HOTĂRÂRE nr. 1.322 din 28 octombrie 2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României", aflată în subordinea Băncii Naționale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (2) lit. a) și c) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
  Florin Georgescu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat


  București, 28 octombrie 2022.
  Nr. 1.322.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României“
  Str. Luica nr. 198-202, sectorul 4, București
  RO 361242
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

  ----