HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 2 octombrie 2003
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 8 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Persoanele juridice autorizate sa desfăşoare activităţi de colectare a uleiurilor uzate au următoarele obligaţii:
  a) să asigure colectarea separată a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 2, precum şi stocarea în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi protecţia mediului înconjurător;
  b) sa predea toată cantitatea de ulei uzat persoanelor juridice autorizate sa desfăşoare activităţi de valorificare sau eliminare, însoţită de declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi sa păstreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba de ulei se păstrează până când analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector şi uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;
  c) să asigure transportul uleiurilor uzate prin mijloace proprii sau prin intermediul persoanelor juridice autorizate sa desfăşoare activităţi de transport al uleiurilor uzate;
  d) sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 2."
  2. Anexele nr. 2 şi 3 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul economiei şi comerţului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Ilie Sarbu
  Bucureşti, 2 octombrie 2003.
  Nr. 1.159.


  Anexa 1

  CONDIŢII DE COLECTARE
  şi asocierea în categorii de colectare a
  următoarelor tipuri de uleiuri uzate, conform codurilor
  cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului
  nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor
  şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
  inclusiv deşeurile periculoase
  Colectarea se face în recipiente închise etans, rezistente la soc mecanic şi termic, iar stocarea în spaţii corespunzător amenajate, imprejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe categoriile prezentate în continuare:
      Categoria de colectare 1:

      13 01 10* uleiuri hidraulice minerale neclorinate

      13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de
                transmisie şi de ungere
      13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi
                de ungere
      13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie şi de
                ungere
      13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante şi de
                transmitere a caldurii

      Categoria de colectare 2:
      12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni
                (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)
      12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
      13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
      13 01 13* alte uleiuri hidraulice

      Categoria de colectare 3:
      12 01 06* uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate)
                de la maşini-unelte
      13 01 01* uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB sau
                PCT pentru fiecare deseu mai mic de 50 ppm
      13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate
      13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de
                transmisie şi de ungere
      13 03 01* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii
                cu conţinut de PCB sau PCT pentru fiecare
                deseu mai mic de 50 ppm
      13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante şi de
                transmitere a caldurii, altele decât cele
                specificate la 13 03 01*

      Categoria de colectare 4:
      12 01 19* uleiuri de ungere uşor biodegradabile
      13 01 12* uleiuri hidraulice uşor biodegradabile
      13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie şi de
                ungere uşor biodegradabile
      13 03 08* uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a
                caldurii
      13 03 09* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii
                uşor biodegradabile
      13 03 10* alte uleiuri izolante şi de transmitere a
                caldurii
      13 07 01* ulei combustibil şi combustibil diesel
      13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa
  ---------
      * - deşeuri periculoase


  Anexa 2

  DECLARAŢIE
  pentru livrarea uleiurilor uzate
  Completată de generatorul, deţinătorul şi/sau colectorul de uleiuri uzate, în baza art. 5 lit. c) şi a art. 7 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate
  Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare
  Va rugăm sa completati corect denumirea şi codul deseului, conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, şi/sau categoria de colectare conform anexei nr. 2.
  [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  Codul deseului [][][][][][] Categoria [][][][][] Cantitatea .......
  Date referitoare la producătorul de deşeuri
  În casuta treceti cifra corespunzătoare
  []     1 = Generatori/Deţinători     2 = Unitatea colectoare
  Firma
  [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  Strada
  [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Nr. [][][][][][][][]
  Codul poştal Localitatea
  [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
  Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu conţinut de PCB sau alţi compuşi similari mai mare de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.
  Localitatea      Data            Semnatura
   .............      ..........          .............
                                      (ştampila firmei)
  NOTĂ:
  1. Acest document se păstrează 3 ani de la data emiterii.
  2. Originalul însoţeşte marfa, iar copia se păstrează de emitent.
  ------------