ORDONANȚĂ nr. 4 din 25 august 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 27 august 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VIII.4 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12, litera d) se abrogă.2. La articolul 12, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) eliberează prin compartimentul său de specialitate, în condițiile prezentei ordonanțe, în urma supunerii spre consultare Comisiei Naționale de Arheologie a proiectului de cercetare arheologică, autorizația de cercetare arheologică integrată pentru toate etapele sau autorizații pentru diferite etape ale cercetării arheologice, respectiv: autorizația de diagnostic arheologic, autorizația de cercetare arheologică preventivă, autorizația de cercetare arheologică sistematică, autorizația de supraveghere arheologică, autorizația pentru utilizarea detectorului de metale;
  3. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Comisia Națională de Arheologie, alcătuită din 21 de membri, își desfășoară activitatea prin lucrări în plen, pe secțiuni și în cadrul Biroului executiv, în conformitate cu regulamentul său de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.4. La articolul 16, litera o) se abrogă.5. După articolul 16 se introduc două noi articole, articolele 16^1 și 16^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 16^1
  (1) Comisia Națională de Arheologie se constituie din trei secțiuni, conduse fiecare de un președinte ales prin vot de către membrii acestora; președinții de secțiuni devin vicepreședinți ai Comisiei Naționale de Arheologie.(2) Atribuțiile Comisiei Naționale de Arheologie pot fi delegate secțiunilor și Biroului executiv, în condițiile stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie.(3) Biroul executiv al Comisiei Naționale de Arheologie va fi numit prin ordin al ministrului culturii pentru o perioadă echivalentă mandatului Comisiei Naționale de Arheologie.


  Articolul 16^2
  (1) Contestațiile privind propunerile Comisiei Naționale de Arheologiei referitoare la proiectele de cercetare arheologică, rapoartele de cercetare arheologică, planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România, finanțarea cercetării arheologice, aprobarea studiilor de fundamentare și a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor se soluționează de Comisia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Arheologiei, organism fără personalitate juridică ce funcționează pe lângă Ministerul Culturii.(2) Comisia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Arheologiei va fi numită prin ordin al ministrului pentru o perioadă echivalentă mandatului Comisiei Naționale de Arheologie și va fi formată din șapte membri, dintre care patru experți înscriși în registrul arheologilor, un arhitect atestat în domeniul protejării monumentelor istorice și doi funcționari din cadrul direcției de specialitate din minister.(3) Comisia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Arheologiei se organizează și funcționează în baza unui regulament aprobat prin ordinul ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Membrii Comisiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Arheologiei nu fac parte din Comisia Națională de Arheologie.


  Articolul II

  În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se aprobă prin ordine ale ministrului culturii Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie, respectiv Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale Pentru Soluționarea Contestațiilor În Domeniul Arheologiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu


  București, 25 august 2021.
  Nr. 4.
  ----