HOTĂRÎRE Nr. 221 din 10 aprilie 1995
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 20 aprilie 1995  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al altor reglementări legale,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplica strategia şi politica Guvernului în domeniul cercetării, exploatării, valorificării şi protecţiei resurselor minerale şi realizează controlul asupra modului cum se desfăşoară aceste activităţi.


  Articolul 2

  Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale este imputernicita, în principal, cu:
  1. gestionarea resurselor minerale ale statului;
  2. negocierea clauzelor şi a condiţiilor acordurilor pentru resurse minerale în vederea cercetării, exploatării şi valorificării acestora; încheierea unor astfel de acorduri şi reglementarea activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate în temeiul acestora sau a oricăror alte înţelegeri;
  3. fundamentarea taxelor legale pentru cercetarea geologica şi, după caz, a taxelor, redevenţelor şi preţurilor pentru activitatea de exploatare, precum şi pentru utilizarea, în cazul hidrocarburilor, a reţelelor de transport şi distribuţie a ţiţeiului, produselor sale şi gazelor naturale;
  4. emiterea de norme şi instrucţiuni, cu caracter obligatoriu, cu privire la cercetarea geologica, exploatarea şi protecţia zăcămintelor de substanţe minerale utile.


  Articolul 3

  Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii:
  I. În domeniul dezvoltării bazei naţionale de resurse minerale
  (1) Elaborează, cu avizul ministerelor interesate, şi prezintă spre aprobare Guvernului programe la nivel naţional privind direcţiile de desfăşurare a activităţii de cercetare geologica a resurselor minerale, în concordanta cu politica economică a statului.
  (2) Fundamentează şi propune Guvernului cuprinderea în bugetul public naţional a fondurilor necesare programelor anuale de cercetare geologica, pe baza analizelor proprii, a solicitărilor organelor ministeriale de profil sau ale agenţilor economici; după aprobarea bugetului, repartizează, pe substanţe, împreună cu acestea, sumele alocate.
  (3) Aproba studiile de prognoza şi programele anuale de cercetare geologica a resurselor minerale, elaborate de către organele ministeriale de profil sau de către agenţii economici cu activitate în domeniu.
  (4) Evalueaza şi aproba perspectivele de punere în evidenta de noi rezerve de substanţe minerale utile.
  II. În domeniul investigarii patrimoniului naţional de resurse minerale prin lucrări de cercetare geologica
  (1) Aproba instituirea perimetrelor de cercetare geologica.
  (2) Acorda şi retrage permise de prospecţiuni şi de explorare, conform normelor în vigoare.
  (3) Constituie fondul perimetrelor de cercetare concesionabile şi le supune spre aprobare Guvernului.
  (4) Avizează caietele de sarcini pentru perimetrele în care lucrările geologice sunt finanţate de la bugetul de stat şi asigura elaborarea acestora pentru cele concesionabile.
  (5) Organizează licitaţii pentru perimetrele în care executarea lucrărilor de cercetare geologica este finanţată din fondurile agenţilor economici şi încheie contracte cu aceştia.
  (6) Avizează proiectele geologice pentru lucrările de prospecţiune şi explorare pentru toţi agenţii economici.
  (7) Analizează rapoartele periodice şi documentaţiile geologice şi tehnico-economice de etapa, finale, elaborate de deţinătorii de perimetre şi, după caz, le aproba sau le restituie pentru completare sau refacere.
  (8) Aproba sistarea, conservarea sau abandonarea lucrărilor geologice.
  (9) Atesta capacitatea tehnica a agenţilor economici români pentru executarea lucrărilor de cercetare geologica.
  III. În domeniul exploatării şi protejării patrimoniului naţional de resurse minerale
  (1) Aproba instituirea perimetrelor de exploatare şi a celor de protecţie a zăcămintelor şi stabileşte prescripţiile obligatorii care acţionează în limitele acestora.
  (2) Constituie fondul perimetrelor de exploatare concesionabile, asigura elaborarea caietelor de sarcini şi le supune spre aprobare Guvernului.
  (3) Organizează licitaţii pentru concesionarea perimetrelor de exploatare care nu au fost date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, precum şi a celor cercetate de agenţii economici.
  (4) Încheie, în numele statului, contracte cu concesionarii perimetrelor de exploatare, în vederea extragerii substanţelor minerale utile şi le supune spre aprobare Guvernului.
  (5) Avizează, din punct de vedere al exploatării rationale şi a protecţiei zăcămintelor, proiectele de exploatare şi programele anuale pentru perimetrele de exploatare.
  (6) Stabileşte, în cazul existenţei în acelaşi perimetru a doua sau mai multe substanţe minerale utile, ordinea de exploatare a acestora.
  (7) Avizează, în vederea obţinerii aprobării Guvernului, încheierea parţială sau totală a exploatării din perimetrele concesionate, precum şi propunerile făcute în acest sens pentru perimetrele date în administrare.
  (8) Acorda şi retrage autorizaţii de exploatare a substanţelor minerale utile, conform normelor în vigoare.
  (9) Atesta capacitatea tehnica a agenţilor economici români pentru executarea lucrărilor de dezvoltare şi exploatare a substanţelor minerale utile.
  IV. În domeniul fondului naţional de rezerve
  (1) Analizează documentaţiile de evaluare a rezervelor de substanţe minerale utile împreună cu ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale şi organizează omologarea rezervelor.
  Documentul de omologare a rezervelor constituie actul care fundamentează, sub aspectul potenţialului geologic, exploatarea zăcămintelor.
  (2) Organizează fondul de date geologice şi de exploatare, stocarea, sistematizarea şi valorificarea acestuia, constituirea şi actualizarea cadastrului minier şi petrolier şi a cărţii miniere-petroliere.
  (3) Constituie fondul naţional de rezerve de substanţe minerale utile şi organizează evidenta şi miscarea acestuia, pe baza rezervelor omologate şi a datelor transmise de ministere şi agenţi economici cu activitate de cercetare geologica şi de exploatare.
  (4) Aproba abandonarile de rezerve.
  V. În domeniul lucrărilor geologice inginereşti
  (1) Avizează executarea de lucrări geologice-tehnice necesare realizării obiectivelor de construcţii inginereşti.
  (2) Avizează amplasamentele pentru obiectivele civile şi industriale, de utilitate publică, planuri sau schite de sistematizare, precum şi efectuarea de lucrări inginereşti sub aspectul influentei acestora asupra posibilităţilor de cercetare şi valorificare a substanţelor minerale utile şi a protecţiei zăcămintelor.
  VI. În domeniul stabilirii preţurilor, taxelor şi redevenţelor
  Fundamentează, împreună cu Ministerul Finanţelor, şi propune Guvernului, spre aprobare, nivelurile preţurilor, taxelor şi redevenţelor, după caz, în activitatea de cercetare, exploatare şi valorificare a resurselor minerale, precum şi de transport şi distribuţie pentru hidrocarburi.
  VII. În domeniul controlului
  (1) Asigura modul de aplicare a politicii statului în domeniul cercetării şi exploatării resurselor minerale.
  (2) Controlează modul de utilizare a alocaţiilor bugetare pentru lucrări geologice.
  (3) Controlează realizarea protecţiei şi exploatării rationale a zăcămintelor de substanţe minerale utile, precum şi a măsurilor stabilite pentru a preveni degradarea mediului prin aceste activităţi.
  (4) Controlează respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-economice, programele anuale de exploatare, proiectele geologice, caietele de sarcini şi contractele de concesionare.
  (5) Controlează respectarea condiţiilor stabilite la emiterea permiselor de cercetare geologica şi a autorizaţiilor de exploatare.
  (6) Controlează respectarea avizelor, normativelor şi instrucţiunilor proprii emise, cu caracter obligatoriu, în domeniul cercetării, exploatării şi protejării resurselor minerale.
  (7) Constata şi sancţionează contravenţiile, rezolva contestaţiile şi sesizează organele competente în cazurile ce constituie infracţiuni în domeniile cercetării geologice, exploatării şi prelucrării/preparării substanţelor minerale utile.
  (8) Participa la analizarea cauzelor care au determinat avarii ale lucrărilor de cercetare geologica şi de exploatare şi la stabilirea măsurilor de lichidare a acestora.
  (9) Dispune sistarea lucrărilor geologice sau de exploatare executate în afară perimetrelor instituite, fără documentaţii tehnico-economice aprobate, precum şi a celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatarea nerationala şi degradarea zăcămintelor.
  VIII. În domeniul stabilirii de normative şi instrucţiuni
  Elaborează, cu avizul ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale interesate, normative şi instrucţiuni obligatorii cu privire la cercetarea geologica, exploatarea şi protecţia zăcămintelor, precum şi la controlul activităţilor în domeniile substanţelor minerale utile.
  IX. În domeniul relaţiilor externe
  Încheie convenţii, acorduri sau alte înţelegeri cu parteneri externi în domeniul resurselor minerale, în condiţiile legii.


  Articolul 4

  Substantele minerale utile ce constituie resurse minerale sunt: hidrocarburile (petrol, condensat şi gaze naturale combustibile), rocile bituminoase, carbunii, minereurile feroase, neferoase, de metale nobile, rare şi disperse, substantele nemetalifere şi rocile utile, apele subterane (pentru activităţile de exploatare, evaluare, evidenta şi omologare a rezervelor), apele minerale, namolurile şi turbele terapeutice, căldură din sistemele hidrogeotermale şi gazele necombustibile.


  Articolul 5

  În sensul prezentei hotărâri, prin acorduri pentru resurse minerale se înţelege permisele de prospecţiune sau exploatare, autorizaţiile de exploatare, contractele de cercetare geologica, exploatare a zăcămintelor, de explorare şi împărţire a producţiei, contractele de servicii, licenţe, atestate, precum şi alte acte juridice, cu excepţia închirierii, utilizate în mod obişnuit în industria extractiva.


  Articolul 6

  Agenţii economici cu activitate de cercetare şi exploatare a substanţelor minerale utile sau, după caz, a uneia dintre aceste activităţi trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în anexa nr. 1; nerespectarea acestora se va sanctiona contraventional potrivit aceleiaşi anexe.


  Articolul 7

  Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale percepe tarife de la persoanele fizice şi juridice interesate, stabilite cu avizul Ministerului Finanţelor, pentru actele emise în exercitarea atribuţiilor sale: avize, documente de omologare, autorizaţii şi altele, precum şi pentru consultarea şi utilizarea datelor din fondul geologic naţional.


  Articolul 8

  (1) Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, precum şi alte persoane juridice care executa lucrări de cercetare geologica şi de exploatare pe teritoriul tarii au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale toate datele, informaţiile şi documentaţiile, precum şi rezultatele obţinute în desfăşurarea acestor activităţi.
  (2) Toate datele şi informaţiile, indiferent de forma lor de stocare, obţinute din activitatea pentru resurse minerale de sub jurisdicţia României aparţin statului român.


  Articolul 9

  (1) Regiile autonome, precum şi societăţile comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea resurselor minerale îşi vor continua activitatea numai la acele obiective în care este organizată extractia la data publicării prezentei hotărâri.
  (2) Regiile autonome şi societăţile comerciale, în condiţiile legii, vor finaliza acţiunea de delimitare a perimetrelor de exploatare pe baza reomologarii rezervelor şi vor solicita Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale aprobarea instituirii acestora, precum şi obţinerea dreptului de administrare sau concesionare, după caz.
  (3) Pentru aceste obiective, regiile autonome şi societăţile comerciale pot să se asocieze cu alte persoane juridice române sau străine, în condiţiile legii, pentru cercetarea geologica sau de extragere a substanţelor minerale utile. Asocierea se poate realiza numai cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.


  Articolul 10

  Agenţii economici care doresc să efectueze cercetarea geologica, exploatarea şi valorificarea resurselor minerale pe suprafeţe noi sau în limitele perimetrelor de exploatare instituite, dar la alte obiective decît cele date în administrarea regiilor autonome sau în evidenta societăţilor comerciale, vor solicita agenţiei dreptul de a desfăşura astfel activitatea, în condiţiile legii.


  Articolul 11

  (1) În structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.
  (2) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza numai servicii şi birouri, precum şi colective temporare.
  (3) Numărul maxim de posturi este de 80, exclusiv demnitarul.
  (4) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este asigurata de un preşedinte, asimilat, ca salarizare, cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Pe lângă preşedinte funcţionează Colegiul de conducere, ca organ consultativ.
  Componenta Colegiului de conducere se aproba prin ordin al preşedintelui, cu avizul membrului Guvernului care coordonează activitatea agenţiei.
  (5) Preşedintele conduce întreaga activitate a agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu ministerele, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice.
  (6) În exercitarea funcţiei sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
  (7) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al agenţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi se aproba prin ordin al preşedintelui.


  Articolul 12

  (1) Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale are în subordine inspectorate şi secţii zonale.
  (2) Unităţile subordonate nu au personalitate juridică şi se înfiinţează prin ordin al preşedintelui, în cadrul numărului maxim de 80 de posturi.
  (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi unităţilor subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui.


  Articolul 13

  În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale.


  Articolul 14

  Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme de transport de persoane, stabilit conform prevederilor legale, precum şi 11 autoturisme de intervenţie în exercitarea atribuţiilor specifice ce-i revin pe întreg teritoriul tarii.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 16

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 417 bis/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 15 octombrie 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu


  Anexa 1
  OBLIGAŢIILE
  agenţilor economici cu activitate de cercetare geologica şi/sau de exploatare a substanţelor minerale utile, stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul resurselor minerale

  Articolul 1

  Agenţii economici care executa lucrări de cercetare geologica, de exploatare şi valorificare a resurselor minerale au următoarele obligaţii cu caracter general:
  1. sa desfăşoare activitatea pe baza documentaţiilor tehnice-economice elaborate, avizate şi aprobate conform reglementărilor în vigoare;
  2. să obţină atestarea în ce priveşte capacitatea lor tehnica pentru executarea lucrărilor pe care le efectuează;
  3. sa marcheze pe teren limitele perimetrului legal instituit şi să solicite participarea la aceasta operaţiune a unui reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
  4. sa desfăşoare activitatea exclusiv în cuprinsul perimetrelor instituite pentru care a obţinut permis de cercetare sau autorizaţie de exploatare; să respecte prescripţiile obligatorii stabilite în aria acestora, pentru protejarea resurselor minerale, inclusiv cele privitoare la autorizarea amplasamentelor pentru lucrări de investiţii sau inginereşti;
  5. sa folosească fondurile alocate de la bugetul de stat pentru executarea de lucrări geologice, exclusiv în scopurile pentru care acestea au fost destinate;
  6. sa participe, prin reprezentanţi împuterniciţi, la acţiunile efectuate de Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuţiilor sale.


  Articolul 2

  Agenţii economici care executa lucrări geologice sunt obligaţi:
  1. să-şi desfăşoare activitatea pe baza normativelor geologice, a proiectelor geologice şi de execuţie avizate şi aprobate conform reglementărilor în vigoare;
  2. sa realizeze obiectivul geologic stabilit şi sa adapteze programul de cercetare la condiţiile geologice intilnite;
  3. să efectueze cartarea continua a lucrărilor de cercetare geologica, cu decalaje maxime de 10 m de la frontul de lucru la lucrările miniere sau de la talpa sondei la foraje, precum şi investigarea complexa a forajelor de cercetare, în scopul realizării obiectivului geologic urmărit;
  4. să execute integral programul aprobat cu privire la investigarea geofizica a sondei;
  5. să efectueze probarea sistematica a lucrărilor executate prin colectarea de probe în maximum 7 zile de la traversarea zonelor geologice de interes;
  6. sa inventarieze toate colectoarele posibil saturate cu hidrocarburi la sondele de cercetare geologica;
  7. să asigure începerea probelor de producţie la sondele de cercetare pentru hidrocarburi în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea forajului pentru sondele cu adîncimea de până la 3.500 m, respectiv 60 de zile pentru sondele cu adincimi mai mari, precum şi efectuarea fără întrerupere a acestora până la finalizare. Pentru sondele hidrogeologice, termenul de începere a probelor este de cel mult 7 zile de la terminarea forajului;
  8. să efectueze punerea în producţie de proba a sondelor de cercetare pentru hidrocarburi numai cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
  9. sa organizeze păstrarea, prelucrarea, transportul şi lichidarea probelor conform normelor în vigoare;
  10. să asigure efectuarea, în maximum 90 de zile, a studiilor şi analizelor asupra probelor colectate;
  11. să efectueze măsurătorile topografice şi sa realizeze transpunerea pe planuri a lucrărilor de cercetare geologica în maximum 30 de zile de la executarea lor;
  12. să asigure respectarea măsurilor pentru prevenirea degradării zăcămintelor şi a pierderilor de rezerve pe care le pot cauza exploziile necontrolate, focurile endogene, eruptiile libere la sondele pentru petrol, gaze şi ape, viiturile anormale de apa, haldele etc.;
  13. să asigure condiţiile necesare pentru colectarea şi depozitarea substanţelor minerale utile solide şi, după caz, a celor fluide rezultate din lucrările geologice, în vederea valorificării lor;
  14. sa anunţe organelor zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale:
  a) începerea activităţii geologice cu cel puţin 15 zile înainte;
  b) sistarea activităţii geologice cu anticipatie de maximum 30 de zile;
  c) identificarea uneia sau mai multor substanţe minerale utile, precum şi a unor niveluri productive diferite de cele ce constituie obiectul proiectului, în maximum 7 zile de la primele constatări;
  d) eruptiile libere la sondele de petrol, gaze sau ape, exploziile necontrolate, focurile endogene, eruptiile de gaze sau praf şi inundatiile din lucrările miniere, în cel mult 24 de ore de la declanşarea lor;
  15. sa întocmească trimestrial rapoartele referitoare la activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute şi să le transmită Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
  16. sa întocmească rapoartele geologice cu rezultatele lucrărilor de cercetare în termen de cel mult 180 de zile de la finalizarea acestora şi să le transmită Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
  17. sa nu sisteze lucrările de cercetare geologica pe o perioadă mai mare de 30 de zile fără anunţarea prealabilă a organelor zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
  18. sa nu abandoneze sondele de cercetare geologica pentru fluide fără avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.


  Articolul 3

  Agenţii economici care efectuează activităţi de exploatare, prelucrare sau preparare a substanţelor minerale utile sunt obligaţi:
  1. să execute lucrările de deschidere, pregătire şi exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale utile, precum şi prelucrarea/prepararea acestora numai pe baza documentaţiilor tehnico-economice, a rezervelor omologate şi a programelor (preliminariilor) anuale de producţie întocmite, avizate şi aprobate conform reglementărilor în vigoare;
  2. să respecte prevederile din documentaţiile tehnice sau programele anuale în ce priveşte provenienţă producţiei, metodele de exploatare, succesiunea de exploatare a substanţelor minerale utile din acelaşi perimetru, a zăcămintelor, blocurilor, corpurilor, straturilor şi panourilor, debitele de extracţie, gradul de recuperare a rezervelor, randamentele de prelucrare/preparare, precum şi recuperarea maximala a componentilor utili;
  3. sa nu procedeze la sistarea parţială sau totală a activităţii unor sectoare, mine, cariere sau balastiere pe perioade mai mari de 6 luni fără documentaţii întocmite, avizate şi aprobate conform reglementărilor în vigoare. Orice sistare se va anunta în termen de 48 de ore organelor zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
  4. sa nu exploateze capul de gaze al zăcămintelor de petrol înainte de recuperarea maximala a rezervelor de ţiţei, să respecte valorile limita, prevăzute în studiile de exploatare, ale ratiei gaze/ţiţei;
  5. să asigure, la zacamintele de hidrocarburi, începerea probelor de producţie în maximum 30 de zile de la terminarea forajului de exploatare pentru sondele de mica şi medie adîncime şi în 60 de zile pentru cele de mare adîncime. Durata exploatării de proba nu va fi mai mare de 6 luni de la intrarea în producţie a primei sonde de pe zăcământul respectiv, iar punerea în funcţiune a sondelor va fi permisă numai după asigurarea condiţiilor de captare a tuturor fluidelor produse;
  6. să asigure lunar etalonarea producţiei sondelor de hidrocarburi, măsurarea volumelor de substanţe injectate în zăcăminte (apa, aer, abur, gaze etc.) şi să efectueze semestrial măsurători de presiune pe fiecare unitate hidrodinamica;
  7. sa nu sisteze nejustificat extractia la zacamintele de hidrocarburi sau procese de injecţie fără anunţarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
  8. să aplice măsurile stabilite prin documentaţiile tehnico-economice pentru evitarea, în sectorul minier, a exploziilor necontrolate, a focurilor endogene, a eruptiilor de gaze şi apa, a deversarii în cariere a apelor rezultate din forajele de drenare deteriorate, a surparilor de terenuri ori de halde, iar în sectorul petrolier, pentru prevenirea eruptiilor libere la sonde;
  9. să aplice măsurile aprobate vizind valorificarea maximala, completa şi complexa a rezervelor de substanţe minerale utile solide prin reducerea dilutiei şi a pierderilor de exploatare, evitarea abandonarilor de rezerve şi creşterea randamentelor de prelucrare/preparare şi să respecte prevederile legale referitoare la abandonarile de rezerve;
  10. să respecte termenele de aplicare a proceselor programate vizind creşterea factorului final de recuperare a hidrocarburilor din zacamintele de petrol şi să asigure desfăşurarea acestora la nivelurile stabilite;
  11. sa folosească la maximum căldură din apele geotermale, neadmiţându-se evacuarea acestora în emisari de suprafaţa cu temperaturi şi conţinut în substanţe minerale mai mari decît cele prevăzute în documentaţiile tehnice aprobate;
  12. sa depoziteze produsele, sterilele şi celelalte deşeuri rezultate din industria extractiva în locuri autorizate şi în condiţii corespunzătoare;
  13. să efectueze ridicari topografice, sa întocmească şi sa completeze operativ planuri de situaţie geologice-miniere, astfel ca pe acestea sa figureze toate lucrările executate, în maximum 15 zile de la execuţia lor;
  14. sa stabilească şi să aplice măsurile necesare pentru prevenirea efectelor negative pe care extractia unor substanţe minerale le-ar putea provoca altora, existente în aceleaşi perimetre sau la perimetre invecinate, în situaţia exploatării lor concomitente sau succesive;
  15. sa organizeze şi sa completeze lunar evidentele privind protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor;
  16. sa anunţe organelor zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale:
  a) exploziile necontrolate, eruptiile de gaze, apa şi nisip, inundatiile, focurile endogene, surparile, alunecarile de teren şi de halde şi, în general, toate fenomenele care pot provoca abandonari sau degradari de rezerve atât în subteran, cît şi în cariere, în termen de 24 de ore de la producerea lor, precum şi pericolele iminente pentru apariţia unor astfel de situaţii, imediat după constatarea acestora;
  b) eruptiile libere la sondele de petrol, gaze şi apa, în termen de 24 de ore de la declanşarea lor;
  c) apariţia unor factori geologici şi minieri care pot produce modificări în situaţia rezervelor de substanţe minerale utile, în timp util, pentru constatarea fenomenelor respective;
  17. sa exploateze numai substantele minerale ce constituie obiectul atribuirii sau concesiunii, în limitele perimetrelor instituite;
  18. sa înceapă lucrările în vederea exploatării la termenul stabilit prin caietul de sarcini;
  19. sa transmită la termen organelor Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale rapoartele şi datele statistice stabilite;
  20. sa întocmească documentaţii cu evaluarea rezervelor de substanţe minerale utile ori de cîte ori sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de normele în vigoare.


  Articolul 4

  Agenţii economici care executa lucrări de cercetare geologica şi/sau de exploatare a rezervelor sunt obligaţi să aplice măsurile stabilite în actele de control încheiate de organele zonale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în documentele de omologare a rezervelor, cu respectarea termenelor prevăzute.


  Articolul 5

  Agenţii economici care executa lucrări de cercetare şi/sau de exploatare a rezervelor de substanţe minerale utile răspund pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor primare care stau la baza evaluării rezervelor şi a raportarilor anuale privind miscarea rezervelor.


  Articolul 6

  Responsabilitatea respectării obligaţiilor prevăzute în prezenta anexa revine agenţilor economici, în calitatea lor de persoane juridice.


  Articolul 7

  Nerespectarea prevederilor art. 1, 2, 3 şi 4, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
  1. cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor stabilite în art. 1 alin. 2, 3, 6, art. 2 alin. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 lit. a) şi c), 15, art. 3 alin. 6, 11, 13, 15, 16 lit. c), 18, 19, 20 şi art. 4;
  2. cu amendă de la 300.000 la 600.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 1 alin. 4, art. 2 alin. 2, 6, 7, 8, 12, 14 lit. b) şi d), 16, 17, 18, art. 3 alin. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 lit. a) şi b) şi alin. 17;
  3. cu amendă de la 600.000 la 1.000.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor stabilite în art. 1 alin. 1, 5, art. 2 alin. 1 şi art. 3 alin. 1 şi 3.
  Săvârşirea aceleiaşi contravenţii pentru a doua oara se sancţionează cu dublul amenzii iniţiale.
  Nerespectarea repetată a obligaţiilor prevăzute la art. 1, 2, 3 şi 4 atrage după sine retragerea permiselor de prospecţiune sau explorare, respectiv a autorizaţiei de exploatare.


  Articolul 8

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal încheiat de către personalul împuternicit al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.
  Plîngerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depune şi se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia.


  Articolul 9

  Contravenţiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Anexa 2
  Numărul maxim de personal: 80
  (exclusiv demnitarul)
  AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
                              ┌──────────────────┐
                              │ PREŞEDINTE │
                              └───────┬──────────┘
                                      │
                                      │
    ┌────────────┐ │ ┌─────────────────────┐
    │ Consilier │────────────────────┼───────────────────┤ Serviciul contencios│
    └────────────┘ │ └─────────────────────┘
                                      │ ┌─────────────────────┐
                                      │ │ Control financiar │
                                      ├───────────────────┤ propriu │
                                      │ └─────────────────────┘
                                      │
                                      │
        ┌──────────────┬──────────────┼──────────────────┬─────────────────┐
        │ │ │ │ │
        │ │ │ │ │
  ┌─────┴──────┐ ┌────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ ┌───────┴──────────┐ ┌────┴────┐
  │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia analize │ │Serviciul│
  │ generală │ │generală │ │informatică,│ │ documentaţii │ │ resurse │
  │investigare │ │gospodărire│ │studii, con─│ │tehnico─economice,│ │ umane şi│
  │si dezvol─ │ │ resurse │ │tracte şi │ │buget, finanţe │ │ adminis─│
  │tare baza │ │minerale │ │ relaţii │ │ │ │ trativ │
  │naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │de resurse │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │minerale │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────────────┘ └─────┬─────┘ └────────────┘ └──────────────────┘ └─────────┘
                        │
          ┌─────────────┴──────────────────┐
          │ Inspectorate, │
          │ secţii zonale │
          │ Numărul maxim de posturi: 80 │
          └────────────────────────────────┘

  -------