ORDONANTA nr. 104 din 30 august 1999
pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. G pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:
  "Activităţile care au ca obiect mijloacele de măsurare şi masurarile prevăzute la alin. 1 sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, prin autorizare şi supraveghere metrologica."
  2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Constituie mijloace de măsurare toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalaţiile, precum şi materialele de referinţa care furnizează informaţii de măsurare, singure sau asociate cu unul sau mai multe dispozitive suplimentare."
  3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - În funcţie de scopul utilizării, mijloacele de măsurare sunt mijloace de măsurare etalon şi mijloace de măsurare de lucru."
  4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Mijloacele de măsurare destinate sa definească, sa realizeze, sa conserve sau sa reproduca unităţile de măsura, în scopul de a servi ca referinţa pentru alte mijloace de măsurare, sunt etaloane.
  Etaloanele desemnate sau larg recunoscute ca având cele mai înalte calităţi metrologice şi ale căror valori sunt atribuite fără raportare la alte etaloane ale aceloraşi marimi sunt etaloane primare.
  Etaloanele atestate de Biroul Roman de Metrologie Legală şi recunoscute prin hotărâre a Guvernului ca baza unica legală pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate sunt etaloane naţionale şi reprezintă bunuri publice.
  Etaloanele naţionale împreună cu celelalte etaloane atestate din România formează - prin unicitate şi structura unitară pe niveluri de exactitate - Sistemul naţional de etaloane şi constituie baza ştiinţifică, tehnica şi legală, de referinţa, a tuturor masurarilor efectuate pe întregul teritoriu al tarii, precum şi în relaţiile tehnico-ştiinţifice cu alte tari."
  5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - În scopul asigurării uniformitatii, exactitatii şi legalităţii masurarilor, mijloacele de măsurare trebuie să fie trasabile la etaloanele naţionale sau internaţionale. Transmiterea unităţilor de măsura se realizează prin etalonare sau verificare metrologica, pornindu-se de la etaloanele primare, prin niveluri succesive de exactitate, folosindu-se celelalte etaloane, până la mijloacele de măsurare de lucru.
  Transmiterea unităţilor de măsura se efectuează de către laboratoare de metrologie în condiţiile prezentei ordonanţe."
  6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului etaloanele corespunzătoare oricărui nivel de exactitate şi mijloacele de măsurare de lucru care se utilizează în domeniile de interes public, prevăzute la art. 3.
  Sortimentele de mijloace de măsurare prevăzute la alin. 1 se stabilesc de Biroul Roman de Metrologie Legală prin Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, publicată şi reactualizata periodic în Monitorul Oficial al României. Lista va cuprinde şi modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, precum şi intervalul maxim admis între doua verificări metrologice succesive."
  7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită, în condiţiile prevăzute de instrucţiunile de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:
  a) aprobări de model;
  b) avize de instalare;
  c) avize de punere în funcţiune;
  d) etalonari;
  e) verificări metrologice iniţiale;
  f) verificări metrologice periodice;
  g) verificări metrologice după reparare sau după modificare;
  h) inspecţii şi testări inopinate;
  i) supravegherea metrologica a utilizării mijloacelor de măsurare."
  8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Pentru fiecare din categoriile de mijloace de măsurare prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. 2, Biroul Roman de Metrologie Legală elaborează şi difuzează norme de metrologie legală care definesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măsurare şi condiţiile de exactitate pe care trebuie să le satisfacă acestea."
  9. La articolul 19, primul alineat va avea următorul cuprins:
  "Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de măsurare legale şi, ca urmare, utilizarea lor este interzisă. Deţinătorii acestor mijloace de măsurare sunt obligaţi să le scoată din uz."
  10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită de către Biroul Roman de Metrologie Legală prin personal propriu împuternicit.
  În cazul în care Biroul Roman de Metrologie Legală nu poate asigura executarea tuturor activităţilor de control prevăzute la art. 16 lit. d)-g), acesta poate delega exercitarea acestor categorii de control unor laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de metrologie legală."
  11. La articolul 21, litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) masurarile care privesc produsele şi mărfurile care se livreaza şi se vand preambalate, conţinând cantităţi determinate, indicate prin etichetare sau sub alta forma, precum şi produsele cu gramaj declarat, fără a fi preambalate;"
  12. La articolul 22, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Controlul metrologic al statului asupra masurarilor se exercită în condiţiile prevăzute de instrucţiunile de metrologie legală de către Biroul Roman de Metrologie Legală prin personal propriu împuternicit sau prin cooperare cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, prin următoarele modalităţi:"
  13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - Persoanele fizice sau persoanele juridice care fabrica, construiesc, importa, repara, modifica, incearca, etaloneaza, verifica, închiriază, vand sau monteaza mijloace de măsurare, supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, sunt obligate să solicite Biroului Roman de Metrologie Legală, în condiţiile prevăzute de instrucţiunile de metrologie legală specifice, următoarele documente oficiale:
  a) autorizaţii pentru exercitarea activităţii de fabricare, construire, import, reparare/modificare, încercare, etalonare/verificare, închiriere, vânzare şi montare a mijloacelor de măsurare;
  b) certificate de aprobare de model;
  c) autorizaţii de verificator metrolog;
  d) avize de instalare;
  e) avize de punere în funcţiune.
  Biroul Roman de Metrologie Legală este obligat să îşi exercite funcţia de control prin supravegherea metrologica a activităţii deţinătorilor autorizaţiilor menţionate la lit. a), în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de metrologie legală."
  14. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Deţinătorii de mijloace de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului sunt obligaţi să asigure legalitatea acestora şi să le declare, înainte de intrare în uz/instalare/punere în funcţiune, la organele Biroului Roman de Metrologie Legală, pentru luare în evidenta şi supraveghere metrologica."
  15. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - Mijloacele de măsurare care sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului prin aprobare de model nu pot fi puse în circulaţie decât după eliberarea certificatului de aprobare de model de către Biroul Roman de Metrologie Legală şi după aplicarea marcii metrologice de model.
  Obligaţia obţinerii aprobării de model şi a aplicării marcii metrologice de model revine producătorului sau importatorului, în condiţiile prevăzute de instrucţiunile de metrologie legală. În cazuri speciale, prevăzute în instrucţiunile de metrologie legală, responsabilitatea obţinerii aprobării de model revine deţinătorului.
  Producătorii, importatorii şi deţinătorii sunt obligaţi să respecte eventualele condiţionari impuse prin certificatul aprobării de model şi să le aducă integral la cunoştinţa clienţilor."
  16. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Pentru mijloacele de măsurare care nu sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului producătorii şi importatorii poarta întreaga răspundere privind calitatea acestora şi respectarea prescripţiilor metrologice şi a altor prevederi legale aplicabile."
  17. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - Agenţii economici îşi vor organiza activităţile ce fac obiectul controlului metrologic al statului pe baza cerinţelor din instrucţiunile de metrologie legală. Activitatea de metrologie va fi coordonata de un conducător tehnic al activităţii, numit prin decizie."
  18. La articolul 29 punctul I, literele a), b), c) şi f) vor avea următorul cuprins:
  "a) fabricarea, construirea, importul, repararea, modificarea, încercarea, etalonarea, verificarea, închirierea, vânzarea sau montarea, fără autorizaţie de exercitare a activităţilor menţionate, a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
  b) vânzarea, utilizarea sau închirierea mijloacelor de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului, conform art. 19;
  c) nerespectarea condiţiilor prevăzute în aprobarea de model sau modificarea mijloacelor de măsurare faţă de modelul aprobat;
  .....................................................................
  f) fabricarea, importul sau utilizarea mijloacelor de măsurare fără aprobare de model, respectiv sustragerea de la obligaţiile prevăzute la art. 25;"
  19. La articolul 29 punctul II, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) nerespectarea prevederilor din instrucţiunile de metrologie legală, numai dacă aceste prevederi fac trimitere expresă la acest articol;"
  20. La articolul 29, punctul II se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
  "e) instalare/punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare fără avizele prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
  f) nedeclararea mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului, pentru luare în evidenta şi supraveghere metrologica, respectiv sustragerea de la obligaţiile prevăzute la art. 24."
  21. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice şi persoanelor juridice care fabrica, construiesc, importa, repara, modifica, incearca, etaloneaza, verifica, închiriază, vand, monteaza sau utilizează mijloace de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului."
  22. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - Personalul Biroului Roman de Metrologie Legală, împuternicit sa exercite controlul metrologic al statului, nu trebuie să fie angajat politic. Personalul împuternicit are drept de acces în toate locurile unde sunt şi se utilizează mijloace de măsurare, precum şi în locurile unde se fabrica, se repara, se modifica, se verifica, se vand şi se închiriază mijloace de măsurare. Organele poliţiei sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite să efectueze controlul metrologic al statului, aflate în exerciţiul funcţiunii, sau să le însoţească, după caz."
  23. La articolul 37, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Legea metrologiei nr. 27/1978, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 225/1995."
  24. Punctul 2.1 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  "2.1. Unităţi de măsura care nu fac parte din Sistemul Internaţional de Unităţi (ŞI)
    " DenumireaSimbolulValoarea în unitate SI
    123
    2.1.1. Unităţi folosite împreună cu Sistemul Internaţional de Unităţi
    minutmin.1 min. = 60 s
    orăh1 h = 60 min. = 3.600 s
    zid1 d = 24 h = 86.400 s
    grad (sexagesimal)°1° = (Π/180) rad
    minut (sexagesimal)'1' = (1/60)° = (Π/10.800) rad
    secundă (sexagesimală)''1'' = (1/16)' = (Π/648.000) rad
    litrul, L1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
    tonăt1 t = 103 kg
    caratct1 ct = 0,2 g
    2.1.2. Unităţi folosite împreună cu Sistemul Internaţional de Unităţi, a căror valoare în unităţi SI este obţinută experimental
    electronvolteV1 eV = 1,602 177 33(49) x 10-19 J (cu o incertitudine relativă de 0,30 x 10-6)
    unitate de masă atomică (unificată)u1 u = 1,660 540 2(10) x 10-27 kg, (cu o incertitudine relativă de 0,59 x 10-6)
    2.1.3. Unităţi menţinute temporar împreună cu Sistemul Internaţional de Unităţi
    milă marină   1 milă marină = 1.852 m
    nod   1 nod = 1 milă marină pe oră = (1.852/3.600) m/s
    piciorft1 ft = 0,3048 m = 3,048 x 10-1 m
    ara1 a = 1 dam2 = 102 m2
    hectarha1 ha = 1 hm2 = 104 m2
    barbar1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1.000 hPa = 105 Pa
    torrmm Hg1 mm Hg = 133,322 387 Pa

  25. Anexa nr. 2 se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ------------