22

  În vederea pregătirii, organizării şi coordonării activităţii de transfer a acţiunilor sau părţilor sociale se constituie Agenţia naţionala pentru privatizare, în subordinea guvernului.
  Atribuţiile agenţiei sînt cele stabilite prin lege specială, precum şi prin prezenta lege, iar structura organizatorică a acesteia se va stabili prin hotărîre a guvernului.


  Articolul 23

  Societăţile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agenţiei naţionale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, în termen de 30 de zile de la constituirea lor.
  ------------
  Alin. 2 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogată de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
  ------------
  Alin. 3 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogată de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
  ------------
  Alin. 4 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogată de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
  ------------
  Alin. 5 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogată de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
  ------------
  Alin. 6 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogată de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
  ------------
  Alin. 7 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogată de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
  ------------
  Alin. 8 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogată de alin. (1) al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.


  Articolul 24

  Societăţile comerciale cu capital de stat întocmesc anual buget de venituri şi cheltuieli, bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi, în condiţiile prevăzute de lege.
  Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.


  Capitolul 4 Concesionarea, închirierea şi locaţia gestiunii

  -----------
  Art. 25 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
  -----------
  Art. 26 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
  -----------
  Art. 27 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
  -----------
  Art. 28 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.
  -----------
  Art. 29 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998.

  Articolul 30

  Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract de închiriere, pe baza aprobării guvernului sau a organului administraţiei locale de stat, după caz.


  Articolul 31

  Contractul de închiriere se încheie pe bază de licitaţie şi va include clauze de natura să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia.
  Contractul de închiriere se poate încheia cu orice persoană fizica sau juridică, română sau străină, de către organul de stat în evidenta şi administrarea căruia se afla bunurile în cauza.


  Articolul 32

  Regiile autonome sau societăţile comerciale pot încheia cu persoane fizice ori juridice, române sau străine, contracte de locatie a gestiunii, avînd ca obiect gestiunea secţiilor, uzinelor, fabricilor şi a altor subunitati economice din structura lor.
  Regulile generale privind încheierea acestor contracte se aproba prin hotărîre a guvernului.


  Capitolul 5 Asocierea şi libera concurenta


  Articolul 33

  Regiile autonome şi societăţile comerciale se pot asocia în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi. Prin aceasta asociere nu se naşte o noua persoana juridică, iar raporturile dintre asociaţi se vor stabili prin contractul de asociere.


  Articolul 34

  Contractul de asociere va cuprinde următoarele:
  a) părţile contractante;
  b) activităţile economice ce se vor realiza în comun;
  c) contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite;
  d) condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei;
  e) modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţilor economice comune desfăşurate;
  f) cauzele de încetare a asocierii şi modalitatea de împărţire a rezultatelor lichidării;
  g) orice alte clauze necesare activităţii asociaţiei.


  Articolul 35

  Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital parţial sau total de stat se pot asocia între ele sau cu terţe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăţi comerciale.

  ------------
  Art. 36 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996.
  ------------
  Art. 37 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996.
  ------------
  Art. 38 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996.

  Articolul 39

  În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, la constituirea societăţilor comerciale, guvernul va proceda la restructurarea unităţilor economice de stat - întreprinderi, grupuri, combinate, trusturi şi a altor asemenea - pe criteriul autonomiei functionale şi financiare, urmărindu-se reducerea dimensiunii marilor întreprinderi şi multiplicarea agenţilor economici care produc acelaşi tip de bunuri, efectuează acelaşi tip de lucrări sau prestează acelaşi tip de servicii.
  Pentru unităţile economice de stat de interes local, prevederile alin. 1 se aplică de prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti.


  Articolul 40

  Statul îşi poate rezerva activităţi economice pe care să le desfăşoare în mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea monopoluri, precum şi modul lor de administrare, se stabilesc prin legi speciale.


  Capitolul 6 Dispoziţii comune


  Articolul 41

  Structura organizatorică şi funcţională a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora.
  Personalul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale este angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabileşte de organul de conducere al regiei sau societăţii comerciale, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.


  Articolul 42

  Regiile autonome şi societăţile comerciale, precum şi concesionarii şi persoanele care exploatează bunuri închiriate în condiţiile prezentei legi, sînt obligate să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi sa realizeze din surse proprii mijloacele adecvate în acest scop.


  Articolul 43

  Activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale poate fi influentata de stat prin pirghii economice cum sînt credite cu dobinzi preferenţiale, comenzi de stat, subvenţii, impozite şi taxe.
  Societăţile comerciale create pe baza prezentei legi pot fi subvenţionate pe baza hotărîrii guvernului pe o perioadă de maximum 4 ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subventiei cu rate de 20% din suma iniţială.
  Nu se acordă subvenţii în caz de bancruta.


  Articolul 44

  Regiile autonome şi societăţile comerciale create în temeiul prezentei legi pot efectua direct operaţiuni de comerţ exterior. În acest scop ele urmează să îşi constituie compartimente specializate de export, import, marketing şi conjunctura, cu consultarea prealabilă şi obligatorie a Ministerului Comerţului şi Turismului.

  -----------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform art. 4 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991, dispoziţiile art. 45 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale sînt şi rămîn abrogate de la data unificării cursurilor de schimb şi introducerea convertibilitatii interne a leului.

  Articolul 46

  Sumele în valută cumpărate de la băncile autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, pentru plati externe se păstrează în conturi speciale deschise pe numele agenţilor economici la băncile comerciale.
  -----------
  Alin. 1 al art. 46 a fost modificat de art. 3 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991.
  Ministerul Comerţului şi Turismului poate refuza autorizaţia de import necesară utilizării acestor sume numai atunci cînd bunurile al căror import este urmărit se pot procura din ţara în condiţii competitive şi numai dacă o asemenea măsura este necesară în scopul echilibrarii balanţei de plati externe. Corespunzător, ministerul poate refuza şi autorizaţia de export pentru bunurile strict necesare realizării producţiei interne.


  Articolul 47

  Relaţiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi relaţiile dintre ele ori între ele şi stat se vor desfăşura pe baze contractuale.
  Contractele încheiate între agenţii economici menţionaţi la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertăţii contractuale şi de reglementările cuprinse în Codul civil şi Codul comercial român, cu excepţiile decurgind din prezenta lege.


  Articolul 48

  Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat vor putea practica între ele şi în raporturile cu terţii, preţurile decurgind din acţiunea conjugata a cererii şi ofertei, cu excepţia situaţiei cînd pe piaţa românească nu exista cel puţin trei agenţi economici care să comercializeze acelaşi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum şi cu excepţia cazurilor în care preţurile sînt subvenţionate de stat potrivit hotărîrii guvernului. În aceste din urma cazuri preţurile se vor stabili de către guvern prin negociere cu agenţii economici.


  Articolul 49

  Banca Română de Comerţ Exterior poate organiza licitaţii valutare la cererea agenţilor economici care deţin, în condiţiile legii, sume în valută pe care vor să le transfere altor agenţi economici, contra lei.


  Articolul 50

  Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat pot sa încheie contracte de vînzare, executare de lucrări sau prestări de servicii cu întreprinzători străini, cu plata în lei, dacă sumele în moneda românească deţinute de aceştia sînt rezultate din exploatarea unor investiţii efectuate de ei în România.


  Articolul 51

  Litigiile de orice fel în care sînt implicate regii autonome sau societăţi comerciale cu capital de stat sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
  Pentru soluţionarea litigiilor dintre ele regiile autonome şi societăţile comerciale pot apela şi la arbitraj.


  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 52

  Pînă la liberalizarea totală a schimburilor şi eliminarea sistemului de repartiţii prin balante materiale, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat integral sînt obligate să execute sarcinile de livrare stabilite prin balantele întocmite de Ministerul Resurselor şi Industriei.
  În măsura în care beneficiarul de repartiţie constata ca deţine un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vînzarea acelui excedent la preţuri ce pot depăşi preţurile de cumpărare. Asemenea operaţiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor şi Industriei. În mod similar va putea proceda şi furnizorul nominalizat prin repartiţie dacă beneficiarul sau îi notifica, înainte de încheierea contractului, că nu este interesat a-şi prelua cota repartizata.
  Refuzul de încheiere a contractului, cu încălcarea prevederilor prezentului articol, atrage răspunderea civilă a regiei autonome sau a societăţii comerciale vinovate.


  Articolul 53

  Bunurile care rămîn în proprietatea statului, cum ar fi clădiri guvernamentale, bunuri necesare desfăşurării activităţilor administraţiei de stat, rezerve ale statului şi altele asemenea, se înregistrează la Departamentul Rezervelor Statului şi se administrează direct de instituţiile cărora le sînt date în folosinţă.
  Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aproba de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Resurselor şi Industriei, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se dispune altfel.


  Articolul 54

  Prevederile prezentei legi se aplică şi companiilor, corporaţiilor, trusturilor, grupurilor de întreprinderi şi altora asemenea, înfiinţate prin reorganizarea unor centrale sau altor unităţi economice de stat prin hotărîri ale guvernului, pînă la data publicării legii.


  Articolul 55

  Actualele centrale şi celelalte unităţi cu statut similar îşi încetează activitatea pe măsura infiintarii regiilor autonome şi societăţilor comerciale potrivit prezentei legi.
  Patrimoniile acestora vor fi transmise entitatilor nou create în conformitate cu hotărîrile guvernului care se vor adopta pentru fiecare caz.


  Articolul 56

  Personalul centralelor desfiinţate, precum şi personalul unităţilor economice de stat transformate în regii autonome şi societăţi comerciale, va fi preluat de acestea din urma. Acest personal, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni. Diferenţa se suporta de la bugetul statului.


  Articolul 57

  Înfiinţarea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale potrivit prezentei legi se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, cu excepţia unităţilor agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.
  Toate contractele, autorizaţiile sau alte înscrisuri prin care întreprinderi, instituţii, unităţi economice de stat sau parte din acestea au fost trecute în proprietate privată, concesionate sau închiriate după 22 decembrie 1989, se vor reexamina în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Agenţia naţionala pentru privatizare.


  Articolul 58

  Prezenta lege intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  La împlinirea termenului prevăzut la art. 57 se abroga Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la funcţionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1988 privind încheierea şi executarea contractelor economice, Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  De asemenea, pe data prezentei legi se abroga hotărîrile guvernului privind constituirea, organizarea şi funcţionarea în comerţul interior a societăţilor comerciale pe acţiuni şi a companiilor autonome şi hotărîrea guvernului privind privatizarea unităţilor comerciale sau administrarea acestora în sistemul de comision ori de mandat.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din ziua de 31 iulie 1990.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 31 iulie 1990.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  ------------------