ORDONANȚĂ nr. 37 din 14 iulie 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005
  **) Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Abrogat.
  (la 09-12-2005, Art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005. )


  Articolul 1^1

  Prezenta ordonanță stabilește cadrul legal al funcționării și recunoașterii grupurilor și organizațiilor de producători, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole și silvice ale membrilor.
  (la 09-12-2005, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005. )


  Articolul 1^2
  (1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, pot fi recunoscute ca grupuri de producători persoanele juridice constituite din producători agricoli și silvici dacă îndeplinesc și respectă condițiile de recunoaștere prevăzute de prezenta ordonanță.(2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producători sau ca organizații de producători următoarele forme juridice:
  a) societăți comerciale, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;
  b) societăți agricole și alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991;
  c) asociații și fundații, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005;
  d) cooperative agricole, conform Legii cooperației agricole nr. 566/2004;
  e) orice altă formă juridică de asociere, conform legislației în vigoare.

  (la 09-12-2005, Art. 1^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005. )


  Articolul 1^3

  Abrogat.
  (la 30-08-2015, Art. 1^3 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 1^4
  (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2) pot beneficia de sprijin financiar acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), pentru înființarea grupurilor și organizațiilor de producători, în condițiile prevăzute la art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru Dezvoltare Rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului și în conformitate cu regulile prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia CE nr. C(2015) 3.508 din 26 mai 2015.(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac organizațiile de producători care beneficiază de sprijin financiar acordat prin Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA) pentru implementarea programelor operaționale, în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului și organizațiile de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate.
  (la 30-08-2015, Art. 1^4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) producător - persoană fizică sau juridică ce își valorifică producția proprie în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe;
  b) grup de producători din sectorul agricol și/sau silvic - orice persoană juridică prevăzută la art. 1^2 alin. (2), recunoscută de autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe*);
  (la 30-08-2015, Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )

  c) organizație de producători din sectorul agricol și/sau silvic - orice persoană juridică prevăzută la art. 1^2 alin. (2), recunoscută de autoritatea competentă a statului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, cu excepția organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor și al laptelui și produselor lactate*);
  (la 30-08-2015, Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )

  d) abrogată;
  (la 30-08-2015, Lit. d) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )

  e) recunoaștere - drept dobândit de către persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2), care îndeplinesc condițiile de recunoaștere prevăzute de prezenta ordonanță ca grup de producători sau ca organizație de producători;
  f) primul an de la recunoașterea grupului/organizației de producători reprezintă anul care începe în ziua următoare obținerii avizului de recunoaștere și se împlinește în ziua corespunzătoare din anul următor recunoașterii*);
  (la 30-08-2015, Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )

  g) valoarea producției comercializate - valoarea fără TVA a producției realizate de membrii grupului sau ai organizației de producători și valorificate prin intermediul acestora, al cărei mod de calcul se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe*).
  (la 30-08-2015, Lit. g) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )

  (la 09-12-2005, Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005. )


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 09-12-2005, Art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005. )


  Articolul 3^1

  În condițiile prezenței ordonanțe, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru recunoașterea și verificarea respectării condițiilor de recunoaștere a organizațiilor și grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, iar Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autoritatea competentă pentru recunoașterea și verificarea respectării condițiilor de recunoaștere a organizațiilor și grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor silvice.
  (la 30-08-2015, Art. 3^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Capitolul II

  Recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători
  (la 09-12-2005, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005. )


  Articolul 4

  Persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2) pot solicita autorității competente a statului recunoașterea ca grup sau organizație de producători, în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță.
  (la 30-08-2015, Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 5
  (1) Grupurile și organizațiile de producători din sectorul agricol și/sau silvic funcționează și pot fi recunoscute pentru unul sau mai multe produse ori pentru una sau mai multe grupe de produse care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor și al laptelui și produselor lactate.
  (la 30-08-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 6
  (1) Criteriile generale de recunoaștere a grupului de producători și a organizației de producători sunt:
  a) să fie constituit/ă din cel puțin 5 membri care au calitatea de producători agricoli și/sau silvici;
  b) să dețină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției membrilor;
  c) să dispună de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să își prevadă în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaștere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;
  d) să prevadă în actul constitutiv și/sau statut cel puțin următoarele obligații ale membrilor:1. să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale, care privesc date tehnice legate de producție și să raporteze datele privind producția și protecția mediului înconjurător;2. să pună la dispoziția grupului/organizației de producători informațiile solicitate referitoare la suprafețele destinate producției, tipul de cultură, cantitățile recoltate și la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;3. să comercializeze un procent minim din producția proprie prin intermediul grupului/organizației de producători, după cum urmează:(i) 50% în primul an de la recunoaștere;(ii) 55% în al doilea an de la recunoaștere;(iii) 60% în al treilea an de la recunoaștere;(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaștere;(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaștere;
  e) să prevadă în actul constitutiv și/sau statut dispoziții privind:1. procedurile de promovare, adoptare și modificare a deciziilor grupului/organizației de producători;2. reglementările care să permită membrilor să verifice grupul/organizația de producători și deciziile adoptate de acesta/aceasta;3. regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calității de membru, prevăzută la art. 153 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;4. regulile de excludere și retragere a membrilor;5. penalitățile pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;6. modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la lit. c), membrilor săi asistență tehnică de specialitate. Asistența tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizației, de angajați ai acestuia sau de terțe persoane calificate, corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, și se acordă la cererea membrului/membrilor.
  (2) Criteriile specifice de recunoaștere sunt:
  a) pentru grupuri de producători, începând cu anul al doilea de la recunoaștere, trebuie să dovedească prin evidență contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producției comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în lei, precum și faptul că cel puțin 51% din această producție provine din producția proprie a membrilor;
  b) pentru organizații de producători:(i) începând cu anul al doilea de la recunoaștere trebuie să dovedească prin evidență contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producției comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea, stabilită la suma de 100.000 de euro echivalent în lei, precum și faptul că cel puțin 51% din această producție provine din producția proprie a membrilor;(ii) să asigure managementul comercial și bugetar adecvat și să pună efectiv la dispoziție membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare și comercializare a producției acestora.
  (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), grupului/organizației de producători i se menține recunoașterea, în cazul în care valoarea producției comercializate în comun este afectată de o calamitate/dezastru natural, potrivit legislației specifice în vigoare.
  (la 11-03-2016, Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 24 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 8 martie 2016, care completează pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )
  (3) Perioada minimă de funcționare a grupurilor și organizațiilor de producători recunoscute, în condițiile prezentei ordonanțe, este de minimum 12 luni.(4) Un membru poate face parte dintr-un singur grup sau o singură organizație de producători recunoscut/ă pentru aceeași grupă/aceleași grupe de produse, respectiv pentru același produs/aceleași produse.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), potrivit art. 153 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, în situația în care un membru al unui grup de producători/organizație de producători deține unități proprii de producție separate, amplasate în zone geografice diferite, poate face parte din mai multe grupuri de producători/organizații de producători recunoscute pentru aceeași grupă/aceleași grupe de produse, respectiv pentru același produs/aceleași produse, în funcție de locația unităților de producție, dacă respectă procedura de justificare a acestei situații stabilită în normele metodologice de aplicare ale prezentei ordonanțe.(6) Grupurile și organizațiile de producători pot comercializa produse care sunt cuprinse în avizul de recunoaștere, obținute de către alți producători agricoli care nu sunt membri ai grupului/organizației.
  (la 30-08-2015, Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Capitolul III

  Avizul de recunoaștere/recunoaștere preliminară sau de retragere
  (la 09-12-2005, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005. )


  Articolul 7

  Abrogat.
  (la 30-08-2015, Art. 7 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 8
  (1) Autoritatea competentă a statului:
  a) ia decizia de acordare a recunoașterii sau respinge cererea de acordare a recunoașterii în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele necesare;
  b) face verificări anuale pentru a stabili dacă sunt respectați termenii și criteriile de recunoaștere, iar, în caz de nerespectare a acestora, aplică sancțiunea retragerii recunoașterii*).
  (la 30-08-2015, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )
  (2) În termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentației necesare autoritatea competentă a statului emite avizul de recunoaștere sau comunică solicitantului în scris, motivat, respingerea cererii de recunoaștere, după caz.
  (la 11-03-2016, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 24 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 8 martie 2016, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )
  (3) Avizul de recunoaștere se înregistrează într-un registru special deschis de către autoritatea competentă a statului.
  (la 09-12-2005, Art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005. )


  Articolul 9

  Responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor de recunoaștere revine autorității competente a statului, care eliberează avizul de recunoaștere sau decizia de respingere, după caz.
  (la 30-08-2015, Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 10

  Modelul avizului de recunoaștere și cel al deciziei de retragere a recunoașterii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.
  (la 30-08-2015, Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 11

  Autoritatea emitentă poate retrage recunoașterea printr-o decizie de retragere a recunoașterii, în cazul în care constată că:
  a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere;
  b) membrii grupului sau ai organizației de producători nu respectă obligațiile ce le revin, potrivit prezentei ordonanțe, prevăzute în actul constitutiv și/sau statut.
  (la 11-03-2016, Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 24 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 8 martie 2016, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Capitolul IV Obiectul de activitate și funcționare

  Articolul 12

  Pentru a fi recunoscute, grupurile și organizațiile de producători funcționează pe baza actului constitutiv/statutului, după caz, aprobat de adunarea generală, întocmit în condițiile prezentei ordonanțe.
  (la 30-08-2015, Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 13

  Pentru a fi recunoscute, grupurile și organizațiile de producători au ca scop principal comercializarea în comun a produselor agricole și silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:
  a) eficientizarea activității membrilor grupurilor și organizațiilor de producători;
  b) planificarea și modificarea producției conform cererii pieței, în special conform condițiilor de calitate și cantitate;
  c) promovarea concentrării ofertei și plasarea pe piață a produselor obținute de membrii lor;
  d) reducerea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor la producător;
  e) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producție și gestiune a deșeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecția calității apelor, a solului și a peisajului natural, precum și menținerea și/sau promovarea biodiversității;
  f) valorificarea disponibilității de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din membri.
  (la 30-08-2015, Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 14
  (1) Calitatea de membru al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizații de producători recunoscute poate fi dobândită de către orice producător agricol și/sau silvic care deține legal o bază de producție și declară în scris intenția de a comercializa producția agricolă și/sau silvică proprie prin intermediul grupului sau al organizației de producători*).
  (la 30-08-2015, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )
  (2) Producătorii care au dobândit calitatea de membru se pot retrage, renunțând la această calitate, cu respectarea unui termen de preaviz a cărui durată este stabilită prin statut.
  (la 09-12-2005, Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005. )


  Articolul 15

  Abrogat.
  (la 09-12-2005, Art. 15 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 338 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.098 din 6 decembrie 2005. )


  Articolul 16

  Grupurile și organizațiile de producători recunoscute pot fuziona, în condițiile prevăzute în actul constitutiv și/sau statut, în cadrul aceleiași grupe de produse, păstrându-și recunoașterea, cu respectarea criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectivă de produse.
  (la 30-08-2015, Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Capitolul V Avantaje financiare

  Articolul 17

  Abrogat.
  (la 30-08-2015, Art. 17 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 18

  Abrogat.
  (la 30-08-2015, Art. 18 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 19

  Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
  (la 30-08-2015, Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 19^1

  Deciziile autorităților competente de recunoaștere sau de respingere a recunoașterii pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 30-08-2015, Art. 19^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 32 din 26 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015. )


  Articolul 20

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004, precum și orice alte dispoziții contrare.


  Articolul 21

  Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu

  București, 14 iulie 2005.
  Nr. 37.
  ------