HOTĂRÂRE nr. 86 din 10 februarie 2005
privind redistribuirea de posturi în vederea desfăşurării activităţii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a activităţii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 11 februarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) În anul 2005, în vederea realizării activităţii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi pentru desfăşurarea activităţii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, numărul maxim de posturi aprobat Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se suplimentează, într-o primă etapă, cu numărul de posturi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Posturile suplimentare prevăzute la alin. (1) se asigură, prin redistribuire de la instituţiile publice prevăzute în anexă, din posturile finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  (3) Structura posturilor prevăzute la alin. (2) se modifică astfel încât să răspundă atribuţiilor rezultate din procesul de recalculare a pensiilor şi din activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu încadrarea în fondul total de salarii rezultat în urma redistribuirii.
  (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se majorează numărul maxim de posturi la instituţiile de la care au fost redistribuite potrivit anexei, în structura avută la data redistribuirii, şi se diminuează numărul maxim de posturi la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
  (5) Numărul de posturi, reduse temporar în anul 2005, se ia în considerare la aplicarea prevederilor art. XVI alin. (2) şi (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  (1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile prevăzute în anexă vor încheia protocoale cu Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în care se vor stabili structura posturilor redistribuite potrivit prezentei hotărâri şi cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege.
  (2) Pe baza protocoalelor încheiate potrivit alin. (1), Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va comunică Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Finanţelor Publice fondurile cu care urmează a fi diminuate bugetele instituţiilor prevăzute în anexă şi sumele cu care se vor majoră cheltuielile de personal în bugetul asigurărilor sociale de stat.


  Articolul 3

  Prevederile din anexă vor fi modificate, într-o etapă ulterioară, în vederea realizării numărului de posturi necesare activităţii de recalculare a pensiilor, stabilit potrivit art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministru de stat pentru coordonarea activităţilor
  din domeniul economic,
  Adriean Videanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 10 februarie 2005.
  Nr. 86.


  Anexa
       
      Număr de posturi
    Total posturi suplimentare la Casa Naţională de Pensii şi Alte+1.672
    Drepturi de Asigurări Sociale, asigurate prin redistribuire astfel:  
    I. Posturi finanţate integral de la bugetul de stat-1.330
    Ministerul Justiţiei-33
    Ministerul Economiei şi Comerţului-28
    Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului-14
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării-50
    Ministerul Sănătăţii-133
    Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei-46
    Ministerul Finanţelor Publice-913
    Academia Română-6
    Curtea Constituţională-1
    Institutul Naţional de Statistică-56
    Cancelaria Primului-Ministru din care la:-50
    Aparat propriu-5
    Agenţia Română de Investiţii Străine-3
    Agenţia Nucleară-9
    Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie-11
    Agenţia Naţională pentru Sport-17
    Autoritatea Naţională pentru Tineret-5
    II. Posturi finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj-11
    Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă-11
    III. Posturi finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate-331
    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate-331


  ______________