ORDIN nr. 3.309 din 29 august 2012
privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor de protecţie a plantelor în condiţii de siguranţă pentru mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012



  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei gestiunea deşeurilor şi substanţelor periculoase nr. 172.388/DGDSP din 27 iunie 2012,
  în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/ 153/ 358/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, cu completările ulterioare,
  luând în considerare prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,
  în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012,
  ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Mediului şi Pădurilor desemnează experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ANPM, pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul omologării produselor de protecţie a plantelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, cu completările ulterioare.


  Articolul 2

  (1) Evaluarea dosarelor pentru omologarea produselor de protecţie a plantelor şi întocmirea rapoartelor de evaluare se realizează de către evaluatori desemnaţi de Ministerul Mediului şi Pădurilor din cadrul ANPM şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, denumit în continuare INCDPM.
  (2) Lista experţilor desemnaţi să evalueze dosarele pentru omologarea produselor de protecţie a plantelor şi să elaboreze rapoartele de evaluare a dosarelor pentru omologarea produselor de protecţie a plantelor este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  (1) ANPM primeşte de la Secretariatul Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor dosarele transmise de către acesta pentru evaluare, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselorde Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, cu completările ulterioare.
  (2) ANPM repartizează dosarele prevăzute la alin. (1) experţilor desemnaţi pentru evaluarea acestora conform prevederilor art. 2 pentru întocmirea rapoartelor de evaluare.
  (3) Conţinutul rapoartelor de evaluare prevăzute la alin. (2) trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.017/ 1.144/ 1.171/2005 pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) După evaluarea dosarelor, experţii desemnaţi din cadrul INCDPM transmit ANPM rapoartele de evaluare, semnate de expert şi de conducătorul ierarhic.
  (5) ANPM transmite rapoartele de evaluare Secretariatului Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, conform prevederilor art. 10 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, cu completările ulterioare.


  Articolul 4

  (1) Tarifele pentru evaluarea produselor de protecţie a plantelor şi întocmirea rapoartelor de evaluare sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Tarifele vor fi încasate de către ANPM sau INCDPM, în funcţie de apartenenţa expertului, desemnat conform art. 2, care a elaborat raportul de evaluare a produsului de protecţie a plantelor.


  Articolul 5

  ANPM va transmite Ministerului Mediului şi Pădurilor rapoarte trimestriale privind activitatea desfăşurată în domeniul omologării produselor de protecţie a plantelor.


  Articolul 6

  ANPM şi INCDPM vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 29 august 2012.
  Nr. 3.309.


  Anexa
  LISTA
  experţilor desemnaţi să evalueze dosarele pentru omologarea
  produselor de protecţie a plantelor şi să elaboreze rapoartele de evaluare
  a dosarelor pentru omologarea produselor de protecţie a plantelor
  ● Biochimist Magdalena Chiriac, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
  ● Dr. ing. Mihaela Ilie, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
  ● Dr. ing. Gina Ghiţă, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
  ● Biolog Florica Marinescu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
  ● Chimist Ioana Enache, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
  ● Dr. Andrei Ionaşcu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
  ● Iulia Dumitru, expert, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
  ● Elena Pârvu, expert, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
  ----