DECIZIA nr. 68 din 24 februarie 2022referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 21 iunie 2022
  Valer Dorneanu- președinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Valentina Bărbățeanu- magistrat-asistent

  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, excepție ridicată de Corneliu Marian Gheorghiță în Dosarul nr. 9.384/245/2018 al Judecătoriei Iași - Secția civilă și care constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.677D/2018.2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepției. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează faptul că autorul excepției a transmis la dosar note scrise, prin care a solicitat admiterea excepției și judecarea în lipsă.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, apreciind că dispozițiile legale criticate nu aduc atingere dreptului de acces liber la justiție, întrucât nu interzic părții să completeze documentația cadastrală în susținerea cererii de reexaminare. Precizează că încheierea prin care registratorul-șef soluționează cererea de reexaminare este supusă controlului judecătoresc, instanța având plenitudine de jurisdicție în analiza legalității și temeiniciei acestei încheieri.
  CURTEA,

  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 18 octombrie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 9.384/245/2018, Judecătoria Iași - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, excepție ridicată de Corneliu Marian Gheorghiță într-o cauză civilă având ca obiect soluționarea plângerii formulate împotriva unei încheieri de reexaminare emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că textul de lege criticat este neconstituțional prin coroborare cu art. 59 și 60 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, în măsura în care prevede că numai la solicitarea registratorului-șef poate fi completat un dosar în vederea soluționării cererii de reexaminare, nu și din inițiativa părții. Dispozițiile legale criticate sunt de natură a îngrădi accesul la justiție, fiind contrare art. 21 din Constituție, în condițiile în care nu permit depunerea altor acte decât a celor impuse de registratorii din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, având ca efect lipsa posibilității de a produce și alte dovezi în fața instanței de judecată.6. Judecătoria Iași - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 nu îngrădesc dreptul petentului de a se adresa instanței de judecată pentru soluționarea cererii. Mai mult, textul de lege criticat nu prevede interdicția de a fi completată documentația cadastrală din inițiativa părții. Totodată, dispozițiile legale nu prevăd nicio limitare a dreptului petentului de a aduce probe suplimentare în fața instanței, în susținerea cererii sale.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,

  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise transmise la dosarul cauzei, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă, potrivit încheierii de sesizare, dispozițiile art. 31 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, care au următorul conținut: „(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-șef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluționării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-șef.“11. În realitate, din motivarea excepției de neconstituționalitate se observă că autorul acesteia este nemulțumit de conținutul normativ al tezei a doua a textului citat, aceasta urmând să fie analizată de Curtea Constituțională.12. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil.13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 31 alin. (3)-(5) din Legea nr. 7/1996, împotriva încheierilor de admitere sau de respingere a cererilor prin care se solicită înscrierea în cartea funciară sau radierea unui act sau fapt juridic se poate formula cerere de reexaminare, care este soluționată, tot printr-o încheiere, de către registratorul-șef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. La rândul său, încheierea emisă de registratorul-șef poate fi contestată în fața instanței, plângerea formulată urmând să fie soluționată de judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul. Hotărârea pronunțată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel.14. Prevederile legale criticate în cauza de față cuprind o normă procedurală aplicabilă în cadrul soluționării cererii de reexaminare, în virtutea căreia persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-șef. Se susține, în motivarea excepției, că această prevedere ar fi de natură să îngrădească dreptul de acces liber la justiție, întrucât petentul nu ar avea posibilitatea legală de a depune din proprie inițiativă documente utile soluționării corecte a cererii de reexaminare, acestea putând să fie prezentate exclusiv la solicitarea registratorului-șef. Autorul excepției face trimitere la prevederile art. 60 alin. (4) din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014, potrivit cărora „Soluționarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispozițiilor referitoare la procedura de soluționare a unei cereri de înscriere, în baza actelor anexate cererii inițiale. Pentru soluționarea cererii de reexaminare, registratorul șef are posibilitatea de a solicita înscrisuri noi“.15. Față de aceste critici, Curtea reține că dispozițiile art. 21 alin. (3) din Constituție, care consacră dreptul la un proces echitabil, nu sunt incidente în ceea ce privește activitatea de publicitate imobiliară, care este o procedură administrativă, lipsită de caracter jurisdicțional și necontencioasă, prin care nu se stabilește existența unui drept potrivnic care ar putea aparține unui alt subiect de drept decât petentul. Totodată, încheierile prin care sunt soluționate cererile de înscriere, precum și cele referitoare la cererile de reexaminare sunt emise de către registratorul de carte funciară, respectiv registratorul-șef, care sunt funcționari publici, iar nu judecători (a se vedea, în acest sens, și Decizia nr. LXXII din 15 octombrie 2007 pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la calitatea procesuală pasivă a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară în plângerile de carte funciară întemeiate pe dispozițiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 7 octombrie 2008).16. Totodată, Curtea constată că soluția legislativă potrivit căreia persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-șef, nu contravine dispozițiilor art. 21 alin. (1) din Constituție, persoana interesată având recunoscut prin lege dreptul de a accede la o instanță de judecată, respectiv judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 7/1996. Ca atare, exigențele dispozițiilor constituționale care consacră dreptul de acces liber la justiție sunt pe deplin respectate, în condițiile în care Legea nr. 7/1996 deschide persoanelor nemulțumite de soluția pronunțată cu privire la cererea de reexaminare calea plângerii îndreptate împotriva încheierii registratorului-șef, ce va fi soluționată de o instanță judecătorească independentă și imparțială, constituită și funcționând în concordanță cu dispozițiile art. 124-126 din Legea fundamentală.17. În același sens, Curtea observă că, în virtutea regulilor generale ce guvernează procesul civil, în baza cărora instanța menționată va soluționa plângerea împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare, petentul va putea prezenta în fața instanței, ca material probator, orice documente apte să demonstreze temeinicia afirmațiilor acestuia. Textul de lege criticat nu constituie un impediment în desfășurarea unui proces echitabil, în cursul căruia toate garanțiile procedurale oferite de lege petentului să fie respectate, în spiritul art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală.18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:

  Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Corneliu Marian Gheorghiță în Dosarul nr. 9.384/245/2018 al Judecătoriei Iași - Secția civilă și constată că dispozițiile art. 31 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
  Definitivă și general obligatorie.
  Decizia se comunică Judecătoriei Iași - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Pronunțată în ședința din data de 24 februarie 2022.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Valentina Bărbățeanu

  -----