ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 (*actualizată*)
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(actualizată la data de 5 iunie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, constă în necesitatea adoptării de măsuri sociale care să conducă la o protecţie sporită a copiilor, având în vedere scăderea natalităţii, care este într-adevăr o problemă gravă cu care România se confruntă în ultimii ani. Mecanismele care conduc la scăderea populaţiei României sunt fertilitatea scăzută, migraţia externă şi mortalitatea generală. Astfel că, valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migraţiei externe, au făcut ca populaţia ţării să se diminueze.
  Indiferent de metodele de estimare a sărăciei utilizate la nivelul UE pentru a stabili rata sărăciei, în România copiii şi tinerii au riscul de sărăcie cel mai ridicat între categoriile de vârstă.
  Astfel, potrivit studiilor efectuate recent la nivelul CE şi al UNICEF, sărăcia veniturilor (sau monetară) este la copii mai ridicată în România decât în orice altă ţară europeană (33% faţă de 20% media UE-27), iar circa 72-78% din copiii din România suferă de deprivare materială severă, aceasta fiind semnificativ mai intensă decât în toate celelalte state europene cu privire la aproape toate bunurile. De asemenea, un procent de 8% din minori trăieşte în România la nivelul de "sărăcie severă", cu mai puţin de 15 lei pe zi, datorită excluziunii sociale, precum şi datorită nivelului scăzut al educaţiei, sănătăţii şi al ocupării forţei de muncă, toate acestea având consecinţe negative şi asupra abandonului şcolar.
  Statul trebuie să asigure protecţia copilului şi să garanteze respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului, care trebuie să intervină prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate.
  Considerând că actualele reglementări care prevăd acordarea unor măsuri de susţinere financiară a costurilor de creştere şi îngrijire a unui copil previn doar în mică măsură privarea materială severă a acestuia, este necesară intervenţia asupra Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, şi a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare. Prin majorarea unor drepturi prevăzute de aceste acte normative se preconizează reducerea sărăciei în rândul copiilor.
  Copiii reprezintă o resursă extraordinară, o adevărată valoare, iar prin acest act normativ se creează posibilitatea de dezvoltare şi participare, asigurându-li-se un stil de viaţă mai sănătos şi o educaţie mai bună, toate acestea reprezentând o investiţie, nu o cheltuială.
  Având în vedere interpretările diferite în aplicarea actelor normative din domeniul salarizării şi efectele negative ale neadoptării în regim de urgenţă a acestui act normativ, precum crearea de prejudicii atât la nivelul instituţiilor care trebuie să aplice aceste acte normative, cât şi la nivelul fiecărui salariat, precum şi înlăturarea posibilităţii ca instanţele de judecată învestite cu astfel de speţe să dea soluţii contradictorii, prin adoptarea acestui act normativ se creează premisele, în conformitate cu normele de tehnică legislativă, de a avea o legislaţie clară şi coerentă.
  Având în vedere că spitalele regionale de urgenţă şi spitalele din unităţile funcţionale regionale de urgenţă sunt priorităţi naţionale pentru sistemul de sănătate din punctul de vedere al finanţării din fonduri publice a serviciilor medicale, al investiţiilor şi al dotărilor materiale, precum şi din punctul de vedere al asigurării resurselor umane,
  în vederea asigurării unui acces echitabil la serviciile medicale pentru toţi cetăţenii,
  având în vedere prevederile Acordului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare la reducerea arieratelor din sistemul de sănătate,
  în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
  La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
  c) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  ----------
  Noul articol a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 2 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015.


  Articolul I

  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 122, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie."
  2. La articolul 128, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 128. - (1) Pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, în condiţiile legii, se acordă o alocaţie lunară de plasament, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 1,20 ISR.
  (2) Alocaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte persoanei, asistentului maternal, reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat în plasament copilul sau tutorelui şi este destinată asigurării drepturilor prevăzute la art. 129 alin. (1)."
  3. La articolul 128, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) În vederea urmăririi modului de utilizare a alocaţiei prevăzute la alin. (1), direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, organismele private autorizate transmit rapoartele prevăzute la art. 73 alin. (2) şi agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti."
  4. La articolul 129, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(4) Copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi mamele protejate în centre maternale au dreptul, la ieşirea din sistemul de protecţie specială, la o indemnizaţie care se acordă o singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, stabilit potrivit legii. Indemnizaţia se acordă, la ieşirea din sistemul de protecţie specială, şi copiilor pentru care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei.
  (5) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la alin. (1), respectiv dreptul la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."
  5. La articolul 129, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6) -(9), cu următorul cuprins :
  "(6) Cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice şi pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi este aplicabil şi copiilor din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie.
  (7) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli stabilite în condiţiile alin. (5) şi cuantumul alocaţiei de hrană stabilit în condiţiile alin. (6) sunt aplicabile şi în cazul copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  (8) Alocaţia de hrană pentru copiii din serviciile de zi organizate de organismele private acreditate se stabileşte cel puţin la acelaşi nivel cu cel prevăzut pentru copiii din serviciile de zi publice.
  (9) În limita bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum mai mare al limitelor minime de cheltuieli, respectiv al cuantumului alocaţiei de hrană aferente drepturilor stabilite conform prevederilor alin. (5) şi (6)."


  Articolul II

  Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
  a) 0,1640 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,3280 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,4920 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,6560 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
  (2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:
  a) 0,1500 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,3000 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,4500 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,6000 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi."
  2. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, după cum urmează:
  a) 0,214 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,428 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,642 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,856 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
  (2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:
  a) 0,204 ISR pentru familia cu un copil;
  b) 0,408 ISR pentru familia cu 2 copii;
  c) 0,612 ISR pentru familia cu 3 copii;
  d) 0,816 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi."
  3. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap."


  Articolul III

  Nivelul alocaţiei de plasament prevăzute la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2014.


  Articolul IV

  (1) Cuantumurile prevăzute la art. 5 şi 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2014.
  (2) Pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu drepturi stabilite anterior datei de 1 noiembrie 2014, noul cuantum al alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte prin decizia directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, pe baza ultimei dispoziţii a primarului.
  (3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică primarilor şi beneficiarilor.
  (4) Pe baza deciziei prevăzute la alin. (2), primarii au obligaţia de a emite o nouă dispoziţie de modificare a cuantumului pe care o comunică agenţiilor teritoriale în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Deciziile agenţiilor teritoriale şi dispoziţiile primarilor, precum şi comunicările prevăzute la alin. (3) şi (4) se emit colectiv pentru toţi beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.


  Articolul V

  Nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice şi aspectele legate de acoperirea cheltuielilor aferente alocaţiei zilnice de hrană se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.


  Articolul VI

  În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma "cuantumul brut al salariilor de bază" se înţelege cuantumul brut al salariilor de bază care cuprinde, după caz, drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012.


  Articolul VII

  Alineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 24 septembrie 2014, se abrogă.


  Articolul VIII

  Abrogat.
  ----------
  Art. VIII a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 2 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015.


  Articolul IX

  Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, şi Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor republica după aprobarea acesteia prin lege în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul X

  (1) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor statului ce derivă din condiţionalităţile la acorduri internaţionale, din programe din domeniul cooperării internaţionale, din domeniul minier, din domeniul dezvoltării locale şi locuinţelor, precum şi pentru constituirea stocurilor rezervă de stat.
  (2) Până la finele anului 2014, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei pentru plata arieratelor înregistrate de către unităţile sanitare cu paturi din subordinea acestora.
  ---------
  Alin. (2) al art. X a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 11 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 17 noiembrie 2014.
  (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca Ministerului Transporturilor sume pentru plata arieratelor, inclusiv arieratelor înregistrate de spitalele aflate în subordinea acestuia, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli de arbitraj din domeniul transportului naval şi penalităţi aferente acestora, rezultate din hotărâri definitive ale instanţelor.


  Articolul XI

  După articolul 35 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 35^1. - Începând cu 1 ianuarie 2015, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană poliţiştilor locali conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul XII

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
  a) Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 20 alin. (3^1) şi (3^3);
  c) Ordinul ministrului administraţiei publice şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 242/36/2003 privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenţii maternali profesionişti pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în plasament sau încredinţare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 4 iunie 2003.


  Articolul XIII

  Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze creditele de angajament aferente anului 2015 până la nivelul creditelor bugetare aprobate pe acelaşi an, prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament preliminate pe anul 2014 prevăzute în anexa nr. 3/15/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la programul bugetar cod 1284 «Programul Naţional de Dezvoltare Locală», şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate.
  ----------
  Art. XIII a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 2 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul muncii,
  familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 15 octombrie 2014.
  Nr. 65.
  __________