ORDONANTA nr. 128 din 29 august 1998
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 29 august 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 pct. 15 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifica în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă.


  Articolul 2

  Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de proba în procedura judiciară nu pot trece în proprietatea privată a statului decât după încheierea procesului în cauza respectiva.


  Capitolul 2 Declararea şi preluarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului


  Articolul 3

  (1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului, precum şi predarea acestora se fac la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la data primirii de către destinatar a documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora.
  (2) Bunurile confiscate, devenite proprietatea privată a statului, se declara şi se predau organelor de valorificare, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a actului de confiscare.
  (3) În situaţia în care actul de confiscare este atacat în termenul prevăzut de lege, bunurile confiscate trec în proprietatea privată a statului începând cu data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.


  Articolul 4

  (1) Deţinătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligaţia sa inventarieze bunurile respective, luând în acelaşi timp şi măsurile de păstrare şi de conservare corespunzătoare, până la predarea lor efectivă spre valorificare direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti.
  (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:
  a) medicamente şi aparatura medicală, substanţe toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, timbre filatelice, hârtii de valoare, documente istorice, materiale de arhiva, care se pun de îndată la dispoziţie organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;
  b) metale, pietre preţioase şi semipretioase, bijuterii din aceste materiale, mijloacele de plată în valută liber convertibilă care se depun la Banca Naţionala a României şi mijloacele de plată în lei care se depun la trezoreriile statului sau la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., după caz, în contul bugetului de stat;
  c) arme de foc, muniţii, materii explozive şi diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, Ministerului Apărării Naţionale.
  (3) Bunurile menţionate la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atribuţiilor legale ce le revin.
  (4) Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate cu acestea în vederea valorificării sau distrugerii.
  (5) Prin deţinător de bunuri se înţelege persoana fizica sau juridică care are în posesie temporară bunuri de natura celor prevăzute la art. 1.


  Capitolul 3 Evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului


  Articolul 5

  (1) Bunurile menţionate la art. 1, cu excepţia celor de la art. 4 alin. (2), care au trecut în proprietatea privată a statului, se valorifica de către Ministerul Finanţelor prin organele sale teritoriale - direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti -, denumite în continuare organe de valorificare.
  (2) Sunt considerate organe de valorificare şi direcţiile regionale vamale din cadrul autorităţii vamale, pentru bunurile deţinute de către birourile vamale din subordinea lor. Valorificarea acestor bunuri se va efectua, în acest caz, prin magazine proprii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi ale metodologiei privind introducerea în circuitul economic a bunurilor şi mărfurilor care îndeplinesc condiţiile de valorificare, conform legii, aprobată prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 6

  (1) Bunurile menţionate la art. 1 vor fi predate de către deţinători organelor de valorificare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora.
  (2) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 15 zile de la preluare.
  (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate sau din valoare, inclusiv animalele şi păsările vii, care se vand de către organele de valorificare de îndată şi numai după obţinerea avizului de calitate persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate în comercializarea acestor bunuri către populaţie la preţuri cu ridicată, practicate în zona, fără efectuarea procedurilor de evaluare.
  (4) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deţinătorului, acelaşi termen şi aceeaşi procedura de valorificare prevăzute la alin. (3) se aplică şi bunurilor al căror termen de garanţie expira înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunţa în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.
  (5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (3) şi (4), sumele obţinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al preţurilor.
  (6) Instituţiile abilitate prin lege sa ateste calitatea mărfurilor în vederea comercializării sunt obligate sa emita certificatul constatator în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestuia de către organul de valorificare.
  (7) Pentru bunurile prevăzute la alin. (3) avizul constatator se va emite de îndată, astfel încât în momentul vânzării acestea sa îndeplinească condiţiile de comercializare.


  Articolul 7

  (1) În situaţia în care bunurile intrate în proprietatea privată a statului nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.
  (2) Comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti şi este formată din reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
  - direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, 2 membri;
  - inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 1 membru;
  - agenţia pentru protecţia mediului, 1 membru;
  - un reprezentant al deţinătorului bunurilor ce urmează a fi distruse.
  (3) Comisia de distrugere stabileşte locul unde urmează a fi distruse bunurile, putându-se apela şi la serviciile unor unităţi specializate în acest gen de activitate.


  Articolul 8

  (1) Cheltuielile de deplasare şi de cazare vor fi plătite membrilor comisiei de distrugere de către instituţia publică care i-a desemnat, urmând a fi recuperate de aceasta prin deducerea sumelor din cele obţinute de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti din valorificarea bunurilor confiscate, înainte de predarea sumelor la bugetul de stat.
  (2) În vederea asigurării eficientei activităţii comisiei de distrugere, membrii acesteia vor primi o indemnizaţie fixa, a carei valoare va fi stabilită de Ministerul Finanţelor.


  Articolul 9

  (1) Valorificarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face de către organele de valorificare, prin magazine proprii, licitaţie publică sau în regim de consignaţie.
  (2) Produsele de natura celor supuse marcarii potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false, devenite proprietatea privată a statului prin confiscare, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.


  Articolul 10

  (1) În vederea creşterii eficientei activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura cu prioritate, în limitele disponibilităţilor existente sau create ulterior, la solicitarea scrisă a direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, spaţiile necesare depozitarii şi valorificării.
  (2) În cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti vor funcţiona servicii sau birouri specializate pentru desfăşurarea activităţii de valorificare. Cheltuielile necesare pentru depozitarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului vor fi acoperite de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti din valorificarea respectivelor bunuri, potrivit art. 5.
  (3) Pentru asigurarea activităţii de valorificare, personalul Ministerului Finanţelor va fi suplimentat, după caz, cu numărul necesar care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 11

  (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, se va face evaluarea acestora de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizia directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, care va avea următoarea componenta:
  a) directorul general adjunct al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti - şeful comisiei;
  b) şeful serviciului urmărire a încasării impozitelor, taxelor şi a altor venituri din cadrul direcţiei impozite şi taxe - adjunct al şefului comisiei;
  c) şeful serviciului (biroului) pentru evidenta şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului din cadrul direcţiei impozite şi taxe - secretarul comisiei;
  d) şeful serviciului control investigari, valorificare acţiuni sau o persoană desemnată de acesta din cadrul inspectoratului de concurenta judeteana sau al municipiului Bucureşti;
  e) reprezentantul instituţiei publice, agentului economic sau persoana care deţine bunurile respective, după caz.
  (2) Membrii comisiei de evaluare vor primi o indemnizaţie fixa, care va fi stabilită de Ministerul Finanţelor.


  Articolul 12

  În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în decurs de 60 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare va proceda la o noua evaluare. Dacă bunurile respective nu sunt vândute în termen de 30 de zile de la data noii evaluări, se va proceda la atribuirea gratuita, valorificarea prin unităţile de colectare şi de valorificare a deşeurilor sau la distrugerea acestora.


  Capitolul 4 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului


  Articolul 13

  (1) Ministerul Finanţelor poate transmite cu titlu gratuit unele bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:
  a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora, care vor fi repartizate în administrarea ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a acestora, cu respectarea procedurilor de declarare şi de evaluare;
  b) creselor, gradinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, azilurilor, spitalelor, şcolilor sau persoanelor cu handicap, în funcţie de natura bunurilor, la propunerea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după consultarea organelor administraţiei publice locale sau judeţene ori a serviciilor ministeriale descentralizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, după caz;
  c) persoanelor juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informaţional, educativ, ştiinţific etc., la solicitarea acestora.
  (2) Repartizarea bunurilor prevăzute la lit. a) se face de către o comisie interministeriala care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Direcţiei Generale a Vamilor şi ai Departamentului pentru Administraţie Publică Locală.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 14

  (1) Cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în condiţiile prezentei ordonanţe, de la preluarea acestora şi până la valorificare, atribuirea gratuita sau distrugerea lor, se acoperă din bugetul Ministerului Finanţelor.
  (2) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 se fac venit la bugetul de stat.


  Articolul 15

  (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă atrage după sine răspunderea disciplinară, contravenţională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii.
  (2) Contravenţiile şi sancţiunile aplicabile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Articolul 16

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul de Interne, Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României vor elabora norme de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 17

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:
  - Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 27 iulie 1951;
  - Hotărârea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Gavril Dejeu
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Vlad Rosca
  ----------