ANEXĂ din 26 noiembrie 2015la Ordinul nr. 1.340/2015
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 bis din 10 decembrie 2015 Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

  Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 și 571 bis din 531 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6

  Accesul la informațiile conținute în bazele de date ale Agenției Naționale numai de către persoanele autorizate de Agenția Națională. Accesul la aceste informații se face pe bază de user și parolă. Utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea elementelor de acces. Consecințele transmiterii elementelor de acces către alte persoane, sunt imputabile exclusiv titularului de cont.
  2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Titlul cărții funciare cuprinde numărul cărții funciare și denumirea unității administrativ - teritoriale în care este situat imobilul.3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Cuprinsul părților cărții funciare este prevăzut la art. 23 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.(2) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a și a III-a a cărții funciare, se vor indica:
  a) numărul curent al operațiunii înscrise;
  b) înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;
  c) indicarea tipului de înscriere;
  d) observații, după caz.
  (3) Ori de câte înscrierea efectuată în partea a II-a și a III-a a cărții funciare privește un drept, se va indica și titularul dreptului, prin indicarea numelui complet al persoanei fizice sau a denumirii complete a persoanei juridice care are această calitate, precum și a datelor de identificare ale acestora: codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz. Datele cu caracter personal se vor înscrie în baza de date și nu vor fi vizibile în rapoartele generate de sistemul informatic.(4) Numărul curent al operațiunii înscrise este numărul de ordine sub care s-a făcut înscrierea și la care, dacă este cazul, se face trimitere în rubrica "observații" din celelalte părți ale cărții funciare sau de la alte înscrieri din partea a II-a și a III-a ori, după caz, din alte cărți funciare.(5) Atunci când înscrierea privește dreptul de proprietate, în descrierea operațiunii efectuate se vor indica dobândirea, modificarea sau stingerea dreptului ori a unei cote-părți din acesta, cu indicarea actului sau a faptului juridic din care izvorăsc aceste efecte, precum și cu mențiunea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate sau, după caz, a modalității dreptului de proprietate sub forma proprietății comune pe cote-părți ori a proprietății comune în devălmășie.(6) Atunci când înscrierea privește o servitute pentru care imobilul constituie fond dominant, în descrierea operațiunii înscrise se va indica natura servituții, prin arătarea obiectului acesteia.(7) Atunci când înscrierea privește un drept personal, în descrierea operațiunii se vor indica obiectul acestuia și actul juridic sau faptul juridic ce constituie izvorul dreptului personal înscris.(8) Atunci când înscrierea privește alte fapte sau raporturi juridice referitoare la proprietate, în descrierea operațiunii se va indica faptul sau raportul juridic supus înscrierii.(9) Atunci când se efectuează modificări, îndreptări sau însemnări privitoare la cele arătate în titlul cărții funciare ori la înscrierile efectuate în partea I, a II-a și a III-a a cărții funciare, în descrierea operațiunii se va arăta în ce constă modificarea, îndreptarea sau însemnarea.
  4. Articolul 10 se abrogă.5. Articolul 11 se abrogă.6. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară.(2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate privată, dezmembrămintele acestuia și alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, dreptul de proprietate publică și drepturile reale corespunzătoare acestuia și drepturile reale de garanție, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind drepturi tabulare în înțelesul legii.(3) Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ce se intabulează în cartea funciară sunt cele enumerate la art. 551 pct. 2-6 din Codul civil.(4) Drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică ce se intabulează în cartea funciară sunt cele enumerate la art. 866 din Codul civil.(5) Se înscriu în cartea funciară drepturile reale de garanție, prevăzute de Codul civil și legile speciale.(6) La deschiderea cărții funciare dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietății se vor menționa toți coproprietarii și cota parte cuvenită acestora, atunci când este determinată. După deschiderea cărții funciare, obiectul intabulării sau înscrierii provizorii îl poate constitui întregul imobil sau o cotă-parte determinată din acesta.
  7. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Intabularea sau înscrierea provizorie se efectuează în baza înscrisurilor prevăzute de Legea nr. 7/1996, republicată, art. 888 din Codul civil precum și a altor înscrisuri prevăzute expres de lege.8. La articolul 13 alineatul (6) se abrogă.9. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15 15

  Dispozițiile art. 12 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și înscrierii provizorii.
  10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Notarea este înscrierea prin care drepturile, altele decât drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile față de terți sau sunt înscrise cu efect de informare.11. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.12. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Cazurile și regimul juridic al notărilor sunt prevăzute de art. 902-903 din Codul civil, precum și alte legi.(2) Din categoria notărilor pot fi enumerate:
  a) contractul de administrare a coproprietății asupra unui alt drept real principal având ca obiect un bun imobil înscris în cartea funciară, precum și declarațiile de denunțare unilaterală a unor asemenea contracte, în condițiile art. 644 alin. (3) din Codul civil;
  b) obligațiile care, potrivit actului de constituire dreptului de servitute, incumbă proprietarului fondului aservit în scopul asigurării uzului și utilității fondului dominant;
  c) sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalității și de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător;
  d) calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil;
  e) calitatea de arie naturală protejată ori de coridor ecologic;
  f) existența contractelor de împrumut și a convențiilor de fidejusiune încheiate în scopul finanțării reabilitării termice a clădirilor de locuit, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, cu modificările și completările ulterioare;
  g) faptul că terenul agricol pe care se înființează perdele forestiere de protecție este supus procedurii de împădurire prevăzute de Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, cu modificările și completările ulterioare;
  h) excepțiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creanțe garantate cu o ipotecă imobiliară pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanței ipotecare și pe care înțelege să le opună cesionarului;
  i) notificarea, de către consiliile județene sau de către Consiliul general al Municipiului București, a obligațiilor ce revin proprietarilor unor construcții expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, asociațiilor de proprietari ori altor persoane juridice care au în administrare asemenea construcții, în scopul reducerii riscului seismic prezentat de aceste imobile, renotificarea acestor obligații de către primarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor sau de către Primarul general al Municipiului București, precum și dispozițiile primarilor de aprobare a deciziilor de intervenție prin expertizarea tehnică a construcțiilor sau prin proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  j) creanța fiscală a statului având ca obiect restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate, pe baza expertizei tehnice, în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic, în sensul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și interdicția legală de înstrăinare a locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice, care fac parte din clădirile incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic și la care s-au executat lucrări de consolidare finanțate prin transferuri de la bugetul de stat, până la rambursarea integrală a sumelor provenite din finanțări de la bugetul de stat, dar nu mai mult de 25 de ani de la recepția efectuată la terminarea lucrărilor de consolidare;
  k) cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii de carte funciară;
  l) hotărârea judecătorească prin care s-a constatat sau declarat nulitatea persoanei juridice;
  m) hotărârea judecătorească pronunțată de instanța de tutelă prin care se încuviințează măsura exercitării dreptului de către unul dintre soți de a dispune de anumite bunuri numai cu consimțământul expres al celuilalt soț;
  n) bogățiile de orice natură ale solului și subsolului, fructele neculese încă, plantațiile și construcțiile încorporate în sol care devin mobile prin anticipație, atunci când, prin voința părților, sunt privite în natura lor individuală în vederea detașării lor;
  o) existența, modificarea sau desființarea temporară, prin acordul părților, a limitelor legale în interes privat în condițiile art. 602 alin. (2) din Codul civil;
  p) convențiile privind suspendarea partajului imobilelor aflate în coproprietate;
  q) notarea actelor încheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadență sau urmărirea acestora de alți creditori;
  r) mențiunea de menținere a ipotecii pentru garantarea noii creanțe;
  s) clauza de inalienabilitate a imobilului și clauza de insesizabilitate;
  t) notarea strămutării dreptului de ipoteca sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea/novația;
  u) recepția propunerii de dezlipire ori de alipire și respingerea acesteia, respingerea cererii de recepție și/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
  v) obligații de a nu face: interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare;
  w) restricțiile aduse imobilului sau proprietarului potrivit convențiilor și tratatelor europene și internaționale la care România este parte;
  x) împrejurarea că imobilul este afectat de lucrări sau investiții subterane de interes local sau național;
  y) împrejurarea că imobilul este afectat exercitării unei profesii autorizate;
  z) suprapunerea imobilelor afectate de expropriere cu coridorul de expropriere, potrivit Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
  aa) împrejurarea că imobilul aparține patrimoniului național, european sau internațional;
  bb) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărții funciare, cu privire la înscrierile făcute;
  cc) orice drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea prevede formalitatea notării.
  13. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20

  Efectul intabulării și înscrierii provizorii este cel prevăzut de art. 56 din Legea nr. 71/2011.
  14. Articolul 21 se abrogă.15. Articolul 23 literele b) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) documentație pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară:– înscriere/radiere construcții;– modificare limită;– modificare suprafață;– actualizare categorii de folosință/destinații pentru o parte din imobil;– repoziționare;– identificarea părții din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul în care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;– actualizarea altor informații cu privire la imobil;
  h) documentație pentru subapartamentare/alipire UI;
  16. La articolul 26 litera m) se abrogă.17. La articolul 29 alineatul (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanță cu geometria la zi a imobilului din baza de date a oficiului teritorial.(3) În cazul imobilelor pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului și limitele acestora în conformitate cu actele de proprietate, sau situația juridică/tehnică a imobilului nu corespunde cu situația reală din teren, persoana autorizată nu întocmește documentația cadastrală.18. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 31

  Întocmirea documentațiilor cadastrale și înscrierea în cartea funciară pe flux întrerupt presupune parcurgerea etapelor prevăzute la articolul anterior, cu precizarea că recepția documentațiilor se finalizează cu transmiterea referatului către compartimentul registratură care îl comunică persoanei autorizate sau beneficiarului, urmând ca înscrierea în cartea funciară să se efectueze după întocmirea actului autentic. De asemenea, compartimentul registratură va înregistra referatul în RGI pentru efectuarea notării în cartea funciară a propunerii de alipire ori de dezlipire sau a respingerii acesteia. Documentațiile cadastrale pe flux întrerupt se referă la operațiuni de dezlipire/alipire teren sau apartamentare/reapartamentare condominiu, subapartamentare/alipire UI și la cele de atribuire număr cadastral în conformitate cu protocoalele de colaborare.
  19. La articolul 35, alineatele (2), (3) lit. d) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care imobilul care face obiectul documentației este limitrof cu unul sau mai multe imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, persoana autorizată poate solicita, iar oficiul/biroul teritorial îi pune la dispoziție, punctele determinate pe limita comună a acestora. Persoana autorizată are obligația să verifice punctele de pe limita comună, să confirme corectitudinea acestora și să le utilizeze, dacă acestea sunt corect determinate. Dacă se constată neconcordanțe, erori sau greșeli, ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate și argumentate în memoriul tehnic.(3)
  d) copiile conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate;
  20. La articolul 35, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1) care va avea următorul cuprins:(3^1) Solicitarea informațiilor prevăzute la alin. (3) va fi însoțită întotdeauna de acordul comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din localitatea unde se efectuează planul parcelar exprimat în cererea de informații întocmită conform anexei 1.53.21. La articolul 36 se modifică alineatul (1) litera d), care va avea următorul cuprins:
  d) determinarea de către persoana autorizată a elementelor fixe existente la teren, din interiorul și vecinătatea imobilului și reprezentarea acestora pe planul de amplasament și delimitare în format analogic. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosință se pot determina și prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafața imobilului și se reprezintă pe planul de amplasament și delimitare prin linii întrerupte și coduri. În interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosință în suprafață mai mare de 50 mp în intravilan și mai mare de 300 mp în extravilan. Pentru construcțiile situate în interiorul imobilelor se vor determina limitele construcțiilor permanente la nivelul solului. Valorile suprafețelor se rotunjesc la metru pătrat. Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale se determină cu două zecimale.
  22. La articolul 36 alineatul 1) se abrogă literele e), f), g), h).23. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 39
  (1) Competența soluționării cererii de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară revine biroului de cadastru și publicitate imobiliară, în raza căruia se află imobilul.(2) Cererea de recepție și/sau înscriere cuprinde următoarele elemente:
  a) numele, prenumele sau denumirea, domiciliul/sediul solicitantului;
  b) codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;
  c) felul și obiectul înscrierii, iar în cazul rectificărilor, modificărilor, reconstituirilor, actualizărilor, completărilor, îndreptărilor erorilor materiale cu indicarea elementelor ce fac obiectul acestor cereri;
  d) indicarea actului sau a faptului juridic ce constituie temei al cererii;
  e) localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului și numărul de carte funciară;
  f) în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară se va arăta, după caz, pentru cele din extravilan - tarlaua și parcela, iar pentru cele din intravilan - strada și numărul, respectiv blocul, scara, etajul și apartamentul pentru unitățile individuale amplasate în condominii;
  g) valoarea tarifului achitat și numărul documentului de plată;
  h) opțiunea modalității de comunicare;
  i) data și semnătura.
  (3) Cererea de recepție și/sau înscriere se formulează pentru fiecare imobil în parte.
  Prin excepție, intabularea dreptului de servitute se va face în baza unei singure cereri care va cuprinde identificarea imobilelor ce constituie fonduri dominante și a celor care constituie fonduri aservite. În cazul în care o documentație cadastrală de primă înscriere conține mai multe imobile descrise într-un singur fișier .cpxml multiplu, se formulează o singură cerere de recepție și înscriere.
  (4) În cazul solicitărilor de înscriere succesivă a unor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice asupra aceluiași imobil, se va depune o singură cerere de înscriere, care se va înregistra sub un singur număr.(5) Înscrierile solicitate cu privire la o unitate individuală dintr-un condominiu și a cotelor părți ce revin acesteia din terenul parte de uz comun se vor face în baza unei singure cereri de recepție și/sau înscriere care va cuprinde identificarea atât a cărții funciare a unității individuale cât și a cărții funciare a terenului.(6) Cererii de recepție și/sau înscriere i se atașează înscrisul care constată actul sau faptul ce constituie temei al înscrierii, în original sau în copie legalizată, documentația cadastrală, după caz, precum și dovada plății tarifului aferent serviciului solicitat.(7) În situația în care actul juridic are ca obiect mai multe imobile situate în circumscripția aceluiași birou teritorial, se depune o cerere de înscriere pentru fiecare imobil. Înscrisul original sau copia legalizată a acestuia se va atașa la prima cerere de înscriere, iar la celelalte cereri de înscriere se va menționa numărul de înregistrare al cererii la care a fost atașat originalul sau copia legalizată a actului juridic pe care se întemeiază înscrierea. În acest caz, cererile de înscriere vor fi înregistrate în Registrul General de Intrare al biroului teritorial ca cereri legate, urmând a fi repartizate acelorași persoane responsabile.(8) Cererea de recepție și/sau înscriere, odată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată cu noi capete de cerere. Soluționarea acesteia se va face numai în limitele capetelor de cerere formulate.(9) Dosarul cererii va putea fi completat numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când nu i-au fost atașate toate înscrisurile necesare soluționării și când se impune refacerea documentației cadastrale sau a unei părți din aceasta.(10) Termenul acordat prin referat nu poate depăși 15 zile calendaristice. Referatul va fi comunicat de îndată prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea, precum și confirmarea primirii actului. Termenul de completare a dosarului curge de la data primirii dovezii comunicării referatului de completare. Termenul de soluționare a cererii se va prelungi cu maxim numărul de zile corespunzător termenului în care s-au depus completările.(11) Cererea respinsă poate fi redepusă, în limita cererii inițiale și fără a putea fi completată cu noi capete de cerere, o singură dată, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, fără plata unui tarif suplimentar pentru redepunere. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează. Documentația anexată cererii de redepunere trebuie să conțină copia încheierii de respingere și toate celelalte documente a căror lipsă a justificat soluția de respingere a cererii. Noua cerere primește un număr de înregistrare și se formează un nou dosar.
  24. La articolul 40, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Regulile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică oricărei completări a dosarului solicitate prin referat.25. La articolul 41 se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2) care vor avea următorul cuprins:(2^1) În situația în care înscrisul original sau copia legalizată a acestuia nu a fost primit în termen de15 zile de la data înregistrării cererii, aceasta se respinge.(2^2) Termenul de soluționare se calculează de la data la care a fost primit înscrisul original sau copia legalizată a acestuia.26. Articolul 43 se abrogă.27. La articolul 46, alineatul (1) se modifică literele i) și l) care vor avea următorul cuprins:'
  i) verificarea informațiilor utilizând aplicația DDAPT, pentru imobilele care au făcut obiectul restituirii în baza legilor fondului funciar;
  l) corespondența între detaliile cadastrale conținute în planul de amplasament și delimitare și cele existente pe ortofotoplan, în cazul constatării diferențelor se procedează la verificarea în teren;
  28. La articolul 46 se modifică alineatul (2) și va avea următorul cuprins:(2) După recepție, dacă imobilul a făcut obiectul legilor proprietății, inspectorul comunică persoanei responsabile cu DDAPT, numărul cadastral aferent imobilului, în vederea completării acestuia în aplicația DDAPT.29. La articolul 48, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Inspectorul verifică documentația din punct de vedere tehnic, iar în cazul în care documentația este incompletă sau există piese care necesită refacere/modificare, se întocmește nota de completare cu toate datele, documentele sau informațiile suplimentare necesare soluționării cererii și încadrarea în prevederile legale. Nu se solicită completări cu privire la documente, date și informații care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul se înaintează pe flux împreună cu documentația la serviciul de publicitate imobiliară, în vederea completării și transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, în termenul specificat în referat, cu adresa de înaintare. Pentru operativitatea comunicării transmiterea referatelor se poate face prin orice mijloc electronic de comunicare. Persoanele autorizate au obligația să urmărească în sistemul electronic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale și să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancționată conform reglementării în vigoare.(4) În cazul în care constată că documentația este întocmită incorect, inspectorul emite referatul de respingere și îl transmite împreună cu. documentația la serviciul de publicitate imobiliară. Referatul inspectorului va sta la baza încheierii de respingere.(5) Asistentul registrator și registratorul verifică documentația din punct de vedere juridic astfel încât încheierea de respingere va fi motivată atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere juridic. Motivarea încheierii de respingere din punct de vedere tehnic va fi preluată din referatul inspectorului.30. La articolul 52, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Imobilele reprezentate prin detalii liniare ca: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate se numerotează la nivelul UAT. Aceste imobile primesc un singur număr cadastral pe toată lungimea lor în cadrul fiecărui UAT sau pe tronsoane, dacă sunt intersectate cu alte imobile de tip liniar. Intersecția imobilelor de tip liniar va primi număr cadastral distinct.31. La articolul 53, alineatul (4) se abrogă.32. La articolul 53, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Înscrierile în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni se efectuează la cerere în baza actelor justificative, prin emiterea unei încheieri.33. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 54
  (1) Încheierea pronunțată de registrator are același număr cu cel al cererii de înregistrare și cuprinde obligatoriu elementele prevăzute de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată.(2) Alături de mențiunile prevăzute la alin. (1) încheierea mai cuprinde:
  a) denumirea oficiului și a biroului teritorial;
  b) numărul și data înregistrării;
  c) numele și prenumele registratorului și al asistentului registrator;
  d) numele și prenumele sau denumirea petentului, după caz;
  e) obiectul cererii;
  f) înscrisul pe care se întemeiază cererea;
  g) tariful achitat;
  h) motivarea în drept a soluției de admitere, respectiv motivarea în drept și în fapt a soluției de respingere;
  i) unitatea administrativ-teritorială în care este situat imobilul identificat prin numărul cadastral sau topografic și numărul cărții funciare;
  j) numărul de ordine al înscrierii;
  k) felul înscrierii;
  l) modalitățile drepturilor înscrise;
  m) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;
  n) calea de atac, termenul de exercitare a acesteia și biroul teritorial sau instanța de judecată la care se formulează;
  o) semnătura registratorului și a asistentului registrator;
  p) data soluționării.
  34. La articolul 55, alineatele (1) și (4) se abrogă.35. La articolul 55, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Fiecare exemplar al încheierii de admitere necesar comunicării este însoțit de extrasul de carte funciară pentru informare care atestă modul în care s-a efectuat înscrierea în cartea funciară, cu excepția exemplarului care se arhivează.36. Articolul 56 se abrogă. Notă
  Prin SENTINȚA nr. 113 din 11 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 23 octombrie 2018, s-a anulat în parte ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015, în privința pct. 36, 48 și 53.
  37. La articolul 60, alineatele (1), (2), (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Cererea de reexaminare se formulează de persoanele și în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.(2) Cererea de reexaminare va fi însoțită de copia încheierii de carte funciară atacată și va fi motivată.(3) Cererea de reexaminare se soluționează, prin încheiere, de către registratorul șef, în termenul legal potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată. Reverificarea părții tehnice a documentației este în sarcina inginerului șef și se soluționează printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluționează cererea de reexaminare.(5) În situația în care încheierea de carte funciară împotriva căreia s-a formulat cerere de reexaminare a fost soluționată de un registrator care a fost numit ulterior în funcția de registrator - șef, reexaminarea se soluționează de un alt registrator din cadrul oficiului teritorial, în baza unui mandat special acordat în acest sens. Se procedează similar în cazul în care atribuțiile registratorului - șef sunt aduse la îndeplinire, pe o perioadă determinată, de către un registrator de carte funciară care a emis încheierea atacată cu reexaminare.(6) Dosarul se înaintează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare inginerului șef sau registratorului șef, după caz. Dosarul este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor și a documentațiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărții funciare. De îndeplinirea acestei obligații este responsabil referentul arhivar care are în păstrare arhiva de acte a biroului teritorial.38. La articolul 61, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Plângerea împotriva încheierii de reexaminare se formulează de persoanele și în condițiile prevăzute de lege.(2) Plângerea împotriva încheierii registratorului șef prezentată direct, prin poștă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se menționează în registrul general de intrare sub numărul dosarului inițial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea numelui/denumirii persoanei ce o formulează și data depunerii acesteia.39. La articolul 63, alineatul (1) se modifică litera b), care va avea următorul cuprins:
  b) la cerere, pe flux integrat, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, în baza sentinței definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului. În aceste cazuri, cartea funciară se sistează, cu excepția situației în care imobilele sunt identificate și prin număr topografic.
  40. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 64

  În situația cererilor de reexaminare sau când instanța de judecată admite plângerea împotriva încheierii pronunțate de registratorul șef și dispune intabularea, compartimentul relații cu publicul/registratură înregistrează cererea, atașează fișierul .cpxml la cerere și copia dosarului inițial. Inspectorul, pe baza informațiilor din fișierul .cpxml, soluționează cererea și după caz, realizează recepția și aplică parafa pe planul de amplasament și delimitare.
  41. La articolul 65, alineatul (5) se abrogă.42. La articolul 65, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Certificatul de sarcini se eliberează la solicitarea oricărei persoane. La cerere se vor anexa orice înscrisuri care pot ajuta la soluționarea acesteia.43. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 69

  Cererile de înscriere, indiferent de data înregistrării lor, sunt soluționate potrivit art. 80 din Legea nr. 71/2011.
  44. La articolul 70, alineatul (4) se abrogă.45. La articolul 72, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Registratorul respinge cererea de înscriere a actului juridic cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (1) - (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.46. La articolul 72, alineatul (2) se abrogă.47. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 74
  (1) În termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice cerere de înscriere în cartea funciară a unui imobil, solicitată în baza unei documentații cadastrale recepționate cu alocare de număr cadastral atribuit anterior implementării sistemului informatic integrat de cadastru și carte funciară, se efectuează prin completarea vechii documentații prezentate în original, sau a copiei conform cu originalul a documentației eliberată de biroul teritorial, cu fișierul .cpxml întocmit de o persoană autorizată, unde se va preciza la rubrica, "Mențiuni" vechiul număr cadastral, în vederea introducerii imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.(2) După expirarea acestui termen, documentațiile cadastrale prevăzute la alineatul anterior, neînscrise în cartea funciară se pot anula pe baza referatului întocmit de inspectorul de cadastru și aprobat de inginerul șef.
  48. Articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 79
  (1) Cărțile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, se introduc în sistemul electronic de evidență prin conversia cărții funciare efectuată în condițiile art. 6, alin. 3 și 4 din Legea nr. 7/1996, republicată. În această situație, documentațiile de alipire/dezlipire ale imobilelor identificate cu numere topografice vor cuprinde doar geometria imobilului/imobilelor rezultate. La cererea de recepție și înscriere se va anexa și consimțământul titularului încheiat în formă autentică.(2) Imobilele înscrise în cărțile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, se introduc în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, prin actualizarea geometriei imobilului, după conversia cărții funciare, în baza unei documentații cadastrale de actualizare date imobil, alipire sau dezlipire, după caz.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) imobilele înscrise în cărțile funciare vechi, situate în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, care nu pot fi convertite din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament, se introduc în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară prin întocmirea unei documentații cadastrale de primă înscriere, cu preluarea pozițiilor active din cartea funciară veche.(4) În cazul imobilelor înscrise în cărți funciare vechi, deschise în zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, pentru care nu se pot determina limitele, deschiderea unei cărți funciare noi pentru partea din imobil ale cărei limite se pot determina, se va face conform procedurii stabilite la art. alin. (5) și alin. (6), în baza acordului de voință exprimat în formă autentică și a documentației cadastrale, cu preluarea pozițiilor active din cartea funciară veche.(5) În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte funciară veche din zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, face obiectul actului juridic supus înscrierii, se procedează la deschiderea unei cărți funciare noi pe flux de primă înscriere.(6) Partea neafectată de actul juridic supus înscrierii conform alin. (5), rămâne în aceeași carte funciară, cu menționarea diminuării corespunzătoare de suprafața, în cazul în care suprafața este menționată în cartea funciară iar pentru imobilul nou format se deschide o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se menționează numărul cadastral și numărul cărții funciare în care s-a înscris imobilul nou format.(7) În cazul în care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărți topografice, cu menționarea numerelor topografice ale parcelelor, înscrierile continuă să fie efectuate în vechile cărți funciare. În această situație, până la finalizarea lucrărilor de cadastru, se înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În situația în care după verificările efectuate de oficiul teritorial, având la bază planul de carte funciară și ortofotoplanul, se constată diferențe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentații de primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.(8) În cazul în care imobilul ce face obiectul legilor proprietății sau a unui alt act juridic supus înscrierii se identifică pe mai multe cărți funciare vechi deschise în zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, înscrierea acestuia se efectuează pe flux de primă înscriere. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse integral în noul imobil, vechile cărți funciare se sistează. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse parțial în noul imobil se procedează potrivit alin. (6).(9) La deschiderea cărții funciare noi, pentru imobilul căruia i se atribuie număr cadastral, se preia informația din partea a II-a și a III-a a cărții funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, iar suprafața și categoria de folosință se preiau din documentația cadastrală. Se consideră cărți funciare noi și cărțile funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, după ce s-a actualizat geometria imobilului și s-a atribuit număr cadastral, în baza unei documentații cadastrale.(10) În toate situațiile în care imobilele provin din imobile identificate cu numere topografice în cărțile funciare, precum și în actele notariale, se menționează atât numerele topografice, cât și numerele cadastrale corespunzătoare, până la prima operațiune de alipire sau dezlipire. Ulterior se va indica doar numărul cadastral.(11) Până la finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru în localitățile din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, înscrierile privitoare la imobilele înscrise în cărțile funciare deschise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996, vor continua să fie făcute asupra acestor imobile, fie în cărțile funciare rezultate după conversia cărții funciare în format de hârtie, fie în cărțile funciare în format de hârtie, dacă acestea nu pot fi convertite pentru unul din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament.
  Notă
  Prin SENTINȚA nr. 113 din 11 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 23 octombrie 2018, s-a anulat în parte ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015, în privința pct. 36, 48 și 53.
  49. La articolul 80, alineatul (3) se abrogă.50. La articolul 83 litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
  h) Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
  51. La articolul 83 literele l) și n) se abrogă.52. La articolul 83 se introduce litera p) care va avea următorul cuprins:
  p) certificatul de căsătorie în copie legalizată când este cazul.
  53. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 84
  (1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în intravilan, a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:
  a) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate - în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp, clar identificabile;
  b) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit.
  (2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în extravilan, a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial, sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:
  a) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate - în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar avizat de primărie și recepționat de oficiul teritorial.
  b) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, sau alte elemente liniare) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit, situat în zonele necooperativizate.
  (3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial, sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat prin care își exprimă acordul privind înregistrarea acestei suprafețe.(4) La prima înscriere, datele privind categoria de folosință/destinația și descrierea construcțiilor se preiau din documentația cadastrală recepționată. În cazul în care există diferențe între situația din actele de proprietate și cea din documentația cadastrală se vor anexa înscrisurile justificative prevăzute de normele legale aplicabile.
  Notă
  Prin SENTINȚA nr. 113 din 11 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 23 octombrie 2018, s-a anulat în parte ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015, în privința pct. 36, 48 și 53.
  54. La articolul 86, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la solicitarea persoanelor interesate, în cazul primei înscrieri a imobilelor situate în extravilan, unde nu există plan parcelar în arhiva oficiului teritorial, se poate utiliza un «plan de încadrare în tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei furnizate de oficiul teritorial, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză și alte detalii fixe din teren, și nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2), din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafață.55. La articolul 87, alineatele (1), (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Pentru imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății și care au trecut din extravilan în intravilan, la prima înscriere se solicită plan parcelar.(2) Pentru imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății și care au trecut din extravilan în intravilan, prima înscriere se poate efectua în lipsa planului parcelar, fără plan de încadrare în tarla, cu mențiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar», și nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2) din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafață.(3) La prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în extravilanul UAT-urilor din zone necooperativizate, care nu au făcut obiectul legilor proprietății, nu se solicită plan parcelar sau plan de încadrare în tarla. Recepția se realizează în baza documentației cadastrale, a unei adeverințe eliberată de primărie care să ateste că imobilul se află în zona necooperativizată și că nu a făcut obiectul legilor proprietății, cât și a procesului verbal de vecinătate.(5) Răspunderea pentru corectitudinea identificării imobilelor cu datele de carte funciară veche revine persoanei autorizate.56. La articolul 89, litera m) se abrogă.57. La articolul 91, alineatul (3) se abrogă.58. La articolul 92, alineatul (4) se abrogă.59. La articolul 95, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cu ocazia soluționării cererilor de actualizare informații tehnice în cărțile funciare în care s-a înscris atât suprafața rezultată din măsurători cât și suprafața din act, se va păstra doar suprafața din măsurători în baza declarației autentice de voință.60. La articolul 96, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:
  i) certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit conform anexei nr. 1.52 la prezentul regulament;
  61. La articolul 96, litera o) se abrogă.62. La articolul 98 alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în condițiile art. 37 alin. (1) - (3) din Legea nr. 7/1996 republicată.(3) Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se poate intabula în cartea funciară și pe stadii de execuție, în baza următoarelor documente:
  a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcției, eliberat de primarul unității administrativ-teritoriale;
  b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției, semnat și ștampilat de serviciul de specialitate din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale;
  c) documentației cadastrale.
  63. Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 101

  Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a unei construcții reprezentând un sistem de panouri fotovoltaice, se face în baza documentației cadastrale și a certificatului de atestare prevăzut de art. 37 din Legea nr. 7/1996, republicată. Pe planul de amplasament și delimitare se reprezintă conturul exterior al zonei pe care sunt amplasate panourile, iar în fișierul .cpxml la «Construcții - Introducere/editare clădiri - Mențiuni», se face mențiunea "sistem" cu "n" panouri fotovoltaice.
  64. Articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 102

  Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a unei construcții cu caracter provizoriu, se face în baza documentației cadastrale și a certificatului de atestare prevăzut de art. 37 din Legea nr. 7/1996 republicată.
  65. Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 103

  Operațiunea de radiere a unei construcții din sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate efectua, la cererea proprietarului, fără documentație cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condițiile legale. Fișierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocată lucrarea și se atașează cererii care se soluționează pe flux integrat.
  66. La articolul 104, alineatul (1), litera m) se abrogă.67. La articolul 104, alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) operațiunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate și se vor respecta prevederile legale cu privire la diferențele de suprafețe.
  68. La articolul 106, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
  k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită modificarea de suprafață;
  69. La articolul 106, litera m) se abrogă.70. La articolul 108 se modifică litera b) care va avea următorul cuprins:
  b) declarația autentică a proprietarului și procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit, situat în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.
  69. Articolul 110 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 110

  Pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața înscrisă în cartea funciară, modificarea suprafeței se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației autentice a proprietarului cu privire la acordul de diminuare a suprafeței.
  71. La articolul 111, alineatul (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosință/destinația terenului, pentru o parte din imobil, se realizează în baza unei documentații de actualizare informații tehnice.(3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), actualizarea categoriei de folosință/destinației pentru întregul imobil care a fost înregistrat în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza fără documentație cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condițiile legale. Fișierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocată lucrarea și se atașează cererii.72. La articolul 111, alineatul (2) litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
  k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;
  73. La articolul 111, alineatul (2) litera m) se abrogă.74. La articolul 112, alineatul (3) se abrogă.75. La articolul 114 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În situația în care nu este necesară repoziționarea, erorile cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producție, vecinătățile imobilului, fără afectarea amplasamentului, se efectuează de către inspectorul de cadastru, cu actualizarea fișierului .cpxml aflat în baza de date a oficiului teritorial.76. La articolul 116, alineatul (6) se abrogă.77. La articolul 118, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dacă la actualizarea bazei de date grafice se identifică în planul cadastral de carte funciară imobile reprezentate cu suprapunere reală, inspectorul actualizează fișierele .cpxml aferente acestor imobile cu precizarea la mențiuni "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral/înscris în Cartea Funciară nr...." și întocmește referatul privind constatarea suprapunerii, care va fi aprobat de inginerul șef. Mențiunea privind suprapunerea se face și pe planurile de amplasament și delimitare aferente imobilelor suprapuse, aflate în arhiva oficiului teritorial.78. La articolul 118 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Ștergerea mențiunilor "imobil înregistrat în planul cadastral fără formă și localizare corectă" și "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral...../înscris în Cartea Funciară nr. .... " se efectuează în baza referatului emis de Serviciul de Cadastru în sensul că imobilele nu se mai suprapun în baza de date cadastrală sau imobilul a fost localizat corect prin repoziționare, ca urmare a refacerii documentațiilor cadastrale sau a hotărârii judecătorești definitive.79. La articolul 118, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) care va avea următorul cuprins:(5) Dacă prin emiterea unei hotărâri judecătorești se generează o suprapunere între imobile, se procedează potrivit dispozițiilor de la alin. (3).80. La articolul 119, alineatul (1), literele g) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  g) originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
  k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;
  81. La articolul 119, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), inspectorul de cadastru actualizează fișierul .cpxml aflat în baza de date a oficiului teritorial, ca urmare a cererii de actualizare însoțită de actul juridic specific și de dovada achitării tarifului aferent serviciului de actualizare.82. Articolul 120 se abrogă.83. Articolul 121 se abrogă.84. Articolul 122 se abrogă.85. La articolul 123, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentația se completează cu o fișă colectivă care conține datele din cartea de imobil cu privire la lista apartamentelor, suprafața blocului, suprafața utilă a apartamentelor, descrierea părților comune, suprafața terenului aferent blocului precum și cotele aferente fiecărei unități individuale din părțile comune ale construcției și din teren.86. La articolul 123 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) care va avea următorul cuprins:(5) Locurile de parcare situate în construcții de tip condominiu se asimilează unității individuale.87. La articolul 125, alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
  d^1) certificat fiscal;
  88. La articolul 125, alineatul (1) se abrogă litera j).89. La articolul 129, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  e) încheierea de sistare a cărții funciare și copia cărții funciare conform cu originalul;
  f) referatul de constatare și anulare a numărului cadastral al imobilului acordat pe UAT-ul incorect, întocmit de inspector și aprobat de inginerul șef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decât cel în care a fost înregistrat;
  90. La articolul 129, litera k) se abrogă.91. Articolul 130 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 130
  (1) Cererea de anulare a numărului cadastral se înregistrează la biroul teritorial în evidența căruia a fost înscris imobilul. În urma acestei cereri se eliberează referatul de constatare și anulare număr cadastral, întocmit de inspectorul de cadastru și aprobat de inginerul șef, care se înregistrează, din oficiu, în Registrul General de Intrare, în baza căruia se sistează cartea funciară veche.(2) Documentația prevăzută la art. 129 din prezentul regulament se înregistrează la biroul teritorial în evidența căruia este situat imobilul. În baza acestei documentații se va atribui număr cadastral și se va deschide o nouă carte funciară. Cartea funciară nou deschisă va prelua descrierea imobilului din documentația cadastrală și situația juridică din cartea funciară sistată. Încheierea va fi comunicată tuturor persoanelor interesate.
  92. La articolul 132, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operațiuni de modificare a imobilului au caracter material și nu implică nici un transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operațiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial și a consimțământului proprietarului exprimat prin înscris în formă autentică sau după caz prin hotărâre judecătorească definitivă.(2) Alipirea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeași unitate administrativ-teritorială.93. La articolul 135, alineatul (2), literele h) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  h) certificatul de urbanism, în cazurile prevăzute de lege;
  l) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea.
  94. La articolul 135, alineatul (2), litera o) se abrogă.95. La articolul 135, alineatul (6) se abrogă.96. La articolul 137, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Dacă imobilele sunt grevate de drepturi reale sau alte sarcini aparținând unor terți, operațiunea de alipire/dezlipire nu se poate face decât cu acordul acestor terți, cu excepția operațiunilor de alipire/dezlipire efectuate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale.97. Articolul 138 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 138

  Apartamentarea este operațiunea definită la art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996 republicată.
  98. La articolul 141 litera m) se abrogă.99. La articolul 142, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Subapartamentarea este operațiunea definită la art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996 republicată.100. La articolul 144 litera m) se abrogă.101. Articolul 145 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 145
  (1) Reapartamentarea este operațiunea de reconfigurare a condominiului sau a unei părți din acesta rezultând alte unități individuale cu restabilirea cotelor din părțile comune, aferente fiecărei unități individuale.(2) De asemenea, constituie reapartamentare operațiunea de desprindere a unei unități individuale din părțile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părțile comune, aferente fiecărei unități individuale.
  102. Articolul 146 se abrogă.103. Articolul 147 se abrogă.104. La articolul 150 litera l) se abrogă.105. Articolul 155 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 155
  (1) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a statului și a unităților administrativ teritoriale se face în condițiile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată. Extrasul de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condițiile legii, certificat pentru conformitate, va fi însoțit de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventar.(2) Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale se face în condițiile art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996, republicată. Extrasul de pe inventarul aprobat prin Hotărârea consiliului local sau județean după caz, certificat pentru conformitate, va fi însoțit de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventar.
  106. La articolul 156, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul real de folosință gratuită se intabulează în partea a II-a a cărții funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, concomitent sau ulterior intabulării dreptului de proprietate al statului sau al unităților administrativ teritoriale. Dacă este cazul, în rubrica de observații se va face trimitere în mod corespunzător la cartea funciară a construcției edificate pe teren.(4) În cărțile funciare în care se înscriu drepturile statului și ale unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor aparținând domeniului public sau privat al acestora, se va indica în mod obligatoriu apartenența bunului la domeniul privat ori, după caz, la domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale.107. La articolul 158, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Ipoteca se poate intabula și în temeiul înscrisului autentic care constată cesiunea unei creanțe garantate cu o ipotecă imobiliară, în beneficiul creditorului cesionar. Dreptul de ipotecă imobiliară asupra unui drept real care garantează o creanță novată sau asupra căreia a intervenit o subrogație în drepturi se notează în baza înscrisurilor în forma cerută pentru valabilitatea novației sau a subrogației. Strămutarea dreptului de ipotecă imobiliară ca urmare a novației/subrogației se va realiza doar dacă în înscrisul constatator al novației/subrogației sau într-un înscris separat încheiat în formă autentică, este consemnată voința părților de a rezerva ipoteca pentru garantarea noii creanțe.108. La articolul 159, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Dreptul de ipotecă se poate intabula:
  a) asupra întregului imobil, dacă acesta face obiectul dreptului de proprietate exclusivă al constituitorului înscris în cartea funciară sau care urmează să fie înscris în cartea funciară ori se află în proprietatea comună a constituitorilor înscriși în cartea funciară sau care urmează să fie înscriși în cartea funciară;
  b) asupra cotei-părți din imobil aparținând unui coproprietar. Dacă dreptul de ipotecă are ca obiect o unitate individuală dintr-un condominiu dreptul de ipotecă se va înscrie atât asupra unității individuale, cât și asupra cotei-părți aferente din dreptul de proprietate comună și forțată asupra părților comune;
  c) asupra dreptului de uzufruct imobiliar ori asupra dreptului de superficie în întregul lor, dacă acestea au ca unic titular pe constituitorul ipotecii;
  d) asupra cotei-părți determinate din dreptul de uzufruct imobiliar sau din dreptul de superficie, care se cuvine constituitorului, dispozițiile alin. (1) lit. b) teza a II-a din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător;
  e) asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii și arenzi, prezente și viitoare) sau asupra indemnizațiilor cuvenite în temeiul unor contracte de asigurare privitoare la plata unor asemenea fructe civile.
  109. La articolul 160, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară menționează:
  a) obiectul, întinderea și felul ipotecii imobiliare;
  b) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca;
  c) titlul juridic care justifică garanția ipotecii, anume, după caz, convenția de ipotecă și titlul obligației garantate ori numai acest din urmă titlu, în situația ipotecilor legale;
  d) mențiunea despre clauza "la ordin" sau "la purtător" cuprinsă în înscrisul care constată creanța garantată prin ipotecă, dacă este cazul;
  e) valoarea pentru care este constituită ipoteca.
  110. La articolul 160, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), care va avea următorul cuprins:(1^1) La înscrierea ipotecii în cartea funciară nu este necesară menționarea unei sume maximale care să acopere - pe lângă valoarea creditului - dobânzile, comisioanele și celelalte cheltuieli aferente, acestea din urmă vor fi arătate în cuprinsul înscrierii prin formula "și celelalte obligații aferente creditului".111. La articolul 162, alineatele (2) și (3) se abrogă.112. La articolul 164, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:(4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) precum și în cazul prevăzut la alin. (3) lit. b) când nu este determinată cota, notarea urmăririi silite va conține și numele debitorului.113. Articolul 165 se abrogă.114. Articolul 166 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 166
  (1) Registratorul de carte funciară dispune intabularea dreptului de proprietate în baza actului de adjudecare.(2) Procesul verbal de licitație care consemnează adjudecarea, precum și contestația împotriva acestuia, se notează în cartea funciară, potrivit prevederilor art. 849 alin. 1 și alin. 3 din Codul de procedură civilă.(3) În cazul executărilor silite începute în perioada 15 februarie 2013 - 19 octombrie 2014 în baza actului de adjudecare se dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate, urmând ca justificarea înscrierii provizorii a adjudecatarului să se efectueze la cererea executorului judecătoresc, în baza încheierii definitive a acestuia, prin care se hotărăște intabularea dreptului de proprietate.(4) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata prețului în rate, în baza încheierii definitive prevăzute la alin. (3) se vor nota în cartea funciară interdicția de înstrăinare și de grevare a imobilului, până la plata integrală a prețului și a dobânzii corespunzătoare. Notarea se va radia la cerere, în baza înscrisului emis de executorul judecătoresc care constată o modalitate de stingere a obligației adjudecatarului de plată a prețului și a dobânzilor sau cu acordul creditorului, exprimat în formă autentică.
  115. Articolul 167 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 167
  (1) De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanță. Dacă prețul de adjudecare se plătește în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate. Prin excepție, notarea efectuată conform art. 195 alin. (5) din prezentul regulament, se radiază numai în baza acordului instituției care a dispus măsura asigurătorie.(2) Efectele adjudecării în privința radierii ipotecilor, sarcinilor reale, drepturilor reale și personale, precum și altor acte și fapte juridice prevăzute de lege sunt arătate la art. 856-858 din Codul de procedură civilă.(3) Radierea notării urmăririi silite se face din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului sau la cerere, în baza actului emis de executorul judecătoresc sau a hotărârii judecătorești definitive care dispune în acest sens.(4) În situația în care urmărirea silită imobiliară a fost notată în Cartea funciară la solicitarea executorului judecătoresc pentru o creanță cu privire la care există deja înscrisă o sultă, ipotecă legală sau convențională înscrisă în cartea funciară în favoarea aceluiași creditor urmăritor, la cererea acestuia sau a creditorului formulată în baza încheierii de încetare a executării silite, odată cu radierea urmăririi silite imobiliare, se va radia și ipoteca legală sau convențională din cartea funciară, cu excepția situației prevăzută de art. 2428 alin. 3 din Codul civil.
  116. Articolul 168 se abrogă.117. Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 170

  Intabularea în cartea funciară ca urmare a fuziunii/divizării se efectuează în baza hotărârii instanței de judecată care se pronunță asupra legalității acestei operațiuni, a dovezii de înregistrare la registrul comerțului, a certificatului de înmatriculare, precum și a hotărârii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea, încheiată în formă autentică și care identifică imobilele prin număr cadastral și de carte funciară. Pentru autentificarea hotărârii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare.
  118. La articolul 172, alineatul (2) se abrogă.119. La articolul 172, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Radierea drepturilor reale imobiliare și promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept în legătură cu acesta înscris în baza unor acte juridice în care părțile au stipulat rezilierea sau rezoluțiunea în baza unor pacte comisorii, se efectuează în condițiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 republicată.(4) Radierea dreptului de ipotecă constituit în favoarea autorităților administrației publice centrale și locale se face în condițiile art. 37 alin. (13) din Legea nr. 7/1996 republicată.120. Articolul 174 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 174

  Radierea dreptului de ipotecă se efectuează și în baza înscrisurilor prevăzute la art. 1012 din Codul de procedură civilă. Radierea ipotecii va opera chiar dacă aceste înscrisuri sunt supuse căilor de atac.
  121. Articolul 177 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 177
  (1) Înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiție suspensivă se va radia în condițiile art. 912 alin. (1) din Codul civil.(2) În aplicarea art. 912 alin. (2) din Codul civil, înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiție rezolutorie se va justifica din oficiu după 10 ani de la efectuarea în cartea funciară a acestei operațiuni, dacă nu s-a cerut radierea dreptului înscris sub o asemenea modalitate, consecința fiind intabularea dreptului de proprietate în favoarea celui înscris provizoriu.
  122. Articolul 178 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 178

  Înscrierile în vechile registre de publicitate imobiliară se efectuează în cazurile și condițiile prevăzute de art. 40 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 republicată.
  123. La articolul 187 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) în situația unei vânzări imobiliare cu rezerva proprietăți până la plata integrală a prețului, la cerere, operațiunea este supusă notării în temeiul contractului de vânzare încheiat în formă autentică, cu arătarea prețului sau a restului de preț conform art. 1684 din Codul civil. Pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare cu rezerva proprietății notarul public va solicita extras de carte funciară de informare.124. La articolul 187 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului se efectuează în baza declarației autentice a vânzătorului, prin care acesta confirmă stingerea obligației de plată a prețului, a hotărârii judecătorești definitive care dispune în acest sens sau în baza actului emis de executorul judecătoresc, care atestă stingerea obligației. Pentru autentificarea declarației notarul public va solicita extras de carte funciară de autentificare.125. La articolul 190, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) și va avea următorul cuprins:(1^1) Notarea antecontractelor având ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unității individuale dintr-un condominiu - bun viitor - este condiționată de menționarea cotei părți determinate/determinabilă din dreptul de proprietate asupra terenului aferent unității individuale identificată prin număr de apartament și etaj.126. La articolul 190 se introduce alineatul (1^2) și va avea următorul cuprins:(1^2) Notarea antecontractelor având ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unității individuale dintr-un condominiu - bun viitor - se preia doar în cartea funciară a unității individuale corespunzătoare, potrivit mențiunilor din actul de apartamentare.127. La articolul 190 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Notarea antecontractului se va radia din oficiu, în condițiile art. 906 alin. (3) din Codul civil. Radierea notării antecontractului se va efectua la cerere, în baza următoarelor înscrisuri:
  a) acordul părților exprimat în formă autentică;
  b) hotărâre judecătorească definitivă.
  128. La articolul 195, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Sechestrul asupra imobilului prevăzut de art. 797 alin. (3) din Codul de procedură civilă se va nota în temeiul încheierii judecătorești executorii prin care a fost încuviințată această măsură, și se radiază la cerere în baza adresei executorului judecătoresc sau a hotărârii judecătorești.129. La articolul 195, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sechestrul asigurător prevăzut de Codul de procedură fiscală asupra imobilului se va nota în temeiul procesului-verbal întocmit de organul de executare și se radiază la cerere, în baza acordului creditorului cuprins într-o decizie emisă de organul care l-a dispus.130. La articolul 195, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Măsura asiguratorie dispusă în condițiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în cartea funciară în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv ordonanța emisă de procuror, hotărârea instanței de judecată sau certificat de grefă care cuprinde soluția pronunțată. Radierea de efectuează în baza ordonanței emise de procuror sau a hotărârii judecătorești care dispune ridicarea măsurii asigurătorii.131. Articolul 197 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 197
  (1) Punerea în mișcare a acțiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârșită printr-o faptă prevăzută de legea penală se notează, la cerere, în baza ordonanței procurorului prin care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale ori extinderea acțiunii penale.(2) Radierea notării prevăzute la alin. (1) se efectuează la cerere, în baza ordonanței procurorului prin care s-a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală sau în baza hotărârii judecătorești definitive de condamnare, enunțare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal.
  132. Articolul 211 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 211
  (1) În situația renunțării la drept a proprietarului tabular în conformitate cu art. 889 din Codul civil, în baza declarației de renunțare dată în formă autentică notarială încheiată de un notar public în funcție în România, se va dispune prin încheiere radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al renunțătorului, concomitent cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea UAT domeniul privat.(2) Ulterior, în baza Hotărârii consiliului local, se justifică înscrierea provizorie a dreptului de proprietate al unității administrativ-teritoriale.
  133. La articolul 212, alineatul (1) se abrogă.134. La articolul 213, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În această perioadă se pot elibera extrase pentru informare, copii certificate ale cărții funciare ori copii certificate ale înscrisurilor cu care se întregește cartea funciară.135. La articolul 213, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) În baza extrasului de autentificare valabil, notarul public poate efectua acte succesive doar în aceeași zi.136. Articolul 216 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 216
  (1) Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului va fi întocmit de către asistenții registratori/referenți.(2) Certificatul privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia va fi întocmit de către asistentul registrator/referent pe baza referatului întocmit de inspectorul de cadastru. Cererea se soluționează pe flux integrat.
  137. Articolul 219 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 219

  Rectificarea înscrierilor de carte funciară se face în condicile art. 907 - 908 din Codul civil.
  138. La articolul 221, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constituie eroare materială orice inexactitate cuprinsă într-o înscriere în cartea funciară sau în cuprinsul încheierii, care nu produce vreun efect substanțial, anume nu afectează existența, întinderea sau opozabilitatea dreptului înscris sau a faptului ori a raportului juridic. Nu constituie eroare materială neconcordanța dintre o înscriere și situata juridică reală dacă, potrivit legii, o asemenea neconcordanță reprezintă caz de rectificare sau modificare a cărții funciare.139. La articolul 228, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins:(4) Recepția planului parcelar nu este condiționată de introducerea CNP-ului în fișierul .cpxml și nici de înscrierea imobilelor din planul parcelar în cartea funciară.140. La articolul 229 alineatul (1) litera l) se abrogă.141. La articolul 234 după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:(2) Planul parcelar prezentat de comisia locală de fond funciar, în vederea validării sau scrierii titlului de proprietate care nu poate fi recepționat, va fi însoțit de planul de încadrare în tarla și va fi utilizat la înscrierea în cartea funciară din oficiu a imobilelor, ulterior emiterii titlului de proprietate. În acest caz, în anexa la partea I a cărții funciare se va menționa "Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă".142. La articolul 250 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Specificațiile tehnice conținute în documentațiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecție și aerofotografiere, sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenția Națională, înainte de inițierea procedurilor de achiziție publică, sub sancțiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de recepție, conform prevederilor art. 9 alin. (37) din Legea nr. 7/1996 republicată.143. La articolul 253, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:(3) În cazul amplasamentelor izolate ce fac obiectul aceluiași contract se emite un singur aviz la nivelul oficiului teritorial144. La articolul 259 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:(3) Documentația aferentă recepției tehnice se întocmește în format analog și digital, în formate care permit accesul și transferul de date.145. La articolul 261, se introduc două alineate noi (2) și (3) care vor avea următorul cuprins:(2) Toate informațiile și datele rezultate din măsurători trebuie arhivate de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren. În funcție de metodele și mijloacele de măsurare utilizate persoana autorizată va face dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de teren, schița rețelei, descrierea punctelor noi de îndesire și de ridicare, rapoarte GPS, măsurători în format RINEX, rapoarte referitoare la preciziile determinate.(3) Documentația anexată la solicitarea recepției planurilor/hărților analogice sau digitale:
  a) borderoul;
  b) dovada achitării tarifelor legale;
  c) cererea de recepție;
  d) copia avizului de începere a lucrării, după caz;
  e) inventarul de coordonate x,y,z în format digital;
  f) calculul analitic al suprafețelor;
  g) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, aparatura utilizată, prelucrarea datelor, preciziile obținute, suprafața pe care se execută lucrarea;
  h) planul topografic în format analogic, la scara 1:5.000-1:100;
  i) fișierul .cpxml pentru zona aferentă lucrării.
  146. La articolul 265 litera j) se abrogă.147. La articolul 266 alineatul (1) litera j) se abrogă.148. La articolul 266, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care amplasamentele dintr-o lucrare sunt izolate, recepția se realizează pentru fiecare amplasament în parte. Cererile se înregistrează individual pentru fiecare amplasament, atașându-se fișiere cpxml aferente. În înțelesul prezentului capitol amplasamentul este definit de conturul exterior al ridicării topografice, se poate întinde pe unul sau mai multe UAT-uri. Amplasamentele izolate nu pot fi legate între ele prin zone de tip bandă create artificial.149. La articolul 275, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:(3) Documentația necesară recepției documentelor cartografice destinate uzului public cuprinde:
  a) borderoul;
  b) dovada achitării tarifelor legale;
  c) cererea de recepție;
  d) memoriul tehnic, care va cuprinde: scopul lucrării și termenul de execuție, precizarea limitelor zonei (cursuri de apă, căi de comunicație, limite administrative etc. sau trapeze în nomenclatura Gauss, sau coordonate geografice extreme), menționarea datelor ce vor rezulta, preciziile acestora, gradul de detaliere, scara corespunzătoare a produselor cartografice, suprafața pe care se execută lucrarea, formatul în care vor fi predate;
  g) copii ale specificațiilor tehnice solicitate de beneficiar prevăzute în contract sau în caietul de sarcini, care au mențiunea: "conform cu originalul" și semnătura beneficiarului/executantului, copia procesului verbal de avizare a specificațiilor tehnice, emis de ANCPI, dacă este cazul;
  h) planul de încadrare în zonă;
  i) produsul cartografic în format analogic și digital vector.
  150. La articolul 281, după alineatul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele (3), (4), (5), (6), (7) care vor avea următorul conținut:(3) Lucrările se execută în baza contractului de execuție a lucrărilor sistematice de cadastru, încheiat în condițiile legii.(4) Unitățile administrativ-teritoriale, alte persoane juridice interesate să execute lucrări de înregistrare sistematică, încheie cu Agenția Națională un protocol de colaborare, în condițiile legii, cu privire la caietul de sarcini, modalitățile de avizare, verificare, recepție și de înscriere în cartea funciară, precum și cu privire la utilizarea, acestor informații.(5) Operațiunile premergătoare încheierii protocolului de colaborare, sunt în principal următoarele:
  a) solicitarea de unitatea administrativ-teritorială, ori altă persoana juridică interesată să realizeze înregistrarea sistematică, a acordului de principiu al oficiului teritorial cu privire la realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică și încheierea protocolului de colaborare cu Agenția Națională;
  b) solicitarea de la Agenția Națională a avizului de conformitate a specificațiilor tehnice conținute în documentația de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor, conform prevederilor art. 9 alin. (37) al Legii cadastrului și a publicității imobiliare, nr. 7/1996, republicată;
  c) emiterea Avizului de conformitate de către comisia desemnată prin Ordin al directorului general al Agenției Naționale;
  d) derularea procedurii de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică și încheierea contractului de execuție a lucrărilor de cadastru;
  e) semnarea Protocolului de colaborare între Agenția Națională și unitatea administrativ-teritorială, altă persoană juridică, în baza următoarelor documente:– copia Acordului oficiului teritorial cu privire la execuția lucrărilor de cadastru sistematic și încheierea protocolului de colaborare;– copia Avizului de conformitate emis de Agenția Națională cu privire la specificațiile tehnice;– copia contractului de execuție a lucrărilor de înregistrare sistematică;– anexa ce conține reprezentarea grafică a limitei unității administrativ-teritoriale și a limitelor sectoarelor cadastrale propuse pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.
  (6) Unitatea administrativ-teritorială/ persoana juridică interesată transmite în copie oficiului teritorial: protocolul de colaborare, avizul de conformitate al specificațiilor tehnice, specificațiile tehnice împreună cu anexele acestora și contractul de execuție al lucrărilor.(7) Lipsa avizului de conformitate a specificațiilor tehnice, atrage respingerea de către oficiul teritorial a cererii de recepție a lucrării de înregistrare sistematică.
  151. La articolul 282, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale și conțin informații privitoare la imobilele și deținătorii identificați în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică:– Planul cadastral conține limitele imobilelor și construcțiilor, precum și identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.– Registrul cadastral al imobilelor conține informații privitoare la descrierea imobilelor, titularii drepturilor reale imobiliare și actele juridice doveditoare, informații privitoare la sarcinile imobilului și dezmembrămintele dreptului de proprietate, alte notări și mențiuni cu privire la imobil.– Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, conține informații privitoare la deținători, identificatorii imobilelor deținute, adresa imobilelor, suprafața determinată prin măsurători, alte mențiuni.152. La articolul 282, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4) care vor avea următorul cuprins:(3) Conținutul livrărilor, a livrabilelor incluse în fiecare livrare, precum și graficul de execuție a documentelor tehnice ale cadastrului se stabilesc în specificațiile tehnice ale lucrărilor de înregistrare sistematică.(4) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică livrările pot fi denumite astfel:
  a) Livrarea 1: Raport preliminar, care conține informații privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele și graficul de execuție a lucrărilor, alocarea resurselor materiale și umane etc.;
  b) Livrarea 2: Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;
  c) Livrarea 3: Documentele tehnice ale cadastrului finale.
  153. Articolul 283 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se aduce la cunoștință publică prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și cuprinde identificarea unității administrativ-teritoriale și a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările.(2) În vederea emiterii ordinului de începere a lucrărilor, entitatea interesată comunică Agenției Naționale următoarele documente:
  a) copia procesului verbal de recepție a Raportului preliminar;
  b) planul cu reprezentarea grafică a limitei unității administrativ - teritoriale și a sectorului/sectoarelor cadastrale care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică;
  c) referatul privind solicitarea de emitere a ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru începerea lucrărilor de înregistrare sistematică.
  (3) După publicarea ordinului de începere a lucrărilor de înregistrare sistematică, în titlul cărților funciare aferente UAT-urilor/sectoarelor cadastrale care fac obiectul acestor lucrări, se va menționa faptul că imobilele înscrise în aceste cărți funciare fac obiectul Programului național de cadastru și carte funciară.(4) Agenția Națională va actualiza permanent pe pagina sa de internet, lista UAT-urilor care fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică.
  154. Articolul 284 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 284

  Etapele de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru sunt:
  a) organizarea și desfășurarea campaniei de informare publică la nivel național și local, în vederea înștiințării cetățenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică;
  b) realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor UAT și a intravilanelor componente, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea și integrarea informațiilor preluate de la oficiul teritorial, primărie sau alte instituții și autorități publice, ori din alte surse;
  c) derularea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop identificarea amplasamentelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deținătorilor legali ai imobilelor și colectarea actelor juridice;
  d) sesizarea camerei notarilor publici de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent;
  e) actualizarea informațiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului;
  f) recepția documentelor tehnice cadastrale de către personalul de specialitate desemnat în acest scop;
  g) publicarea și afișarea, în condițiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
  h) înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale publicate;
  i) modificarea conținutului documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluționării cererilor de rectificare și ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de afișare publică;
  j) închiderea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
  k) deschiderea cărților funciare electronice;
  l) închiderea vechilor evidențe de cadastru și carte funciară, prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale;
  m) comunicarea în condițiile legii, a extrasului de carte funciară pentru informare și a extrasului din noul plan cadastral;
  n) arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
  o) eliberarea de către notarul public, în condițiile legii, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari.
  155. Articolul 285 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 285

  În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru se utilizează reprezentarea grafică a limitelor unităților administrativ-teritoriale precum și a limitelor intravilanelor existente în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
  156. La articolul 286 se modifică alineatele (3) și (5) care vor avea următorul cuprins:(3) Stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale se realizează prin utilizarea limitelor unității administrativ-teritoriale, a ortofotomozaicului, a planurilor topografice sau cadastrale scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10000, a planului cadastral de ansamblu scara 1:10000 etc.(5) Sectorul cadastral este delimitat de elemente liniare stabile în timp (șosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.) precum și de limita UAT- ului.157. La articolul 289 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) care va avea următorul cuprins:(1^1) Agenția Națională pune la dispoziția executantului datele înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară conform înregistrării sporadice.158. La articolul 289 la alineatul (2) litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) ortofotomozaicul corespunzător sectoarelor cadastrale sau unității administrativ-teritoriale în funcție de obiectul lucrărilor;
  159. La articolul 290 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Potrivit legii, primarul unității administrativ-teritoriale, are obligația să furnizeze executantului lucrărilor de cadastru, datele și informațiile privitoare la imobile și deținători, cuprinse în evidențele primăriei, precum:
  a) registrul agricol, registrul de rol nominal unic, nomenclatura stradală;
  b) liste care conțin date de identificare ale deținătorilor persoane fizice și juridice;
  c) alte evidențe care conțin informații necesare realizării lucrării sistematice de cadastru: inventarul bunurilor din domeniul public ori privat al statului și al UAT- ului etc.
  160. La articolul 294 se abrogă alineatul (3).161. La articolul 295 se abrogă alineatul (1).162. La articolul 296, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Pentru identificarea amplasamentelor imobilelor, executantul va ține seama de evidența imobilelor la nivel de tarla și cvartal, utilizată în procesul de restituire a proprietăților conform legilor funciare. Limitele tarlalelor și cvartalelor se reprezintă sub formă de poligoane. Fiecare poligon are ca atribut numărul tarlalei sau cvartalului. Acest număr este unic la nivelul unității administrativ-teritoriale.163. La articolul 296 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) care va avea următorul cuprins:(3) În situația în care numărul tarlalei și/sau al parcelei lipsesc, pentru gestionarea lucrărilor de identificare a imobilelor, executantul poate atribui, cu acordul primăriei, numere de tarla și/sau parcelă care să asigure identificarea parcelelor în cadrul tarlalelor, fără ca această operațiune să implice modificarea titlurilor de proprietate.164. Articolul 297 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 297
  (1) În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăților, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma realizării măsurătorilor, un deficit de suprafață, suprafața fiecărui imobil din tarla se diminuează proporțional cu situația din titlul de proprietate. Proprietarii imobilelor în cauză pot solicita atribuirea diferenței de suprafață, în condițiile legii.(2) În cazul în care există imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, suprafața acestora nu se va diminua, dacă aceasta nu depășește suprafața din titlul de proprietate.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care la nivelul unității administrativ-teritoriale se constată un deficit de suprafață, suprafața imobilelor din extravilanul zonelor foste cooperativizate, înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, se va diminua până la limita suprafeței din titlul de proprietate.(4) În cazul imobilelor prevăzute la alin. (1), în situația în care suprafața rezultată din măsurători este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, diferența de teren rămâne la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și asupra acestor imobile se înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea UAT-ului.
  165. La articolul 298, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cadrul lucrărilor de identificare la teren se pot crea fișe de date noi ale imobilelor. Modelul fișei de date a imobilului este prezentat în specificațiile tehnice conținute în documentațiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.166. Articolul 299 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Fișa de date a imobilului trebuie să conțină informații precum:
  a) denumirea unității administrativ-teritoriale;
  b) numărul sectorului cadastral;
  c) identificatorul imobilului;
  d) datele de identificare ale persoanei care deține imobilul;
  e) informații despre imobil;
  f) numele, prenumele și semnătura operatorului care a cules datele.
  (2) Fișele de date ale imobilelor pentru care au fost identificați posesori vor fi în mod obligatoriu semnate de către posesori și de către persoana autorizată a executantului.
  167. La articolul 300 se modifică alineatele (2) și (3) care vor avea următorul cuprins:(2) Atunci când este cazul, delimitarea imobilelor se face în prezența deținătorilor de teren. În cazul în care, deși convocați deținătorii nu se prezintă, executantul lucrărilor împreună cu reprezentantul primăriei identifică limitele imobilelor, în lipsa acestora.(3) Reprezentanții autorităților și instituțiilor publice, ai altor persoane juridice care dețin terenuri în proprietate ori în administrare, sau cu alt titlu, au obligația, de a participa la identificarea și măsurarea imobilelor în cauză. În cazul neprezentării acestora, identificarea imobilelor se face conform prevederilor de la alin. (2) teza 2.168. Articolul 301 se abrogă.169. Articolul 302 se abrogă.170. La articolul 304, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul construcțiilor de tip condominiu, executantul trebuie să realizeze releveele unităților individuale componente. Modul de întocmire al releveului este stabilit în specificațiile tehnice.171. Articolul 305 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 305
  (1) Limitele imobilelor înregistrate anterior în evidențele de cadastru ale oficiilor teritoriale se preiau în planul cadastral. În cazul în care se constată diferențe între datele înregistrate și situația existentă la teren, reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic se modifică conform situației identificate ca urmare a măsurătorilor efectuate.(2) Prin modificarea reprezentării grafice a imobilelor se înțelege orice modificare a geometriei, amplasamentului și a suprafeței imobilului înscris în cartea funciară.
  172. Articolul 306 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 306
  (1) Destinațiile și categoriile de folosință ale parcelelor se stabilesc în conformitate cu realitatea din teren.(2) În situația în care anumite categorii de folosință identificate în teren nu corespund cu cele din actele de proprietate, iar schimbarea acestora implică obținerea unor avize, prevăzute de reglementările speciale în materie, pentru înregistrarea categoriei de folosință actuale, se vor prezenta aceste avize. În lipsa avizelor necesare în documentele tehnice cadastrale se înscrie categoria de folosință din acte.(3) Categoria de folosință a terenului este un atribut al parcelei și se individualizează printr-un cod. Pentru evidențierea parcelelor se folosesc codurile categoriilor de folosință prevăzute în regulamentele în vigoare.(4) Parcelele care compun imobilul se reprezintă numai dacă au categoria de folosință în suprafață mai mare de 50 de mp în intravilan și mai mare de 300 de mp în extravilan. Parcelele având suprafețe mai mici decât cele menționate se includ în parcelele adiacente ale aceluiași proprietar.
  173. Articolul 308 se abrogă.174. La articolul 309, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2) care vor avea următorul cuprins:(2^1) În vederea înregistrării proprietarilor, posesorilor, altor deținători legali în documentele tehnice ale cadastrului, executantul are obligația de a colecta codul numeric personal în cazul deținătorilor persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare în cazul deținătorilor persoane juridice.(2^2) În situația în care executantul nu poate să obțină aceste informații sau nu poate asocia un cod numeric personal/cod unic de înregistrare din listele furnizate de primărie, recepția documentelor tehnice ale cadastrului se va putea efectua în absența acestor elemente de identificare.175. La articolul 309 se modifică alineatul (3) care va avea următorul cuprins:(3) În cazul posesorilor identificați la teren, executantul lucrărilor colectează copia actelor de identitate și copia înscrisului care atestă faptul posesiei, atunci când acesta există. Adeverința prevăzută la art. 13 alin. (1) litera b) din Legea nr. 7/1996 republicată poate fi înlocuită prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, în condițiile art. 12 alin. (14) din lege.176. La articolul 309 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins:(4) Dispozițiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile:
  a) imobilelor situate în intravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăților funciare;
  b) imobilelor situate în intravilanul și extravilanul zonelor necooperativizate;
  c) imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, în situația în care proprietarii nu sunt identificați cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificați posesori.
  177. La articolul 310 se modifică alineatul (2) care va avea următorul cuprins:(2) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară cu privire la care se constată transmisiuni de drepturi neînscrise, în fișa de date se menționează proprietarul înscris în cartea funciară, iar în baza actelor doveditoare poziția acestuia se radiază și în fișa de date, respectiv în registrul cadastral al imobilelor, se înscrie ultimul proprietar.178. La articolul 310 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4) care vor avea următorul cuprins:(3) Construcțiile identificate în teren se înscriu în documentele tehnice și în cartea funciară în baza actelor de proprietate. În lipsa actelor doveditoare, înscrierea se realizează în baza documentelor tehnice contrasemnate conform legii de către primar sau în baza adeverinței eliberate de către acesta, prin care atestă însușirea informațiilor tehnice și juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale.(4) În lipsa însușirii documentelor tehnice de către primar, prin contrasemnare ori adeverință, înscrierea construcțiilor se realizează în baza documentelor tehnice ale cadastrului publicate și necontestate, ori, în cazul în care acestea au fost contestate, cererile de rectificare formulate cu privire la construcții au fost respinse.179. La articolul 311 după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3) care vor avea următorul cuprins:(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) în cărțile funciare deschise din oficiu, se vor prelua proprietarii din vechile cărți funciare, conform înscrierilor din aceste cărți și se va nota posesia de fapt în favoarea posesorilor publicați și necontestați ori cu privire la care contestațiile au fost respinse.(3) În situația în care configurația imobilelor stabilite conform identificării în teren și a măsurătorilor efectuate, nu corespunde cu situația tehnică a imobilelor din vechile cărți funciare, nefiind astfel posibilă preluarea proprietarilor din aceste cărți, în noile cărți funciare se vor înscrie doar posesorii.180. La articolul 312 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) care va avea următorul cuprins:(2) Dreptul de proprietate asupra acestor imobile va putea fi intabulat ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, în baza unei documentații tehnice care va conține:
  a) actul care atestă dreptul de proprietate;
  b) un plan de identificare a imobilului în planul cadastral însoțit de un memoriu tehnic prin care se certifică faptul că în urma identificării efectuate, imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
  c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidențele fiscale sau, după caz, în registrul agricol, eliberat de primăria de la locul situării imobilului.
  181. Articolul 313 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În cazul imobilelor situate în intravilan indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar, precum și în situația imobilelor din extravilan, care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeței în documentele tehnice, se va proceda după cum urmează:
  a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafața din măsurători, indiferent de suprafața din actul de proprietate;
  b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafața deținută când aceasta este egală sau mai mică decât suprafața din actul de proprietate; când suprafața deținută este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, se înregistrează suprafața din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafața deținută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.
  (2) În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafața din măsurători este mai mare decât suprafața din actul de proprietate, diferența de teren rămâne la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unității administrativ-teritoriale.
  182. La articolul 314, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru imobilele proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate ori a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităților administrativ-teritoriale în cauză, în baza hotărârii emise în condițiile legii de consiliile județene, de Consiliul general al Municipiului București ori de consiliile locale.(3) Imobilele aparținând domeniului privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, se înscriu în baza actelor juridice de dobândire a acestor imobile.183. Articolul 315 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 315

  În cazul imobilelor ai căror proprietari sunt identificați dar se constată că aceștia sunt decedați, executantul completează fișa de date a imobilului pe numele defunctului și se menționează faptul că proprietarul este decedat. Mențiunea faptului că proprietarul este decedat se efectuează și în documentele tehnice cadastrale.
  184. Articolul 316 se abrogă.185. La articolul 317, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Documentele tehnice constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și în cartea funciară.186. La articolul 317 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins:(4) Situația imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în concordanță cu situația tehnică și juridică reală, până la proba contrară.187. Articolul 318 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Art. 318(1) Conform Legii, primarul contrasemnează documentele tehnice, anterior predării acestora la oficiul teritorial, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.(2) Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi realizată și de către o persoană desemnată de către primar în acest scop.(3) Contrasemnarea documentelor tehnice, poate fi înlocuită prin eliberarea unei adeverințe prin care primarul atestă însușirea informațiilor înscrise în documentele tehnice.(4) Contrasemnarea documentelor tehnice, ori adeverința înlocuiesc orice certificate confirmative precum: certificatul de atestare fiscală, certificatul de atestare a situației juridice și tehnice a construcțiilor, adeverința prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 7/1996, republicată.
  188. La articolul 319 alineatul (1) se abrogă litera d).189. Articolul 321 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 321
  (1) Recepția documentației tehnice întocmită ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru este în sarcina personalului de specialitate desemnat în acest scop la nivelul oficiului teritorial în circumscripția căruia se află unitatea administrativ-teritorială și are ca scop verificarea respectării cerințelor din specificațiile tehnice precum și a reglementărilor legale din domeniul cadastrului și a publicității imobiliare.(2) Personalul care va avea atribuții de verificare și recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică va include specialiști precum: consilieri cadastru, registratori de carte funciară, asistenți registratori, specialiști GIS/IT.(3) Recepția lucrărilor de cadastru se realizează prin parcurgerea mai multor etape și cuprinde verificarea cantitativă și calitativă a livrabilelor care fac obiectul predărilor:
  a) verificarea cantitativă are ca obiect stabilirea modului de respectare a cerințelor stabilite în specificațiile tehnice cu privire la numărul și formatul livrabilelor, livrabilele sunt complete, livrabilele corespund cerințelor de conținut stabilite.
  b) verificarea calitativă are ca scop:– stabilirea modului de respectare a regulilor privind structura/consistența fișierelor .cgxml care conțin datele imobilelor identificate, precum și respectarea regulilor de topologie, având în vedere faptul că în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru nu sunt permise goluri ori suprapuneri ale imobilelor;– stabilirea corectitudinii datelor înscrise în fișierele .cgxml și în celelalte livrabile.
  (4) Cerințele privitoare la livrabilele incluse în fiecare livrare, graficul de execuție și livrare a lucrării sunt stabilite în specificațiile tehnice conținute în documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări de cadastru.
  190. Articolul 322 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Verificarea aspectelor tehnice este în sarcina specialistului de cadastru din cadrul oficiului teritorial. Acesta realizează verificări în teren pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile și stabilite limitele imobilelor și verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice și în fișierele .cgxml aferente.(2) Verificarea actelor juridice este în sarcina registratorului/asistentului registrator. Registratorul/asistentul registrator are ca atribuții:
  a) verificarea actelor juridice depuse;
  b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, precum și orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse;
  c) verificarea modului în care înscrierile active din cărțile funciare deschise conform înregistrării sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice.
  (3) Lista imobilelor verificate se atașează procesului verbal de recepție a documentației tehnice a cadastrului sistematic.
  191. Articolul 324 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Publicarea documentelor tehnice se face la sediul primăriei unității administrativ-teritoriale în cauză, ori în alt loc stabilit de primar, iar perioada afișării este de 60 de zile.(2) Oficiul teritorial stabilește data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris Agenției Naționale, executantului și primăriei. Cu cel puțin 5 zile înainte de afișare, oficiul teritorial publică un anunț prealabil privind afișarea documentelor tehnice ale cadastrului, într-un ziar de largă circulație, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administrației publice locale, precum și pe pagina de internet a Agenției Naționale.(3) Începerea și încheierea perioadei de afișare a documentelor tehnice sunt consemnate în procese verbale semnate de către reprezentantul oficiului teritorial și de primar, iar procesele verbale vor fi afișate la sediul primăriei.(4) Publicarea și afișarea documentelor tehnice se realizează și pe pagina de internet creată de către Agenția Națională în acest scop, precum și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale.192. La articolul 325, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Potrivit legii, în termen de 60 de zile de la afișare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni solicită reînnoirea înscrierii acestora, sub sancțiunea radierii din oficiu a acestora, ca urmare a închiderii registrelor.193. Articolul 326 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 326
  (1) Cererea de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afișare și trebuie însoțită de documentele doveditoare. Cererea de rectificare poate fi depusă și electronic pe pagina de internet a Agenției Naționale creată în acest scop.(2) Cererea de rectificare poate avea ca obiect și contestarea calității de posesor a deținătorului înregistrat în documentele tehnice.(3) O cerere de rectificare poate avea ca obiect un singur imobil. În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări și ale altor imobile, datele asociate acestor imobile vor fi de asemenea actualizate ori corectate. Rectificarea imobilelor afectate se va dispune prin procesul verbal de soluționare a cererii de rectificare inițiale.
  194. Articolul 327 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 327
  (1) Primirea, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare se realizează de către personalul de specialitate din cadrul oficiului teritorial numit prin decizie a directorului oficiului teritorial. Acest personal este sprijinit în activitate de către un reprezentant al executantului lucrărilor și unul din partea primăriei.(2) Atribuțiile personalului numit pentru soluționarea cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:
  a) acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;
  b) înregistrarea cererilor de rectificare;
  c) marcarea în documentele tehnice cadastrale a imobilelor contestate;
  d) analiza documentelor depuse de contestatari;
  e) verificarea în teren a imobilelor contestate dacă se consideră că este necesar;
  f) întocmirea proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare.
  195. Articolul 328 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 328
  (1) Înregistrarea cererilor de rectificare se va face într-un registru întocmit în acest scop. Formularea cererilor de rectificare se va putea face și electronic.(2) Registrul cererilor de rectificare cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele și prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii, numele posesorului contestat după caz, soluția dată în rezolvarea cererii, alte mențiuni.(3) Separat de registrul cererilor de rectificare se va ține un registru care conține numele persoanelor care s-au prezentat pentru verificarea informațiilor înregistrate în documentele tehnice publicate cu privire la imobilele pe care acestea le dețin.
  196. Articolul 329 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 329
  (1) Soluționarea cererilor de rectificare se realizează prin proces verbal, în termen de 60 de zile de la terminarea perioadei de afișare, de către personalul din cadrul oficiului teritorial desemnat în acest scop.(2) Procesul verbal se comunică contestatarului în condițiile Codului de procedură civilă. În situația în care cererea de rectificare a afectat și alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se va dispune modificarea corespunzătoare a acestor imobile, iar procesul verbal va fi comunicat tuturor părților interesate.(3) Împotriva procesului verbal se poate formula plângere la judecătoria competentă, în termen de 15 zile de la comunicare.(4) Cererile de rectificare și actele doveditoare, precum și procesul verbal de soluționare a cererilor, se scanează și se predau executantului în format digital, în vederea actualizării documentelor tehnice și a fișierelor .cgxml.
  197. La articolul 330, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Actualizarea documentelor tehnice, a fișierelor .cgxml, .pdf, .jpg (dacă este cazul) se realizează de către executantul lucrărilor în termenul stabilit în contract. Prestatorul integrează în documentele tehnice ale cadastrului finale, înregistrările din cărțile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice, în perioada publicării documentelor tehnice.198. Articolul 331 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 331
  (1) Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat se poate înscrie în cartea funciară ca proprietar, pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public.(2) Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se îndeplinește de către notarul public, prin eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în baza căruia se intabulează dreptul de proprietate.(3) Eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar se poate solicita de către posesorii înscriși în cartea funciară, la împlinirea unui termen de 90 de zile de la data deschiderii din oficiu a cărților funciare.(4) Procedura de eliberare a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar este aplicabilă imobilelor situate în intravilan, cu privire la care nu s-a contestat calitatea de posesor și, ulterior deschiderii cărții funciare nu a fost notată o acțiune civilă în contestarea acestei calități.
  199. La articolul 332 alineatul (1) se abrogă.200. Articolul 333 se modifică și va avea următorul conținut:

  Articolul 333
  (1) Documentele care stau la baza eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar de către notarul public sunt cele prevăzute la art. 13 alin. (8) din lege, respectiv:
  a) extras de carte funciară pentru informare;
  b) declarația pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul sub nume de proprietar;(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza și regimul matrimonial;(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;(vi) imobilul este deținut sau nu pe cote-părți; în cazul în care imobilul este deținut pe cote-părți, toți posesorii vor declara întinderea cotelor;(vii) înscrisul doveditor al posesiei provine de la părțile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deține și nu are cunoștință de existența unui astfel de înscris;
  c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;
  d) copie de pe actele de identitate și de stare civilă.
  (2) Procedura prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se stabilește prin protocol încheiat între ANCPI și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.
  201. La articolul 334 se modifică și va avea următorul conținut:
  După recepția documentelor tehnice ale cadastrului finale, oficiul teritorial întocmește lista proprietarilor care sunt înscriși în cartea funciară cu mențiunea decedat și sesizează camera notarilor publici, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.
  202. Articolul 335 se abrogă.203. Articolul 336 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 336
  (1) Înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral, soluționarea cererilor de rectificare și respectiv după închiderea procedurii de verificare și emitere a procesului verbal de recepție a documentelor finale ale cadastrului.(2) Înscrierea se face în baza documentelor tehnice ale cadastrului finale.(3) Posesorii publicați și necontestați ori cu privire la care cererile de rectificare au fost respinse se notează în cartea funciară. În cazul în care posesorii nu au solicitat eliberarea certificatului de înscriere a posesorului ca proprietar, ori solicitarea a fost respinsă, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în condițiile prevăzute de art. 13 alin. (7) din Legea nr. 7/1996 republicată.
  204. Articolul 339 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 339

  Înscrierea în cartea funciară se dispune în baza:
  a) registrului cadastral al imobilelor;
  b) planului cadastral recepționat;
  c) actelor juridice colectate în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.
  205. Articolul 340 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 340
  (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărților funciare sunt:
  a) extrasul de carte funciară pentru informare;
  b) extrasul de plan cadastral.
  (2) Extrasele de carte funciară pentru informare sunt emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic.(3) Extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele de plan cadastral în format analog se comunică persoanelor interesate prin intermediul unității administrativ-teritoriale. Extrasele pot fi obținute și prin accesarea serviciului destinat acestei operațiuni pe pagina de internet special creată de Agenția Națională.
  206. Articolul 341 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 341
  (1) Înscrierea în cartea funciară deschisă ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru reprezintă prima înregistrare a imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.(2) Înscrierea în cartea funciară cuprinde:
  a) ziua, luna, anul și numărul de înregistrare sub care se face înscrierea;
  b) poziția din registrul cadastral al imobilelor sub care este înscris imobilul;
  c) înscrisurile menționate în registrul cadastral care fac dovada drepturilor supuse înscrierii;
  d) arătarea dreptului și a modalităților lui sau a faptului juridic ce se înscrie;
  e) titularul dreptului sau al faptului juridic înscris;
  f) cota de proprietate;
  g) prețul, în situația în care este menționat în act.
  207. Articolul 342 se abrogă.208. Articolul 343 se abrogă.209. Articolul 344 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 344
  (1) Înscrierile în cărțile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, se pot modifica din oficiu în baza unui referat, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, dacă nu sunt afectate drepturile părților.(2) Referatul va fi întocmit de către personalul din cadrul serviciului cadastru ori serviciului publicitate imobiliară, în funcție de obiectul modificării și va fi aprobat de către inginerul șef sau registratorul șef.(3) În cazul în care modificarea înscrierilor dintr-o carte funciară implică modificarea înscrierilor din alte cărți funciare, încheierea de carte funciară emisă va conține dispoziții de modificare și a acestor cărți funciare și va fi comunicată tuturor părților interesate.
  210. La articolul 345 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) care va avea următorul cuprins:(2^1) Referatul de închidere a evidențelor va fi însoțit de copia procesului verbal de recepție a documentelor tehnice ale cadastrului finale.211. Articolul 357 se abrogă.212. La articolul 364 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) care va avea următorul cuprins:(2) În cazul soluționării cererilor în afara SICCF serviciul cadastru emite referate cu privire la efectuarea operațiunilor cadastrale solicitate.213. Articolul 374, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 374

  Termenele pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate sunt stabilite prin Ordin cu caracter normativ al directorului general.
  214. Articolele 375, 376, 377, 378 și 379 se abrogă.215. Articolul 385 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 385

  Anexele nr. 1.1 - 1.53 constituie parte integrantă din prezentul regulament
  216. ANEXA nr. 1.4 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa 1.4

  la regulament
  FORMULAR PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE
  CADASTRULUI

      OCPI .............                                                       PRIMĂRIA ..........
      Nr....... data.........                                                  Nr...... data.........
  PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
  UAT....../Sector cadastral......

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ......... reprezentat prin director și Primăria......., reprezentată prin Primar, au procedat în data de ......., în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. k) al Legii cadastrului și a publicității imobiliare, nr. 7/1996, republicată, la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. / unitatea administrativ-teritorială ....... județul.......
  Documentele tehnice publicate sunt:
  a) Planul cadastral al unității administrativ-teritoriale: ....... planșe
  b) Registrul cadastral al imobilelor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorială: ...... volume
  c) Opisul alfabetic al deținătorilor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorială: ...... volume

  Perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului este de 60 de zile de la ...... până la ...... .
      Directorul Oficiului de Cadastru și                                                       Primarul unității administrativ-
      Publicitate Imobiliară ........                                                                teritoriale ............
      Nume și prenume                                                                              Nume și prenume
      Semnătura                                                                                       Semnătura
  217. ANEXA nr. 1.5 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa 1.5

  la regulament
  FORMULAR PROCES VERBAL DE ÎNCHEIERE A PERIOADEI DE PUBLICARE A
  DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

      OCPI .............                                                       PRIMĂRIA ..........
      Nr....... data.........                                                  Nr...... data.........
  PROCES VERBAL DE ÎNCHEIERE A PERIOADEI PUBLICARE A DOCUMENTELOR
  TEHNICE ALE CADASTRULUI
  UAT ....../Sector cadastral......

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară........ reprezentat prin director și Primăria ......, reprezentată prin primar, au stabilit în data de ....... încheierea perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. .../unitatea administrativ-teritorială ...... județul .......
  În perioada publicării documentelor tehnice, au fost înregistrate:– Nr. cereri de rectificare a documentelor tehnice:– Nr. cereri de rectificare privind calitatea de posesor:– Nr. dosare conținând cererile de rectificare/contestațiile și documentele aferente:
      Directorul Oficiului de Cadastru și                                                       Primarul unității administrativ-
      Publicitate Imobiliară ........                                                                teritoriale ............
      Nume și prenume                                                                             Nume și prenume
      Semnătura                                                                                       Semnătura
  218. ANEXA nr. 1.6 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa 1.6

  la regulament
  FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE

  Nr. ....../.......
  Subsemnatul/Subscrisa ......., domiciliat ...... în/cu sediul în localitatea ......, str. ......, nr. ......, bl. ..., sc. ......, et. ......, ap. ......, sector nr./județul ......, identificat cu BI/CI, seria ......, nr. ....., eliberat de ....../CUI ......, reprezentat/ă prin ...... domiciliat în ......, str. ......, nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sector nr./județul ......, identificat cu BI/CI, seria ......, nr. ...... eliberat de ......, conform procurii/împuternicirii nr. ......
  În baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, ca urmare a verificării documentelor tehnice ale cadastrului aferente unității administrativ-teritoriale ....../sectorului cadastral afișate la sediul ...... /pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, formulez cerere de rectificare a imobilului identificat în Registrul cadastral al imobilelor cu ID nr. .... cu privire la următoarele aspecte:
  1 ........................................................
  2 ........................................................
  ..........................................................
  n.........................................................
  Pentru a susține cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice:
  ..........................................................
  Semnătura
  219. ANEXA nr. 1.8 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.8

  la regulament
  FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUȚIONARE A CERERII DE RECTIFICARE

  Antet OCPI
  Nr. ...... data .......
  PROCES-VERBAL

  În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, personalul desemnat pentru soluționarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate pentru unitatea administrativ-teritorială ....../sector cadastral ......, numit prin ......, compus din următorii membri: ......
  Analizând cererea de rectificare nr......./data ...... formulată de (numele și prenumele solicitantului) ......, cu privire la imobilul identificat în documentele tehnice cadastrale ale unității administrativ-teritoriale ....../sector cadastral ...... cu ID nr. .....
  În baza (acte, măsurători topografice etc.) ..........................
  DECIDE:
  ADMITE cererea și dispune rectificarea imobilului cu ID ...... astfel: ....../RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele ........
  Prezentul proces-verbal se comunică persoanelor care au formulat cererea de rectificare și altor persoane interesate potrivit documentelor tehnice ale cadastrului.
  Procesul-verbal poate fi contestat cu plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare.
  Semnăturile membrilor desemnați cu soluționarea cererilor de rectificare
  (nume și prenume)......
  (nume și prenume)......
  ......................... Notă
  În situația în care cererea de rectificare afectează și alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se dispune notarea cererii de rectificare în fișierele cgxml ale imobilelor afectate și rectificarea acestor imobile conform situației rezultate din acte, măsurători etc.
  220. ANEXA nr. 1.7 la regulament se abrogă221. ANEXA nr. 1.9 la regulament se abrogă222. ANEXA nr. 1.10 la regulament se abrogă.223. ANEXA nr. 1.17 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.17

  la regulament
                           A. Partea I.
                                                             Nr. CF vechi: ......

      TEREN intravilan/extravilan
      Adresa: ..........

  Nr. crt.

  Nr. cadastral/
  Nr. topografic

  Suprafața* (mp)

  Observații/Referințe

   

   

   

   

  CONSTRUCȚII

  Nr. crt.

  Nr. cadastral/
  Nr. topografic

  Adresa

  Observații/Referințe

   

   

   

   

                         B. Partea II.

  Nr. crt.

  Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte
  drepturi reale

  Observații/Referințe

   

   

   

                         C. Partea III.

  Nr. crt.

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de
  proprietate, drepturile reale de garanție și sarcini

  Observații/Referințe

   

   

   

      Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
      Prezentul extras reflectă situația cadastral - juridică a imobilului, respectiv pozițiile active din cartea funciară, la momentul întocmirii acestuia.
      S-a achitat tariful de ......... lei prin chitanța nr. ....../20......, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.
      Data soluționării, Referent/Asistent registrator
      _____/______/______

      Data eliberării
      _____/______/_______ (parafa și semnătura)
  _______________________________________________________________________________
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
  CARTE FUNCIARĂ NR. ......... Comuna/Oraș/Municipiu: ..........
  _______________________________________________________________________________

  Anexa Nr. 1 la Partea I

                                                     ┌─────────────────────┐
                                                     │Nr. cerere ..........│
      TEREN intravilan/extravilan │ Ziua .......... │
      Adresa: .......... │ Luna .......... │
                                                     │ Anul .......... │
                                                     └─────────────────────┘

  Nr. cadastral/
  Nr. topografic

  Suprafața*) (mp)

  Observații/Referințe

   

   

   

     *) Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

  DETALII LINIARE IMOBIL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      Date referitoare la categoriile de folosință ale parcelelor componente

  Nr.
  crt.

  Categoria
  de
  folosință

  Intravilan

  Suprafața
  din acte
  (mp)

  Suprafața
  măsurată
  (mp)

  Nr.
  tarla

  Nr.
  parcelă

  Nr.
  topo-
  grafic

  Observații/
  Referințe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Date referitoare la construcții

  Nr.
  crt.

  Număr

  Destinația
  construcției

  Suprafața
  din acte
  (mp)

  Suprafața
  măsurată
  (mp)

  Situație
  juridică

  Observații/
  Referințe

   

   

   

   

   

   

   

  __________________________________________________________________________
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
  CARTE FUNCIARĂ NR. ......... Comuna/Oraș/Municipiu: ..........
  __________________________________________________________________________
                                                            ┌───────────────────┐
                                                            │Nr. cerere ........│
                                                            │ Ziua .......... │
                                                            │ Luna .......... │
                                                            │ Anul ......... │
                                                            └───────────────────┘
      Coordonate Stereo '70**)

  ┌────────────┬────────┬────────┐
  │ Nr. punct │ X (m) │ Y (m) │
  ├────────────┼────────┼────────┤
  │ │ │ │
  ├────────────┼────────┼────────┤
  │ │ │ │
  ├────────────┼────────┼────────┤
  │ │ │ │
  └────────────┴────────┴────────┘

      Lungime Segmente***)

  ┌────────┬────────┬────────────┐
  │ Punct │ Punct │ Lungime │
  │început │sfârșit │segment (m) │
  ├────────┼────────┼────────────┤
  │ │ │ │
  ├────────┼────────┼────────────┤
  │ │ │ │
  └────────┴────────┴────────────┘
  Notă
  **) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 centimetru
  ***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 centimetru"
  224. ANEXA nr. 1.18 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.18

  la regulament
  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......
  BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......
  _____________________________________________________________________________
  DOSARUL Nr. ..../.../.../20....
  ÎNCHEIERE DE REEXAMINARE Nr. .........

  Registrator Șef ..........
  Asistent registrator .............
  Asupra cererii introduse de ........................ domiciliat în .................... având ca obiect reexaminarea încheierii nr. ......./..../..../20... privind .................... în cartea funciară, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. ......... se constată următoarele: .....................................
  DISPUNE:

  Admiterea/respingerea cererii de reexaminare cu privire la:– imobilul ............ înscris în cartea funciară nr. ................ (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. ...........) a (localității) unității administrativ-teritoriale .................... cu nr. cadastral ............., proprietatea lui .................... de sub B .............;– se înscrie/intabulează/notează ............... cu titlu de ............., în cota de .......... de sub B ......., în favoarea ................
  Prezenta se va comunica .......................................
  Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru și publicitate imobiliară/judecătoria în circumscripția căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară și se soluționează de instanța judecătorească competentă.

  Data soluționării                Registrator șef,                 Asistent registrator,
  ...................                .....................                 .....................
                               (parafa și semnătura)      (parafa și semnătura)

  _____________________________________________________________________________
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
  225. ANEXA nr. 1.19 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.19

  la regulament
  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......
  BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......
  _____________________________________________________________________________
  DOSARUL Nr. ..../.../.../20....
  ÎNCHEIERE Nr. .........
  Registrator ..........
  Asistent registrator ...........
  Asupra cererii introduse de ........................ domiciliat în .................... privind .................... în cartea funciară, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. ......... tariful achitat în sumă de .......... lei, cu chitanța nr. ........ / ........, pentru serviciul .............., având codul nr. ...............
  DISPUNE:

  Admiterea cererii cu privire la:– imobilul ........... înscris în cartea funciară nr. ................ (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. ...........) a (localității) unității administrativ-teritoriale .................... cu nr. cadastral ............., proprietatea lui .................... de sub B .............;– se înscrie/intabulează/notează ............... cu titlu de ............., în cota de .......... de sub B ......., în favoarea ................
  Prezenta se va comunica .......................................
  Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru și publicitate imobiliară în circumscripția căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară și se soluționează de către registratorul șef.
  Data soluționării                Registrator,                     Asistent registrator,
  ...................              .....................                 .....................
                               (parafa și semnătura)      (parafa și semnătura)

  _______________________________________________________________________________
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001
  226. ANEXA nr. 1.20. la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.20

  la regulament
  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......
  BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .......
  _____________________________________________________________________________
  DOSARUL Nr. ..../.../.../20....
  ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr. .........

  Registrator ..........
  Asistent registrator .............
  Asupra cererii introduse de ........................ domiciliat în .................... privind .................... în cartea funciară nr......... a (localității) unității administrativ-teritoriale ................, pentru care s-a achitat tariful în sumă de .......... lei, cu chitanța nr. ........ / ........, aferent serviciului .............., având codul nr. ..............., se constată următoarele: .........................
  Având în vedere nota de respingere a inspectorului de cadastru cu nr........ din data de ........... anexată prezentei încheieri, în baza art. ..., pentru motivele de mai sus,
  DISPUNE:

  Respingerea cererii înaintate de ............. pentru ..................., cu notarea respingerii în cartea funciară/registrul general de intrare.
  Prezenta se va comunica .................................
  Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru și publicitate imobiliară în circumscripția căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară și se soluționează de către registratorul șef.
    Data soluționării                Registrator,                   Asistent registrator,
  ...................              .....................                 .....................
                               (parafa și semnătura)      (parafa și semnătura)

  _______________________________________________________________________________
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001
  227. ANEXA nr. 1.26 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.26

  la regulament
  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........
  BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .........

  Nr. de înregistrare ....../..../... 201.. (data: ZZ/LL/AA)
  CERTIFICAT
  privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară
  după numele/denumirea proprietarului

  Subsemnatul (a)............., asistent registrator/referent, având în vedere informațiile puse la dispoziție de .................. cu domiciliul/sediul în localitatea .............., str. .............., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județ/sector ........., conform cererii și a actelor anexate acesteia, verificând evidențele Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară ................., după numele, prenumele/denumirea ..............., nu am identificat înregistrări referitoare la bunuri imobile/am identificat următoarele:

  Nr. crt.

  Adresa/nr. tarla/parcelă

  Nr. carte funciară

  Nr. cadastral/ topografic

  1.

   

   

   

  2.

   

   

   

  3.

   

   

   

  4.

   

   

   

  5.

   

   

   

                                   Notă: spațiile libere se vor bara

  Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după
  numele/denumirea proprietarului nu ține loc de extras de carte funciară pentru informare
  sau certificat de sarcini.
  Prezentul certificat nu constituie o dovadă a dreptului de proprietate și cuprinde înregistrările
  active existente în evidențele Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară .............................,
  la data întocmirii acestuia.

   S-a achitat tariful de .............. lei, prin documentul de plată  nr. ............., din data de
  .../.../.../201.., pentru serviciul  de publicitate imobiliară cu codul nr. ...........


      Data întocmirii Asistent registrator/Referent
                                              (parafa și semnătura)
  228. ANEXA nr. 1.28 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.28

  la regulament
  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ........
  BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .........
  Nr. de înregistrare ...../..../... 201.. (data: ZZ/LL/AA)
  CERTIFICAT
  privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de
  identificare ale acestuia

  Subsemnatul (a) ............., asistent registrator/referent, având în vedere informațiile puse la dispoziție de .............., conform cererii și a actelor anexate acesteia, precum și referatul inspectorului de cadastru nr. ...... , verificând evidențele Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară .........., atest că imobilul situat în localitatea ..........., str. ..........., nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județ/sector..........:
  [] este înscris în evidențele de cadastru cu nr. cadastral ....
  [] nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară.

  Certificatul privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după
  datele de identificare ale acestuia nu ține loc de extras de carte funciară pentru informare
  sau certificat de sarcini.


  S-a achitat tariful de ........... lei, prin documentul de plată nr. .........., din data de ...../....../201.., pentru serviciul cu codul nr. ........ .

      Data întocmirii Asistent registrator/Referent
                                         (parafa și semnătura)
                                              ...................
  229. ANEXA nr. 1.31 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.31

  la regulament
  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............
  BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ...........
  Nr. de înregistrare............/.........
  CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

  Subsemnatul (a) .............. domiciliat (ă) în localitatea .............. str. ......... nr. ....., legitimat (ă) cu CI/BI seria ..... nr. ......, CNP ............., tel./fax ............ e-mail: .............. împuternicesc persoana fizică/juridică .................., conform contract/angajament nr. ...... data ........, pentru înregistrarea documentației la OCPI și vă rog să dispuneți:I. OBIECTUL RECEPȚIEI:– prima înscriere– actualizare informații cadastrale:– înscriere/radiere construcții– modificarea limitei de proprietate– modificarea suprafeței imobilului– actualizare categorii de folosință/destinații– repoziționare– alte informații tehnice cu privire la imobil– documentația de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT– documentație de atribuire număr cadastral– documentație pentru dezlipire/alipire teren– documentație de prima înregistrare UI– documentație pentru apartamentare– documentație pentru dezlipire/alipire UI– documentație pentru reapartamentare– documentație pentru mansardare– documentație pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate– documentație pentru reconstituirea cărții funciare pierdute, distruse sau sustraseII. OBIECTUL ÎNSCRIERII:– intabularea *) ........................................– înscrierea provizorie **) ..............................– notarea ***) ...........................................– radierea ****) ........................................

  IMOBILUL: UAT _____________________________

  Adresă imobil

  Nr. CF/
  Nr. cad
  (IE)

  Localitate

  Strada
  (Tarla)

  Număr
  (Parcelă)

  Bloc

  Scara

  Etaj

  Ap.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată: .................
  ..........................................................................................
  Solicit comunicarea răspunsului:
  [] prin poștă
  [] la sediul biroului teritorial
  [] fax nr ......................
  Semnătura proprietarului/persoanei interesate     Semnătura și ștampila
                                                                         (persoană autorizată)
  ......................                                                   .....................

  Serviciu achitat cu chitanța nr. ...
  ****)

  Data

  Suma

  Cod serviciu

   

   

   

   
  Notă
  *) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitație, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.
  **) Act sub condiție suspensivă, act sub condiție rezolutorie sau cu termen, hotărâre judecătorească care nu a rămas definitivă.
  ***) Incapacitate, locațiunea, preemțiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar și asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acțiuni în justiție asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.
  ****) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.
  230. ANEXA nr. 1.33 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.33

  la regulament
  MEMORIU TEHNIC
  1. Adresa imobil ......................................................2. Tipul lucrării: ....................................................3. Scurtă prezentare a situației din teren ............................
  (scurtă prezentare a operațiunilor efectuate în faza de documentare a lucrării, localizarea și identificarea imobilului, scurtă descriere generală a construcției, etc.)4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate*): ............................
  (prezentarea succintă a lucrărilor topografice și cadastrale efectuate în cadrul lucrării: metodele și aparatura folosite la măsurători, sistemul de coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi și noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, măsurători efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare și pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice și GPS, calculul suprafețelor, descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și coordonate și alte descrieri necesare, în funcție de specificul lucrării, etc.)
  Data întocmirii ...........
  Semnătura și ștampila
  (persoană autorizată)
  .....................
  231. ANEXA nr. 1.34 la regulament se abrogă.232. ANEXA nr. 1.50 la regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.50

  la regulament
  Modelul certificatului eliberat de primărie din care rezultă că posesorul este cunoscut că deține
  imobilul sub nume de proprietar și că acesta nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în
  evidențe ca fiind în domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
  CERTIFICAT

  Ca urmare a cererii nr. ........ din data de ........., se certifică prin prezenta că:
  domnul ............, cu domiciliul în ............., identificat prin ..............., CNP ............;
  doamna ............, cu domiciliul în ............., identificată prin .............., CNP ............,
  sunt cunoscuți că dețin imobilul ............... în suprafața de ....... mp, sub nume de proprietar.
  De asemenea, se certifică faptul că acest imobil:– nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;– face/nu face obiectul unor acțiuni în justiție cu privire la care primăria are cunoștință;– a făcut/nu a făcut obiectul legilor de retrocedare.
  Primar
  .....................
  (nume și prenume)
  .....................
  (semnătura și ștampila)
  233. ANEXA nr. 1.51 la regulament se abrogă.234. După ANEXA nr. 1.51 la regulament se introduc două noi anexe, anexele nr. 1.52 și nr. 1.53 care vor avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1.52

  la regulament
  Comună/ Oraș/ Municipiu
  Nr. ......./.........
  CERTIFICAT
  de atestare a edificării/extinderii construcției

  Urmare a cererii înregistrate cu nr. de mai sus, de către .................., confirmăm că pe terenul situat în ............, înscris în cartea funciară nr. ........, a localității ..........., cu nr. cadastral/topografic ............, există o construcție proprietatea .............. edificată în anul ...........
  Edificarea/extinderea construcției s-a efectuat conform autorizației de construire nr. ...../......., există încheiat proces-verbal de recepție a terminarea lucrărilor nr. ......../........
  Construcția/extinderea are următoarea descriere:– destinația– număr unități individuale– număr locuri de parcare– regimul de înălțime– suprafața construită la sol– suprafața construită desfășurată
  Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcției în cartea funciară, în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

  Președinte Consiliu
  Județean/Primar general/Primar
  sector/Primar

  Arhitect șef/Persoana cu
  responsabilități în domeniul
  amenajării teritoriului și
  urbanismului

   

   


  Anexa nr. 1.53

  la regulament
  CERERE DE INFORMAȚII
  pentru întocmirea planului parcelar în vederea atribuirii
  numerelor cadastrale

  Prin prezenta vă rugăm să ne furnizați informațiile necesare întocmirii planului parcelar al tarlalei nr. ....... /UAT ........, în vederea atribuirii numerelor cadastrale imobilelor situate în această tarla.
  Planul parcelar va fi întocmit de:
  [ ] persoana fizică/juridică autorizată, posesoare a certificatului de autorizare .........., eliberat de la data ..........., conform contractului (se va indica numărul contractului încheiat).
  Solicităm următoarele informații:
  [ ] lista titlurilor de proprietate
  [ ] extrasul de plan cadastral de carte funciară în format digital, fișiere .cpxml sau .dxf, ori copii ale planurilor de amplasament și delimitare recepționate acolo unde informația nu există în format digital
  [ ] planuri parcelare existente;
  [ ] copiile conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate;
  [ ] lista cuprinzând numărul de carte funciară și numerele cadastrale alocate imobilelor în tarlaua respectivă
  Termenul de execuție a documentației este de ..... zile, începând cu data ...........
  Primar,                                                            Executant
  (numele, prenumele, semnătura)                 (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Secretar,
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Data ..............

  -----