HOTĂRÂRE nr. 881 din 20 august 2013
pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 10 septembrie 2013  Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul I

  Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 şi 814 bis din 29 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - La articolul 32, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) Pentru evaluarea conduitei în timpul şedinţei de judecată, comisia de evaluare asistă anual la cel puţin o şedinţă de judecată condusă de judecătorul evaluat şi întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează abilităţile de comunicare clară şi logică şi profesionalismul interacţiunii sociale."


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală
  Bucureşti, 20 august 2013.
  Nr. 881.
  -----