METODOLOGIE din 18 noiembrie 2020de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 10 decembrie 2020 Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 993 din 18 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1205 din 10 decembrie 2020.
  Notă
  Conform articolului II din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022, prevederile anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație se aplică unităților de învățământ și furnizorilor de educație care, la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se află în procedura de evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie/de acreditare sau în procedura evaluării periodice a calității.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Activitatea de evaluare externă, pentru acordarea autorizației de funcționare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară activități de învățământ corespunzătoare sistemului educațional românesc, este realizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.


  Articolul 2

  Activitatea ARACIP se desfășoară cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.


  Capitolul II Procedurile de autorizare de funcționare provizorie, de acreditare și de evaluare externă periodică a calității educației

  Secţiunea 1 Procesul de acreditare

  Articolul 3
  (1) Procesul de acreditare presupune parcurgerea a două etape succesive:
  a) autorizarea de funcționare provizorie;
  b) acreditarea.
  (2) Procesul de evaluare externă periodică a calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar acreditate se realizează cel puțin o dată la 5 ani.(3) Procedurile de evaluare externă în vederea autorizării, acreditării și evaluării externe periodice a calității educației se derulează la cerere, pe bază de contract încheiat cu ARACIP, și se finalizează cu emiterea ordinului ministrului educației și cercetării, la propunerea ARACIP, respectiv cu emiterea de către ARACIP a Atestatului privind nivelul de calitate a educației furnizate, după caz, în cazul constatării îndeplinirii standardelor naționale de calitate.(4) Procedurile de evaluare externă periodică a calității educației se pot derula și la solicitarea altor persoane juridice interesate, precum: Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratul școlar, autoritățile publice locale, asociațiile de părinți.


  Articolul 4
  (1) Autorizarea de funcționare provizorie este etapa în care unitatea de învățământ/instituția de învățământ/ organizația interesată, pe baza evaluării externe realizate, în condițiile legii, dobândește calitatea de furnizor de educație, prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea ARACIP. (2) Autorizația de funcționare provizorie se acordă pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ, pe fiecare locație, și conferă dreptul de organizare a admiterii, precum și de organizare și desfășurare a procesului de învățământ.(3) Ordinul ministrului educației și cercetării prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și produce efecte începând cu anul școlar următor.(4) Ordinul prin care se acordă autorizarea de funcționare provizorie, prevăzut la art. 29^1 alin. (8) din ordonanța de urgență, reprezintă și actul de înființare, ca persoană juridică, a unității de învățământ preuniversitar de stat și se comunică autorității publice locale în vederea includerii, de drept, în rețeaua școlară a unității administrativ-teritoriale.(5) Furnizorii de educație, cu niveluri de învățământ/ specializări/calificări profesionale autorizate să funcționeze provizoriu, fac parte din rețeaua națională de învățământ și au dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic și de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, de a participa la programe naționale și internaționale și de a gestiona documentele școlare din învățământul preuniversitar, în condițiile legii.


  Articolul 5
  (1) Prin ordinul de acreditare se înființează unitatea de învățământ și se acordă personalitate juridică, după cum urmează:
  a) de drept privat și de utilitate publică, pentru unitățile particulare de învățământ preuniversitar, înființate din inițiativa și cu resursele unor persoane juridice de drept privat;
  b) de drept privat și de utilitate publică, pentru unitățile de învățământ preuniversitar confesional, înființate din inițiativa, cu resursele și potrivit cerințelor specifice fiecărui cult recunoscut de stat;
  c) de drept public, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
  (2) Furnizorul de educație acreditat este parte a sistemului național de educație, cu toate drepturile și obligațiile conferite de lege.(3) Organizațiile furnizoare de educație, cu niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale acreditate, au dreptul de a organiza examene de absolvire și pot emite diplome și/sau alte acte de studii, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării. (4) Elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.(5) Furnizorul de educație acreditat se supune din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, în condițiile prevăzute de art. 33, 34 și 40 din ordonanța de urgență.


  Secţiunea a 2-a Raportul de evaluare internă

  Articolul 6
  (1) În vederea declanșării procesului de evaluare externă, persoanele juridice, publice sau private, trebuie să depună la ARACIP o cerere de declanșare a procedurii de evaluare externă, însoțită de o fișă-tip și un raport de evaluare internă.(2) Fișa-tip conține informații privind infrastructura, curriculumul, resursele umane și materiale, avizele și autorizațiile necesare procesului de evaluare externă. Fișa-tip este asumată de reprezentantul legal al furnizorului de educație și este avizată de inspectoratul școlar județean/al municipiului București. Informațiile minimale pe care fișa-tip le conține sunt prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, iar formatul fișei-tip se stabilește prin instrucțiuni periodice emise de ARACIP.(3) Raportul de evaluare internă cuprinde o serie de componente, stabilite în funcție de tipul de proces de evaluare externă și etapa corespunzătoare, cu informații necesare pentru a dovedi îndeplinirea cerințelor stabilite în standardele de autorizare, acreditare, respectiv în standardele de referință, pentru fiecare nivel de învățământ, tip de program de studiu și de calificare profesională, după caz.(4) Cererea de evaluare externă și fișa-tip se depun în format letric la ARACIP.(5) Celelalte componente ale raportului de evaluare internă se transmit în format electronic, prin încărcarea pe platforma digitală, gestionată de ARACIP, conform instrucțiunilor periodice emise de Consiliul ARACIP.
  (la 19-05-2022, Alineatul (5) din Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )


  Articolul 7
  (1) În vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele:
  a) fișă-tip, conform formatului stabilit de ARACIP;
  b) acte privind persoana juridică inițiatoare, după caz:– actele care atestă dobândirea personalității juridice;– actul constitutiv și statutul de organizare și funcționare ale persoanei juridice;– certificatul de înregistrare fiscală a persoanei juridice;
  c) documente manageriale de prognoză: – planul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al școlii;
  d) oferta educațională;
  e) modelul de contract educațional particularizat;
  f) proiectul de regulament propriu de organizare și funcționare al unității de învățământ.
  (2) Abrogat.
  (la 19-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (3) În vederea obținerii acreditării, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele:
  a) fișă-tip, conform formatului stabilit de ARACIP;
  b) actul de înființare a unității de învățământ preuniversitar;
  c) documente manageriale de diagnoză, pentru fiecare an școlar din perioada de funcționare provizorie:– raportul anual de evaluare internă (RAEI);– raportul anual de activitate;
  d) documente manageriale de prognoză:– noul plan de dezvoltare instituțională/plan de acțiune al școlii;– planul managerial pe fiecare an școlar din perioada de funcționare provizorie;– programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, pentru unitățile de învățământ de stat;
  (la 19-05-2022, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )

  e) documente manageriale de evidență, pentru fiecare an școlar din perioada de funcționare provizorie:– statul de funcții;– organigrama;– schema orară/programul zilnic;– planul de școlarizare;
  f) regulamentul propriu de organizare și funcționare al unității de învățământ;
  g) lista procedurilor proprii privind funcționarea comisiilor;
  h) regulamentul propriu de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;
  i) strategia proprie de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;
  j) contractul educațional particularizat utilizat în unitatea de învățământ;
  k) certificatul de atestare fiscală pentru inițiator, unitate de învățământ, după caz.
  (la 19-05-2022, Litera k) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (4) În vederea obținerii Atestatului privind nivelul calității educației furnizate, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele:
  a) fișă-tip, conform formatului stabilit de ARACIP;
  b) documente manageriale de diagnoză:– raportul anual de evaluare internă pentru ultimul an școlar;
  c) documente manageriale de prognoză:– planul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al școlii;
  d) orice alt tip de document dintre cele menționate la alin. (3), considerat relevant pentru evaluarea nivelului de calitate al unității de învățământ, dacă este cazul.


  Secţiunea a 3-a Activitățile de evaluare externă

  Articolul 8
  (1) Cererea de declanșare a procesului de evaluare externă este înregistrată la ARACIP și repartizată spre expertiză. (2) În baza cererii se încheie un contract cu persoana juridică solicitantă și se emite factura fiscală corespunzătoare. Persoana juridică solicitantă este obligată să comunice către ARACIP o copie de pe ordinul de plată a tarifului de evaluare externă, în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plății.(3) Rezultatul expertizei datelor și informațiilor din raportul de evaluare internă se comunică persoanei juridice solicitante în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.(4) În situația în care din raport lipsesc informații dintre cele prevăzute la art. 7 sau se constată caracterul incomplet al informațiilor/datelor prezentate, se comunică persoanei juridice respective necesitatea realizării completărilor de rigoare, în termen de maximum 15 zile de la comunicare, în caz contrar cererea urmând a se respinge ca inadmisibilă.(5) În cazul în care raportul de evaluare internă este complet se comunică persoanei juridice solicitante declanșarea procedurii de evaluare.
  (la 19-05-2022, Alineatul (5) din Articolul 8 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (6) În situația menționată la alin. (5), expertul desemnat înaintează, spre aprobare, Biroului executiv o propunere de grafic de desfășurare a vizitelor de evaluare, precum și de componență a comisiilor de experți. (7) Abrogat.
  (la 19-05-2022, Alineatul (7) din Articolul 8 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (8) Perioada de desfășurare a vizitelor de evaluare se aduce la cunoștința persoanelor juridice solicitante, într-un termen de cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea vizitei de evaluare.


  Articolul 9
  (1) Comisiile de experți, desemnate de ARACIP pe bază de hotărâre, sunt alcătuite din 2-4 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experți în evaluare și acreditare, înscriși în Registrul propriu al experților în evaluare și acreditare. (2) În raport cu procedura de autorizare/acreditare/de evaluare în care se află furnizorul de educație, comisiile de experți efectuează vizite de evaluare de 2-5 zile, după caz. Vizitele pot fi online, la fața locului sau mixte, conform instrucțiunilor emise și aprobate de Consiliul ARACIP. (3) În cazuri justificate, președintele Consiliului ARACIP poate aproba modificarea duratei vizitei de evaluare. O vizită de evaluare nu poate fi mai scurtă de o zi.
  (la 19-05-2022, Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )


  Articolul 10

  Activitatea de evaluare externă a organizațiilor furnizoare de educație se realizează în baza criteriilor, indicatorilor și standardelor de evaluare unice la nivel național, valabile atât pentru învățământul preuniversitar de stat, cât și pentru învățământul preuniversitar particular.


  Articolul 11
  (1) În cadrul vizitelor de evaluare externă, comisiile de experți verifică îndeplinirea standardelor de evaluare corespunzătoare procesului și etapei respective, respectarea legislației în domeniul învățământului, precum și conformitatea cu realitatea pentru informațiile din raportul de evaluare internă depus la ARACIP.(1^1) Verificarea documentelor depuse se realizează prin intermediul platformei digitale, iar în cadrul vizitei la fața locului se măsoară modalitatea implementării standardelor pe baza colectării datelor de la beneficiari/cadre didactice/didactic auxiliar și nedidactic/directori/comunitate locală/angajatori/ operatori economici, după caz, prin aplicarea de chestionare și/sau interviuri și discuții individuale și de grup, a observării directe, vizitelor la operatorii economici, cu ocazia stagiilor de practică, a asistențelor la ore și la activitățile derulate de organizația furnizoare de educație/unitatea de învățământ supusă evaluării.
  (la 19-05-2022, Articolul 11 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (2) Evaluatorii externi vor analiza situația rezultatelor elevilor, progresul fiecărui antepreșcolar, preșcolar sau elev, precum și a oricărei dovezi prin care se probează buna funcționare a unității de învățământ. În cazul în care dovada este un document, acesta se analizează, după încărcarea în platforma digitală, înaintea realizării vizitei la fața locului. Verificarea/Reverificarea informațiilor conținute în documente se realizează prin discuții cu actorii implicați în actul educațional și prin colectarea datelor prin instrumente specifice, respectiv chestionare, ghiduri de interviu, observare directă.
  (la 19-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 11 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (3) Îndeplinirea standardelor de autorizare și acreditare se înregistrează prin „da/nu“. Gradul de îndeplinire a standardelor de referință se înregistrează pe baza unui calificativ, care poate fi transpus într-un punctaj.(4) Calificativele care se acordă pentru fiecare indicator de performanță evaluat din standardele de referință, precizate în raportul de evaluare externă periodică, sunt următoarele:
  a) „Nesatisfăcător“, în situația neîndeplinirii a cel puțin unei cerințe din standardele de acreditare și evaluare periodică;
  b) „Satisfăcător“, în situația îndeplinirii tuturor cerințelor din standardele de acreditare și evaluare periodică;
  c) „Bine“, în situația îndeplinirii tuturor cerințelor din standardele de acreditare și evaluare periodică și a cel puțin unei cerințe din standardele de referință;
  d) „Foarte bine“, în situația îndeplinirii tuturor cerințelor din standardele de acreditare și evaluare periodică și a tuturor cerințelor din standardele de referință;
  e) „Excelent“, în situația îndeplinirii tuturor cerințelor din standardele de acreditare și evaluare periodică, a tuturor cerințelor din standardele de referință, precum și a unor cerințe definite de unitatea de învățământ.
  (5) Calificativele se corelează cu punctaje stabilite de ARACIP, în vederea realizării evaluării comparative interinstituționale. (6) Unităților de învățământ evaluate extern, care îndeplinesc toate cerințele din standardele de evaluare, ARACIP le acordă și un «certificat de calitate», emis pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIP.
  (la 19-05-2022, Articolul 11 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (7) «Certificatul de calitate» cuprinde gradul de încredere acordat unității de învățământ din perspectiva calității. Cuantificarea gradului de încredere se face în urma vizitei de evaluare și este independentă de acordarea autorizării de funcționare provizorie/acreditării/emiterii atestatului de calitate, emiterea ordinului de ministru/atestatului de calitate și se face pe baza îndeplinirii cerințelor din standardele de evaluare la nivel minimal sau peste așteptări.
  (la 19-05-2022, Articolul 11 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (8) Gradul de încredere dat prin certificatul de calitate se poate modifica anual, la solicitarea unității de învățământ/ furnizorului de educație sau la inițiativa ARACIP ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanță din standardele de evaluare.
  (la 19-05-2022, Articolul 11 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (9) Pentru procedura de autorizare de funcționare provizorie, ARACIP va emite certificatul de calitate la jumătatea primului an de funcționare, solicitând unității de învățământ/furnizorului de educație, prin intermediul platformei de evaluare a ARACIP, documente în susținerea îndeplinirii indicatorilor de performanță din standardele de evaluare, înscrisuri ce stau la baza emiterii certificatului de calitate.
  (la 19-05-2022, Articolul 11 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (10) În situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de autorizare, organizația furnizoare de educație/unitatea de învățământ va intra în procedură de monitorizare și va avea o perioadă de îmbunătățire decisă de Consiliul ARACIP. Dacă la finalul perioadei nu va putea îmbunătăți, Consiliul ARACIP va propune ministrului educației emiterea ordinului de ridicare a autorizației de funcționare provizorie.
  (la 19-05-2022, Articolul 11 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (11) Certificatul de calitate este un document public, adus la cunoștința beneficiarilor prin afișare pe site-ul propriu al unității de învățământ.
  (la 19-05-2022, Articolul 11 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (12) Specimenul certificatului de calitate se stabilește și se aprobă de către Consiliul ARACIP.
  (la 19-05-2022, Articolul 11 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (13) Evaluarea unităților de învățământ se face pe baza unui calendar aprobat de Consiliul ARACIP.
  (la 19-05-2022, Articolul 11 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )


  Articolul 11^1
  (1) Vizita de evaluare se finalizează cu o ședință realizată la fața locului/online, prin care, dacă este cazul, se comunică unității de învățământ ariile de îmbunătățire a aspectelor prevăzute de indicatorii de performanță din standardele de evaluare. (2) La ședința finală poate participa, fizic sau online, un expert din aparatul propriu al ARACIP, nominalizat prin decizia președintelui Consiliului ARACIP. (3) Unitatea de învățământ are obligația de a duce la îndeplinire rezultatele vizitei de evaluare în termen de maximum 60 de zile de la data finalizării vizitei de evaluare, dar nu mai târziu de data de 30 iulie a anului școlar în curs.(4) Inspectoratul școlar județean/al municipiului București confirmă ducerea la îndeplinire a aspectelor prevăzute de indicatorii de performanță din standardele de evaluare, în urma unei inspecții tematice finalizate printr-un raport, transmis spre informare ARACIP. În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) necesită un timp mai mare de realizare, Consiliul ARACIP decide care sunt etapele următoare în procedura de acordare a autorizației de funcționare provizorie, acreditării, emiterii Atestatului de calitate, după caz. (5) În cazul hotărârii Consiliului ARACIP de neacordare a autorizației de funcționare provizorie, acreditării, emiterii Atestatului de calitate, după caz, organizația furnizoare de educație/unitatea de învățământ va relua procedura de evaluare.
  (la 19-05-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )


  Articolul 11^2

  Analiza documentelor solicitate organizației furnizoare de educație/unității de învățământ supuse evaluării, în cadrul vizitei de evaluare realizate la fața locului, se consideră abatere administrativă și se sancționează cu excluderea evaluatorilor din Registrul ARACIP al experților în evaluare și acreditare.
  (la 19-05-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )


  Articolul 12
  (1) Membrii comisiilor de experți întocmesc un raport de evaluare externă cu informații pentru fiecare nivel de învățământ, pentru fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională, pentru fiecare program de studii, pe fiecare limbă de predare, pe fiecare formă de învățământ, pe fiecare locație, după caz. Raportul de evaluare externă întocmit se înaintează ARACIP în termen de maximum 5 zile de la finalizarea vizitei și este înregistrat la ARACIP.(2) Experții ARACIP verifică rapoartele de evaluare externă întocmite de către comisiile de experți în evaluare și acreditare pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare de către aceste comisii. (3) În cazul în care în urma verificării menționate la alin. (2) se constată neconcordanțe între datele din rapoartele de evaluare externă și informațiile din raportul de evaluare internă depus la ARACIP, se poate dispune completarea/modificarea raportului întocmit sau invalidarea acestuia. În situația de invalidare se va proceda la refacerea raportului pe baza unei activități de monitorizare, la care va participa și expertul intern ARACIP care a invalidat raportul de evaluare externă.
  (la 19-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (4) În urma verificării prevăzute la alin. (2) și a constatării concordanței între datele din rapoartele de evaluare externă și informațiile din raportul de evaluare internă, expertul desemnat validează, în termen de maximum 5 zile de la primire, raportul de evaluare externă întocmit de către experți și îl înaintează în vederea analizei și aprobării lui de către Consiliul ARACIP.
  (la 19-05-2022, Alineatul (4) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (5) Consiliul ARACIP analizează și aprobă rapoartele de autorizare, acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite de membrii comisiilor de experți ai ARACIP și validate de către experții interni, după care le înaintează spre publicare pe site-ul ARACIP. Pe baza rapoartelor aprobate și a hotărârii Consiliului ARACIP, acesta propune ministrului educației acordarea/neacordarea/ridicarea autorizației de funcționare provizorie, acreditării, respectiv avizării nivelului calității prin Atestat pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz.
  (la 19-05-2022, Alineatul (5) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (6) Consiliul ARACIP, întrunit în ședință ordinară, analizează și aprobă rapoartele de evaluare întocmite, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestora. După aprobarea rapoartelor, Consiliul ARACIP propune acordarea/neacordarea autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învățământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învățământ/specializare/calificare profesională, respectiv eliberarea Atestatului privind nivelul calității educației furnizate. Hotărârile Consiliului ARACIP se fac publice pe site-ul ARACIP.(7) Departamentul Secretariatului Tehnic ARACIP înaintează Ministerului Educației, spre aprobare, prin ordin, propunerea Consiliului ARACIP de acordare/neacordare a autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învățământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învățământ/specializare/calificare profesională, după caz.
  (la 19-05-2022, Alineatul (7) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (8) După aprobarea de către Consiliul ARACIP, rapoartele de evaluare externă, întocmite de către membrii comisiilor de experți, se fac publice pe site-ul ARACIP.


  Articolul 13
  (1) Contestațiile cu privire la acordarea, neacordarea, respectiv retragerea autorizației de funcționare provizorie sau a acreditării se adresează ministrului educației și cercetării, în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Ordinul ministrului educației și cercetării poate fi atacat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 14
  (1) În cazul în care furnizorul de educație nu a primit acreditarea, acesta are obligația de a remedia toate deficiențele care au stat la baza emiterii ordinului ministrului educației și cercetării de neacordare a acreditării. Acesta are dreptul de a depune un nou raport de evaluare internă, în termen de maximum 1 an de la prima evaluare, calculat de la data publicării ordinului de neacordare a acreditării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea procedurii prevăzute în prezenta metodologie.(2) În cazul în care, în urma unei noi evaluări, furnizorului de educație nu i s-a acordat acreditarea, se dispune încetarea definitivă a școlarizării, prin ordin al ministrului educației și cercetării, elevii fiind transferați la alte unități de învățământ, cu respectarea prevederilor regulamentului școlar.


  Articolul 15
  (1) În cazul evaluării externe periodice, ARACIP eliberează un atestat din care reiese nivelul de calitate existent în cadrul unității de învățământ respective, raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate.(2) Atestatul va menționa nivelul rezultatelor obținute de unitatea școlară la evaluarea externă, având în vedere și indicii de eficiență stabiliți pe baza datelor colectate în urma proceselor de evaluare internă a calității educației, pe baza metodologiei proprii a ARACIP.(3) Modelul de atestat al nivelului de calitate a educației furnizate este prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre.(4) În cazul evaluării externe periodice, în vederea realizării evaluării comparative interinstituționale, ARACIP realizează, prin metode statistice, o analiză a condițiilor de funcționare a școlilor pe baza rezultatelor raportate în RAEI. (5) Pentru analiza prevăzută la alin. (4), ARACIP poate angaja personal specializat, pe bază de contract. Rezultatul analizei va genera un indice de eficiență educațională, anual, pentru fiecare unitate de învățământ. Acest indice poate fi considerat în stabilirea punctajului final pentru o unitate de învățământ care a fost suspusă procesului de evaluare externă periodică și va fi înscris în atestatul prevăzut la alin. (1).(6) În situația în care în raportul de evaluare externă a calității există indicatori de performanță apreciați cu calificativul „Nesatisfăcător“, nu se eliberează atestatul și se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 34 din ordonanța de urgență. (7) În cazul menționat la alin. (6), unitatea de învățământ respectivă va urmări cu prioritate implementarea unor măsuri care să conducă la remedierea acestora. (8) Inspectoratele școlare realizează o monitorizare a unității de învățământ în vederea remedierii calificativului nesatisfăcător prin inspecția tematică, urmărind progresul înregistrat de școala respectivă. Rezultatele monitorizării sunt aduse la cunoștința ARACIP. În cazul în care se constată remedierea tuturor aspectelor negative, inspectoratul școlar informează ARACIP în vederea eliberării atestatului.(9) Dacă în urma inspecției tematice realizate de inspectoratele școlare se constată neîndeplinirea obiectivelor asumate în cadrul planului de îmbunătățire, inspectoratul școlar care a efectuat inspecția tematică poate sesiza ARACIP în vederea demarării de către această instituție a procedurilor de evaluare instituțională specifice.


  Articolul 16
  (1) Furnizorul de educație are obligația de a face public conținutul raportului de evaluare externă periodică, ordinul ministrului emis la încheierea oricărei etape, respectiv atestatul de la finalul procesului de evaluare externă periodică.(2) Pe baza concluziilor raportului de evaluare externă, Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității propune revizuirea planului de dezvoltare instituțională și/sau, după caz, a planului managerial, introducând activități specifice de îmbunătățire a calității, corespunzătoare punctelor slabe/ariilor de dezvoltare identificate în raportul de evaluare externă. (3) Implementarea activităților de îmbunătățire este monitorizată de inspectoratele școlare.


  Articolul 17
  (1) Îndeplinirea standardelor de autorizare și de acreditare este obligatorie pe toată durata de funcționare a unității de învățământ.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar autorizate, respectiv acreditate pot fi monitorizate și controlate de ARACIP, în colaborare cu inspectoratele școlare, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării. (3) În cazul în care după obținerea autorizării de funcționare provizorie, respectiv a acreditării se constată, cu ocazia vizitelor de monitorizare și control, că unitățile de învățământ nu respectă legislația în vigoare, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 31^1 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență.(4) În cazul menționat la alin. (3), procedura de obținere a autorizației de funcționare provizorie poate fi reluată după o perioadă minim egală cu un ciclu de școlarizare de la ridicarea autorizației/a acreditării, după caz.(5) În cazul în care se constată nerespectarea standardelor de calitate de către unitățile de învățământ preuniversitar acreditate, se derulează, în mod corespunzător, procedurile prevăzute la art. 34 din ordonanța de urgență.


  Articolul 18
  (1) ARACIP întocmește registre speciale, denumite Registrul național al unităților de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu, precum și Registrul național al unităților de învățământ preuniversitar acreditate.(2) Finanțarea în învățământul preuniversitar se va realiza luând în considerare rezultatele procesului de evaluare externă periodică.


  Articolul 19
  (1) În vederea asigurării calității activității de evaluare externă, președintele ARACIP poate dispune monitorizarea activității de evaluare realizate de experții ARACIP în evaluare și acreditare. La vizita de evaluare poate participa fizic sau online, cu statut de observator, expertul ARACIP din aparatul propriu, prin decizia președintelui Consiliului ARACIP.
  (la 19-05-2022, Alineatul (1) din Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (2) Monitorizarea activității de evaluare poate consta în verificarea activității școlii, pe baza informațiilor/datelor transmise periodic de organizația furnizoare de educație, în repetarea procedurii de evaluare externă pe anumite domenii, standarde sau indicatori de evaluare de către experți desemnați de către conducerea ARACIP, în aplicarea de chestionare și interviuri beneficiarilor serviciilor educaționale, în analiza unor dosare de presă, în verificarea reclamațiilor/sesizărilor primite de la clienții și beneficiarii serviciilor educaționale, inspectorate școlare etc., după caz.(3) În cazul în care prin activitățile de monitorizare se constată discordanțe între rapoartele de evaluare externă întocmite și rapoartele întocmite cu ocazia monitorizării, experții în evaluare și acreditare vor fi excluși din Registrul ARACIP, respectiv vor fi sancționați civil, penal sau contravențional, după caz, potrivit legii.(4) Pentru realizarea procedurilor de monitorizare a activității de evaluare externă a organizațiilor furnizoare de educație nu se percep tarife de evaluare de la organizațiile în cauză.


  Articolul 20
  (1) Furnizorii de educație autorizați să funcționeze provizoriu și unitățile de învățământ acreditate și evaluate extern periodic au obligația să completeze și să publice, pentru fiecare an școlar, RAEI.(2) Completarea RAEI se realizează în format electronic, conform instrucțiunilor periodice emise de ARACIP, iar publicarea se face prin postare pe site și/sau prin afișare în unitatea de învățământ. Furnizorul de educație poate folosi, suplimentar, și alte mijloace de publicitate. (3) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București au obligația de a verifica existența RAEI și, în cazul în care se constată inexistența acestuia, sesizează ARACIP, în vederea demarării de către această instituție a procedurilor de evaluare instituțională specifice.


  Secţiunea a 4-a Organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară

  Articolul 21
  (1) Organizațiile furnizoare de educație pot organiza și desfășura, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, în următoarele situații:
  a) pe bază de acord încheiat între autoritățile și/sau instituțiile similare din România și cele din statul al cărui sistem educațional este/urmează a fi adoptat;
  b) dacă dispun de acreditare în sistemul educațional respectiv, fiind parte a acestuia.
  (2) Organizațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la ARACIP un dosar care să cuprindă următoarele documente:
  a) acte care să ateste acreditarea în sistemul educațional adoptat de unitatea de învățământ, emise de Ministerul Educației sau de autoritatea națională ori federală competentă din statul al cărui sistem educațional este adoptat sau de organizația educațională care oferă programul de studiu;
  (la 19-05-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 21 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )

  b) elementele de identificare a organizațiilor furnizoare de educație, după cum urmează:– denumirea și sediul unității de învățământ respective;– nivelurile de învățământ, specializările, precum și durata de școlarizare, conform structurii din sistemul educațional respectiv;– date referitoare la personalul angajat;– date referitoare la elevii școlarizați: numărul de elevi/an de studiu, naționalitatea;– date referitoare la spațiile de învățământ și baza materială, regimul de deținere a acestora, precum și informații despre securitatea elevilor, respectiv servicii sanitare, echipare contra incendiilor, servicii de pază, declarate și asumate de directorul școlii;
  (la 19-05-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 21 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )

  c) acte privind curriculumul utilizat în vederea analizei lui din perspectiva promovării valorilor și principiilor europene: respect pentru demnitatea umană, libertatea, libertatea de expresie, democrația, egalitatea, nondiscriminarea, toleranța, dreptatea, solidaritatea și egalitatea de gen.
  (la 19-05-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 21 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )

  d) certificatul de atestare fiscală.
  (3) ARACIP va solicita misiunii diplomatice a statului respectiv confirmarea, pe baza răspunsului autorității competente din statul al cărui sistem educațional este/ urmează a fi adoptat, privind următoarele elemente:
  a) respectarea de către unitatea de învățământ a legislației în domeniul educațional din statul respectiv;
  b) eliberarea de către unitatea de învățământ respectivă de diplome identice cu acelea care permit accesul în învățământul superior în țara de origine.
  c) tipizate ale documentelor de studii care vor fi emise elevilor de către unitatea de învățământ respectivă.
  (la 19-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 21 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (4) În cazul în care organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), acestea au obligația de a se supune procesului de evaluare și acreditare în sistemul educațional românesc, în condițiile legii.


  Articolul 22
  (1) Organizațiile furnizoare de educație care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 21 alin. (1) și (2) sunt înscrise în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară.(2) După înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1), organizația respectivă are obligația de a întocmi, anual, un raport de evaluare internă, care să cuprindă elementele menționate la art. 21 alin. (2) lit. b), pe care îl transmite la ARACIP, sau un raport de evaluare externă realizat de autoritatea competentă din statul al cărui sistem educațional este utilizat, pe care îl transmite la ARACIP.
  (la 19-05-2022, Alineatul (2) din Articolul 22 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )
  (3) Organizațiile prevăzute la alin. (1) au obligația de a solicita ARACIP, din 5 în 5 ani, reînscrierea în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară; în caz contrar, organizația respectivă se consideră desființată. ARACIP informează autoritățile competente din statul al cărui sistem educațional este și care au certificat funcționarea, precum și misiunea diplomatică despre nerespectarea condițiilor de funcționare în aceste condiții pe teritoriul României. Informările vor fi făcute publice de către ARACIP.
  (la 19-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 22 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )


  Articolul 22^1

  În cazul decretării stării de alertă, ARACIP aprobă prin Consiliul ARACIP instrucțiuni de derulare a vizitelor de evaluare, păstrând principiul măsurării calității prin interacțiuni cu beneficiarii, tururi virtuale, asistențe la activități online din viața organizației furnizoare de educație/unității de învățământ.
  (la 19-05-2022, Sectiunea a 4-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )


  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 23

  În funcție de finalitățile fiecărei vizite de evaluare externă, ARACIP poate stabili numărul indicatorilor de performanță și al descriptorilor pe baza cărora se va judeca nivelul calității educației furnizate.


  Articolul 24
  (1) La activitățile de evaluare a organizațiilor furnizoare de educație participă obligatoriu, cu statut de observator, reprezentantul inspectoratului școlar județean/al municipiului București, dar pot participa cu același statut de observatori și reprezentanții organizațiilor sindicale din unitatea de învățământ preuniversitar supusă evaluării, precum și reprezentanți ai părinților, ai elevilor, ai altor instituții reprezentative din comunitatea locală, ai autorităților publice județene și locale.(2) Observatorul, reprezentant al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, va consemna în procesul-verbal încheiat cu ocazia activităților de evaluare externă concluziile proprii privind modul de desfășurare a activității de evaluare externă și îl va înainta conducerii inspectoratului școlar. (3) Observatorii menționați la alin. (1), alții decât observatorii reprezentanți ai inspectoratului școlar județean/al municipiului București, pot redacta din proprie inițiativă un raport, ce cuprinde concluziile și mențiunile lor din cadrul evaluării. La cererea scrisă argumentată a ARACIP, raportul respectiv va putea fi comunicat ARACIP, spre consultare.


  Articolul 25

  Prevederile prezentei metodologii nu se aplică furnizorilor de formare profesională autorizați, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  -----