ORDIN nr. 1.044 din 16 iulie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 29 iulie 2019
  În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul 9 „Autorizarea activităților aeroportuare, de aerodrom și a mijloacelor de asigurare a siguranței zborurilor“ litera A „Tarife“, poziția 9.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Denumirea prestației

  Tariful

  Modul de plată/Observații

  U.M.

  Valoarea

  1

  2

  3

  4

  5

  9.3

  Supravegherea continuă a aerodromurilor certificate

  9.3.1

  Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare și a siguranței operaționale (audituri programate sau neprogramate)

  euro/oră evaluare/om

  45

  la finalizarea raportului de audit

  9.3.2

  Supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor pe aerodromuri certificate

  euro/pasager îmbarcat
   
  pasageri îmbarcați începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an

  a)

  pentru primii 500.000 de pasageri îmbarcați
   
  0,05

  Lunar, conform Notei de la lit. B, poz. 6 (2)-6 (5)

  b)

  pentru pasagerii îmbarcați 500.001-750.000
   
  0,325

  c)

  pentru fiecare pasager îmbarcat începând cu 750.001
   
  0,625
  2. La capitolul 9 „Autorizarea activităților aeroportuare, de aerodrom și a mijloacelor de asigurare a siguranței zborului“ litera B „Condiții de aplicare“, poziția 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. (1) Tariful prevăzut la pct. 9.3.1 se aplică doar aerodromurilor autorizate conform Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tariful prevăzut la pct. A.9.3.2 reprezintă diferența din valoarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor, aplicat fiecărui aeroport civil din România deschis utilizării publice, care revine AACR. Restul tarifului, în valoare de 0,275 euro/pasager îmbarcat, indiferent de numărul pasagerilor înregistrați pe un aeroport, se achită de către administratorul fiecărui aeroport civil direct Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor.(3) Administratorul fiecărui aerodrom certificat pe care se desfășoară operațiuni de transport aerian comercial, așa cum sunt definite aceste operațiuni în Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului, are obligația de a comunica Autorității Aeronautice Civile Române traficul lunar de pasageri îmbarcați, până la data de 15 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcați în luna precedentă. Pasagerii în tranzit/transfer și cei cu vârsta mai mică de 2 ani nu fac obiectul comunicării.(4) În baza datelor comunicate de administratorul aerodromului, Autoritatea Aeronautică Civilă Română calculează sumele datorate lunar și emite o factură fiscală pe care o comunică fiecărui administrator de aerodrom în parte, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării traficului lunar de către administratorul aerodromului, prin poștă, fax sau e-mail.(5) În situația în care administratorul aerodromului nu comunică traficul lunar de pasageri până la data prevăzută la alin. (3), AACR va emite factura fiscală la valoarea facturii emise în luna precedentă, urmând ca regularizarea, în funcție de traficul real înregistrat, să se efectueze cu ocazia primei raportări de trafic.(6) Obligațiile de plată prevăzute în factura fiscală emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română trebuie achitate obligatoriu de către administratorul fiecărui aerodrom în parte.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș-Virgil Titea,
  secretar de stat

  București, 16 iulie 2019.
  Nr. 1.044.
  -----