DECIZIE nr. 4 din 22 februarie 2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 20 martie 2008
  În temeiul art. 385, art. 404 alin. (2) şi al art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

  Articolul 1
  (1) Medicii se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex.(2) La cerere, pot continua activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani de medicii care:
  a) deţin titlul de membru titular sau membru corespondent al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe Medicale;
  b) deţin titlul de profesor universitar;
  c) deţin titlul de cercetător ştiinţific gradul I;
  d) deţin titlul de doctor în ştiinţe medicale;
  e) au fost deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) din motive politice, au fost obligaţi să îşi întrerupă studiile o anumită perioadă, obţinându-şi licenţa cu întârziere, ori celor care au fost împiedicaţi să îşi reia activitatea profesională.
  (3) Medicii care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) vor prezenta dovada situaţiei în care se încadrează cu ocazia avizării anuale prevăzute la art. 384 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  La cerere, cu aviz anual eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Colegiul Medicilor din România, pe baza certificatului de sănătate, pot exercita profesia de medic până la vârsta de 70 de ani şi medicii de familie care au domiciliul în mediul rural şi care îşi exercită profesia în localitatea de reşedinţă sau în localităţi din mediul rural limitrofe.


  Articolul 3
  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), medicii îşi pot continua activitatea medicală peste vârsta de pensionare dacă aceasta se desfăşoară în unităţi sanitare private.(2) Continuarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza următoarelor documente:
  a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfăşoare exclusiv în unităţi medicale private;
  b) copie a actului de identitate;
  c) certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
  d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
  e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.
  (3) Eliberarea avizului se face de colegiul teritorial unde este înregistrat medicul.


  Articolul 4
  (1) În unităţile sanitare publice, inclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activităţii peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situaţii excepţionale, respectiv deficit de personal medical şi numai pe perioada în care postul urmează să fie scos la concurs.(2) Continuarea activităţii se face cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care funcţionează unitatea medicală în baza următoarelor documente:
  a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că este de acord să desfăşoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;
  b) copie a actului de identitate;
  c) certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
  d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
  e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni;
  f) un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unităţii medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, şi care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum şi precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs.
  (la 11-03-2014, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 1 din 21 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014 )
  (3) Nu se va mai acorda avizul prevăzut la alin. (2) în situaţia în care unitatea medicală nu va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului la termenul precizat la obţinerea pentru prima dată a avizului de continuare a activităţii cu caracter medical.


  Articolul 5

  Avizul anual pentru continuarea activităţii peste vârsta de pensionare de către medicii de familie care au domiciliul în mediul rural şi care îşi exercită profesia în localitatea de reşedinţă sau în localităţi din mediul rural limitrofe se acordă de colegiul teritorial la care este înregistrat medicul respectiv în baza următoarelor documente:
  a) cererea medicului;
  b) copie a actului de identitate;
  c) copia certificatului de înregistrare a cabinetelor medicale sau a unităţii medicale în care va continua desfăşurarea activităţii;
  d) certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
  e) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
  f) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.


  Articolul 6
  (1) În spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa funcţia de şef de secţie până la vârsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din România şi cu aprobarea ministrului sănătăţii publice.(2) Avizul pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie se acordă anual de Colegiul Medicilor din România începând cu vârsta de 65 de ani a medicului, în baza următoarelor documente:
  a) cererea medicului, cu precizarea expresă a faptului că doreşte să ocupe funcţia de şef de secţie în unitatea medicală respectivă;
  b) copie a actului de identitate;
  c) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
  d) un referat al autorităţii de sănătate publică în raza căreia funcţionează unitatea medicală, în care să fie confirmat statutul de spital clinic al unităţii medicale respective şi să fie fundamentat;
  e) certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
  f) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
  g) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni;
  h) o adresă a colegiului teritorial la care este înregistrat medicul cu privire la sancţiunile aplicate acestuia în ultimele 12 luni sau inexistenţa acestora;
  i) dovada calităţii de profesor universitar titular sau asociat.


  Articolul 6^1

  Certificatul de sănătate va conţine obligatoriu viza medicului psihiatru cu menţiunea «apt să lucreze în domeniul sanitar» şi viza medicului de medicina muncii cu menţiunea «apt să lucreze în specialitatea....» (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate).
  (la 11-03-2014, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 1 din 21 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014 )


  Articolul 7

  Toate documentele depuse în copie vor fi certificate de titular că sunt conforme cu originalul, prin înscrierea menţiunii "conforme cu originalul", datare, parafare şi semnare.


  Articolul 8
  (1) Împotriva deciziilor colegiilor teritoriale prin care se refuză acordarea avizului pentru continuarea activităţii se poate face contestaţie. Contestaţia se depune la colegiul teritorial care a emis decizia şi se soluţionează de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.(2) În termen de maximum 3 zile de la primirea contestaţiei, colegiile teritoriale o vor transmite la Colegiul Medicilor din România împreună cu întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii deciziei.


  Articolul 8^1
  (1) Toate avizele de continuare a activităţii peste vârsta de pensionare vor fi emise şi eliberate de către colegiile teritoriale.(2) Avizul prevăzut la art. 6 se emite de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.(3) Pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în unităţile medicale publice, avizele de continuare a activităţii peste vârsta de pensionare pot fi prelungite până la primirea deciziei de pensionare, dar nu mai mult de 3 luni de la data la care s-a depus dosarul de pensionare de către angajator, cu excepţia cazului în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 4.
  ------------
  Art. 8^1 a fost modificat de art. I din DECIZIA nr. 3 din 23 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 9 martie 2009.


  Articolul 9

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele
  Colegiului Medicilor din România,
  Vasile Astărăstoaie

  Bucureşti, 22 februarie 2008.
  Nr. 4.
  _________