REGULAMENT din 25 septembrie 2007 (*actualizat*)
privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră
(actualizat până la data de 22 iulie 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 iulie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

  Capitolul I Prevederi generale


  Articolul 1

  (1) Prezentul regulament stabileşte modalitatea de gestionare şi operare a registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, denumit în continuare registru naţional.
  (2) Registrul naţional este o bază de date electronică, standardizată şi securizată, care înregistrează şi urmăreşte operaţiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto şi definite conform Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, şi conform Hotărârii Guvernului nr. 645/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice - 2005-2007, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 670 din 27 iulie 2005.


  Capitolul II Organizarea registrului naţional


  Articolul 2

  În activitatea de gestionare şi operare a registrului naţional, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare administratorul registrului naţional, îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) asigurarea suportului logistic şi administrativ pentru funcţionarea registrului naţional;
  b) operarea în registrul naţional astfel încât să se asigure evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise, transferate, achiziţionate, anulate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, precum şi a operaţiunilor cu unităţi de reduceri de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto;
  c) gestionarea datelor şi informaţiilor cuprinse în tabelul care conţine lista instalaţiilor din Planul naţional de alocare;
  d) realizarea operaţiunilor de deschidere, întreţinere, blocare, deblocare a conturilor în registrul naţional;
  e) raportarea periodică a informaţiilor cu privire la administrarea registrului naţional la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
  f) asigurarea accesului la registrul naţional al titularilor de conturi, împuterniciţilor acestora, al verificatorilor, precum şi al publicului, cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 2.216/2004, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 916/2007;
  g) colectarea şi gestionarea tarifelor percepute pentru deschiderea şi administrarea conturilor şi a tarifelor de înregistrare a verificatorilor;
  h) blocarea conturilor operatorilor care nu restituie până la data de 30 aprilie a fiecărui an un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră corespunzător cantităţii totale de emisii de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, verificată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, şi raportarea la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a listei operatorilor pentru care s-a operat blocarea contului;
  i) colaborarea cu administratorul central al Registrului tranzacţiilor independente al Comunităţii (CITL), desemnat de Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 20 din Directiva 2003/87/CE, şi cu administratorii registrelor naţionale ale altor state;
  j) îndeplinirea obligaţiilor de raportare către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 780/2006.


  Articolul 3

  (1) Atribuţiile prevăzute la art. 2 sunt duse la îndeplinire de către personalul cu responsabilităţi în domeniul schimbărilor climatice din structura administratorului registrului naţional.
  (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului se modifică în mod corespunzător.


  Articolul 4

  Administratorul registrului naţional se desemnează ca operator al datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, având în această calitate obligaţia de a notifica Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


  Articolul 5

  Administratorul registrului naţional nu răspunde pentru:
  a) consecinţele care decurg din utilizarea neautorizată şi necorespunzătoare a contului, care a avut loc înainte de notificarea cu privire la posibilitatea unei astfel de utilizări, adresată administratorului registrului naţional de către titularul de cont;
  b) existenţa unui virus în sistemul de operare;
  c) pierderile sau defecţiunile cauzate de existenţa unui virus;
  d) conţinutul sau corectitudinea datelor din alte pagini de internet indicate prin conexiuni electronice pe pagina de internet a registrului naţional;
  e) pierderile sau deteriorările survenite ca urmare a situaţiilor enumerate mai jos, în afara cazurilor în care este vorba de un act intenţionat sau o neglijenţă:
  (i) indisponibilitatea totală sau parţială de funcţionare a registrului naţional sau a Registrului tranzacţiilor independente al Comunităţii (CITL) ca urmare a nefuncţionării corespunzătoare a sistemului software şi hardware;
  (ii) suspendarea accesului la registrul naţional sau la Registrul tranzacţiilor independente al Comunităţii (CITL) cu scopul de a proteja registrul naţional sau Registrul tranzacţiilor independente al Comunităţii (CITL) faţă de situaţiile de pătrundere ilegală în integritatea acestora;
  (iii) neexecutarea sau întârzierea executării unei cereri adresate de către administratorul registrului naţional altor organisme;
  (iv) imposibilitatea de acces sau accesul defectuos datorat utilizării necorespunzătoare a parolei de siguranţă;
  f) pierderile sau defectările indirecte, inclusiv pierderile economice ale titularilor de cont.


  Articolul 6

  Administratorul registrului naţional verifică sistemul de operare al registrului naţional pentru a depista existenţa unui virus, adoptă măsurile de securitate corespunzătoare, informează şi avertizează titularii de cont în consecinţă.


  Articolul 7

  (1) În cazul apariţiei unor dispute între administratorul registrului naţional şi titularii de cont, verificatorii sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, se încearcă soluţionarea acestora pe cale amiabilă.
  (2) În cazul în care disputa nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, aceasta va fi adusă în faţa instanţelor competente.


  Capitolul III Utilizarea registrului naţional


  Articolul 8

  Registrul naţional cuprinde următoarele categorii de conturi:
  a) conturi la nivel naţional;
  b) conturi ale operatorilor instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006;
  c) conturi ale persoanelor fizice şi juridice, altele decât conturile deschise pentru operatorii instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006.


  Articolul 9

  (1) Conturile la nivel naţional sunt deschise automat la momentul punerii în funcţiune a registrului naţional şi sunt gestionate de către administratorul registrului naţional, sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  (2) Decizia de operare în conturile la nivel naţional cu privire la unităţi ale cantităţii atribuite (AAU-uri) şi cu privire la mecanismul de implementare în comun (JI) revine autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi se comunică administratorului registrului naţional de către unul dintre cei 2 reprezentanţi autorizaţi în acest scop, desemnaţi prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
  (3) Decizia de operare în conturile la nivel naţional pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi pentru orice alt cont la nivel naţional revine administratorului registrului naţional.
  (4) Operaţiunile privind conturile la nivel naţional se realizează numai la solicitarea scrisă a unui reprezentant autorizat.
  (5) Cererile scrise privind efectuarea operaţiunilor în conturile la nivel naţional sunt arhivate şi păstrate de către administratorul registrului naţional pentru o perioadă de minimum 10 ani.


  Articolul 10

  (1) Operatorii instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 au obligaţia să solicite deschiderea unui cont în registrul naţional pentru fiecare instalaţie.
  (2) Administratorul registrului naţional publică, pe pagina de internet care deserveşte registrul naţional, formularul de solicitare pentru deschiderea unui cont în registrul naţional şi termenii şi condiţiile de utilizare ai registrului naţional şi înştiinţează în scris operatorii prevăzuţi la alin. (1) asupra obligaţiei de a completa şi transmite formularul de solicitare.
  (3) Formularele de solicitare completate se transmit de către operatori la administratorul registrului naţional în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării.
  (4) Formularul de solicitare va conţine numele reprezentantului principal autorizat (PAR) şi al reprezentantului secundar autorizat (SAR), desemnaţi pentru depunerea, în numele şi la solicitarea operatorului, a cererilor privind operaţiunile în cont cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră; operatorii pot decide desemnarea unui reprezentant autorizat adiţional (AAR), pentru companiile ai căror acţionari majoritari sunt persoane juridice române, sau a unui reprezentant autorizat extern (EAR), pentru companiile ai căror acţionari majoritari sunt persoane juridice străine.
  (5) Formularul de solicitare va fi însoţit de documentele prin care au fost desemnaţi reprezentanţii autorizaţi şi de copiile legalizate ale actelor de identitate ale acestora.
  (6) În momentul depunerii formularului de solicitare, operatorul are obligaţia de a face dovada plăţii tarifului de deschidere a contului, prevăzut la art. 17 alin. (1), şi dovada plăţii tarifului de administrare a contului pentru anul calendaristic respectiv, prevăzut la art. 17 alin. (2).
  (7) Administratorul registrului naţional înregistrează şi evaluează documentaţia înaintată şi deschide contul în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
  (8) În cazul în care documentaţia depusă conţine erori, este incompletă sau necesită clarificări, administratorul registrului naţional solicită operatorului rectificarea erorilor, completarea sau furnizarea de informaţii suplimentare. În acest caz termenul prevăzut la alin. (7) curge de la data primirii informaţiilor solicitate suplimentar.


  Articolul 11

  (1) Orice persoană fizică sau juridică poate deschide un cont personal în registrul naţional.
  (2) Administratorul registrului naţional publică, pe pagina de internet care deserveşte registrul naţional, formularul de solicitare pentru deschiderea unui cont pentru persoane fizice şi juridice, precum şi termenii şi condiţiile de utilizare a registrului naţional.
  (3) Solicitantul completează formularul de solicitare şi îl transmite, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, administratorului registrului naţional, împreună cu o copie legalizată a actului de identitate.
  (4) În formular titularul de cont trebuie să declare numele reprezentantului autorizat principal (PAR), al reprezentantului autorizat secundar (SAR) şi, după caz, al reprezentantului autorizat adiţional (AAR) sau al reprezentantului autorizat extern (EAR), desemnaţi pentru depunerea, în numele şi la cererea titularului de cont, a cererilor privind operaţiunile în cont cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră.
  (5) La formularul completat solicitantul ataşează exemplarele legalizate ale actelor de identitate sau paşaport pentru reprezentanţii autorizaţi.
  (6) La momentul depunerii formularului de solicitare, solicitantul prezintă dovada privind plata tarifului de deschidere a contului, prevăzut la art. 17 alin. (1).
  (7) Administratorul registrului naţional înregistrează şi evaluează documentaţia depusă şi deschide contul în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
  (8) În cazul în care documentaţia depusă conţine erori, este incompletă sau necesită clarificări, administratorul registrului naţional solicită rectificarea erorilor, completarea sau furnizarea de informaţii suplimentare. Termenul prevăzut la alin. (7) curge de la data primirii informaţiilor solicitate suplimentar.


  Articolul 12

  (1) Orice verificator se poate înregistra în registrul naţional în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006.
  (2) Administratorul registrului naţional publică, pe pagina de internet care deserveşte registrul naţional, formularul de solicitare pentru înregistrarea verificatorilor, precum şi termenii şi condiţiile de utilizare a registrului naţional.
  (3) Solicitantul completează formularul şi îl transmite, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, la administratorul registrului naţional, împreună cu o copie legalizată a actului de identitate/constituire şi o copie a certificatului de acreditare.
  (4) La formularul completat, solicitantul ataşează copii legalizate ale actelor de identitate pentru reprezentanţii autorizaţi PAR şi SAR.
  (5) La momentul depunerii formularului de solicitare, verificatorul prezintă dovada privind plata tarifului de înregistrare prevăzut la art. 17 alin. (4).
  (6) Administratorul registrului naţional înregistrează şi evaluează documentaţia depusă şi înregistrează verificatorul în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
  (7) În cazul în care documentaţia depusă conţine erori, este incompletă sau necesită clarificări, administratorul registrului naţional solicită rectificarea erorilor, completarea sau furnizarea de informaţii suplimentare. Termenul prevăzut la alin. (6) curge de la data primirii informaţiilor solicitate suplimentar.


  Articolul 13

  (1) Accesul titularului de cont la registrul naţional este limitat la domeniul public al paginii de internet care deserveşte registrul naţional şi la domeniile accesibile reprezentanţilor împuterniciţi, potrivit nivelului de acces acordat.
  (2) Accesul verificatorului la registrul naţional este limitat la domeniul public al paginii de internet care deserveşte registrul naţional şi la domeniile accesibile acestuia.


  Articolul 14

  (1) Titularul de cont şi verificatorul sunt responsabili pentru actele sau omisiunile din domeniile în care le este permis accesul la registrul naţional, conform prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2).
  (2) Titularul de cont este responsabil pentru verificarea tuturor tranzacţiilor şi informaţiilor din registrul naţional referitoare la contul propriu.
  (3) Titularul de cont este responsabil pentru măsurile de securitate privind numele utilizatorului, parola şi certificatele digitale pentru propriii reprezentanţi împuterniciţi.
  (4) Titularul de cont este responsabil pentru respectarea de către reprezentanţii împuterniciţi de către acesta a instrucţiunilor şi procedurilor de securitate comunicate de către administratorul registrului naţional.


  Articolul 15

  (1) Procedura privind deschiderea contului împreună cu formularul de solicitare pentru deschiderea contului sunt făcute publice pe pagina de internet care deserveşte registrul naţional, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.
  (2) Termenii şi condiţiile de utilizare a registrului naţional se pun la dispoziţia publicului pe pagina de internet care deserveşte registrul naţional, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
  (3) Administratorul registrului naţional este autorizat să modifice condiţiile de utilizare a registrului, ca urmare a modificărilor legislative cu privire la gestionarea şi operarea registrului naţional, cu obligaţia anunţării modificărilor privind condiţiile de utilizare pe pagina de internet care deserveşte registrul naţional.


  Capitolul IV Tarife


  Articolul 16

  Administratorul registrului naţional percepe un tarif pentru deschiderea fiecărui cont şi un tarif pentru administrarea contului pentru anul calendaristic respectiv, precum şi un tarif pentru înregistrarea verificatorilor.


  Articolul 17

  (1) Valoarea tarifului pentru deschiderea unui cont în registrul naţional este de 200 euro, achitat prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii.
  (2) Valoarea tarifelor pentru administrarea conturilor este de:
  a) 100 euro + 0,000596 euro/certificat, stabilită în funcţie de numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate, achitată prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii, pentru operatorii instalaţiilor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006;
  b) 200 euro, achitată prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii, pentru persoanele fizice şi juridice, altele decât persoanele juridice care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006.
  (3) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (2) lit. a) se stabileşte anual prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  (4) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (2) se achită anual, până cel târziu la data de 15 aprilie a anului următor celui pentru care se percepe tariful pentru administrarea contului.
  (5) Tarifele se achită în contul deschis la Trezoreria Statului - Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a sectorului 6 Bucureşti, care se afişează pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, împreună cu instrucţiunile de completare a foii de vărsământ/ordinului de plată.
  (6) Destinaţia sumelor încasate din tarife este cea prevăzută la art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (7) Neplata tarifelor pentru administrarea conturilor atrage blocarea conturilor.
  -----------
  Art. 17 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 22 iulie 2009.


  Capitolul V Confidenţialitatea datelor şi accesul publicului la informaţiile privind registrul naţional


  Articolul 18

  Informaţiile cu caracter public referitoare la registrul naţional se pun la dispoziţia publicului pe pagina de internet care deserveşte registrul naţional, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.


  Articolul 19

  (1) Administratorul registrului naţional are acces deplin la informaţiile din registrul naţional.
  (2) Administratorul registrului naţional are obligaţia să respecte prevederile referitoare la confidenţialitate conţinute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 2.216/2004 din 21 decembrie 2004 pentru standardizarea şi securizarea sistemului registrelor conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi Consiliului, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 916/2007, în raport cu datele şi informaţiile luate la cunoştinţă prin natura lucrului cu registrul naţional şi/sau furnizate de către titularii de cont.
  (3) Administratorul registrului naţional păstrează confidenţialitatea informaţiilor cu privire la titularii de cont, verificatorii sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, cu respectarea prevederilor alin. (4).
  (4) Informaţiile prevăzute la alin. (3) se pun la dispoziţia publicului de către administratorul registrului naţional, fără înştiinţare prealabilă, în oricare dintre următoarele situaţii:
  a) dacă sunt de interes public;
  b) dacă au implicaţii asupra modului de gestionare şi de operare a registrului naţional în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, legislaţia internaţională sau cu condiţiile de utilizare prevăzute în prezentul regulament;
  c) dacă au ca scop asigurarea şi menţinerea securităţii registrului naţional;
  d) dacă sunt furnizate Registrului de tranzacţii independente al Comunităţii sau Registrului de tranzacţii independente al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de către autoritatea publică centrală în domeniul protecţiei mediului;
  e) dacă furnizarea informaţiilor se face în conformitate cu funcţiile şi cu atribuţiile unor autorităţi publice ale administraţiei centrale, stabilite în baza unui act normativ;
  f) dacă furnizarea informaţiilor are ca scop prevenirea sau investigarea unei situaţii de fraudă sau a altei activităţi care nu se desfăşoară conform prevederilor legale;
  g) dacă furnizarea informaţiilor se realizează în conformitate cu procedurile legale.
  (5) Titularii de cont şi verificatorii au obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţă de către administratorul registrului naţional sau care decurg din prezentul regulament şi/sau din termenii şi condiţiile de utilizare a registrului naţional, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4).


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 20

  (1) În cazul în care din motive tehnice accesul electronic la registrul naţional este împiedicat, titularul de cont notifică prin fax administratorul registrului naţional cu privire la aceasta şi îl împuterniceşte pe acesta să efectueze operaţiunile solicitate în registrul naţional.
  (2) Administratorul registrului naţional solicită autorităţii publice centrale pentru economie şi finanţe transmiterea informaţiilor cu privire la verificatorii acreditaţi conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, precum şi actualizarea periodică a acestor informaţii ori de câte ori administratorul registrului naţional consideră că este necesar.
  (3) Operaţiunile cu reduceri de emisii certificate temporar (CER temporar) şi reduceri de emisii certificate pe termen lung (CER pe termen lung), care sunt generate de activităţi de proiect de împădurire/reîmpădurire conform mecanismului de dezvoltare curată şi care se supun deciziilor adoptate de conferinţele părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, nu fac obiectul de reglementare al prezentului regulament.


  Anexa
  -----
  la regulament
  -------------
  TERMENII ŞI CONDIŢIILE
  de utilizare a registrului naţional

  Secţiunea 1 Prevederi generale


  Articolul 1

  (1) Termenii şi condiţiile de utilizare a registrului naţional sunt prezentate în continuare şi denumite termeni şi condiţii de utilizare. Titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora se angajează să respecte prevederile care le sunt aplicabile din termenii şi condiţiile de utilizare şi din textul Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră.
  (2) Administratorul registrului naţional furnizează informaţiile pentru domeniul public al paginii de internet care deserveşte registrul naţional şi pentru Registrul tranzacţiilor independente al Comunităţii (CITL).
  (3) Termenii şi condiţiile de utilizare limitează răspunderea părţilor şi impune titularilor de conturi, verificatorilor şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora să accepte responsabilitatea şi riscul legate de utilizarea registrului naţional de către aceştia.


  Secţiunea a 2-a Înregistrarea şi semnificaţia înregistrării


  Articolul 2

  (1) Pentru a utiliza registrul naţional titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora trebuie să îşi exprime acordul că se angajează să respecte termenii şi condiţiile de utilizare. Titularul de cont trebuie să desemneze reprezentanţii autorizaţi care vor accesa şi vor utiliza registrul naţional în numele lui, iar reprezentanţii autorizaţi trebuie să fie persoane fizice.
  (2) Pentru exprimarea acordului privind respectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare se apasă butonul "Accept" de pe pagina de internet. Titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora trebuie să respecte termenii şi condiţiile de utilizare, cu modificările suferite de-a lungul timpului, pentru conturile pe care le deţin, respectiv pentru conturile la care au acces în calitate de verificator sau persoană autorizată.


  Secţiunea a 3-a Titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora


  Articolul 3

  (1) Pentru utilizarea registrului naţional trebuie respectată legislaţia în vigoare. Registrul naţional se utilizează numai în scopuri legale şi într-un mod care nu prejudiciază drepturile administratorului registrului naţional, ale statului sau ale oricărei terţe părţi şi care nu restricţionează sau împiedică utilizarea şi accesul la registrul naţional al administratorului sau al unei terţe părţi.
  (2) Drepturile de accesare a registrului naţional sunt limitate conform următoarelor prevederi:
  a) pentru titularul de cont drepturile de acces sunt limitate la domeniul public al paginii de internet care deserveşte registrul naţional şi la domeniul accesibil reprezentanţilor autorizaţi, conform nivelului de acces acordat acestora;
  b) pentru verificator drepturile de acces sunt limitate la domeniul public al paginii de internet care deserveşte registrul naţional şi la domeniile accesibile verificatorului pentru fiecare cont pentru care a fost desemnat ca verificator de către titularul acestuia;
  c) titularul de cont este răspunzător de verificarea emiterii, transferului, anulării sau predării certificatelor din contul deţinut şi pentru toate celelalte tranzacţii şi informaţii conţinute în registrul naţional care au legătură cu contul respectiv;
  d) titularul de cont este răspunzător pentru menţinerea securităţii numelor de utilizatori şi a parolelor reprezentanţilor autorizaţi, precum şi a certificatelor electronice emise, inclusiv pentru conformarea cu toate prevederile şi procedurile de securitate care i-au fost comunicate de către administratorul registrului naţional;
  e) titularul de cont este răspunzător pentru consecinţele, inclusiv financiare, datorate oricărei erori comise de el însuşi sau care a rezultat dintr-o dispoziţie dată de acesta reprezentanţilor autorizaţi;
  f) titularul de cont este răspunzător pentru orice defecţiune a sistemului de calculatoare sau a setărilor din calculatoare, aparţinând acestuia, precum şi oricărui reprezentant autorizat, sau pentru pierderile de informaţii suferite ca rezultat al utilizării registrului naţional.
  (3) Titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora trebuie să îşi exprime acordul de a nu accesa niciun domeniu al registrului naţional pentru care nu au acces autorizat.


  Secţiunea a 4-a Administratorul


  Articolul 4

  (1) Utilizarea registrului naţional de către titularii de conturi se bazează pe comunicarea electronică prin internet. Cu toate că administratorul registrului naţional asigură, conform reglementărilor în vigoare, toate măsurile necesare pentru păstrarea disponibilităţii accesului la registrul naţional, nu se poate garanta că registrul naţional va fi disponibil fără întrerupere. Titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora trebuie să accepte faptul că administratorul registrului naţional poate să suspende ocazional accesul la registrul naţional, inclusiv pentru lucrări de întreţinere, fără înştiinţare prealabilă.
  (2) Administratorul registrului naţional poate efectua operaţiuni într-un cont doar în urma notificării acestuia prin fax de către titularul de cont şi nu are nicio obligaţie să verifice ulterior validitatea unei astfel de cereri, consimţiri sau comunicări.
  (3) Administratorul registrului naţional nu are nicio răspundere faţă de titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora privind realizarea unei obligaţii ce decurge din termenii şi condiţiile de utilizare, din reglementările privind registrul naţional sau din legislaţia naţională, în condiţiile în care o astfel de realizare este împiedicată de apariţia oricărei întâmplări sau eveniment imprevizibil ori a unor circumstanţe care nu pot fi controlate de către administrator, incluzând nefuncţionarea legăturilor de internet, a oricăror comunicaţii, neîndeplinirea serviciilor de către o terţă parte, dispute de muncă, incendiu, război sau orice altă situaţie de forţă majoră.
  (4) Niciunul din termenii şi condiţiile de utilizare nu poate exclude sau afecta exercitarea atribuţiilor legale sau măsurile dispuse de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau de către altă autoritate competentă pentru protecţia mediului.


  Secţiunea a 5-a Modificări


  Articolul 5

  (1) Administratorul registrului naţional poate modifica termenii şi condiţiile de utilizare atunci când consideră necesar. Oricare din aceste modificări intră în vigoare la momentul indicat de către administrator şi fără înştiinţare prealabilă.
  (2) Este responsabilitatea utilizatorului să verifice periodic pagina de internet a registrului naţional pentru a se informa cu privire la modificările survenite. Titularii de cont trebuie să îşi exprime acordul ca fiecare dintre reprezentanţii autorizaţi să poată confirma în numele acestora acceptul privind modificările, prin apăsarea butonului "Accept", atunci când acesta accesează registrul naţional pentru prima oară de la operarea modificărilor.


  Secţiunea a 6-a Garanţii şi limitarea garanţiilor


  Articolul 6

  (1) Se ia la cunoştinţă că administratorul registrului naţional:
  a) nu prezintă sau nu aduce nicio garanţie privind acurateţea, credibilitatea, completitudinea, actualitatea sau furnizarea continuă a datelor conţinute, distribuite sau de legătură, care sunt descărcate sau accesate de pe altă pagină de internet decât cea a registrului naţional, sau a rezultatelor obţinute utilizând conţinutul paginii de internet a registrului naţional;
  b) în mod expres, neagă orice garanţii directe sau implicite, în limitele permise de legislaţia în vigoare, inclusiv garanţii de calitate satisfăcătoare, mercantile şi de potrivire cu scopul vizat, privitoare la pagina de internet a registrului naţional şi la conţinutul acesteia;
  c) nu va fi responsabil sau garant pentru conţinutul oricărui material încărcat pe pagina de internet de o terţă parte, care este defăimător, obscen, incorect, greşit, neconform cu legea, pornografic sau care prejudiciază drepturile unei terţe părţi, incluzând, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală.


  Secţiunea a 7-a Confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor


  Articolul 7

  (1) Informaţiile la care administratorul registrului naţional are acces sau sunt păstrate de către acesta sunt tratate ca fiind informaţii confidenţiale, cu luarea în considerare a prevederilor alin. (2).
  (2) Informaţiile de înregistrare, inclusiv orice alte informaţii despre persoana respectivă în cazul persoanelor fizice, pot fi folosite de administratorul registrului naţional conform scopurilor pentru care a fost exprimat acordul prin înregistrare sau ulterior, conform prevederilor alin. (3).
  (3) Administratorul registrului naţional poate utiliza oricare dintre informaţiile personale, fără notificare prealabilă, în următoarele moduri:
  a) pentru a evalua şi procesa oricare solicitare (care poate include efectuarea unor cercetări privind certificatele) sau la cererea unor organizaţii pentru prevenirea fraudelor;
  b) pentru a furniza, a opera sau a menţine măsurile de securitate pentru registrul naţional;
  c) pentru a opera şi a menţine registrul naţional în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cerinţele schemei de comercializare;
  d) pentru a transmite datele referitoare la reprezentantul principal autorizat (PAR) şi reprezentantul secundar autorizat (SAR) către Registrul tranzacţiilor independente al Comunităţii (CITL);
  e) pentru a contacta titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora în legătură cu conturile lor sau cu informaţii legate de schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;
  f) pentru a face posibilă realizarea de către administratorul registrului naţional a unor analize sau cercetări statistice sau dezvoltări în legătură cu schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;
  g) pentru a preveni sau investiga frauda, spălarea de bani sau alte activităţi ilegale;
  h) pentru a face posibilă conformarea administratorului registrului naţional cu alte obligaţii ce îi revin.
  (4) Administratorul registrului naţional va folosi numai informaţiile personale furnizate de titularii de cont sau de către reprezentanţii lor autorizaţi, în scopurile menţionate la alin. (2).
  (5) Titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora au obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţă de către administratorul registrului naţional sau ce decurg din/sau sunt legate de prezentul regulament şi/sau termenii şi condiţiile de utilizare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2).


  Secţiunea a 8-a Drepturi de proprietate intelectuală


  Articolul 8

  (1) Proprietatea intelectuală privind registrul naţional, conţinutul şi prezentarea generală a paginii de internet sunt deţinute de către administratorul registrului naţional şi supuse prevederilor referitoare la copyright.
  (2) Titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora au dreptul de a vizualiza, de a descărca sau de a imprima conţinutul, pentru uzul personal, pentru uz intern în cadrul organizaţiei sau pentru scopul prevăzut în alin. (3), doar al documentelor la care au acces pe pagina de internet a registrului naţional şi care sunt autorizate de administratorul registrului naţional.
  (3) Cu luarea în considerare a prevederilor alin. (2), se pot furniza altor persoane copii ale informaţiilor la care se face referire, dovedind că: nu se percepe nicio plată pentru furnizarea informaţiei, nu se modifică şi nici nu se editează conţinutul, se ataşează o copie după prevederile prezentei secţiuni şi se cere beneficiarului să se conformeze cu aceasta.
  (4) Este interzisă utilizarea oricărei informaţii sau document aparţinând administratorului registrului naţional, fără copierea autorizată a acestora conform drepturilor de proprietate intelectuală. O modalitate de realizare a acestei cerinţe este adăugarea cuvintelor "Copyright Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului" pe informaţie sau pe copie.
  (5) Titularilor de cont, verificatorilor şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora le este interzisă folosirea conţinutul registrului naţional în alt mod decât conform prevederilor alin. (1)-(4) şi în niciun caz pentru un câştig comercial.
  (6) Accesarea sau utilizarea registrului naţional şi a oricărui conţinut din acesta nu conferă nicio licenţă sau recunoaştere a drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele prevăzute în mod expres în această clauză.
  (7) Titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora trebuie să informeze cu promptitudine administratorul registrului naţional dacă au cunoştinţă despre orice încălcare sau potenţială încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală la care se referă această clauză.


  Secţiunea a 9-a Utilizarea registrului naţional


  Articolul 9

  (1) Sub rezerva acceptării de către titularii de cont, verificatorii şi reprezentanţii autorizaţi ai acestora a termenilor şi condiţiilor de utilizare, administratorul registrului naţional acordă dreptul de acces şi vizualizare a domeniului public al registrului naţional şi al altor domenii din registrul naţional pentru care s-a obţinut dreptul de acces. Se exprimă acordul că nu se va încerca să se întreprindă niciuna dintre următoarele fapte vizând registrul naţional:
  a) modificarea sau înlăturarea oricărei inscripţii referitoare la copyright, drept de comercializare sau alt semn asupra proprietăţii, siglă sau adnotare a administratorului registrului naţional sau a oricărei alte societăţi, organizaţii sau autoritate publică care apare oriunde pe pagina de internet a registrului naţional;
  b) modificarea sau editarea conţinutului ori publicarea, inclusiv punerea la dispoziţie pe altă pagina de internet decât cea a registrului naţional;
  c) decriptarea, traducerea, adaptarea sau modificarea oricărui software utilizat în legatură cu orice parte a registrului naţional;
  d) crearea oricărei legături electronice cu pagina de internet a registrului naţional de pe alte pagini de internet.
  (2) Pagina de internet a registrului naţional este supusă schimbărilor fără notificare prealabilă. Administratorul registrului naţional îşi rezervă dreptul, la libera sa alegere, să facă orice modificare, corectare sau îmbunătăţire ori să înlăture sau să corecteze erori sau omisiuni în orice parte din conţinutul registrului naţional, fără notificare prealabilă.


  Secţiunea a 10-a Soluţionarea disputelor


  Articolul 10

  (1) Toate divergenţele trebuie să fie soluţionate conform prevederilor alin. (2). Soluţionarea divergenţelor dintre orice persoană şi orice titular de cont, reprezentant autorizat, verificator sau altă persoană, apărute în raport cu schema de comercializare a certificatelor de gaze cu efect de seră, este doar problema părţilor şi nu implică administratorul registrului naţional.
  (2) În situaţia în care apare o dispută, părţile trebuie să încerce întâi rezolvarea acesteia pe cale amiabilă. Dacă disputa nu se rezolvă amiabil, oricare dintre părţi poate să notifice cealaltă parte implicată, în vederea soluţionării disputei la un nivel ierarhic superior.


  Secţiunea a 11-a Prevederi finale


  Articolul 11

  (1) Dreptul de utilizare a registrului naţional încetează odată cu calitatea de titular de cont, reprezentant autorizat sau de verificator.
  (2) Administratorul registrului naţional poate să notifice, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, asupra încetării drepturilor de utilizare a registrului naţional conform acestor termeni şi condiţii de utilizare, dacă rolul administratorului registrului naţional urmează să fie preluat de o altă autoritate decât autoritatea publică centrală în domeniul protecţiei mediului. În această situaţie noul administrator al registrului naţional poate solicita exprimarea acordului, cu alţi termeni şi condiţii de utilizare, pentru a continua utilizarea registrului naţional.
  -----------