ORDIN nr. 2.118 din 27 noiembrie 2020pentru aprobarea componenței, regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, precum și a procedurii pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1243 din 17 decembrie 2020
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției substanțe periculoase și situri contaminate nr. 125.090/DSPSC din 10.09.2020,
  luând în considerare art. 75 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate,
  în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate,
  în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se constituie în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Comisia pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, denumită în continuare Comisia.


  Articolul 2

  Se aprobă componența, regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei și procedura pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Desemnarea/Retragerea desemnării asociației profesionale în domeniul protecției mediului pentru atestarea persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate se face la propunerea Comisiei și se aprobă de către conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 4

  Asociația profesională căreia i s-a suspendat activitatea de atestare a persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate sau căreia i s-a retras desemnarea nu mai are dreptul de a atesta persoanele fizice sau juridice pentru efectuarea de activități din domeniul gestionării siturilor contaminate.


  Articolul 5
  (1) Certificatele de atestare emise de o asociație profesională a cărei activitate de atestare a fost suspendată sau a cărei desemnare a fost retrasă rămân valabile pe toată durata pentru care au fost emise, cu condiția respectării de către titulari a condițiilor care au stat la baza emiterii lor. (2) Titularii de certificate de atestare emise de asociații a căror activitate de atestare a fost suspendată sau a căror desemnare a fost retrasă în condițiile prezentului ordin pot solicita altor asociații desemnate înnoirea certificatelor de atestare.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet

  București, 27 noiembrie 2020.
  Nr. 2.118.

  ANEXĂ

  COMPONENȚA, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
  a Comisiei pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului
  în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități
  din domeniul gestionării siturilor contaminate, precum și procedura pentru
  desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea
  atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate


  Capitolul I Componența Comisiei

  Articolul 1
  (1) Comisia pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, denumită în continuare Comisia, are următoarea structură:
  a) directorul direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării siturilor contaminate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - președinte, membru cu drept de vot;
  b) directorul direcției de specialitate cu atribuții în domeniul gestionării siturilor contaminate din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului - vicepreședinte, membru cu drept de vot;
  c) reprezentantul direcției de specialitate în domeniul juridic desemnat de către directorul Direcției juridice din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, membru cu drept de vot;
  d) reprezentantul direcției de specialitate cu atribuții în domeniul managementului resurselor de apă, desemnat de către directorul Direcției managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - membru cu drept de vot;
  e) reprezentantul direcției de specialitate cu atribuții în domeniul managementului resurselor de apă, desemnat de către directorul general al Administrației Naționale „Apele Române“ - membru cu drept de vot.
  (2) Secretariatul Comisiei este asigurat de către un reprezentant al Direcției substanțe periculoase și situri contaminate - Compartimentul situri contaminate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, desemnat de către director.(3) Direcțiile de specialitate prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) transmit secretariatului Comisiei persoanele desemnate, în termen de 3 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Capitolul II Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei

  Articolul 2
  (1) Comisia are următoarele atribuții:
  a) analizează conținutul documentelor și informațiilor din dosarul depus de către solicitant în conformitate cu prevederile art. 173 și art. 174 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020;
  b) solicită, prin intermediul secretariatului Comisiei, informații suplimentare sau completări, în vederea clarificărilor privind documentația, după caz;
  c) solicită asociațiilor profesionale desemnate orice informații și/sau documente cu relevanță pentru modul în care acestea își desfășoară activitatea, precum și informații cu privire la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza desemnării lor;
  d) propune desemnarea/retragerea desemnării asociației profesionale în domeniul protecției mediului pentru atestarea persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate;
  e) decide respingerea desemnării asociației profesionale în domeniul protecției mediului pentru atestarea persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate;
  f) decide suspendarea activității de atestare a persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate;
  g) analizează raportul de activitate a asociației profesionale în domeniul protecției mediului desemnate;
  h) analizează și soluționează contestațiile și sesizările depuse în legătură cu activitatea asociațiilor profesionale desemnate.
  (2) Membrii Comisiei semnează/avizează procesele-verbale întocmite de către secretariatul Comisiei.


  Articolul 3

  Secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:
  a) verifică documentația depusă de către asociația profesională în domeniul protecției mediului;
  b) transmite documentația membrilor Comisiei în format electronic;
  c) asigură înregistrarea ședințelor Comisiei și întocmește procesele-verbale;
  d) în baza deciziei Comisiei și a procesului-verbal, întocmește documentația privind desemnarea/respingerea desemnării/suspendarea activității de atestare/retragerea desemnării, după caz, a asociației profesionale în domeniul protecției mediului pentru atestarea persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate;
  e) păstrează solicitarea și documentația depusă de către asociația profesională în domeniul protecției mediului, precum și toate documentele aferente fiecărei ședințe;
  f) notifică asociația profesională în domeniul protecției mediului asupra deciziilor stabilite în urma ședințelor Comisiei.


  Articolul 4
  (1) Comisia se întrunește la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la solicitarea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui.(2) Președintele sau, după caz, vicepreședintele Comisiei convoacă ședința cu cel puțin 5 zile înainte de data programată prin distribuirea proiectului ordinii de zi și a propunerilor privind aspectele ce urmează a fi discutate.(3) Conținutul convocării este stabilit de către președintele sau, după caz, de către vicepreședintele Comisiei.(4) În convocare se specifică data, locul și ora la care are loc ședința, precum și ordinea de zi.


  Articolul 5
  (1) Comisia este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin 4/5 din membri prin titulari sau persoane mandatate.(2) Membrii Comisiei au obligația să transmită secretariatului Comisiei, înainte de ședință, în format letric și electronic, raportul realizat în urma analizării documentelor.(3) În cazul în care un membru al Comisiei prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. c)-e) nu poate participa la ședința Comisiei, în locul acestuia participă o altă persoană mandatată de către persoana respectivă.(4) Persoana mandatată prezintă în cadrul ședinței punctul de vedere transmis de către membrul Comisiei și votează conform mandatului dat de către acesta.(5) Ședințele Comisiei sunt conduse de către președintele Comisiei sau, după caz, de către vicepreședintele Comisiei.(6) Lucrările fiecărei ședințe a Comisiei sunt consemnate într-un proces-verbal.(7) Deciziile vor fi luate cu majoritatea simplă a voturilor.


  Articolul 6
  (1) Lucrările Comisiei nu sunt publice.(2) Comisia poate decide invitarea la lucrările sale a reprezentanților asociațiilor profesionale sau a experților, dacă prezența acestora este necesară pentru clarificarea unor aspecte care țin de desemnarea, atestarea sau activitatea desfășurată.


  Capitolul III Procedura pentru desemnarea asociațiilor profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate

  Articolul 7
  (1) Secretariatul Comisiei preia documentația depusă de către asociația profesională în domeniul protecției mediului și verifică dacă aceasta este completă, în conformitate cu art. 173 și art. 174 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020.(2) Dacă documentația depusă este completă, secretariatul Comisiei o transmite membrilor Comisiei, în format electronic, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.(3) În cazul în care documentația depusă nu este completă, în conformitate cu prevederile art. 173 și art. 174 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020, secretariatul Comisiei solicită completări asociației profesionale pentru protecția mediului, în termen de 3 zile lucrătoare.(4) Adresa prin care se solicită completarea documentației se semnează de către președinte sau, după caz, de către vicepreședintele Comisiei.(5) Termenul de completare a documentației este de 10 zile lucrătoare de la primirea de către asociație a solicitărilor din partea Comisiei.(6) Dacă asociația profesională pentru protecția mediului nu aduce completările solicitate în termenul prevăzut, secretariatul Comisiei notifică președintele Comisiei, iar acesta aduce la cunoștință membrilor Comisiei în vederea luării deciziei de respingere a solicitării asociației profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate.(7) Termenul prevăzut la alin. (5) poate fi prelungit la solicitarea scrisă a asociației profesionale, prin prezentarea unor motive justificate.(8) Orice decizie luată de către membrii Comisiei este transmisă către asociația profesională în domeniul protecției mediului prin intermediul secretariatului Comisiei.(9) Orice document prevăzut la alin. (8) care este transmis solicitantului trebuie să fie semnat de către președintele Comisiei sau, după caz, de către vicepreședintele Comisiei.(10) În cazul în care persoana desemnată să asigure secretariatul Comisiei nu poate participa la ședința Comisiei, președintele sau, după caz, vicepreședintele desemnează un secretar de ședință, care poate să fie dintre persoanele prezente și care va consemna cele discutate și decise în procesul-verbal, semnat de către membrii Comisiei.


  Articolul 8
  (1) Comisia se întrunește la solicitarea președintelui Comisiei sau, după caz, a vicepreședintelui Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea convocării transmise de către secretariatul Comisiei, în conformitate cu art. 4 alin. (2).(2) Secretariatul Comisiei transmite membrilor Comisiei, prin e-mail sau în format letric, convocarea ședinței, în care se specifică data, modalitatea de susținere și ora la care are loc ședința, precum și ordinea de zi.(3) Ședințele Comisiei se desfășoară fie la sediul autorității publice centrale pentru protecția mediului, respectiv Bulevardul Libertății nr. 12, sectorul 5, București, fie on-line.(4) Membrii Comisiei au obligația să transmită secretariatului Comisiei, înainte de ședință, în format letric și electronic, raportul realizat în urma analizării documentelor.(5) În cadrul ședinței, membrii Comisiei susțin raportul menționat la alin. (4).(6) În cazul în care membrul Comisiei prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) sau b) nu poate participa la ședința Comisiei, vicepreședintele Comisiei sau, după caz, președintele Comisiei participă în locul acestuia, prezintă în cadrul ședinței punctul de vedere transmis și votează conform mandatului dat.(7) În cazul în care un membru al Comisiei dintre cei prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. c)-e) nu poate participa la ședința Comisiei, în locul acestuia participă o altă persoană mandatată de către membrul titular respectiv.(8) Persoana mandatată prezintă în cadrul ședinței punctul de vedere transmis de către membrul Comisiei și votează conform mandatului dat de către acesta.(9) Ședințele Comisiei sunt conduse de către președintele Comisiei sau, după caz, de către vicepreședintele Comisiei.(10) Aspectele discutate și deciziile luate în cadrul ședinței sunt consemnate într-un proces-verbal întocmit de către secretariatul Comisiei.(11) În termen de maximum 3 zile lucrătoare, secretariatul Comisiei întocmește procesul-verbal al ședinței și îl transmite membrilor acesteia.(12) Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal nu sunt transmise comentarii, observații și/sau completări, conținutul procesului-verbal se consideră acceptat.


  Articolul 9

  Solicitarea de desemnare a unei asociații profesionale în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate este respinsă dacă în urma analizării documentelor depuse reiese că aceasta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 173 și art. 174 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020.


  Capitolul IV Analizarea activității asociației profesionale desemnate

  Articolul 10
  (1) Comisia de atestare analizează activitatea desfășurată de către asociațiile profesionale desemnate în domeniul protecției mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate.(2) În vederea analizării activității, asociațiile profesionale desemnate sunt obligate să pună la dispoziția Comisiei, la cererea acesteia, orice fel de informații solicitate.(3) Persoanele fizice sau juridice se pot adresa Comisiei pentru sesizări sau contestații cu privire la activitatea asociației profesionale.(4) În vederea soluționării sesizărilor sau contestațiilor depuse, Comisia solicită părților implicate informații și documente relevante, pe care acestea sunt obligate să i le pună la dispoziție.(5) Dacă în urma analizării documentelor și informațiilor primite Comisia constată realitatea celor semnalate, aceasta va dispune remedierea aspectelor respective, sub rezerva suspendării activității de atestare a persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate sau retragerii desemnării.


  Capitolul V Suspendarea activității de atestare sau retragerea desemnării asociației profesionale în domeniul protecției mediului pentru atestarea persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate

  Articolul 11
  (1) Unei asociații profesionale desemnate în conformitate cu prevederile prezentei anexe i se suspendă activitatea de atestare a persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate sau i se retrage desemnarea de atestare a persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate, după caz, în următoarele condiții:
  a) în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 173 și art. 174 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020;
  b) în cazul în care nu prezintă Comisiei, la solicitarea acesteia, documentele și informațiile cu privire la activitatea desfășurată;
  c) în cazul în care în urma analizării documentelor și informațiilor prezentate Comisia constată abateri de la procedura de atestare, codul de etică și regulamentul de organizare și funcționare prevăzute la art. 174 alin. (2) lit. b), d) și e), precum și nerespectarea prevederilor art. 178 alin. (1) și (3) din Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.423/3.687/2020;
  d) în cazul refuzului remedierii unor neconformități constatate de către Comisie ca urmare a analizării documentelor, informațiilor sau a sesizărilor întemeiate referitoare la activitatea desfășurată de asociația profesională.
  (2) Suspendarea activității de atestare a persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate se menține din momentul comunicării deciziei de suspendare până la momentul remedierii neconformităților care au stat la baza emiterii acesteia, dar nu mai mult de 60 de zile, după care desemnarea este retrasă.(3) Decizia de suspendare a activității de atestare este emisă de către Comisie.(4) Propunerea de retragere a desemnării se face de către Comisie și se aprobă de către conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  -----