ORDIN nr. 1.098 din 30 septembrie 2016
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.098 din 30 septembrie 2016
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 806 din 29 septembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 30 septembrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.284 din 30 septembrie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.681 din 29 septembrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul prevederilor:
  - art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 şi 477 bis din 27 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. În anexa nr. 2, la articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de 4,3 lei, valabilă pentru anul 2016. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de 4,6 lei.
  (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2 lei, valabilă pentru anul 2016. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2,1 lei."
  2. În anexa nr. 8, la articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 2 lei. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 2,1 lei."
  3. În anexa nr. 50, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Sumele reprezentând influenţele determinate din creşterile salariale ce decurg din punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale se stabilesc de către unităţile sanitare publice care răspund de realitatea şi exactitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare, iar solicitarea însoţită de documentele justificative se înaintează la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară publică se află în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale."
  4. În anexa nr. 51, la articolul 4, litera c) se abrogă.
  5. În anexa nr. 51, la articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, pentru luna ...... 2016 este de ...... lei.
  Valoarea contractată pentru realizarea obiectului contractului, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, pentru luna ...... 2016 este de ...... lei."
  6. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma "ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative" se înlocuieşte cu sintagma "ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale".
  7. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma "prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016" se înlocuieşte cu sintagma "prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016".


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.


  p. Ministrul sănătăţii,

  Ioana Ursu,

  secretar de stat

  p. Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi

  ----