HOTĂRÂRE nr. 762 din 27 iulie 2011
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 4 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.


  Articolul 2

  (1) Consiliul Local al Municipiului Tulcea are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevăzute în anexă, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare.
  (2) Consiliul Local al Municipiul Tulcea are obligaţia de a întreţine şi de a moderniza imobilele preluate şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice.
  (3) Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Municipiului Tulcea în conformitate cu destinaţia acestora.
  (4) În situaţia în care în urma controlului se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.


  Articolul 3

  (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Odată cu preluarea imobilelor Consiliul Local al Municipiului Tulcea va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.
  (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare.
  (4) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
  (5) Odată cu preluarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor.
  (6) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Tulcea şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în condiţiile legii.


  Articolul 4

  La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul educaţiei,
  cercetării, tineretului şi sportului,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 27 iulie 2011.
  Nr. 762.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
  Tabăra Bididia
  *Font 8*
  Nr. PM.F. Codul de cla- sifica- re Locul unde este situat imobilul Valoa- rea de inven- tar (în lei) Denumi- rea imobi- lului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se trans- mite imobilul Caracteristi- cile tehnice ale imobilului
  100.598 8.29.06 Municipiul Tulcea, Str. Eli- zeului nr. 70 95.058 Tabăra Bididia Domeniul public al statului şi din adminis- trarea Ministe- rului Educaţiei, Cercetării, Ti- neretului şi Sportului - Auto- ritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţi a Judeţeană pen- tru Sport şi Tineret Tulcea Domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea Cantină 350 mý, cărămidă, acoperiş azbociment
  100.600 8.29.06 Municipiul Tulcea, Str. Elize- ului nr. 70 72.991 Tabăra Bididia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetă- rii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Na- ţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Jude- ţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea Domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea Cabană tip Covasna,4 buc., lemn, acoperiş azbociment
  100.604 8.29.06 Municipiul Tulcea, Str. Elize- ului nr. 70 130.059 Tabăra Bididia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetă- rii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Na- ţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Jude- ţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea Domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea Cabană tip Bacău, 2 buc., lemn, acoperiş azbociment
  100.608 8.29.06 Municipiul Tulcea,Str. Elizeului nr. 70 26 Tabăra Bididia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetă- rii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Na- ţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Jude- ţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea Domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea Căsuţă tip camping, 26 buc., lemn, acoperiş azbociment
  100.611 8.29.06 Municipiul Tulcea,Str. Elizeului nr. 70 76.087 Tabăra Bididia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetă- rii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Na- ţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Jude- ţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea Domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea Căsuţe cărămi- dă, 6 buc., acoperiş azbociment
  100.614 8.29.06 Municipiul Tulcea,Str. Elizeului nr. 70 5.980 Tabăra Bididia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetă- rii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Na- ţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Jude- ţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea Domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea Discotecă 200 mý,cărămidă Nevada, acope- riş azbociment
  100.620 8.29.06 Municipiul Tulcea,Str. Elizeului nr. 70 263.438 Tabăra Bididia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetă- rii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Na- ţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Jude- ţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea Domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea Bazin de înot 2 buc., 900 mc, placare marmură
  100.624 8.29.06 Municipiul Tulcea,Str. Elizeului nr. 70 3.326 Tabăra Bididia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Edu- caţiei, Cercetă- rii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Na- ţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Jude- ţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea Domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea Comandament construcţie din beton, acoperiş din tablă
  100.629 8.29.06 Municipiul Tulcea,Str. Elizeului nr. 70 1.246 Tabăra Bididia Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cer- cetării, Tinere- tului şi Sportu- lui - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Jude- ţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea Domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea Clădire atelier spălătorie din beton, acoperiş azbociment

  --------