NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2015 privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 2 noiembrie 2015 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 9 din 28 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 812 din 2 noiembrie 2015.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezentele norme metodologice reglementează următoarele:
  a) funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV;
  b) procedura de urmat în cazul disfuncționalității SIMPV;
  c) selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.
  (2) Prezentele norme metodologice se aplică la alegerile locale și parlamentare.
  (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )


  Articolul 2

  În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificație:
  a) date de autentificare - setul de date cuprinzând un nume de utilizator și o parolă, alocat unui operator de calculator și care îi permite acestuia să își acceseze contul din aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;
  b) nume de utilizator - un nume unic care identifică un cont de acces al unui operator de calculator în aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;
  c) parolă - un șir de caractere asociat unui nume de utilizator și pe care un operator de calculator îl folosește pentru a intra în contul de acces din aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;
  d) autentificare - procedura prin care se permite unui operator de calculator ce posedă un anumit set de date create în acest scop să aibă acces la un cont în aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;
  e) identificare - procedură de recunoaștere fără echivoc a unui operator de calculator care intră în contul său de acces din aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot.


  Capitolul II Funcționalități și organizare

  Articolul 3
  (1) SIMPV are următoarele funcționalități principale:
  a) facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;
  b) semnalează cazurile în care datele de identificare ale alegătorilor care se prezintă la vot figurează deja ca fiind înscrise în SIMPV;
  c) semnalează cazurile în care, potrivit evidențelor prevăzute la alin. (2), persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau figurează cu interdicții de exercitare a dreptului de vot;
  c^1) semnalează cazurile în care, potrivit evidențelor prevăzute la alin. (2), persoanele care se prezintă la vot au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență;
  (la 21-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )

  c^2) semnalează cazurile în care este posibil ca actele de identitate ale alegătorilor să se afle în afara perioadei de valabilitate;
  (la 21-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )

  d) facilitează exercitarea dreptului de vot;
  e) asigură unicitatea înscrierii în listele electorale;
  f) agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot.
  (2) SIMPV se constituie pe baza următoarelor evidențe:
  a) Registrul electoral și, în cazul alegerilor locale, listele electorale complementare;
  b) Registrul secțiilor de votare.
  c) lista alegătorilor care au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență;
  (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )

  d) lista alegătorilor care au comunicat Autorității Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, din motive neimputabile acestora, precum și situațiile în care aceste documente nu le-au parvenit, până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării.
  (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (3) SIMPV funcționează cu respectarea principiilor legalității, transparenței, eficienței, sustenabilității și protecției datelor cu caracter personal.(4) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. transmite, în format electronic, Autorității Electorale Permanente lista alegătorilor care au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență.
  (la 21-10-2016, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )


  Articolul 4
  (1) SIMPV este compus din următoarele elemente principale:
  a) Sistemul informatic central;
  b) aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot, denumită în continuare ADV;
  c) Centrul de suport tehnic;
  d) infrastructura de comunicații;
  e) terminalele informatice din secțiile de votare.
  (2) Sistemul informatic central reprezintă un ansamblu informatic complex compus din servere de baze de date, servere de aplicații informatice, echipamente de comunicații de date și echipamente de protecție împotriva incidentelor de securitate cibernetică și stații de lucru pentru administratori, asigurat de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Sistemul informatic central funcționează în Centrul de Date al Serviciului de Telecomunicații Speciale, într-un spațiu special destinat acestui scop la care au acces reprezentanții Autorității Electorale Permanente și membrii Biroului Electoral Central.
  (la 11-04-2016, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )
  (3) ADV reprezintă un program informatic realizat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor culese de către operatorii de calculator și compararea acestora cu datele deja înregistrate, respectiv cu evidențele prevăzute la art. 3 alin. (2).(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură instalarea pe terminalele informatice a ADV.(5) Centrul de suport tehnic reprezintă un centru de comunicații prin care Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de votare.(6) Infrastructura de comunicații conține următoarele tipuri de servicii și resurse de comunicații identificate în secțiile de votare și care pot fi utilizate pentru funcționarea SIMPV:
  a) serviciile de internet existente în locurile în care vor fi organizate secții de votare;
  b) serviciile de comunicații de date în rețelele operatorilor de telefonie mobilă;
  c) servicii de telecomunicații speciale, acolo unde serviciile prevăzute la lit. a) și b) nu sunt disponibile.
  (7) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura în sediul fiecărui birou electoral al secției de votare din țară următoarele echipamente informatice și mijloace de comunicații:
  a) câte un terminal informatic care să aibă integrate mecanisme de preluare automată și manuală a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din cărțile de identitate și pașapoartele alegătorilor care se prezintă la vot;
  b) acces la Sistemul informatic central prin serviciile existente la sediul biroului electoral al secției de votare sau prin rețelele operatorilor de telefonie mobilă, după caz.
  (la 21-10-2016, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (7^1) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura pentru birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă câte două terminale informatice care să aibă integrate mecanisme de preluare automată și manuală a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din cărțile de identitate și pașapoartele alegătorilor care se prezintă la vot.
  (la 21-10-2016, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (7^2) Accesul la Sistemul informatic central prin serviciile existente la sediul biroului electoral al secției de votare sau prin rețelele operatorilor de telefonie mobilă din străinătate, după caz, este asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe.
  (la 21-10-2016, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (8) Fiecare terminal informatic trebuie să fie identificat în mod unic în SIMPV, prin intermediul acestuia fiind accesată interfața ADV.(9) Serviciul de Telecomunicații Speciale trebuie să asigure suficiente terminale informatice pentru cazurile în care acestea se defectează și necesită înlocuirea.(10) Sistemul informatic central, infrastructura de comunicații și terminalele informatice din secțiile de votare trebuie să permită și îndeplinirea operațiunilor de verificare electronică a cheilor de control din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării și transmiterea electronică a acestora.


  Articolul 5
  (1) Serviciul de Telecomunicații Speciale emite, cu avizul Autorității Electorale Permanente, instrucțiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea SIMPV, care vizează:
  a) controlul accesului la echipamentele informatice ale SIMPV pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate;
  b) controlul și securizarea aplicațiilor informatice și a bazelor de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea suportului de date în mod neautorizat;
  c) controlul stocării pentru a împiedica introducerea neautorizată de date și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor;
  d) controlul utilizării pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;
  e) controlul accesului la date pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze SIMPV la datele pentru care au fost autorizate;
  f) controlul introducerii de date, pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice și să se stabilească ce date au fost introduse sau modificate în SIMPV, când și de către cine au fost introduse sau modificate datele;
  g) controlul transportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor în timpul transmiterii acestora sau în timpul transportului de suporturi de date, prin intermediul măsurilor tehnice de securizare;
  h) controlul comunicațiilor aferente SIMPV, astfel încât să se poată asigura verificarea și stabilirea autorităților/organismelor cărora li s-au transmis sau li se pot transmite datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicații;
  i) protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală.
  (2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor privind funcționarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicații Speciale adoptă măsuri tehnice, operative și de procedură, cu notificarea Autorității Electorale Permanente, potrivit următoarelor principii:
  a) confidențialitate: asigurarea accesului la informații numai pentru persoanele autorizate în funcție de competențe;
  b) integritate: asigurarea exactității și caracterului complet al informațiilor, precum și a metodelor de prelucrare;
  c) disponibilitate: asigurarea accesului la informații în termenul solicitat;
  d) identificare și autentificare: asigurarea identificării și autentificării tuturor persoanelor autorizate în mod corespunzător, în funcție de competențe, înainte de orice operațiune;
  e) autorizare: autorizarea participanților în vederea accesării datelor din SIMPV în funcție de competențe.
  (3) Serviciul de Telecomunicații Speciale este autorizat să ia măsuri, cu notificarea Autorității Electorale Permanente, pentru prevenirea alterării sau pierderii informațiilor și asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forță majoră.(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură înregistrarea convorbirilor telefonice prevăzute la art. 18 alin. (4), art. 21 alin. (4) și art. 24 alin. (5), precum și a convorbirilor efectuate prin intermediul Centrului de suport tehnic.
  (la 11-04-2016, Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )


  Articolul 6

  În ziua votării, persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente furnizează, în fiecare oră, Biroului Electoral Central și birourilor electorale de circumscripție ale județelor, biroului electoral de circumscripție a municipiului București și biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate rapoarte, în format .xls, pe fiecare secție de votare, localități, județe, respectiv la nivel național, care vor conține următoarele informații:
  a) nivelul colectării datelor: numărul secției de votare/ localitatea/județul/național;
  b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural și urban;
  c) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente;
  d) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare;
  e) numărul alegătorilor care au votat pe copiile de pe listele electorale complementare;
  f) numărul alegătorilor care au votat cu urna specială.


  Capitolul III Selecția, desemnarea și rolul operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare

  Articolul 7
  (1) Poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:
  a) are cetățenia română și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) a absolvit învățământul general obligatoriu;
  f) are cunoștințe de bază în tehnologia informației.
  (2) Selectarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se realizează pe baza examinării practice a următoarelor competențe:
  a) utilizarea noțiunilor de bază ale tehnologiei informației;
  b) introducerea și validarea datelor;
  c) prelucrarea datelor;
  d) utilizarea internetului și a poștei electronice;
  e) utilizarea echipamentelor periferice;
  f) asigurarea confidențialității și securității datelor.
  (3) Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente și al Institutului Național de Statistică, organizează sesiuni de examinare practică a competențelor prevăzute la alin. (2), în centre de evaluare și în sistem online.(4) La sesiunile de examinare practică prevăzute la alin. (3) participă persoanele propuse de către autoritățile administrației publice centrale și locale, conform legii, precum și alte persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și care depun sau transmit cereri scrise, datate și semnate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la birourile și filialele Autorității Electorale Permanente sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare.(5) Persoanele care participă la sesiunile de examinare practică, organizate în centre de evaluare, sunt notificate telefonic sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la locul, data și ora sesiunii de examinare.
  (la 11-04-2016, Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )
  (6) Persoanele declarate admise ca urmare a evaluării prevăzute la alin. (2) au obligația de a semna un acord privind desemnarea ca operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și un angajament privind confidențialitatea datelor prelucrate.(7) Abrogat.
  (la 11-04-2016, Alin. (7) al art. 7 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )
  (8) Abrogat.
  (la 11-04-2016, Alin. (8) al art. 7 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )
  (9) Abrogat.
  (la 11-04-2016, Alin. (9) al art. 7 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )


  Articolul 7^1
  (1) Până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt desemnați de Autoritatea Electorală Permanentă prin tragere la sorți dintre persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la art. 7 alin. (2). Rezultatul tragerii la sorți este consemnat într-un proces-verbal.(1^1) La desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se va avea în vedere și activitatea desfășurată la procesele electorale anterioare.
  (la 21-10-2016, Articolul 7^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (2) Numărul operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare dintr-o circumscripție electorală, desemnați prin tragere la sorți, va fi cu 20% mai mare față de numărul secțiilor de votare din localitatea respectivă.(3) Fracțiunile rezultate din operațiunea prevăzută la alin. (2) se rotunjesc la 1.(4) Tragerea la sorți prevăzută la alin. (1) va fi efectuată pe localități, criteriul avut în vedere fiind localitatea indicată în cererea depusă conform art. 7 alin. (4).(5) Persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la art. 7 alin. (2) care nu au fost desemnate operatori de calculator, conform procedurii prevăzute la alin. (1), rămân la dispoziția Autorității Electorale Permanente pentru înlocuirea în cazuri deosebite a operatorilor de calculator.(6) În cazul în care într-o localitate, în urma examinării prevăzute la art. 7 alin. (2), au fost declarate admise insuficiente persoane, desemnarea operatorilor de calculator va fi efectuată dintre persoanele declarate admise care, până la data tragerii la sorți prevăzută de alin. (1), își exprimă în scris acordul pentru exercitarea funcției de operator de calculator în localitatea respectivă.(7) Operatorii de calculator desemnați potrivit alin. (1), dar care nu sunt repartizați pe secții de votare, îndeplinesc următoarele sarcini:
  a) acordă suport tehnic pentru asigurarea funcționalității SIMPV, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;
  b) înlocuiesc operatorii de calculator repartizați pe secții de votare în cazul în care aceștia nu își mai pot îndeplini atribuțiile.
  (la 21-10-2016, Alineatul (7) din Articolul 7^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )

  (la 11-04-2016, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )


  Articolul 7^2
  (1) Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate sunt desemnați pe baza propunerii Ministerului Afacerilor Externe.(2) La secțiile de votare din străinătate sunt desemnați, de regulă, câte doi operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.(3) Prevederile art. 7 și 7^1 nu se aplică în cazul secțiilor de votare organizate în străinătate.
  (la 21-10-2016, Capitolul III a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )


  Articolul 8
  (1) Accesul operatorilor de calculator în interfața ADV se efectuează în baza datelor de autentificare furnizate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(2) Numele de utilizator și parolele vor fi predate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, pe bază de proces-verbal, în plic sigilat, fiecărui operator de calculator.(3) Datele de autentificare trebuie să permită identificarea și configurarea categoriilor de operațiuni la care are dreptul un operator de calculator, asigurând totodată și jurnalizarea operațiunilor efectuate.(4) Datele de autentificare furnizate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt confidențiale, unice, personale și netransmisibile. Se interzice folosirea lor în comun de către mai mulți utilizatori.


  Articolul 9
  (1) În preziua votării, operatorul de calculator se prezintă la ora 18,00 la sediul biroului electoral al secției de votare căruia i-a fost repartizat, prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare decizia prin care a fost desemnat și actul de identitate și ia următoarele măsuri:
  a) verifică starea terminalului informatic și a echipamentelor conexe;
  b) verifică starea conexiunilor la internet;
  c) testează funcționalitatea SIMPV, prin accesarea interfeței acestuia și autentificarea în SIMPV;
  d) Abrogată.
  (la 21-10-2016, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (2) În ziua votării, operatorul de calculator se prezintă la ora 6,00 la sediul biroului electoral al secției de votare căruia i-a fost repartizat și ia măsurile prevăzute la alin. (1).(3) În cazurile în care în urma măsurilor prevăzute la alin. (1) sunt depistate defecțiuni ale terminalului informatic, ale conexiunii la Sistemul informatic central sau ale interfeței SIMPV, operatorul de calculator are obligația de a le semnala, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare.


  Articolul 10
  (1) Operatorii de calculator exercită următoarele atribuții principale:
  (la 11-04-2016, Partea introdctivă a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )

  a) preiau și predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secțiile de votare și echipamentele conexe, de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale;
  a^1) sunt prezenți la testele privind funcționarea SIMPV organizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale;
  (la 11-04-2016, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )

  b) sunt prezenți în secția de votare în preziua votării, de la ora 18,00 până la finalizarea activităților din ziua respectivă, precum și în ziua votării de la ora 06,00 a zilei votării până la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării;
  (la 11-04-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )

  c) înscriu în SIMPV codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, prin preluarea automată a acestora de mecanismul integrat în terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața SIMPV;
  (la 11-04-2016, Lit. c) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )

  d) controlează corectitudinea preluării codurilor numerice personale ale alegătorilor;
  e) validează preluarea codurilor numerice personale ale alegătorilor în SIMPV;
  f) comunică, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare mesajele și semnalările returnate de SIMPV;
  g) asigură îndeplinirea dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare, în cazurile menționate de prezentele norme metodologice;
  h) asigură introducerea și transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea și centralizarea rezultatelor votării, conform procedurii stabilite de către Biroul Electoral Central.(2) Se interzice operatorilor de calculator clonarea informatică a terminalelor utilizate în cadrul SIMPV sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la ADV.(3) Operatorii de calculator beneficiază de indemnizația stabilită prin hotărâre a Guvernului.(4) Operatorii de calculator ai secțiilor de votare din țară predau terminalele informatice reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale în cel mult 24 de ore de la data încheierii votării.(5) Operatorii de calculator ai secțiilor de votare din străinătate predau terminalele informatice reprezentanților misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la data încheierii votării.


  Capitolul IV Procedura de verificare a datelor de identificare ale alegătorilor

  Secţiunea 1 Dispoziții comune

  Articolul 11^1

  La intrarea în localul de vot, alegătorii au obligația de a prezenta actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare.
  (la 11-04-2016, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )


  Articolul 12

  Preluarea codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează după cum urmează:
  a) în cazul alegătorilor care dețin acte de identitate care conțin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia în mod automat prin scanarea sau fotografierea acestei zone; dacă data expirării actului de identitate este anterioară datei scrutinului, ADV va furniza mesajul «Atenție! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.»;
  (la 21-10-2016, Litera a) din Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )

  b) în cazul alegătorilor care nu dețin acte de identitate care conțin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața SIMPV.


  Articolul 12^1
  (1) În cazul prevăzut la art. 12 lit. a), operatorul de calculator are obligația de a preda, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul apărut în interfața ADV.(2) Situația prevăzută la art. 12 lit. a) se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
  (la 21-10-2016, Sectiunea 1 din Capitolul IV a fost completata de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )


  Articolul 13
  (1) În cazul în care în interfața ADV apare mesajul "CNP incorect", operatorul de calculator este obligat să reia procedura prevăzută la art. 12.(2) În cazul în care mesajul prevăzut la alin. (1) privește un cod numeric personal înscris într-un act de identitate care conține zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, operatorul de calculator va prelua codul numeric personal prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.


  Articolul 14
  (1) Verificarea codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot prin ADV este efectuată de către operatorul de calculator numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul care apare în interfața ADV cu datele de identificare înscrise în actul de identitate.(2) În cazul în care operatorul de calculator identifică o eroare în preluarea codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este obligat să reia procedura prevăzută la art. 12.


  Articolul 15

  Verificarea prin ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează numai după verificarea corectitudinii operațiunii de preluare a codului numeric personal al acestuia.


  Articolul 16
  (1) După validarea operațiunii de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot, SIMPV va semnala operatorilor de calculator din secțiile de votare unde alegătorii sunt înscriși în listele electorale permanente situațiile în care aceștia figurează că au fost înscriși în SIMPV la alte secții de votare, decât unde au fost arondați conform domiciliului sau reședinței, după cum urmează:
  a) pentru secțiile de votare din țară, în interfața ADV va apărea mesajul «Alegătorul ...(Se trec numele și prenumele.)... , cu CNP ......, înscris în lista electorală permanentă la poziția ....., figurează ca înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ....., localitatea ......, județul ......, la ora ...(hh.mm)... .»;
  b) pentru secțiile de votare din străinătate, SIMPV va transmite mesajul «Alegătorul ...(Se trec numele și prenumele.)..., cu CNP ......., înscris în lista electorală permanentă la poziția ......, figurează ca înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ...., localitatea ......, statul ......, la ora ...(hh.mm)... .»
  (la 11-04-2016, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )
  (2) Operatorii de calculator au obligația de a aduce la cunoștința președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare mesajele prevăzute la alin. (1), în vederea radierii alegătorilor care au votat la alte secții de votare din listele electorale permanente.(3) Prevederile alin. (1) lit. a) și alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul cetățenilor Uniunii Europene înscriși în copiile de pe listele electorale complementare care votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă.
  (la 11-04-2016, Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )


  Articolul 17
  (1) După încheierea votării, operatorul de calculator are obligația de a notifica încheierea operațiunilor de preluare și verificare a codurilor numerice personale prin accesarea secțiunii destinate acestui scop din interfața ADV.(2) După efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale închide accesul la ADV și asigură accesul la aplicațiile necesare pentru transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea și centralizarea rezultatelor votării.


  Secţiunea a 2-a Verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile locale generale

  Articolul 18
  (1) La alegerile locale, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:
  (la 21-10-2016, termenul: „generale“ din partea introductivă a alin. (1) al art. 18 a fost eliminat de Punctul 13, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele și prenumele.)..., cu CNP ......, este înscris în lista electorală permanentă a acestei secții de votare la poziția nr. ..... .»;
  b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi «Persoana cu CNP ....... nu a împlinit vârsta de 18 ani»;
  c) pentru codul numeric personal al persoanei căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, mesajul va fi «Persoana ...(Se trec numele și prenumele.)..., cu CNP ......, figurează cu dreptul de vot interzis!»;
  d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează ca înscris deja în SIMPV, mesajul va fi «Alegătorul ... (Se trec numele și prenumele.)..., cu CNP ......, figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. .... din localitatea ......, județul ......, la ora ...(hh.mm)... .»;
  e) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o altă secție de votare decât cea unde este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele și prenumele.)..., cu CNP ......, este înscris în lista electorală permanentă a Secției de votare nr. ..... din localitatea ......, județul ...... .»;
  f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi «Persoana cu CNP ...... nu este înscrisă în listele electorale permanente».
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.
  (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), operatorul de calculator are obligația de a preda, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător în cazul cetățenilor Uniunii Europene înscriși în copiile de pe listele electorale complementare care votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă.(7) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV al cărui model este prevăzut la anexa nr. 4.
  (la 11-04-2016, Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )


  Articolul 19
  (1) La alegerile locale, în cazul cetățenilor Uniunii Europene care nu votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă, verificarea se realizează în următoarele etape:
  a) preluarea numelui și prenumelui alegătorului, a datei nașterii și a statului membru al Uniunii Europene care a emis documentul de identitate;
  b) pentru cetățeanul Uniunii Europene care figurează ca înscris în SIMPV, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele și prenumele.)(Se trec data nașterii și statul membru al Uniunii Europene.)... figurează că a fost înscris în SIMPV, la Secția de votare nr. ..... din localitatea ......, județul ......, la ora ...(hh.mm)... .»
  (la 11-04-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )

  c) validarea operațiunii de preluare a datelor prevăzute la lit. a).
  (2) Preluarea datelor prevăzute la alin. (1) lit. a) este efectuată prin tastarea literelor și cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.(3) Verificarea datelor prevăzute la alin. (1) lit. a) ale cetățeanului Uniunii Europene care se prezintă la vot este efectuată de către operatorul de calculator numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul apărut în interfața ADV cu datele de identificare înscrise în documentul de identitate.(4) În urma verificării datelor prevăzute la alin. (1) lit. a), în interfața ADV poate apărea unul dintre următoarele mesaje:
  a) pentru cetățeanul Uniunii Europene care nu a mai votat o dată la același scrutin, mesajul va fi "Alegătorul ............... (Se trec numele și prenumele.) .............. (Se trec data nașterii și statul membru al Uniunii Europene.) nu figurează ca înscris în SIMPV.";
  b) pentru cetățeanul Uniunii Europene care a mai votat o dată la același scrutin, mesajul va fi "Alegătorul ............... (Se trec numele și prenumele.) ............... (Se trec data nașterii și statul membru al Uniunii Europene.) figurează că a fost înscris în SIMPV, la Secția de votare nr. ..... din localitatea ..........., județul ..........., la ora .......... ."
  (5) Pentru situația prevăzută la alin. (4) lit. a), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare a datelor de identificare prevăzute la alin. (1) lit. a), fără îndeplinirea altei formalități, și predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare.(6) În situația prevăzută la alin. (4) lit. b) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 alin. (3)-(6).


  Articolul 20
  (1) Codurile numerice personale sau datele de identificare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) ale alegătorilor care formulează cereri de votare prin intermediul urnei speciale, aprobate de către președintele biroului electoral al secției de votare conform legii, sunt preluate prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.
  (la 11-04-2016, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )
  (2) În urma preluării datelor de identificare prevăzute la alin. (1), în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 18 și 19.
  (la 11-04-2016, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )
  (3) La solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator poate repeta operațiunea prevăzută la alin. (1) și (2).(4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator reintroduce în ADV, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală permanentă, lista electorală complementară sau din lista suplimentară, după caz, codul numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale.
  (la 21-10-2016, Alineatul (4) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )


  Secţiunea a 3-a Verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile parlamentare generale

  Articolul 21
  (1) La alegerile parlamentare generale, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:
  a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele și prenumele.)..., cu CNP ......, este înscris în lista electorală permanentă a acestei secții de votare la poziția nr. ..... .»;
  b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi «Persoana cu CNP ...... nu a împlinit vârsta de 18 ani!»;
  c) pentru codul numeric personal al persoanei căreia i sa interzis exercitarea dreptului de vot, mesajul va fi «Persoana ...(Se trec numele și prenumele.)... , cu CNP ......, figurează cu dreptul de vot interzis!»;
  d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în țară, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele și prenumele.)..., cu CNP ......, figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ..... din localitatea ......, județul ......, la ora ...(hh.mm)...»;
  e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris în SIMPV în străinătate mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele și prenumele.)..., cu CNP ......, figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ..... din localitatea ......, statul ......, la ora ...... .»;
  f) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secție de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele și prenumele.)..., cu CNP ......, este înscris în lista electorală permanentă a Secției de votare nr. ..... din localitatea ......, județul ...... .»;
  g) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi «Persoana cu CNP ...... nu este înscrisă în listele electorale permanente.»
  h) pentru codul numeric personal al alegătorului care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență și nu se regăsește în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. d), mesajul va fi «Alegătorul …………………………………… (Se trec numele și prenumele.), cu CNP …………………………………….., a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență.
  (la 21-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.
  (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator are obligația de a preda, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.
  (la 21-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (4) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
  (la 21-10-2016, Alineatul (5) din Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (6) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
  (la 21-10-2016, Alineatul (6) din Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )

  (la 11-04-2016, Art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )


  Articolul 22
  (1) La secțiile de votare din străinătate organizate pentru alegerile parlamentare generale, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:
  a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective și nu și-a exercitat deja dreptul de vot, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele și prenumele.)..., cu CNP ......, este înscris în listele electorale permanente ale acestei secții de votare la poziția nr. ..... .»;
  (la 11-04-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 22 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )

  b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi "Persoana cu CNP .......... nu a împlinit vârsta de 18 ani.";
  c) pentru codul numeric personal al persoanei care și-a pierdut drepturile electorale, răspunsul returnat de sistem va fi "Persoana .............. (Se trec numele și prenumele.) cu CNP ......... figurează cu drepturile electorale interzise!";
  d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a mai votat o dată la același scrutin în străinătate mesajul va fi "Alegătorul ............. (Se trec numele și prenumele.) cu CNP ........... figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ..... din localitatea ........, statul ........, la ora ........... .";
  e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a mai votat o dată la același scrutin în țară, mesajul va fi "Alegătorul ............. (Se trec numele și prenumele.) cu CNP ............ figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ..... din localitatea .........., județul ..........., la ora ........... .";
  f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este înscris în Registrul electoral cu adresa în străinătate, mesajul va fi "Alegătorul ........... (Se trec numele și prenumele.) cu CNP ......... figurează ca arondat la Secția de votare nr. ..... din localitatea ......., statul ......... .";
  g) pentru codul numeric personal al alegătorului care nu este înscris în Registrul electoral cu adresa în străinătate, mesajul va fi "Alegătorul ............(Se trec numele și prenumele.) cu CNP .......... nu a formulat solicitare de înscriere în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședință din străinătate."
  h) pentru codul numeric personal al alegătorului care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență și nu se regăsește în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. d), mesajul va fi «Alegătorul …………………………………… (Se trec numele și prenumele.), cu CNP …………………………………….., a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență.
  (la 21-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul.
  (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator are obligația de a preda, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.
  (la 21-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (4) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta telefonic președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
  (la 21-10-2016, Alineatul (4) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
  (la 21-10-2016, Alineatul (5) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (6) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
  (la 21-10-2016, Alineatul (6) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (7) Abrogat.
  (la 21-10-2016, Alineatul (7) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )


  Articolul 23
  (1) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale sunt preluate prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.(2) În cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 21.(3) La solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator poate repeta operațiunea prevăzută la alin. (1) și (2).(4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator reintroduce în ADV, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală permanentă sau din lista electorală suplimentară, după caz, codul numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale.
  (la 21-10-2016, Alineatul (4) din Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )
  (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică numai în cazul secțiilor de votare organizate pe teritoriul României.
  (la 21-10-2016, Articolul 23 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )


  Capitolul V Metodologia care trebuie urmată în cazul disfuncționalității SIMPV

  Articolul 24
  (1) Disfuncționalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării.(2) Operatorul de calculator va aduce de îndată la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare următoarele situații:
  a) defecțiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe;
  b) defecțiuni ale conexiunilor la internet;
  c) imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua operațiuni în interfața ADV în modul on-line;
  d) întârzierile mai mari de 2 minute în primirea mesajelor prevăzute de prezentele norme metodologice.
  (3) Defecțiunile prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) sunt semnalate de către ADV prin mesaje specifice.(4) În situațiile prevăzute la alin. (2), biroul electoral al secției de votare va întocmi un proces-verbal în care vor fi consemnate aspectele constatate, precum și durata disfuncționalității. Procesul-verbal, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 2, se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către operatorul de calculator.(5) Apariția și încetarea disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic biroului electoral ierarhic superior, precum și centrului de suport, de către președintele biroului electoral al secției de votare.(6) Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Institutului Național de Statistică, asigură asistența tehnică în vederea remedierii cauzelor care au condus la disfuncționalitatea SIMPV.


  Articolul 25
  (1) Pe perioada disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcțional, alegătorii prezintă actele de identitate operatorului de calculator care consemnează în ADV, în modul off-line, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot.(2) Pe perioada disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul informatic nu este funcțional, alegătorii prezintă actele de identitate membrului biroului electoral al secției de votare desemnat de președintele acestuia, care consemnează, în formularul al cărui model este prevăzut la anexa nr. 3, codurile numerice personale ale alegătorilor și ora la care s-au prezentat la vot.(3) După încetarea disfuncționalității terminalului informatic sau după înlocuirea acestuia de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, până la ora 21,00 a zilei votării, operatorul de calculator va introduce codurile numerice personale ale alegătorilor care s-au prezentat la vot pe perioada disfuncționalității acestuia.(4) După încetarea disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcțional, datele înscrise în ADV în modul off-line, sunt transmise automat către Sistemul informatic central.(5) Rezultatul verificărilor pentru fiecare alegător care a votat pe durata disfuncționalității SIMPV va fi adus la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare și a membrilor acestuia de către operatorul de calculator și va fi consemnat în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care va fi semnat de către președintele biroului electoral al secției de votare și de către operatorul de calculator.


  Articolul 26
  (1) În situația în care terminalul informatic este încă nefuncțional la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării, formularele prevăzute la art. 25 alin. (2) sunt predate reprezentanților Autorității Electorale Permanente, aflați la sediile birourilor electorale județene sau al biroului electoral al municipiului București.(2) În situația în care SIMPV este încă nefuncțional la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării, formularele prevăzute la art. 25 alin. (2) întocmite în străinătate sunt predate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, care au obligația de a le digitiza și transmite electronic Autorității Electorale Permanente.(3) Datele înscrise în formularele prevăzute la alin. (1) sunt digitizate de către Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Național de Statistică și al Serviciului de Telecomunicații Speciale.


  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 27
  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul de Telecomunicații Speciale predă Autorității Electorale Permanente, în vederea avizării din punctul de vedere al conformității cu prezentele norme metodologice, propunerea tehnică pentru SIMPV, precum și calendarul implementării acesteia la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016.(2) Autoritățile administrației publice prevăzute de lege transmit Autorității Electorale Permanente propuneri de persoane care pot deveni operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, care vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, adresa de e-mail, precum și modul de dobândire a competențelor de bază în domeniul tehnologiei informației.(3) În termen de 30 de zile de la data începerii perioadei electorale, Institutul Național de Statistică și Serviciul de Telecomunicații Speciale transmit Autorității Electorale Permanente lista persoanelor care vor asigura asistența tehnică în ziua votării.(4) În vederea coordonării implementării și funcționării SIMPV, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înființează Comisia tehnică pentru implementarea și gestionarea SIMPV, cu rol consultativ, alcătuită din câte 2 reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente, ai Serviciului de Telecomunicații Speciale și ai Institutului Național de Statistică, pe baza propunerilor formulate în scris de către instituțiile menționate.(5) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (4) este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă.(6) La ședințele comisiei pot participa ca invitați și alte persoane din cadrul instituțiilor sau organismelor cu atribuții în domeniul electoral.(7) Primarii asigură accesul specialiștilor Serviciului de Telecomunicații Speciale în incinta sediilor secțiilor de votare, la solicitarea acestora.(8) Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente și al Institutului Național de Statistică, organizează sesiunile de examinare practică a competențelor prevăzute la art. 7 alin. (2).(9) Până la data de 15 aprilie 2016, Serviciul de Telecomunicații Speciale predă Autorității Electorale Permanente codul-sursă al aplicației informatice pentru verificarea datelor de identificare ale alegătorilor.
  (la 11-04-2016, Alin. (9) al art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )


  Articolul 28
  (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(2) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul SIMPV nu sunt supuse publicității și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta hotărâre.(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul ADV, precum și jurnalele operațiunilor efectuate de către operatorii de calculator în ADV sunt stocate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale pe toată durata necesară asigurării scopului și obiectivelor SIMPV, precum și pe durata prevenirii, combaterii și sancționării fraudelor electorale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 , cu modificările și completările ulterioare.
  (la 11-04-2016, Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )
  (3^1) Autoritatea Electorală Permanentă, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale, în sensul Legii nr. 677/2001
  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, să efectueze operațiuni privind colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate pentru implementarea SIMPV.
  (la 11-04-2016, Alin. (3^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016. )
  (4) La data încheierii activităților prevăzute la alin. (3) datele cu caracter personal prevăzute de prezenta hotărâre vor fi distruse.


  Articolul 29

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa nr. 1

  Modelul cererii pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare
  Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare

  Către:
  Autoritatea Electorală Permanentă,
  str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
  e-mail: operator@roaep.ro
  Subsemnatul, ...........................
  (numele, inițiala prenumelui tatălui, prenumele)
  CNP:  Telefon:
  E-mail:
  solicit să fiu înscris în evidențele Autorității Electorale Permanente pentru a fi desemnat operator de calculator al biroului electoral al secției de votare.
  În cazul în care sunt declarat admis ca urmare a examinării practice a competențelor, doresc să particip la tragerea la sorți în vederea desemnării ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare în comuna/orașul/municipiul ........................., județul ……..………………………… .
  Pentru exercitarea funcției de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare sunt dispus să mă deplasez doar pe raza județului ........................../municipiului București, la o distanță de maximum .....…. km de centrul localității mai sus menționate.
  Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile care revin, potrivit legii, operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, de obligația de a îndeplini această funcție în cazul în care voi fi desemnat, precum și de obligația de a asigura confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor, conform legii.
  Mă angajez să notific Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele și informațiile menționate în prezenta cerere se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.
  Data ........... Semnătura ............

  Notă de informare privind protecția datelor personale
  Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în strada Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de desemnare a operatorilor de calculator care contribuie la implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal - SIMPV. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor) - RGPD, temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.
  Datele vor fi dezvăluite Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor prefectului și birourilor electorale, precum și, dacă este cazul, organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată.
  Pe viitor, datele privind numele și prenumele, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, precum și copia actului de identitate ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.
  Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro
  Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).
  Pentru exercitarea acestor drepturi puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).
  În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ………………… Semnătura …………………

  (la 15-03-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 7 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 15 martie 2019 )


  Anexa nr. 2

  la normele metodologice
  Modelul procesului-verbal pentru constatarea
  disfuncționalității
  Sistemului informatic de monitorizare a prezenței
  la vot și de prevenire a votului ilegal
  Statul:
  Localitatea:
  Secția de votare nr. .......
  PROCES-VERBAL
  pentru constatarea disfuncționalității Sistemului
  informatic de monitorizare a prezenței la vot și
  de prevenire a votului ilegal
  încheiat în data ..........

  Nr.
  crt.

  Indicativ
  disfuncționalitate*)
  Constatare și notificare Remediere și notificare

  Ora
  constatării

  Ora
  notificării
  Biroului
  electoral de
  circumscripție

  Ora
  notificării
  Centrului
  de suport
  tehnic

  Ora
  remedierii

  Ora
  notificării
  Biroului
  electoral de
  circumscripție

  Ora
  notificării
  Centrului
  de suport
  tehnic
  1.
  2.
  3.
  ...
  ...
  ...
  Notă
  *) Indicativ disfuncționalitate (Se va trece în tabel.):
  A - defecțiune a terminalului informatic;
  B - defecțiune a echipamentelor conexe terminalului informatic;
  C - defecțiune a conexiunii la internet;
  D - imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua operațiuni în interfața Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;
  E - întârzieri mai mari de 2 minute în primirea mesajelor;
  F - altele - se vor preciza în tabel.

  Ora se va trece în format hh, mm.

  Președintele biroului electoral
  al secției de votare
  .............................
  (numele, prenumele,
  semnătura și ștampila de control)

  Operatorul de calculator
  al secției de votare
  ...........................
  (numele, prenumele și semnătura)

  (la 11-04-2016, Anexa 2 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016, având conținutul anexei 1 la hotărârea mai sus menționată. )


  Anexa nr. 3

  la normele metodologice
  Modelul formularului în care se consemnează codurile numerice personale
  ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității
  Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de
  prevenire a votului ilegal
  Formular de înscriere a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal
  Nr. secției de votare
  ..................................
  Adresa sediului secției de votare
  ..................................

  Nr.
  crt.
  Codul numeric personal
  Ora votării
  în format
  hh.mm

  Mențiuni în urma verificării în
  Sistemul informatic de monitorizare
  a prezenței la vot și de prevenire
  a votului ilegal*)

  Președintele biroului electoral al secției de votare
  (nume, prenume și semnătură)
  .......................................
  Operatorul de calculator
  (nume, prenume și semnătură)
  ....................................... Notă
  *) Se menționează dacă persoana care s-a prezentat la vot avea mai puțin de 18 ani, dacă i-a fost interzisă exercitarea drepturilor electorale sau dacă aceasta figurează că a fost înscrisă în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și la altă secție de votare.


  Anexa nr. 4

  la normele metodologice
  Modelul formularului privind consemnarea
  cazurilor deosebite semnalate de SIMPV
  Statul:
  Localitatea:
  Secția de votare nr. .......
  FORMULAR
  pentru consemnarea cazurilor
  deosebite semnalate de SIMPV

  Nr.
  crt.

  Numele și prenumele
  alegătorului
  Codul numeric personal
  Caz semnalat
  de SIMPV*)

  Semnătura
  operatorului
  de calculator

  Decizia
  președintelui
  biroului electoral al
  secției de votare**)

  Semnătura
  președintelui
  biroului
  electoral al
  secției de
  votare
  1.
  2.
  3.
  ...
  ...
  ...
  Notă
  *) Se înscrie, după caz, una dintre următoarele mențiuni: "are mai puțin de 18 ani", "fără drept de vot", "arondat la altă secție de votare" sau "figurează deja în SIMPV".
  **) Se înscrie, după caz, una dintre următoarele mențiuni: "poate să voteze" sau "nu poate să voteze".

  NOTE:
  Constituie cazuri deosebite următoarele situații:
  a) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot avea mai puțin de 18 ani;
  b) SIMPV a semnalat faptul că persoanei care s-a prezentat la vot i-a fost interzisă exercitarea dreptului de vot;
  c) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secție de votare;
  d) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot figurează că a fost înscrisă în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și la altă secție de votare.
  e) SIMPV a semnalat faptul că alegătorul a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență;
  (la 21-10-2016, Anexa 4 a fost completata de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )

  f) SIMPV a semnalat faptul că este posibil ca actul de identitate al persoanei care s-a prezentat la vot să fie expirat;
  (la 21-10-2016, Anexa 4 a fost completata de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )

  g) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot nu este înscrisă în listele electorale permanente.
  (la 21-10-2016, Anexa 4 a fost completata de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )

  Se aplică ștampila de control a secției de votare.
  (la 11-04-2016, Anexa 4 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 15 din 6 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016, având conținutul anexei 2 la hotărârea mai sus menționată. )

  ----